Siswati 1996 (SWA96)
8

Jesu umPhristi Lomkhulu wesivumelwane lesincono

81

8:1
Hla. 110:1
Ef. 1:20
Khol. 3:1
Heb. 1:3
Umnyombo waloku lesesikushito ngunankhu: Tsine-ke sinalonjalo umPhristi Lomkhulu, losewahlala ngesekudla saLomkhulu losesihlalweni sebukhosi ezulwini. 2
8:2
Heb. 9:11
Nguye losikhonti endzaweni lengcwele, ethendeni lekuhlangana, lelingilo sibili lelakhiwa yiNkhosi, hhayi ngumuntfu.

3

8:3
Ef. 5:2
Heb. 5:1
Wonkhe umPhristi Lomkhulu ukhetselwa kunikela kuNkulunkulu ngetipho nangemihlatjelo, ngako-ke nalomPhristi Lomkhulu kudzingekile kutsi abe nako latakunikela. 4Kube abesemhlabeni abengeke abe ngumphristi nakancane nje, ngobe phela lapha emhlabeni bakhona baphristi labanikela ngetipho ngekwemtsetfo. 5
8:5
Eks. 25:40
Khol. 2:17
Heb. 10:1
Bona bakhontela kuloko lokungumfanekiso nesitfunti saloko lokunguko sibili kwasezulwini, ngobe ngesikhatsi Mosi asatakwakha lithende lekuhlangana, Nkulunkulu wamyala watsi: “Ucaphele kutsi konkhe ukwente ngaleyo ndlela lowakhonjiswa yona entsabeni.” 6
8:6
2 Khor. 3:6
Heb. 7:22
Kodvwa Khristu sewunikwe inkonzo lephakeme nalenkhulu kuneyabo, njengobe nalesivumelwane, languMlamuli waso emkhatsini waNkulunkulu nebantfu, singulesincono, ngobe sisekelwe tetsembiso letincono.

7Kube sivumelwane sekucala besite sici, besingeke sidzingeke sivumelwane sesibili. 8

8:8-12
Jer. 31:31-34
Kodvwa Nkulunkulu sive sakhe usikhandza sinesici nakatsi:

“Tiyeta tikhatsi,” kusho iNkhosi,

“lapho ngiyakwenta sivumelwane lesisha

nesive saka-Israyeli,

kanye nemndeni wakaJuda.

9

8:9
Eks. 19:5
Lesivumelwane asiyiwufanana naleso

lengasenta naboyise,

ngesikhatsi ngibabamba ngesandla

ngibakhipha eveni laseGibhithe.

Abasigcinanga leso sivumelwane sami,

ngako-ke nami angibange ngisabanaka,”

isho iNkhosi.

10

8:10
Jer. 24:7
Zak. 8:8
Heb. 10:16
“Ngulesi-ke sivumelwane

lengiyawusenta nendlu yaka-Israyeli

ngetikhatsi letitako,”

isho iNkhosi, itsi:

“Ngiyawufaka imisetfo yami

etingcondvweni tabo,

ngiyibhale etinhlitiyweni tabo,

ngibe nguNkulunkulu wabo,

bona babe sive sami.

11

8:11
Isa. 54:13
Joh. 6:45
1 Joh. 2:27
Kuyawubate sidzingo sekutsi

makhelwane afundzise makhelwane,

nome-ke lomunye afundzise umnakabo, atsi:

‘Yati iNkhosi,’

ngobe bonkhe bayawungati

kusukela kulomncane

kuze kube ngukulomdzala.

12Ngobe ngiyawuba nemusa ekoneni kwabo,

ngingeke ngiphindze

ngitikhumbule tono tabo.”

