Siswati 1996 (SWA96)
1

11Livi laSimakadze lelefika kuHoseya, umsa waBheri, ngesikhatsi sekubusa kwemakhosi bo-Uziya, naJothamu, na-Ahazi, naHezekiya, emakhosi akaJuda, nakubusa inkhosi Jerobowamu, umsa waJehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli:

UmkaHoseya nebantfwana bakhe

2

1:2
Khu. 8:33
Hla. 73:27
Hez. 16:15
Watsi kube Simakadze acale kukhuluma naHoseya, Simakadze wakhuluma kuye, watsi: “Hamba utsatse umfati loyingwadla lonebantfwana labatelwe ngebugwadla, ngobe live linelicala lebugwadla lobesabekako, selisukile kuSimakadze.”

3Ngako-ke Hoseya watsatsa Gomeri, indvodzakati yaDiblayimu; watetfwala, wamtalela indvodzana.

4

1:4
1 Khos. 21:1
2 Khos. 9:8
Simakadze wakhuluma kuHoseya, watsi: “Metse libito utsi nguJezreyeli, ngobe ngekushesha nje ngitayijezisa indlu yakaJehu ngenca yekubulawa kwebantfu eJezreyeli,Fundza 2 Khos. 9 – 10 futsi ngitawucedza umbuso waka-Israyeli. 5Ngalelo langa ngitabephula butjoki baka-Israyeli, ngicedze emabutfo alo eSigodzini saseJezreyeli.”

6Gomeri waphindze futsi watetfwala, watala indvodzakati, Simakadze wabe sewukhuluma kuHoseya, watsi: “Metse libito utsi nguLo Ruhama,“Lo Ruhama” kusho kutsi “longatsandvwa” ngobe angiseyiwuphindze ngiyihawukele indlu yaka-Israyeli, lokwekutsi ngingaze vele ngibatsetselele. 7

1:7
Hla. 20:7
33:16
76:3
Isa. 30:15
Noko ngiyakuyihawukela indlu yakaJuda; ngiyakubasindzisa, kodvwa hhayi ngebutjoki, nangenkemba, nangemphi, nangemahhashi, nangebagibeli bemahhashi, kodvwa ngiyakubasindzisa mine, Simakadze longuNkulunkulu wabo.”

8Watsi kube alumule Lo Ruhama, Gomeri watala lenye indvodzana. 9Simakadze wase utsi: “Lendvodzana yetse libito utsi nguLo Ami,“Lo Ami” kusho kutsi “akusiso sive sami” ngobe anisiso sive sami, nami futsi angisiye Nkulunkulu wenu.”

Israyeli uyawuphindze abuyiswe

10

1:10
Gen. 32:12
Hos. 2:23
Rom. 9:25
1 Phet. 2:10
“Noko ema-Israyeli ayawuba manyenti ngangesihlabatsi saselugwini lwelwandle, lesingeke sikalwe nome sibalwe. Endzaweni lapho kwakukhulunywa khona kubo kwatsiwa: ‘Nine anisiso sive sami,’ bayawubitwa ngekutsi: ‘Ngemadvodzana aNkulunkulu lophilako.’ 11
1:11
Jer. 3:18
Hez. 34:23
37:22
Joh. 10:16
Ef. 1:22
Bantfu bakaJuda nebantfu baka-Israyeli bayawuphindze bahlanganiswe, bese babeka umholi wabo abe munye, bahlume eveni labo, ngobe liyawuba likhulu lelo langa lakaJezreyeli.“Jezreyeli” kusho kutsi “Nkulunkulu uyahlanyela”