Siswati 1996 (SWA96)
9

Kukhonta kwasemhlabeni nasezulwini

91

9:1
Eks. 19:5
Sivumelwane sekucala sasinemitsetfo yekukhonta Nkulunkulu. Indzawo yaso lengcwele yayakhiwe bantfu. 2
9:2
Eks. 26:1-30
25:23-40
Lev. 24:2
Bekwakhiwe lithende lekuhlangana lelalinetindzawo letimbili: Lengephandle bekutsiwa yindzawo lengcwele lapho bekunelutsi lwetibane, nelitafula lelinetinkhwa tekunikelwa kuNkulunkulu. 3
9:3
Eks. 26:31-33
Ngemuva kwendvwangu yesibili bekunendzawo lebeyibitwa ngekutsi yindzawo lengcwelengcwele. 4
9:4
Eks. 16:33
30:1-6
25:10-16
Num. 17:8-10
Dut. 10:3-5
1 Khos. 8:9
Kulendzawo bekunelilati legolide lekushisela imphepho; lelilati belikanye nelibhokisi lesivumelwane. Lingephandle lalelo bhokisi lonkhe beliyigolide, ekhatsi kwalo bekuneludziwo lwegolide luphetse imana. Kulelo bhokisi bekunendvuku ya-Aroni leyahluma, netibhelekeca tematje tesivumelwane semitsetfo. 5
9:5
Eks. 25:18-22
Ngetulu kwalelo bhokisi bekunemakherubhi ebukhosi baNkulunkulu labengamele sihlalo semusa. Kodvwa kwanyalo ngingeke ngichazisise ngalokuphelele ngaletintfo.

6

9:6
Num. 18:2-6
Konkhe-ke solomane kuhlelwa ngalendlela, baphristi bangena njalo nje kuleyo ndzawo lengcwele bente imisebenti yabo yekukhonta Nkulunkulu. 7
9:7
Eks. 30:10
Lev. 16:2-34
Heb. 5:3
Kodvwa kulendzawo lengcwelengcwele kungena umPhristi Lomkhulu kuphela, nako angene kanye ngemnyaka, aphetse ingati yekunikelela tono takhe netalabanye bantfu labatente bangati kutsi bayona. 8
9:8
Joh. 14:6
Heb. 10:19
Ngaloko Moya Longcwele ukhombisa kahle kutsi indlela yekuya endzaweni lengcwelengcwele ayikavuleki, nakusekhona indzawo lengcwele ethendeni lekuhlangana. 9Loku ngumfanekiso waletikhatsi. Tipho nemihlatjelo lenikelwa ngaleyo ndlela lendzala kungeke kuyente ihlanteke ngalokuphelele inhlitiyo yesikhonti. 10
9:10
Eks. 29:4
30:18
Lev. 11:1
Ngobe phela loko kucondzene nalokudliwako nalokunatfwako nemisimeto yekuhlantwa. Lena yimitsetfo nje lephatselene nelingephandle letfu lebekelwe kutsi isebente, kudzimate kufike ingucuko yalokusha.

11

9:11
Heb. 8:1
Kodvwa Khristu sewufike waba ngumPhristi Lomkhulu wetintfo letinhle lebetiyawufika. Lelithende lekuhlangana, lakhonta kulo, likhulu, kantsi futsi liphelele, alisilo lelakhiwe ngetandla, lokusho kutsi alisilo lalomhlaba lodaliwe. 12
9:12
Imis. 20:28
Heb. 10:10
1 Phet. 1:18
Wangena kanye kwenela endzaweni lengcwelengcwele, angakaphatsi ingati yetimbuti neyematfole, kodvwa aphetse ingati yakhe lucobo, kungako nje asizuzela kuhlengwa kwaphakadze. 13
9:13
Num. 19:2,9,17-19
Lev. 16:15-16
Ngobe nangabe bantfu labangcolile ngekwelisiko bafafatwa ngengati yetimbuti, neyetinkunzi, nangemlotsa wesitfokati bekubageza ngekwelisiko kube kuhlanteka, 14
9:14
Luk. 1:74
Rom. 6:13
Gal. 1:4
1 Thes. 1:9
Thit. 2:14
1 Phet. 3:21
1 Joh. 1:7
Semb. 1:5
inganihlambulula kakhulu kangakanani-ke ingati yaKhristu! Watinikela yena kuNkulunkulu ngaMoya waphakadze, watinikela ate sici. Ingati yakhe iyawuhlambulula nembeza wenuLetinye tincwadzi tekucala titsi “wetfu” nekutsi “sikhonte” emisebentini lefile, kuze nikhonteLetinye tincwadzi tekucala titsi “wetfu” nekutsi “sikhonte” Nkulunkulu lophilako.

