Siswati 1996 (SWA96)
2

Insindziso lenkhulu

21

2:1
Heb. 3:1
Ngako-ke ngabe siyakucaphelisisa sikubambe loko lesikuvile, funa sikhweshe kuko. 2
2:2
Dut. 27:26
Imis. 7:38,53
Gal. 3:19
Livi lelamenyetelwa tingilosi laciniseka; nako konkhe lokubi nekungalaleli kwakujeziswa ngalokufanele. 3
2:3
Mak. 1:14
Heb. 10:29
Pho, tsine siyawuphunyula njani, nasingakunaki lokusindziswa lokungaka? Kwakhulunywa yiNkhosi kucala, kwaciniswa kitsi ngulabo labayiva. 4
2:4
Mak. 16:20
Imis. 2:22
2 Khor. 12:12
Nkulunkulu wafakaza kanye nabo ngetibonakaliso, nangetimangaliso, nangemisebenti yemandla leyehlukahlukene, nangetipho taMoya Longcwele lataba ngekwentsandvo yakhe.

Umvuli wendlela yensindziso

5Sikhuluma ngemhlaba lotako; Nkulunkulu akawubekanga ngaphansi kwetingilosi. 6

2:6
Hla. 8:4
144:3
Kepha bukhona bufakazi lesibutfola emiBhalweni lobutsi:

“Uyini umuntfu

kutsi umkhumbule?

Iyini indvodzana yemuntfu

kutsi uyinakekele?

7

2:7
Heb. 1:13
Wamenta kutsi abe mncane kunetingilosi,

sikhashana lesifishane nje.

Wametfwesa umchele

webukhosi neludvumo,

[wammisa etikwemisebenti

yetandla takho].Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo

8

2:8
Mat. 28:18
1 Khor. 15:27
Tonkhe tintfo

watibeka ngaphansi kwetinyawo takhe.”

Kubeka tintfo tonkhe ngaphansi kwakhe kusho kutsi kute lakushiya kungakabekwa ngaphansi kwemandla akhe. Kwanyalo nje, sisengakaboni kutsi tintfo tonkhe tibekwe ngaphansi kwakhe. 9

2:9
Fil. 2:8
Kodvwa lesimbonako nguJesu, lowentiwa waba mncane kunetingilosi kwesikhashana. Wetfweswa umchele webukhosi neludvumo ngenca yekuhlupheka kwekufa. Kwaya ngebubele baNkulunkulu kutsi Jesu eve kufa ngenca yebantfu bonkhe. 10
2:10
Luk. 24:26
Konkhe lokukhona kukhona kuye nangaye Nkulunkulu. Ngako-ke kwakuvele kumfanele kutsi yena ente Jesu apheleliswe ngekuhlupheka; wamenta waba ngumvuli wendlela yekusindziswa kwemadvodzana lamanyenti ngekuwaletsa ebukhosini. 11
2:11
Mat. 12:50
25:40
Heb. 13:12
Ngobe lowo longcwelisako nalabo labangcwelisiwe baphuma kuBabe munye. Ngiko nje angenamahloni kubabita ngekutsi bomnakabo, 12
2:12
Hla. 22:22,25
utsi:

“Ngiyawushumayela kubomnaketfu

libito lakho,

ngihlabelele ngawe

emkhatsini welibandla.”

13
2:13
2 Sam. 22:3
Isa. 8:17,18
Joh. 10:29
Uphindze atsi:

“Ngiyawubeka litsemba lami

kuNkulunkulu;”

aphindze atsi:

“Ngilapha mine, nebantfwana

Nkulunkulu langiphe bona.”

14

2:14
Isa. 25:8
Joh. 1:14
1 Khor. 15:26,54
Ngako-ke njengobe bantfwana baba bantfu, naye-ke Jesu waba ngumuntfu njengabo, kuze kutsi abhubhise Sathane labenemandla etikwekufa, 15
2:15
Luk. 1:74
Rom. 8:15
kuze akhulule bonkhe labo labatsi ngesikhatsi sonkhe sekuphila kwabo baboshelwa ebugcilini ngenca yekwesaba kufa. 16
2:16
Isa. 41:8
Ngobe akusito tingilosi labecondze kutisita, kodvwa titukulwane ta-Abrahama. 17
2:17
Fil. 2:7
Heb. 4:15
Ngako-ke kwakudzingekile kutsi afanane nabomnakabo ngako konkhe, kuze atewuba ngumPhristi Lomkhulu lonesihawu nalowetsembekile emsebentini waNkulunkulu, kube yinhlawulo yetono tebantfu. 18
2:18
Mat. 4:1
Njengobe naye matfupha wahlupheka alingwa, unawo emandla ekubasita labo labalingwako.