Siswati 1996 (SWA96)
12

121

12:1
Isa. 57:9
Hos. 5:13
7:11
Efrayimu utondla ngemoya,

ucoshana nemoya wasemphumalanga lonkhe lilanga,

wandzise emanga nebudlova.

Wakha sivumelwane ne-Asiriya,

atfumele emafutsa emncumo eGibhithe.

2Simakadze ubeka Juda licala,

utawujezisa Jakobe“Jakobe” kusho kutsi “ubamba sitsendze” lokusho kutsi “uyakhohlisa” njengekwetindlela takhe,

amkhokhele ngangekwemisebenti yakhe.

3

12:3
Gen. 25:26
32:24
Esiswini wabamba sitsendze semnakabo;

asangumuntfu lomdzala walwa naNkulunkulu.

4

12:4
Gen. 28:19
35:7
Walwa nengilosi, wayehlula.

Wakhala ancenga sibusiso sakhe,

wakhandzana naye eBetheli,

wakhuluma naye khona lapho,

5

12:5
Eks. 3:14
Hla. 83:18
Isa. 42:8
Simakadze Nkulunkulu longuSomandla,

nguSimakadze Libito lakhe ladvume ngalo.

6Kodvwa wena kufanele ubuyele kuNkulunkulu wakho,

umtsandze, ulalele imitsetfo yakhe,

wente intsandvo yakhe,

ulindzele Nkulunkulu wakho ngaso sonkhe sikhatsi.

Lamanye futsi emavi ekwehlulela

7Umhwebi usebentisa tikalo letingaketsembeki;

uyakutsandza kukhwabanisa timali.

8

12:8
Semb. 3:17
Efrayimu uyatigabatisa, utsi:

“Nginjinge kakhulu;

senginemfuyo lenyenti.

Ngalobunjinga bami bonkhe

bangeke bakutfole lokubi nome sono kimi.”

9

12:9
Hos. 13:4
“Mine nginguSimakadze Nkulunkulu wakho,

lowakukhipha eGibhithe;“lowakukhipha eGibhithe” nome “kusukela esikhatsini useseGibhithe”

ngiyawuphindze ngikwente uhlale emathendeni,

njengasetikhatsini temadzili akho lemisiwe.“njengasetikhatsini temadzili akho lemisiwe” nome “njengasesikhatsini sekuhlangana kwami nawe ehlane”

10

12:10
Heb. 1:1
Ngakhuluma kubaphrofethi,

ngabanika imibono leminyenti,

ngakhuluma imifanekiso ngabo.”

11

12:11
Hos. 4:15
6:8
Gileyadi ukhohlakele yini?

Bantfu bakhe akusibantfu balutfo!

Bayayenta imihlatjelo yetinkunzi eGilgali,

ngako-ke emalati abo ayawufanana netincumbi tematje

lasensimini lelinyiwe.

12

12:12
Gen. 27:43
28:5
29:20
Jakobe wabalekela eveni lase-Aramu;“i-Aramu” lelo live laseMesophothamiya lengasenyakatfo-nshonalanga

Israyeli wasebentela kutfola umfati,

ngekwelusa timvu.

13

12:13
Eks. 12:37
14:26
Hla. 77:20
Simakadze wasebentisa umphrofethi

kuze abuyise Israyeli amkhiphe eGibhithe,

wamnakekela ngesandla semphrofethi.

14Kodvwa Efrayimu sewucunule Simakadze kakhulu,

wadzimate watfukutsela;

Simakadze wakhe uyawumetfwesa licala lakhe lekucitsa ingati,

amkhokhise ngaloko kumhlazisa kwakhe.

13

Kwehlulelwa kwa-Israyeli kwekugcina

131Abetsi Efrayimu nakakhuluma,

kutfutfumele emadvodza;

abephakanyisiwe ka-Israyeli.

Kodvwa waba nelicala lekukhonta Bhali, wafa.

2

13:2
Hos. 2:8
8:4
Manje bachubeka nako kona;

batentela tithico ngesiliva yabo,

titfombe letakhiwe ngekuhlakanipha lokukhulu.

Konkhe kungumsebenti wencondzi yetekubata.

“Benta imihlatjelo ngebantfu

bangeNome “Bantfu labenta umhlatjelo bacabuza” letithico letimise kwematfole.”

3

13:3
Hla. 1:4
Dan. 2:35
Hos. 6:4
Ngako-ke bayawufanana nenkhungu yasekuseni,

babe njengematolo asekuseni lanyamalalako,

bafanane nemakhoba laphephuka ebaleni lekubhula,

babe njengentfutfu lephuma ngelifasitelo ibaleke.

4

13:4
2 Sam. 22:32
Hla. 18:31
Isa. 43:11
45:18
Hos. 12:9
“Kodvwa mine nginguSimakadze longuNkulunkulu wakho,

lowakukhipha eGibhithe.“lowakukhipha eGibhithe” nome “kusukela esikhatsini useseGibhithe”

Animati lomunye Nkulunkulu ngaphandle kwami;

kute uMsindzisi ngaphandle kwami.

5

13:5
Dut. 8:15
32:10
Ngakunakekela usesehlane,

eveni lelinekushisa lokuvutsako.

6

13:6
Dut. 8:12
32:15
Ngatsi nangibondla emadlelweni lamahle, besutsa;

batsi kube besutse, base bayatigabatisa,

base bayangikhohlwa.

