Siswati 1996 (SWA96)
11

Lutsandvo lwaNkulunkulu nga-Israyeli

111

11:1
Eks. 3:8
4:22
Mat. 2:15
“Ngesikhatsi Israyeli asengumntfwana, ngamtsandza,

indvodzana yami ngayibita, ngayikhipha eGibhithe.

2Kodvwa ngatsi ngisachubeka“ngisachubeka” letinye tincwadzi tekucala titsi “boBhali basachubeka” kubita Israyeli,

nabo bachubeka bakhwesha kimi.“kimi” letinye tincwadzi tekucala titsi “kubo”

Banikela imihlatjelo kuboBhali,

batfuncisela titfombe imphepho.

3

11:3
Eks. 13:21
Dut. 1:31
Ngimi lowacatfulisa Efrayimu,

ngamtsatsa ngambamba ngemikhono;

kodvwa akazange akunake kutsi ngimi lowamphilisa.

4Ngabadvonsa ngetintsambo temusa webuntfu,

ngetibopho telutsandvo;

ngaphakamisa lijoko entsanyeni yabo,

ngagobondzelela kubo, ngabafunta.

5“Bangeke yini babuyele eGibhithe,

yona i-Asiriya ingeke yini ibuse etikwabo,

njengobe naku bayala kuphendvuka?

6Kuyawuba bumanyamanya betinkemba emadolobheni abo,

tiyawubhidlita imicabo yetinsimbi yemasango abo,

tiwacedze emacebo abo.

7Bantfu bami batimisele kusuka kimi.

Ngisho nome sebangambita Longetulu Kwako Konkhe,

angeke abaphakamise ngisho nangayiphi indlela.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

8

11:8
Dut. 29:23
“Ngingakuyekelela kanjani, wena Efrayimu?

Ngingakulahla kanjani, wena Israyeli?

Ngingakuphatsa kanjani njenga-Adma?

Ngingakwenta kanjani ufanane naSeboyimu?

Inhlitiyo yami iguculiwe ngekhatsi kwami;

sonkhe sihawu sami sivuselelekile.

9

11:9
Num. 23:19
1 Sam. 15:29
Hez. 18:23
33:11
Ngingeke ngiyisebentise intfukutselo yami leyesabekako,

futsi ngingeke ngiphindze ngimbhubhise Efrayimu.

Ngobe mine nginguNkulunkulu, angisiye umuntfu,

nginguLongcwele losemkhatsini wenu.

Ngingeke ngifike ngelulaka.“ngifike ngelulaka” nome “ngite ngimelane nanome ngabe nguliphi lidolobha”

10

11:10
Jow. 3:16
Amo. 1:2
Bayawulandzela Simakadze;

uyawubhodla njengelibhubesi.

Nakabhodla,

bantfwabakhe bayawuta batfutfumela,“batfutfumela” nome “bagijima”

bachamuka ngasenshonalanga.

11Bayawuta batfutfumela“batfutfumela” nome “bagijima”

njengetinyoni tiphuma eGibhithe,

nanjengematuba aphuma e-Asiriya.

Ngiyawubahlalisa emakhaya abo,” kusho Simakadze.

Israyeli naJuda balahlwa licala

12Efrayimu ungitungelete ngemanga,

indlu yaka-Israyeli yangitungeleta ngenkhohliso.

Juda naye usichomoketi lesimelene naNkulunkulu,

yebo, umelene naLongcwele lowetsembekile.