13
8:13
Rom. 10:4
Nakakhuluma ngesivumelwane “lesisha”, Nkulunkulu usho kutsi lesi sekucala sesidzala. Loko lese kukudzala kusuke sekugugile, sekutawunyamalala masinyane.
9

Kukhonta kwasemhlabeni nasezulwini

91

9:1
Eks. 19:5
Sivumelwane sekucala sasinemitsetfo yekukhonta Nkulunkulu. Indzawo yaso lengcwele yayakhiwe bantfu. 2
9:2
Eks. 26:1-30
25:23-40
Lev. 24:2
Bekwakhiwe lithende lekuhlangana lelalinetindzawo letimbili: Lengephandle bekutsiwa yindzawo lengcwele lapho bekunelutsi lwetibane, nelitafula lelinetinkhwa tekunikelwa kuNkulunkulu. 3
9:3
Eks. 26:31-33
Ngemuva kwendvwangu yesibili bekunendzawo lebeyibitwa ngekutsi yindzawo lengcwelengcwele. 4
9:4
Eks. 16:33
30:1-6
25:10-16
Num. 17:8-10
Dut. 10:3-5
1 Khos. 8:9
Kulendzawo bekunelilati legolide lekushisela imphepho; lelilati belikanye nelibhokisi lesivumelwane. Lingephandle lalelo bhokisi lonkhe beliyigolide, ekhatsi kwalo bekuneludziwo lwegolide luphetse imana. Kulelo bhokisi bekunendvuku ya-Aroni leyahluma, netibhelekeca tematje tesivumelwane semitsetfo. 5
9:5
Eks. 25:18-22
Ngetulu kwalelo bhokisi bekunemakherubhi ebukhosi baNkulunkulu labengamele sihlalo semusa. Kodvwa kwanyalo ngingeke ngichazisise ngalokuphelele ngaletintfo.

6

9:6
Num. 18:2-6
Konkhe-ke solomane kuhlelwa ngalendlela, baphristi bangena njalo nje kuleyo ndzawo lengcwele bente imisebenti yabo yekukhonta Nkulunkulu. 7
9:7
Eks. 30:10
Lev. 16:2-34
Heb. 5:3
Kodvwa kulendzawo lengcwelengcwele kungena umPhristi Lomkhulu kuphela, nako angene kanye ngemnyaka, aphetse ingati yekunikelela tono takhe netalabanye bantfu labatente bangati kutsi bayona. 8
9:8
Joh. 14:6
Heb. 10:19
Ngaloko Moya Longcwele ukhombisa kahle kutsi indlela yekuya endzaweni lengcwelengcwele ayikavuleki, nakusekhona indzawo lengcwele ethendeni lekuhlangana. 9Loku ngumfanekiso waletikhatsi. Tipho nemihlatjelo lenikelwa ngaleyo ndlela lendzala kungeke kuyente ihlanteke ngalokuphelele inhlitiyo yesikhonti. 10
9:10
Eks. 29:4
30:18
Lev. 11:1
Ngobe phela loko kucondzene nalokudliwako nalokunatfwako nemisimeto yekuhlantwa. Lena yimitsetfo nje lephatselene nelingephandle letfu lebekelwe kutsi isebente, kudzimate kufike ingucuko yalokusha.

11

9:11
Heb. 8:1
Kodvwa Khristu sewufike waba ngumPhristi Lomkhulu wetintfo letinhle lebetiyawufika. Lelithende lekuhlangana, lakhonta kulo, likhulu, kantsi futsi liphelele, alisilo lelakhiwe ngetandla, lokusho kutsi alisilo lalomhlaba lodaliwe. 12
9:12
Imis. 20:28
Heb. 10:10
1 Phet. 1:18
Wangena kanye kwenela endzaweni lengcwelengcwele, angakaphatsi ingati yetimbuti neyematfole, kodvwa aphetse ingati yakhe lucobo, kungako nje asizuzela kuhlengwa kwaphakadze. 13
9:13
Num. 19:2,9,17-19
Lev. 16:15-16
Ngobe nangabe bantfu labangcolile ngekwelisiko bafafatwa ngengati yetimbuti, neyetinkunzi, nangemlotsa wesitfokati bekubageza ngekwelisiko kube kuhlanteka, 14
9:14
Luk. 1:74
Rom. 6:13
Gal. 1:4
1 Thes. 1:9
Thit. 2:14
1 Phet. 3:21
1 Joh. 1:7
Semb. 1:5
inganihlambulula kakhulu kangakanani-ke ingati yaKhristu! Watinikela yena kuNkulunkulu ngaMoya waphakadze, watinikela ate sici. Ingati yakhe iyawuhlambulula nembeza wenuLetinye tincwadzi tekucala titsi “wetfu” nekutsi “sikhonte” emisebentini lefile, kuze nikhonteLetinye tincwadzi tekucala titsi “wetfu” nekutsi “sikhonte” Nkulunkulu lophilako.

