Siswati 1996 (SWA96)
3

Jesu mkhulu kunaMosi

31

3:1
Heb. 4:14
Ngako-ke bazalwane bami labangcwele, leninenhlanganyelo kulolubito lwasezulwini, cabangisisani ngaJesu, longumPhostoli nemPhristi Lomkhulu wesivumo setfu. 2
3:2
Num. 12:7
Wetsembeka kuNkulunkulu lammisa, njengobe naMosi etsembeka endlini yaNkulunkulu. 3
3:3
2 Khor. 3:7
Noko Jesu wafanelwa ludvumo lolukhulu kakhulu kunaMosi, njengobe vele umakhi wendlu udvunyiswa kakhulu kunalendlu layakhile. 4Tonkhe tindlu tinebakhi bato, kodvwa Nkulunkulu ungumakhi wako konkhe. 5Mosi kambe abetsembekile kuko konkhe endlini yaNkulunkulu njengenceku, kuze kube bufakazi baleto tintfo lebekutawukhulunywa ngato kamuva. 6
3:6
Mat. 24:13
1 Khor. 3:16
Ef. 2:20
Khol. 1:23
1 Thim. 3:15
Kodvwa Khristu wetsembeka njengeNdvodzana endlini yaNkulunkulu. Tsine-ke siyindlu yaNkulunkulu, nasibambelele ngesibindzi etsembeni letfu [kuze kube ngusekupheleni].Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo

Kuphumula kwebantfu baNkulunkulu

7

3:7-11
Hla. 95:7-11
NaMoya Longcwele uyasho utsi:

“Lamuhla, naniliva livi laNkulunkulu,

8

3:8
Eks. 17:1
Num. 14:21
Dut. 33:8
ningatenti tibe lukhuni tinhlitiyo tenu

njengabokhokho benu

labamelana naye ehlane.

9Bokhokho benu bangilinga khona bangihlola,

isho iNkhosi.

Loko bakwenta,

nome babeyibona imisebenti yami

kuleminyaka lengema-40.

10Nguloko-ke lokwangicansula

kulabo bantfu baleto tikhatsi,

ngadzimate ngatsi:

‘Solomane bayeduka ngemicabango yabo,

netindlela tami abaticondzi.’

11Ngako-ke ekutfukutseleni kwami,

ngafunga ngatsi:

‘Bangeke basangena ekuphumuleni kwami.’ ”

12

3:12
Heb. 12:15
Caphelani-ke, bazalwane, kutsi kubete emkhatsini wenu lonenhlitiyo lembi nalengakholwa, longahle ahlubuke loNkulunkulu lophilako. 13Kodvwa khutsatanani onkhe emalanga yingci nakusatsiwa: “Lamuhla”, kutsi kubete lowentiwa inhlitiyo yakhe ibe lukhuni ngekuyengwa sono. 14
3:14
Heb. 6:11
Semb. 2:10,25
Ngobe sihlanganyela naKhristu kuphela, nasibambelele etsembeni letfu lakucala kuze kube ngusekupheleni.

15UmBhalo usitjela utsi:

“Lamuhla, naniliva livi lakhe,

ningatenti tibe lukhuni tinhlitiyo tenu,

njengalokwa nimelana naye.”

16

3:16-18
Num. 14:1-35
Bekubobani laba labaliva livi lakhe bamelana naye? Bekungesibo yini bonkhe labo labaphuma eGibhithe baholwa nguMosi? 17
3:17
Num. 14:28
1 Khor. 10:10
Bobani laba labamcansula iminyaka lengema-40? Bekungesibo yini labo labona bafela ehlane? 18
3:18
Dut. 1:34
Bobani labo labafungela Nkulunkulu kutsi bangeke basangena ekuphumuleni kwakhe? Empeleni ngulabo lababengamlaleli. 19Siyabona-ke kutsi abazange bangene kuko ngenca yekungakholwa kwabo.