Siswati 1996 (SWA96)
10

101Israyeli abengumvini lowenabako

watitselela yena titselo.

Satsi sitselo sakhe sisandza,

wakha emalati lamanye;

latsi live lakhe lisatfutfuka,

wahlobisa ematje akhe lakhontwako.

2

10:2
Hos. 8:11
Inhlitiyo yabo iyakhohlisana,

manje sekufanele baletfwale licala labo.

Simakadze utawephula emalati abo,

abhidlite nalamatje abo lakhontwako.

3Bayawube sebayakhuluma batsi:

“Asinayo inkhosi,

ngobe asizange simhloniphe Simakadze.

Kodvwa nome ngabe besinayo inkhosi,

beyitasentela ini?”

4Benta tetsembiso letinyenti,

bafungele emanga,

bente netivumelwane.

Ngako kwehlulela emacala kuyahluma njengencatsavane lenebutsi

emiseleni yemasimi lalinyiwe.

5

10:5
Hos. 8:5
Bantfu labahlala eSamariya bayalesabela,

lelitfole lelisithico saseBhethi Aveni.“Bhethi Aveni” kusho kutsi “indlu yebubi” (libito lekuphukuta iBetheli lokusho kutsi “indlu yaNkulunkulu”)

Bantfu balo bayawulililela,

kanjalo nebaphristi balo labalikhontako,

labo lababetsakasele inkhatimulo yalo yegolide,

bayawulililela ngobe itsatfwe kubo yayiswa ekutfunjweni.

6

10:6
Hos. 5:13
Nalo lelitfole liyakwetfwalwa liyiswe e-Asiriya,

liyewuba setfulo enkhosini lenkhulu.

Efrayimu uyawuhlazeka;

Israyeli uyawuba nemahloni ngetithico takhe tetigodvo.“ngetithico tetigodvo” nome “ngemasu akhe”

7ISamariya nenkhosi yayo kuyawuphephuka

njengelusaba lwemuka etikwemanti emfula.

8

10:8
Isa. 2:19
Luk. 23:30
Semb. 6:16
Tindzawo letiphakeme tebubi“tebubi” ngesiHebheru “aveni” lokusho “Bhethi Aveni” libito lekuphukuta iBetheli tiyawubhujiswa,

leso sono sa-Israyeli.

Emanyeva nemitfuma kuyawukhula kumbonye emalati abo.

Bayawube sebakhuluma etintsabeni batsi:

“Simbonyeni!” nasemagcumeni batsi:

“Dzilikelani etikwetfu!”

Nkulunkulu wehlulela Israyeli

9

10:9
Khu. 19:22
1 Sam. 8:6
15:34
Hos. 9:9
13:10
“Kusukela ngesikhatsi saseGibeya,

awu Israyeli, seloku niyona,

futsi seloku nisachubeka niyona.”

Imphi ingeke ibakhandze yini lababi eGibeya?

10

10:10
1 Khos. 12:28
Amo. 8:14
Ngitimisele kutsi ngitabajezisa;

tive titawubutsana timelane nabo,

tibabophe ngenca yetono tabo letinyenti.

11

10:11
Dut. 25:4
1 Khor. 9:9
“Efrayimu ulitfokati leliceceshiwe,

lelikutsandzako kubhula emabele;

ngako ngiyawubeka lijoko entsanyeni yakhe lenhle.

Ngiyawubopha Efrayimu,

Juda kufanele alime,

Jakobe advube umhlabatsi.

12

10:12
Jer. 4:3
Ngake ngatsi: ‘Tihlanyeleleni kulunga,

nivune titselo temusa longapheli,

bese nilima ingcatfo;

ngobe sesikhatsi sekufuna Simakadze,

adzimate efike ehlisele imvula yekulunga etikwenu.’

13Kodvwa senihlanyele bubi,

navuna bubi,

nadla sitselo senkhohlakalo.

“Ngobe nisuke netsembela kuwenu emandla

nasemabutfweni enu lamanyenti,

14kudvuma kwemphi kuyawusuka kumelane nebantfu benu,

khona kutewutsi tonkhe tinqaba tenu tibhidlitwe,

njengobe Shalmani abhidlita iBhethi Abeli ngelilanga lemphi,

mhlazana bomake baphihlitwa phansi emhlabatsini

kanye nebantfwababo.

15Awu, Betheli, kuyakwenteka kona loko-ke nakuwe,

ngobe bubi bakho bukhulu.

Kuyawutsi kusa ngalelo langa,

inkhosi yaka-Israyeli

iyawube seyibhujiswe yaphela.”