15

9:15
Rom. 3:25
1 Thim. 2:5
Heb. 12:24
1 Phet. 3:18
Ngako-ke unguMlamuli wesivumelwane lesisha, kuze kutsi labo lababitiwe batfole lifa laphakadze; ngobe ngekufa kwakhe sebakhululwe etiphambukweni tabo tesikhatsi sesivumelwane sekucala.

16Ngobe nome kanjani umbhalolifa ungeke usebente kungakabikwa kufa kwembhali wawo. 17Phela umbhalolifa awunamsebenti nangabe umbhali wawo asaphila, kodvwa unemandla lamakhulu nasafile umbhali wawo. 18Kungako nje nesivumelwane sekucala sasungulwa ngengati. 19

9:19
Eks. 24:3
Lev. 14:4
Ngako Mosi watsi nasamemetele kuso sonkhe sive imiyalo njengobe ibhaliwe emtsetfweni, watsatsa ingati yematfole, neyetimbuti, nemanti kanye neboya lobubovu, nehisophu; wafafata lencwadzi kanye nesive sonkhe, 20
9:20
Eks. 24:6-8
atsi: “Lena yingati leluphawu lwesivumelwane Nkulunkulu lanimisele sona.” 21
9:21
Eks. 29:12,36
Lev. 8:15,19
Mosi abechubeka kanjalo afafate lengati ethendeni lekuhlangana nakuto tonkhe titja letatisetjentiswa emsebentini wekukhonta kulo. 22
9:22
Lev. 17:11
Ef. 1:7
Empeleni, ngekwemtsetfo cishe konkhe kuhlanjululwa ngengati; ngaphandle kwekucitfwa kwengati kute kutsetselelwa kwetono.

Umhlatjelo longuKhristu ususa tono

23Kuyakhanya-ke kutsi nguleto tintfo kuphela letatingumfutiselo wetasezulwini letatingahlanjululwa ngaleyo ndlela. Kodvwa tintfo tasezulwini tidzinga imihlatjelo lencono kunalena. 24

9:24
Rom. 8:34
1 Joh. 2:1
Ngobe Khristu akangenanga endzaweni lengcwelengcwele leyentiwe ngetandla nalengumfutiselo waleyo lengiyo sibili; kodvwa wangena ezulwini sibili, lapho abonakala khona asimele kuNkulunkulu. 25
9:25
Heb. 7:27
Khristu akangenanga kanyenti kuyawutinikela, iminyaka ngeminyaka, njengaloku bekwenta baphristi labakhulu labangena baphetse ingati lengesiyo yabo. 26Kube Khristu akangenanga kanye, bekuyawudzingeka kutsi ahlupheke kanyenti kusukela ekusekelweni kwendalo yonkhe. Kodvwa esikhundleni saloko, ubonakaliswe kwaba kanye, kwenela, ekugcineni kwetikhatsi, kuze asuse sono ngenhlawulo lenguye cobo lwakhe. 27
9:27
Gen. 3:19
Bantfu bamiselwe kutsi bafe kanye, bese kutsi emvakwaloko bayekwehlulelwa. 28
9:28
Isa. 53:12
Mat. 26:28
Rom. 5:6
Fil. 3:20
1 Phet. 2:24
Kanjalo-ke naKhristu, asatinikele kanye kwetfwala tono talabanyenti, uyawubonakala ngekwesibili, asangaseteli sono, kodvwa asetele kuyawusindzisa labo labahlala bamlindzele.