7

13:7
Sil. 3:10
Hos. 5:14
Ngako ngiyakuta kubo senginjengelibhubesi,

njengengwe ngiyawubalalela endleleni.

8

13:8
2 Sam. 17:8
Taga 17:12
Jer. 5:6
Njengelibhele nalemukwe bantfwabalo,

ngiyawubesukela ngibadladlabule.

Njengelibhubesi ngiyawubashwabudzela,

silwane sesiganga siyawubadzabudzabula.

9“Awu, Israyeli, ngiyawukubhubhisa ngobe umelene nami,

uphambene nemsiti wakho.

10

13:10
1 Sam. 8:5
Iphi inkhosi yakho,

kuze itewukusindzisa?

Tiphi tikhulu takho kuwo onkhe lamadolobha akho

lowakhuluma ngato, watsi:

‘Nginike inkhosi netikhulu’?

11

13:11
1 Sam. 8:7
Ngako ngekutfukutsela kwami nganinika inkhosi,

nangelulaka lwami ngaphindze ngayisusa.

12

13:12
Dut. 32:34
Licala la-Efrayimu lilondvolotiwe,

tono takhe tibhalwe phansi.

13

13:13
2 Khos. 19:3
Isa. 37:3
Imihelo yemfati nasatawubeleka iyamfikela,

kodvwa ungumntfwana lote kuhlakanipha;

kutsi nakufika sikhatsi sakhe,

angete eta ngasemnyango wesibeletfo.

14“Ngiyawubahlawulela yini emandleni elithuna“lithuna” ngesiHebheru “Sheyoli”

ngibahlenge ekufeni?

Ye Kufa, tiphi tifo takho letibulalanako?

Ye Thuna, kuphi kubhubhisa kwakho?

“Ngiyawubate sihawu.

15

13:15
Hez. 19:12
Ngisho nome angahluma njengembali emkhatsini wetinhlanga,“njengembali emkhatsini wetinhlanga” nome “emkhatsini wabomnakabo”

umoya waSimakadze, wangasemphumalanga, uyakuta,

uhhusha uchamuka ngasehlane,

umtfombo waka-Efrayimu uyawuphelelwa ngemanti,

nesicobho sakhe some.

Likamelo lakhe lekulondvolota liyawuphangwa

tonkhe tintfo talo letingemagugu.

16Bantfu baseSamariya

kufanele batitfwalele licala labo,

ngobe bamhlubukile Nkulunkulu wabo.

Bayawubulawa ngenkemba;

tinswane tabo tiyawusacatwa phansi emhlabatsini,

labakhulelwe babo bahhujutwe tisu.”

14

Hoseya uncenga Israyeli

141Awu, ma-Israyeli, buyani,

nibuyele kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

Tono tenu ngito letiniwisile.

2

14:2
Jow. 2:12
Zak. 1:3
Mal. 3:7
Tsatsani emavi nibuyele nawo kuSimakadze.

Thandazani kuye, nitsi:

“Sitsetselele tonkhe tono tetfu,

usemukele ngemusa,

khona sitewunikela ngetitselo temilomo yetfu.Nome “sinikele ngetindzebe tetfu kutsi tibe yimihlatjelo yetinkunzi”

3

14:3
Heb. 13:15
I-Asiriya ngeke isisindzise;

singeke siwagibele emahhashi emphi.

Singeke siphindze sisho futsi, sitsi:

‘Bonkulunkulu betfu’

kuloko lokwakhiwa tandla tetfu,

ngobe kuwe wena wedvwa

tintsandzane letite boyise titfola sihawu.”

Simakadze wetsembisa imphilo lensha ku-Israyeli

4“Ngiyawukuphilisa kunhlanhlatsela kwabo,

ngibatsandze ngekukhululeka,

ngobe intfukutselo yami seyisukile kubo.

5Ngiyawufanana nematolo ku-Israyeli;

uyawuchakaza njengembali.

Njengemsedari waseLebanoni

uyawutishonisa phansi timphandze takhe;

6emahlumela akhe ayawukhula.

Bukhatikhati bakhe bube njengesihlahla semncumo,

emakha akhe afanane nemsedari waseLebanoni.

7

14:7
Hla. 52:8
Ngo. 4:11
Bantfu bayawuphindze bahlale emtfuntini wakhe.

Bayawuhluma njengetinhlavu.

Bayawuchakaza njengesihlahla semvini,

neludvumo lwabo luyawufanana

neliwayini laseLebanoni.

8

14:8
Hla. 91:1
Ngo. 1:2
Isa. 4:6
Awu, Efrayimu, ngisenandzabani“ngisenandzabani” nome “usenandzabani” netithico?

Ngiyawukuphendvula,

ngikunakekele.

Ngifanana nesihlahla lesiluhlata sesipheshula;

kutsela kahle kwakho kuphuma kimi.”

Siphetfo

9

14:9
Dut. 10:12
Hla. 25:9
107:43
Isa. 8:14
Ngubani lohlakaniphile?

Uyawutibona letintfo.

Ngubani lokwati kubona tintfo letifihlakele?

Utaticondza kahle letintfo.

Tindlela taSimakadze tilungile,

labalungile bahamba ngato,

kodvwa labahlubukako bayakhubeka kuto.