15

9:15
Rom. 3:25
1 Thim. 2:5
Heb. 12:24
1 Phet. 3:18
Ngako-ke unguMlamuli wesivumelwane lesisha, kuze kutsi labo lababitiwe batfole lifa laphakadze; ngobe ngekufa kwakhe sebakhululwe etiphambukweni tabo tesikhatsi sesivumelwane sekucala.

16Ngobe nome kanjani umbhalolifa ungeke usebente kungakabikwa kufa kwembhali wawo. 17Phela umbhalolifa awunamsebenti nangabe umbhali wawo asaphila, kodvwa unemandla lamakhulu nasafile umbhali wawo. 18Kungako nje nesivumelwane sekucala sasungulwa ngengati. 19

9:19
Eks. 24:3
Lev. 14:4
Ngako Mosi watsi nasamemetele kuso sonkhe sive imiyalo njengobe ibhaliwe emtsetfweni, watsatsa ingati yematfole, neyetimbuti, nemanti kanye neboya lobubovu, nehisophu; wafafata lencwadzi kanye nesive sonkhe, 20
9:20
Eks. 24:6-8
atsi: “Lena yingati leluphawu lwesivumelwane Nkulunkulu lanimisele sona.” 21
9:21
Eks. 29:12,36
Lev. 8:15,19
Mosi abechubeka kanjalo afafate lengati ethendeni lekuhlangana nakuto tonkhe titja letatisetjentiswa emsebentini wekukhonta kulo. 22
9:22
Lev. 17:11
Ef. 1:7
Empeleni, ngekwemtsetfo cishe konkhe kuhlanjululwa ngengati; ngaphandle kwekucitfwa kwengati kute kutsetselelwa kwetono.

Umhlatjelo longuKhristu ususa tono

23Kuyakhanya-ke kutsi nguleto tintfo kuphela letatingumfutiselo wetasezulwini letatingahlanjululwa ngaleyo ndlela. Kodvwa tintfo tasezulwini tidzinga imihlatjelo lencono kunalena. 24

9:24
Rom. 8:34
1 Joh. 2:1
Ngobe Khristu akangenanga endzaweni lengcwelengcwele leyentiwe ngetandla nalengumfutiselo waleyo lengiyo sibili; kodvwa wangena ezulwini sibili, lapho abonakala khona asimele kuNkulunkulu. 25
9:25
Heb. 7:27
Khristu akangenanga kanyenti kuyawutinikela, iminyaka ngeminyaka, njengaloku bekwenta baphristi labakhulu labangena baphetse ingati lengesiyo yabo. 26Kube Khristu akangenanga kanye, bekuyawudzingeka kutsi ahlupheke kanyenti kusukela ekusekelweni kwendalo yonkhe. Kodvwa esikhundleni saloko, ubonakaliswe kwaba kanye, kwenela, ekugcineni kwetikhatsi, kuze asuse sono ngenhlawulo lenguye cobo lwakhe. 27
9:27
Gen. 3:19
Bantfu bamiselwe kutsi bafe kanye, bese kutsi emvakwaloko bayekwehlulelwa. 28
9:28
Isa. 53:12
Mat. 26:28
Rom. 5:6
Fil. 3:20
1 Phet. 2:24
Kanjalo-ke naKhristu, asatinikele kanye kwetfwala tono talabanyenti, uyawubonakala ngekwesibili, asangaseteli sono, kodvwa asetele kuyawusindzisa labo labahlala bamlindzele.