10

Umhlatjelo longuKhristu longiwo sibili

101

10:1
Khol. 2:17
Heb. 7:19
8:5
Umtsetfo usitfunti setintfo letinhle letatitawufika; ute simo lekungiso sibili saletintfo. Ngemihlatjelo yawo, lenikelwa iminyaka ngeminyaka, lomtsetfo ungeke ubente baphelele labo labakhontako. 2Kube labo labakhonta Nkulunkulu bebahlanjululwa ngemtsetfo etonweni kube kanye, ngabe imihlatjelo seyayekelwa kwentiwa, futsi bebangeke baphindze bative banelicala lekona. 3
10:3
Lev. 16:21
Kodvwa ngalemihlatjelo bantfu bakhunjutwa ngetono tabo iminyaka ngeminyaka; 4ngobe kungeke kwenteke kutsi ingati yetinkunzi neyetimbuti itisuse tono.

5

10:5
Hla. 40:6-8
Isa. 1:11
Jer. 7:22
Amo. 5:21
Kungako nje, Jesu naketa lapha emhlabeni, watsi:

“Umhlatjelo neminikelo awunandzaba nayo,

kodvwa ungilungiselele umtimba.

6Awujatjuliswanga yiminikelo yekushiswa

neminikelo yetono.

7Ngase ngitsi: ‘Naku, ngilapha!

Ngitekwenta intsandvo yakho, Nkulunkulu;

njengobe kubhaliwe ngami emculwini.’ ”

8Kwekucala utsi: “Awuyifunanga imihlatjelo neminikelo, njengeminikelo yekushiswa neminikelo yetono, futsi awujatjuliswanga ngiyo.” Noko yonkhe leminikelo inikelwa ngekwemtsetfo. 9Wase uphindze utsi: “Naku, ngilapha! Ngitekwenta intsandvo yakho.” Ucitsa kwekucala, khona atewumisa kwesibili. 10
10:10
Heb. 9:12
Njengobe Jesu Khristu wenta intsandvo yaNkulunkulu, wanikela ngemtimba wakhe, sesihlanjululwe kwaba kanye kwenela.

11

10:11
Eks. 29:38
Wonkhe umphristi uma njalo nje aphindzaphindze ente inkonzo yakhe, anikela ngayo yona leyo mihlatjelo lengatisusi tono. 12
10:12
Hla. 110:1
Heb. 1:3
Kodvwa kwatsi Khristu nasanikele kwaba kanye kwenela ngemhlatjelo munye wetono, wase uhlala ngesekudla saNkulunkulu, 13
10:13
Heb. 9:26
lapho asahleti khona amele kutsi titsa takhe tize tifakwe ngaphansi kwetinyawo takhe. 14Ngobe ngamnikelo munye ubahlante bonkhe, wabenta baphelela kuze kube phakadze. 15NaMoya Longcwele usinika bufakazi bakhe. Kwekucala utsi:

16

10:16
Jer. 31:33
Rom. 11:27
Heb. 8:10
“ ‘Ngulesi-ke sivumelwane

lengiyawusenta nabo

ngetikhatsi letitako,’

kusho iNkhosi.

‘Ngiyawufaka imitsetfo yami

etinhlitiyweni tabo,

ngiyibhale etingcondvweni tabo.’ ”

17
10:17
Jer. 31:34
Uphindze atsi:

“Ngingeke ngiphindze futsi

ngitikhumbule tono nebubi babo.”

18Ngako-ke lapho kunekutsetselelwa kwetono khona, sekute nesidzingo sekunikela ngenca yesono.

