Siswati 1996 (SWA96)
2

Insindziso lenkhulu

21

2:1
Heb. 3:1
Ngako-ke ngabe siyakucaphelisisa sikubambe loko lesikuvile, funa sikhweshe kuko. 2
2:2
Dut. 27:26
Imis. 7:38,53
Gal. 3:19
Livi lelamenyetelwa tingilosi laciniseka; nako konkhe lokubi nekungalaleli kwakujeziswa ngalokufanele. 3
2:3
Mak. 1:14
Heb. 10:29
Pho, tsine siyawuphunyula njani, nasingakunaki lokusindziswa lokungaka? Kwakhulunywa yiNkhosi kucala, kwaciniswa kitsi ngulabo labayiva. 4
2:4
Mak. 16:20
Imis. 2:22
2 Khor. 12:12
Nkulunkulu wafakaza kanye nabo ngetibonakaliso, nangetimangaliso, nangemisebenti yemandla leyehlukahlukene, nangetipho taMoya Longcwele lataba ngekwentsandvo yakhe.

Umvuli wendlela yensindziso

5Sikhuluma ngemhlaba lotako; Nkulunkulu akawubekanga ngaphansi kwetingilosi. 6

2:6
Hla. 8:4
144:3
Kepha bukhona bufakazi lesibutfola emiBhalweni lobutsi:

“Uyini umuntfu

kutsi umkhumbule?

Iyini indvodzana yemuntfu

kutsi uyinakekele?

7

2:7
Heb. 1:13
Wamenta kutsi abe mncane kunetingilosi,

sikhashana lesifishane nje.

Wametfwesa umchele

webukhosi neludvumo,

[wammisa etikwemisebenti

yetandla takho].Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo

8

2:8
Mat. 28:18
1 Khor. 15:27
Tonkhe tintfo

watibeka ngaphansi kwetinyawo takhe.”

Kubeka tintfo tonkhe ngaphansi kwakhe kusho kutsi kute lakushiya kungakabekwa ngaphansi kwemandla akhe. Kwanyalo nje, sisengakaboni kutsi tintfo tonkhe tibekwe ngaphansi kwakhe. 9

2:9
Fil. 2:8
Kodvwa lesimbonako nguJesu, lowentiwa waba mncane kunetingilosi kwesikhashana. Wetfweswa umchele webukhosi neludvumo ngenca yekuhlupheka kwekufa. Kwaya ngebubele baNkulunkulu kutsi Jesu eve kufa ngenca yebantfu bonkhe. 10
2:10
Luk. 24:26
Konkhe lokukhona kukhona kuye nangaye Nkulunkulu. Ngako-ke kwakuvele kumfanele kutsi yena ente Jesu apheleliswe ngekuhlupheka; wamenta waba ngumvuli wendlela yekusindziswa kwemadvodzana lamanyenti ngekuwaletsa ebukhosini. 11
2:11
Mat. 12:50
25:40
Heb. 13:12
Ngobe lowo longcwelisako nalabo labangcwelisiwe baphuma kuBabe munye. Ngiko nje angenamahloni kubabita ngekutsi bomnakabo, 12
2:12
Hla. 22:22,25
utsi:

“Ngiyawushumayela kubomnaketfu

libito lakho,

ngihlabelele ngawe

emkhatsini welibandla.”

13
2:13
2 Sam. 22:3
Isa. 8:17,18
Joh. 10:29
Uphindze atsi:

“Ngiyawubeka litsemba lami

kuNkulunkulu;”

aphindze atsi:

“Ngilapha mine, nebantfwana

Nkulunkulu langiphe bona.”

14

2:14
Isa. 25:8
Joh. 1:14
1 Khor. 15:26,54
Ngako-ke njengobe bantfwana baba bantfu, naye-ke Jesu waba ngumuntfu njengabo, kuze kutsi abhubhise Sathane labenemandla etikwekufa, 15
2:15
Luk. 1:74
Rom. 8:15
kuze akhulule bonkhe labo labatsi ngesikhatsi sonkhe sekuphila kwabo baboshelwa ebugcilini ngenca yekwesaba kufa. 16
2:16
Isa. 41:8
Ngobe akusito tingilosi labecondze kutisita, kodvwa titukulwane ta-Abrahama. 17
2:17
Fil. 2:7
Heb. 4:15
Ngako-ke kwakudzingekile kutsi afanane nabomnakabo ngako konkhe, kuze atewuba ngumPhristi Lomkhulu lonesihawu nalowetsembekile emsebentini waNkulunkulu, kube yinhlawulo yetono tebantfu. 18
2:18
Mat. 4:1
Njengobe naye matfupha wahlupheka alingwa, unawo emandla ekubasita labo labalingwako.

