Siswati 1996 (SWA96)
2

21“Khulumani kubomnakenu nitsi: ‘Bantfu bakitsi,’ kubodzadzewenu nitsi: ‘Labatsandzekako bami.’ ”

Kungetsembeki kwaGomeri nekungetsembeki kwa-Israyeli

2

2:2
Jer. 13:27
“Yekhutani make wenu, mekhuteni, ngobe akasesiye umkami,

nami angisesiyo indvodza yakhe.

Ase akususe lokubukeka kwebugwadla ebusweni bakhe,

nalokungetsembeki lokusemkhatsini wemabele akhe.

3

2:3
Hez. 16:39
Ngaphandle kwaloko ngitamhlubula abe ngcunu,

ngimente abe ngcunu njengamhlazane atalwa;

ngitawumenta abe njengelihlane,

ngimgucule abe live leligagadzekile,

afe ngekoma.

4Ngingeke ngibahawukele labantfwana bakhe,

ngobe babantfwana bebugwadla.

5

2:5
Hez. 16:15
Unina abengaketsembeki,

wabemitsa ngekwelihlazo, watsi:

‘Ngitawulandzela emashende ami,

labo labangipha kudla kwami nemanti ami,

insontfo yami, nelineni yami,

emafutsa ami kanye nesinatfo sami.’

6Ngako-ke ngiyakuyivimba indlela yakhe,

ngiyivale ngemahlahla emanyeva;

ngiyawumvimbetela,

kuze angasayitfoli nendlela.

7Uyawucoshana nemashende akhe, kodvwa ngeke awakhandze;

uyakuwafuna, kodvwa angeke awatfole.

Uyawube sewutsi: ‘Ngitawuncandzeka

ngibuyele endvodzeni yami yakucala,

ngobe ngaleso sikhatsi

bekukuhle kakhulu kimi kunanyalo.’

8Usengakatsandzi kuvuma kutsi kwakungimi lona

lowamnika kudla lokutinhlavu,

neliwayini lelisha, nemafutsa,

lowatfululela kuye isiliva negolide,

lababekusebentisa kuBhali.

9“Ngako-ke ngiyawutsatsa lamabele ami nase avutsiwe

kanye naleliwayini lami lelisha nase lilungile.

Ngiyakumemuka lensontfo yami nalelineni yami,

lebeyimiselwe kutsi imbonye bungcunu bakhe.

10Ngako nyalo sengitabungcunula lobubheva bakhe,

embikwemashende akhe abuka;

kute lotamephula lapha etandleni tami.

11Ngitayicedza yonkhe lemikhosi yakhe:

emadzili akhe eminyaka newekwetfwasa kwenyanga,

newemaSabatha akhe,

nawo onkhe emadzili akhe lamisiwe.

12

2:12
Dut. 23:17
Hla. 80:12
Isa. 5:5
Ngiyawuhliphita imivini yakhe nemikhwa yakhe, latsi:

‘Lena yinkhokhelo yami

lenginikwe ngemashende ami;’

ngiyawukwenta kube lihlatsi leliminyene,

tilwane tesiganga tikushwabudzele.

13

2:13
Jer. 44:18
Ngiyawumjezisa ngenca yalawo malanga

lashisa ngawo imphepho kuboBhali,

wativunulisa ngetindandatho

nangemihlobiso yakhe lemihle,

walandzelana nemashende akhe,

kodvwa mine wangikhohlwa,” kusho Simakadze.

Lutsandvo lwaSimakadze ngesive sakhe

14

2:14
Isa. 40:1
“Ngako-ke manje ngitamhhungula,

ngimholele ehlane, ngikhulume naye kamnandzi.

15

2:15
Eks. 15:1
Josh. 7:24
Isa. 65:10
Ngulapho-ke ngitambuyisela khona tivini takhe,

ngente Sigodzi sase-Akhori“Akhori” kusho kutsi “kuhlupheka” sibe ngumnyango welitsemba.

Ngulapho-ke lapho ayawuhlabela“ayawuhlabela” nome “ayawusabela” khona

njengasemalangeni akhe ebusha,

nanjengalelo langa laphuma ngalo eGibhithe.

16“Ngalelo langa uyawungibita utsi:

‘Ndvodza yami,’ ungeke uphindze ungibite utsi:

‘Bhali wami,’ ”“Bhali wami” nome “mphatsi wami” kusho Simakadze.

17

2:17
Eks. 23:13
Hla. 16:4
Zak. 13:2
“Emabito aboBhali

ngiyakuwesusa emlonyweni wakhe;

nemabito abo angeke asacelelwa lusito.

18

2:18
Jobe 5:22
Isa. 11:6
65:25
Hez. 34:25,28
Ngalelo langa baka-Israyeli ngiyawubentela sivumelwane

netilwane tesiganga netinyoni temoya

kanye netidalwa letinwabutela phansi emhlabatsini.

Butjoki, nenkemba, nemphi ngiyawukususa eveni,

kuze kutsi bonkhe batewulala phansi baphephile.

19Ngiyawukwendzisela kimi

kuze kube phakadze naphakadze;

ngiyawukwendzisa ngekulunga,“ngekulunga” nome “ekulungeni”

nangekwemtsetfo, nangekwelutsandvo,“ngekwelutsandvo” nome “elutsandvweni” nangesihawu.

20

2:20
Jer. 31:34
Ngiyawukwendzisa ngekwetsembeka,

uyakumhlonipha Simakadze.

21“Ngalelo langa ngiyawuphendvula,” kusho Simakadze,

“ngiyawuphendvula emazulu,

nawo ayawuphendvula umhlaba;

22nemhlaba uyawuphendvula ngalokutinhlavu,

nangeliwayini lelisha, nangemafutsa,

nako kuyawuphendvula iJezreyeli.“Jezreyeli” kusho kutsi “Nkulunkulu uyahlanyela”

23

2:23
Hos. 1:10
Zak. 13:9
Rom. 9:25
1 Phet. 2:10
Ngiyakutihlanyelela yena eveni;

ngiyakulubonakalisa lutsandvo lwami

kulowo lebengimbita ngekutsi:

‘Akusiye lotsandzekako wami.’NgesiHebheru “Lo Ruhama”

Ngiyawukhuluma kulabo lekwakutsiwa:

‘Abasiso sive sami,’NgesiHebheru “Lo Ami”

ngitsi: ‘Nine nisive sami,’

nabo bayawutsi: ‘Wena unguNkulunkulu wetfu.’ ”