Asisondzele kuNkulunkulu

19

10:19
Mat. 27:51
Joh. 10:9
Ef. 2:13
Heb. 9:7
Ngako-ke, bazalwane, ingati yaJesu isikhululile kutsi singangena ngesibindzi endzaweni lengcwelengcwele. 20Lendlela lese sivulelwe yona yinsha, futsi iyaphila, idzabula sihenco iphumele ngale kwaso, sona-ke singumtimba waJesu. 21
10:21
Heb. 4:14
Ngetulu kwaloko-ke tsine sesinemPhristi Lomkhulu lowengamele indlu yaNkulunkulu. 22
10:22
Hez. 36:25
Lev. 8:30
Ef. 5:26
Heb. 12:24
Jak. 1:6
Ngako-ke asisondzele kuNkulunkulu ngenhlitiyo lecinisile, nangekwetsemba lokuphelele kwekukholwa, tinhlitiyo tetfu tinyenyetiwe tahlanjululwa kunembeza lomubi, nemitimba yetfu igeziwe ngemanti lahlobile. 23
10:23
1 Khor. 1:9
Asibambelele kuso sivumo selitsemba letfu, singangabati, ngobe yena lowenta lesetsembiso wetsembekile ekutigcineni tetsembiso takhe. 24
10:24
Heb. 13:1
Ngako-ke asinakane, sisitane ngekukhutsatana elutsandvweni nasemisebentini lemihle. 25
10:25
Rom. 13:11
1 Khor. 10:11
Khol. 3:16
Heb. 3:13
Singakuyekeli kuhlangana ndzawonye, njengobe labanye sebanemkhuba wekungahlangani; kodvwa asikhutsatane kakhulu, njengobe nani niyabona kutsi lilanga selisondzele.

Nkulunkulu uyatehlulela tono letentiwa ngemabomu

26

10:26
Num. 15:30
Heb. 6:4
Nasona ngemabomu sesilati liciniso, sekute umhlatjelo longesula tono, 27
10:27
Isa. 26:11
Zef. 1:18
3:8
kodvwa sekusele kutsi ngekwesaba lokukhulu silindzele kwehlulelwa nemlilo loshisa ngelulaka loyawucedza emaphikankhani. 28
10:28
Num. 35:30
Dut. 17:6
19:15
Umuntfu lowephula umtsetfo waMosi ufa ngaphandle kwekuhawukelwa, ngebufakazi bebantfu lababili nome labatsatfu. 29
10:29
Eks. 24:8
1 Khor. 11:25
Heb. 2:3
12:25
Nicabanga kutsi siyawuba sikhulu kangakanani-ke sijeziso salowo logcobagcoba iNdvodzana yaNkulunkulu, edzelele ingati yesivumelwane lahlanjululwe ngayo, etfuke Moya wesihawu? 30
10:30
Dut. 32:35,36
Rom. 12:19
Siyamati lowo lowatsi: “Kubuyisela ngekwami, ngimi lotawunenanela.” Uphindze atsi: “Simakadze uyawusehlulela sive sakhe.” 31Maye, kuyesabeka kwehlulelwa nguNkulunkulu lophilako!

Cinani ekukholweni

32

10:32
Fil. 1:29
Kodvwa khumbulani emalanga ekucala, lekwatsi emvakwekukhanyiswa kwenu, nacinisela ekukhutsateleni kuhlangabetana netinhlupheko. 33
10:33
1 Khor. 4:9
Ngaletinye tikhatsi nanetfukwa nihlukumetwe emkhatsini webantfu, nangaletinye tikhatsi nanitfwalisana nalabo bebaphetfwe ngaleyo ndlela. 34
10:34
Mat. 5:12
Imis. 5:41
Naba nesihawu kulabo bebaboshiwe, nacinisela ngekujabula nanemukwa timphahla tenu, ngobe nanati kutsi nine ninalokuncono lokukhonsako. 35
10:35
Mat. 10:32
Ngako-ke ningasilahli lesibindzi senu sekwetsemba Nkulunkulu, ngobe sinemvuzo lomkhulu. 36
10:36
Luk. 21:19
Heb. 6:12
Jak. 5:8
Nidzinga kucinisela kuze kutsi nase nente intsandvo yaNkulunkulu, nitekwemukela loko lokwatsenjiswa nguye. 37
10:37-38
Hab. 2:3-4
2 Phet. 3:9
UmBhalo utsi:

“Kusasele sikhashana nje kutsi

lowo lotako afike,

angeke alibale.

38

10:38
Rom. 1:17
Kodvwa lolungile wami

ngekukholwa uyawuphila;

kodvwa nangabe ahlehla nyova,

ngingeke ngimjabulele.”

39Kepha tsine asikho kulabo labahlehla nyova badzimate babhubhe; kodvwa sikulabo labanekukholwa, aze Nkulunkulu asindzise imiphefumulo yabo.