3

Jesu mkhulu kunaMosi

31

3:1
Heb. 4:14
Ngako-ke bazalwane bami labangcwele, leninenhlanganyelo kulolubito lwasezulwini, cabangisisani ngaJesu, longumPhostoli nemPhristi Lomkhulu wesivumo setfu. 2
3:2
Num. 12:7
Wetsembeka kuNkulunkulu lammisa, njengobe naMosi etsembeka endlini yaNkulunkulu. 3
3:3
2 Khor. 3:7
Noko Jesu wafanelwa ludvumo lolukhulu kakhulu kunaMosi, njengobe vele umakhi wendlu udvunyiswa kakhulu kunalendlu layakhile. 4Tonkhe tindlu tinebakhi bato, kodvwa Nkulunkulu ungumakhi wako konkhe. 5Mosi kambe abetsembekile kuko konkhe endlini yaNkulunkulu njengenceku, kuze kube bufakazi baleto tintfo lebekutawukhulunywa ngato kamuva. 6
3:6
Mat. 24:13
1 Khor. 3:16
Ef. 2:20
Khol. 1:23
1 Thim. 3:15
Kodvwa Khristu wetsembeka njengeNdvodzana endlini yaNkulunkulu. Tsine-ke siyindlu yaNkulunkulu, nasibambelele ngesibindzi etsembeni letfu [kuze kube ngusekupheleni].Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo

Kuphumula kwebantfu baNkulunkulu

7

3:7-11
Hla. 95:7-11
NaMoya Longcwele uyasho utsi:

“Lamuhla, naniliva livi laNkulunkulu,

8

3:8
Eks. 17:1
Num. 14:21
Dut. 33:8
ningatenti tibe lukhuni tinhlitiyo tenu

njengabokhokho benu

labamelana naye ehlane.

9Bokhokho benu bangilinga khona bangihlola,

isho iNkhosi.

Loko bakwenta,

nome babeyibona imisebenti yami

kuleminyaka lengema-40.

10Nguloko-ke lokwangicansula

kulabo bantfu baleto tikhatsi,

ngadzimate ngatsi:

‘Solomane bayeduka ngemicabango yabo,

netindlela tami abaticondzi.’

11Ngako-ke ekutfukutseleni kwami,

ngafunga ngatsi:

‘Bangeke basangena ekuphumuleni kwami.’ ”

12

3:12
Heb. 12:15
Caphelani-ke, bazalwane, kutsi kubete emkhatsini wenu lonenhlitiyo lembi nalengakholwa, longahle ahlubuke loNkulunkulu lophilako. 13Kodvwa khutsatanani onkhe emalanga yingci nakusatsiwa: “Lamuhla”, kutsi kubete lowentiwa inhlitiyo yakhe ibe lukhuni ngekuyengwa sono. 14
3:14
Heb. 6:11
Semb. 2:10,25
Ngobe sihlanganyela naKhristu kuphela, nasibambelele etsembeni letfu lakucala kuze kube ngusekupheleni.

15UmBhalo usitjela utsi:

“Lamuhla, naniliva livi lakhe,

ningatenti tibe lukhuni tinhlitiyo tenu,

njengalokwa nimelana naye.”

16

3:16-18
Num. 14:1-35
Bekubobani laba labaliva livi lakhe bamelana naye? Bekungesibo yini bonkhe labo labaphuma eGibhithe baholwa nguMosi? 17
3:17
Num. 14:28
1 Khor. 10:10
Bobani laba labamcansula iminyaka lengema-40? Bekungesibo yini labo labona bafela ehlane? 18
3:18
Dut. 1:34
Bobani labo labafungela Nkulunkulu kutsi bangeke basangena ekuphumuleni kwakhe? Empeleni ngulabo lababengamlaleli. 19Siyabona-ke kutsi abazange bangene kuko ngenca yekungakholwa kwabo.

