Siswati 1996 (SWA96)
13

Kwehlulelwa kwa-Israyeli kwekugcina

131Abetsi Efrayimu nakakhuluma,

kutfutfumele emadvodza;

abephakanyisiwe ka-Israyeli.

Kodvwa waba nelicala lekukhonta Bhali, wafa.

2

13:2
Hos. 2:8
8:4
Manje bachubeka nako kona;

batentela tithico ngesiliva yabo,

titfombe letakhiwe ngekuhlakanipha lokukhulu.

Konkhe kungumsebenti wencondzi yetekubata.

“Benta imihlatjelo ngebantfu

bangeNome “Bantfu labenta umhlatjelo bacabuza” letithico letimise kwematfole.”

3

13:3
Hla. 1:4
Dan. 2:35
Hos. 6:4
Ngako-ke bayawufanana nenkhungu yasekuseni,

babe njengematolo asekuseni lanyamalalako,

bafanane nemakhoba laphephuka ebaleni lekubhula,

babe njengentfutfu lephuma ngelifasitelo ibaleke.

4

13:4
2 Sam. 22:32
Hla. 18:31
Isa. 43:11
45:18
Hos. 12:9
“Kodvwa mine nginguSimakadze longuNkulunkulu wakho,

lowakukhipha eGibhithe.“lowakukhipha eGibhithe” nome “kusukela esikhatsini useseGibhithe”

Animati lomunye Nkulunkulu ngaphandle kwami;

kute uMsindzisi ngaphandle kwami.

5

13:5
Dut. 8:15
32:10
Ngakunakekela usesehlane,

eveni lelinekushisa lokuvutsako.

6

13:6
Dut. 8:12
32:15
Ngatsi nangibondla emadlelweni lamahle, besutsa;

batsi kube besutse, base bayatigabatisa,

base bayangikhohlwa.

7

13:7
Sil. 3:10
Hos. 5:14
Ngako ngiyakuta kubo senginjengelibhubesi,

njengengwe ngiyawubalalela endleleni.

8

13:8
2 Sam. 17:8
Taga 17:12
Jer. 5:6
Njengelibhele nalemukwe bantfwabalo,

ngiyawubesukela ngibadladlabule.

Njengelibhubesi ngiyawubashwabudzela,

silwane sesiganga siyawubadzabudzabula.

9“Awu, Israyeli, ngiyawukubhubhisa ngobe umelene nami,

uphambene nemsiti wakho.

10

13:10
1 Sam. 8:5
Iphi inkhosi yakho,

kuze itewukusindzisa?

Tiphi tikhulu takho kuwo onkhe lamadolobha akho

lowakhuluma ngato, watsi:

‘Nginike inkhosi netikhulu’?

11

13:11
1 Sam. 8:7
Ngako ngekutfukutsela kwami nganinika inkhosi,

nangelulaka lwami ngaphindze ngayisusa.

12

13:12
Dut. 32:34
Licala la-Efrayimu lilondvolotiwe,

tono takhe tibhalwe phansi.

13

13:13
2 Khos. 19:3
Isa. 37:3
Imihelo yemfati nasatawubeleka iyamfikela,

kodvwa ungumntfwana lote kuhlakanipha;

kutsi nakufika sikhatsi sakhe,

angete eta ngasemnyango wesibeletfo.

14“Ngiyawubahlawulela yini emandleni elithuna“lithuna” ngesiHebheru “Sheyoli”

ngibahlenge ekufeni?

Ye Kufa, tiphi tifo takho letibulalanako?

Ye Thuna, kuphi kubhubhisa kwakho?

“Ngiyawubate sihawu.

15

13:15
Hez. 19:12
Ngisho nome angahluma njengembali emkhatsini wetinhlanga,“njengembali emkhatsini wetinhlanga” nome “emkhatsini wabomnakabo”

umoya waSimakadze, wangasemphumalanga, uyakuta,

uhhusha uchamuka ngasehlane,

umtfombo waka-Efrayimu uyawuphelelwa ngemanti,

nesicobho sakhe some.

Likamelo lakhe lekulondvolota liyawuphangwa

tonkhe tintfo talo letingemagugu.

16Bantfu baseSamariya

kufanele batitfwalele licala labo,

ngobe bamhlubukile Nkulunkulu wabo.

Bayawubulawa ngenkemba;

tinswane tabo tiyawusacatwa phansi emhlabatsini,

labakhulelwe babo bahhujutwe tisu.”

14

Hoseya uncenga Israyeli

141Awu, ma-Israyeli, buyani,

nibuyele kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

Tono tenu ngito letiniwisile.

2

14:2
Jow. 2:12
Zak. 1:3
Mal. 3:7
Tsatsani emavi nibuyele nawo kuSimakadze.

Thandazani kuye, nitsi:

“Sitsetselele tonkhe tono tetfu,

usemukele ngemusa,

khona sitewunikela ngetitselo temilomo yetfu.Nome “sinikele ngetindzebe tetfu kutsi tibe yimihlatjelo yetinkunzi”

3

14:3
Heb. 13:15
I-Asiriya ngeke isisindzise;

singeke siwagibele emahhashi emphi.

Singeke siphindze sisho futsi, sitsi:

‘Bonkulunkulu betfu’

kuloko lokwakhiwa tandla tetfu,

ngobe kuwe wena wedvwa

tintsandzane letite boyise titfola sihawu.”

Simakadze wetsembisa imphilo lensha ku-Israyeli

4“Ngiyawukuphilisa kunhlanhlatsela kwabo,

ngibatsandze ngekukhululeka,

ngobe intfukutselo yami seyisukile kubo.

5Ngiyawufanana nematolo ku-Israyeli;

uyawuchakaza njengembali.

Njengemsedari waseLebanoni

uyawutishonisa phansi timphandze takhe;

6emahlumela akhe ayawukhula.

Bukhatikhati bakhe bube njengesihlahla semncumo,

emakha akhe afanane nemsedari waseLebanoni.

7

14:7
Hla. 52:8
Ngo. 4:11
Bantfu bayawuphindze bahlale emtfuntini wakhe.

Bayawuhluma njengetinhlavu.

Bayawuchakaza njengesihlahla semvini,

neludvumo lwabo luyawufanana

neliwayini laseLebanoni.

8

14:8
Hla. 91:1
Ngo. 1:2
Isa. 4:6
Awu, Efrayimu, ngisenandzabani“ngisenandzabani” nome “usenandzabani” netithico?

Ngiyawukuphendvula,

ngikunakekele.

Ngifanana nesihlahla lesiluhlata sesipheshula;

kutsela kahle kwakho kuphuma kimi.”

Siphetfo

9

14:9
Dut. 10:12
Hla. 25:9
107:43
Isa. 8:14
Ngubani lohlakaniphile?

Uyawutibona letintfo.

Ngubani lokwati kubona tintfo letifihlakele?

Utaticondza kahle letintfo.

Tindlela taSimakadze tilungile,

labalungile bahamba ngato,

kodvwa labahlubukako bayakhubeka kuto.