Siswati 1996 (SWA96)
13

Kwemukeleka kuNkulunkulu

131

13:1
Joh. 13:34
Rom. 12:10
1 Phet. 1:22
3:8
2 Phet. 1:7
Hlalani njalo nitsandzana njengebazalwane. 2
13:2
Gen. 18:1-8
19:1-3
Rom. 12:13
1 Phet. 4:9
Ningakhohlwa kungenisa tihambi emakhaya enu, ngobe labanye ngekwenta njalo bangenisa tingilosi bangaketeleli. 3
13:3
Mat. 25:36
Rom. 12:15
Khol. 4:18
Bakhumbuleni labasemajele, kube shangatsi nani niboshwe kanye nabo. Nibakhumbule nalabo labaphetfwe kabi, kube shangatsi nihlupheka kanye nabo.

4

13:4
1 Khor. 6:9
Umshado awuhlonishwe ngibo bonkhe; labatsetsene kufanele betsembeke lomunye kulomunye. Nkulunkulu uyawubehlulela bonkhe labagwadlako nalabaphingako.

5

13:5
Dut. 31:6,8
Josh. 1:5
Mat. 6:25
Fil. 4:11
1 Thim. 6:6
Balekelani kutsandza imali, neneliswe nguloko leninako, ngobe Nkulunkulu watsi: “Ngingeke ngikuyekele, ngingeke ngikushiye.” 6
13:6
Hla. 56:4
118:6
Ngaloko singasho ngesibindzi sitsi:

“INkhosi ingumsiti wami;

ngingeke ngesabe.

Umuntfu angangentani nje?”

7

13:7
1 Khor. 4:16
Khumbulani baholi benu, lababekhuluma kini livi laNkulunkulu, nikhumbule kuphila kwabo nekufa kwabo netitselo tabo, bese niyabalingisa. 8
13:8
Semb. 1:17
Jesu Khristu akagucuki; nguye itolo, nalamuhla, naphakadze. 9
13:9
Jer. 29:8
Mat. 24:4
Joh. 6:27
Rom. 14:17
2 Khor. 1:21
Ef. 4:14
Ningedukiswa timfundziso letingatiwa letitinhlobonhlobo. Kuhle kutsi tinhlitiyo tetfu ticiniswe ngemusa, hhayi ngekugcina imitsetfo yekudla, ngobe labo labayigcinako ayibasiti ngalutfo.

10

13:10
1 Khor. 9:13
Sinelilati, lapho khona umhlatjelo losetikwalo baphristi labakhonta ethendeni lekuhlangana bate lilungelo lekuwudla. 11
13:11
Eks. 29:14
Lev. 4:11
16:27
UmPhristi Lomkhulu ungena nengati yetinkhomo neyetimbuti endzaweni lengcwele, itewuba ngumnikelo, kodvwa tidvumbu taletilwane tishiswa ngephandle kwenkambu. 12
13:12
Mat. 27:32
Joh. 19:17
Ngiko nje naJesu wafela ngephandle kwelisango, kuze atewungcwelisa bantfu ngengati yakhe. 13Ngako-ke asiphumele kuye ngephandle kwenkambu setfwalisane naye lihlazo lakhe; 14
13:14
Fil. 3:20
Heb. 11:10
1 Phet. 2:11
ngobe lapha site likhaya lelitawuma kuze kube phakadze, kodvwa sifuna likhaya lelitako. 15
13:15
Lev. 7:12
Hla. 50:14
51:17
Isa. 57:19
Hos. 14:3
Ef. 5:20
1 Phet. 2:5
Asimbonge njalo Nkulunkulu, simdvumise ngaJesu. Lokumdvumisa akube ngumnikelo wayo yonkhe imilomo levuma libito lakhe. 16
13:16
Rom. 12:13
Fil. 4:18
Ningakuyekeli kwenta lokuhle nekuhlephunelana loko leninako, ngobe iminikelo lenjalo iyamtfokotisa Nkulunkulu.

17

13:17
Hez. 3:17
33:2
Fil. 2:29
Hloniphani baholi benu, nilalele imitsetfo yabo, ngobe balindza imiphefumulo yenu bangaphumuli, njengobe bayawulandzisa ngayo. Nanenta njalo, nibasita, umsebenti wabo batawenta ngekujabula, hhayi ngelusizi; ngobe nani kungeke kunisite loko.

18

13:18
Imis. 24:16
2 Khor. 1:12
Ef. 6:18
Sithandazeleni, ngobe sineliciniso kutsi nembeza wetfu umsulwa, sifisa kwenta lokulungile kuko konkhe ngaso sonkhe sikhatsi. 19Ngiyanincenga kutsi nisithandazele kakhulu, kuze kutsi Nkulunkulu angibuyisele kini masinyane.

Umthandazo wekuvala

20

13:20
Isa. 55:3
63:11
Jer. 32:40
Zak. 9:11
Joh. 10:11
1 Phet. 2:25
Shangatsi Nkulunkulu wekuthula lowavusa iNkhosi yetfu Jesu kulabafile, wamenta uMelusi Lomkhulu wetimvu ngengati yakhe yesivumelwane saphakadze, 21
13:21
2 Khor. 3:5
anganiphelelisa kuko konkhe lokuhle, kuze nente intsandvo yakhe, asebente kiniLetinye tincwadzi tekucala titsi “kitsi” ente ngaJesu Khristu loko lokujabulisako emehlweni akhe. Ludvumo alube kuKhristu phakadze naphakadze. Amen.

Emavi ekugcina

22Ngiyanincenga-ke, bazalwane, kutsi nilalele kuyala kwami ngekubeketela, ngobe nginibhalele incwadzi lemfisha. 23Kufanele nati kutsi Thimothi, umzalwane, sewukhululiwe ejele. Nasheshe wefika, ngitawufika naye lapho kini.

24Hambisani bonkhe baholi benu, kanye nabo bonkhe labangcwele. Bazalwane baseTaliyane bayanihambisa.

25Umusa awube nani nonkhe.