4

41Ngako-ke asesabe, funa kube khona emkhatsini wenu lobonakala shangatsi sewusigejile lesitfuba, ngobe sisemile lesetsembiso saNkulunkulu sekungena ekuphumuleni kwakhe. 2LiVangeli lishunyayelwe kitsi, njengobe lashunyayelwa nakulabo bakadzeni. Kodvwa lelivi labaliva alizange libasite; ngobe naloku baliva ngetindlebe nje abazange balikholwe ngetinhlitiyo. 3

4:3
Hla. 95:11
Heb. 3:11
Tsine lesikholwako siyangena ekuphumuleni kwakhe, njengobe washo watsi:

“Ekutfukutseleni kwami ngafunga ngatsi:

‘Bangeke basangena ekuphumuleni kwami.’ ”

Noko imisebenti yakhe yase iphelelisiwe kusukela ekudalweni kwemhlaba. 4
4:4
Gen. 2:2
Ngobe ngiko lokushiwo ngumBhalo ngelilanga lesikhombisa kutsi: “Ngelilanga lesikhombisa Nkulunkulu waphumula kuyo yonkhe imisebenti yakhe.” 5
4:5
Hla. 95:11
Kodvwa uphindze atsi kulendzawo: “Bangeke basangena ekuphumuleni kwami.” 6
4:6
Heb. 3:18
Kuyakhanya-ke kutsi nanyalo umnyango usavuliwe kutsi labo labatsandzako basengangena ekuphumuleni kwakhe, ngobe phela labo labaliva kucala liVangeli abangenanga ngenca yekungalaleli kwabo. 7
4:7
Hla. 95:7-8
Loku-ke Nkulunkulu ukukhombise ngekutsi akhetse lelinye lilanga lekutsiwa ngu “lamuhla”. Wakhuluma ngaDavide emvakweminyaka leminyenti, njengobe kubhaliwe, watsi:

“Lamuhla, naniliva livi lami,

ningatenti tibe lukhuni tinhlitiyo tenu.”

8

4:8
Dut. 31:7
Josh. 22:4
Kube Joshuwa wabanika loko kuphumula, Nkulunkulu abengeke aphindze akhulume ngalelinye lilanga. 9Ngako-ke kuphumula kweliSabatha kusabasalele bantfu baNkulunkulu. 10
4:10
Gen. 2:2
Semb. 14:13
Ngobe lowo longene ekuphumuleni kwaNkulunkulu, naye uphumula emisebentini yakhe, njengobe naNkulunkulu aphumula kuyakhe. 11Ngako-ke asikhutsalele kungena kuloko kuphumula, kubete lowehluleka ngenca yekungalaleli njengabo.

Livi laNkulunkulu liphilile

12

4:12
Shu. 12:11
Isa. 49:2
Jer. 23:29
Joh. 12:48
Ef. 6:17
1 Phet. 1:23
Semb. 1:16
Livi laNkulunkulu liphilile, linemandla; likhalipha kwengca inkemba lesika ngetinhlangotsi totimbili. Lisika lidzimate lehlukanise umphefumulo nemoya, emalunga nemnkantja, lehlulele imicabango netifiso tenhlitiyo. 13
4:13
Hla. 33:13
Kute sidalwa lesifihlakele kuNkulunkulu, kodvwa konkhe kusebaleni kwembuliwe emehlweni alowo lekufanele sitilandze kuye.

Jesu ungumPhristi Lomkhulu kakhulu

14

4:14
Heb. 3:1
6:20
Njengobe sinemPhristi Lomkhulu kakhulu, Jesu iNdvodzana yaNkulunkulu, lodzabule emazulu, asibambelele kuso sivumo sekukholwa kwetfu. 15
4:15
Mat. 4:1
Luk. 4:1
2 Khor. 5:21
Heb. 2:17
1 Phet. 2:22
LomPhristi wetfu Lomkhulu akasiye lowehluleka kuvelana natsi ebutsakatsakeni betfu, kodvwa walingwa ngayo yonkhe indlela njengatsi, noko akazange one. 16
4:16
Ef. 3:12
Heb. 10:19
1 Joh. 3:21
Ngako-ke asisondzele ngesibindzi esihlalweni semusa, khona sitekwemukela sihawu, sitfole umusa lotasisita ngesikhatsi lesifanele.