Siswati 1996 (SWA96)
12

Nkulunkulu uyala bantfwabakhe

121

12:1
Rom. 7:21
1 Khor. 9:24
Fil. 3:13
1 Phet. 2:1
Ngako-ke, njengobe situngeletwe sicumbi lesikhulu kangaka sabofakazi, asilahle konkhe lokusindzako, nesono lesigigelana njengelwanca. Asigijime ngekucinisela kulomncintiswano losembikwetfu, 2
12:2
Heb. 1:3
2:10
emehlo etfu angesuki kuJesu longumsunguli nemphelelisi wekukholwa kwetfu. Ngenca yekujabula labekubekelwe Jesu wacinisela ngekwetfwala siphambano, wangete walinaka lihlazo laso; wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu.

3

12:3
Luk. 2:34
Mkhumbuleni yena lowo lowacinisela, nome toni setimhlukumeta ngenca yenzondo. Nanimkhumbula-ke, ningeke nidzinwe nome nidzangale etinhlitiyweni tenu. 4Nisengakemelani nesono, kudzimate kucitseke ingati yenu. 5
12:5-6
Jobe 5:17
Taga 3:11-12
Semb. 3:19
Seniwukhohliwe yini lomyalo lokhuluma kini njengakumadvodzana lotsi:

“Ndvodzana yami,

ungakwedzeleli kuyala kweNkhosi,

ungapheli emandla

nawukhalinyelwa yiNkhosi;

6ngobe iNkhosi iyabayala lebatsandzako,

ibajezise labo

labemukeleka kuyo njengemadvodzana”?

7Ciniselani ekuyalweni. Nkulunkulu uniphatsa njengemadvodzana akhe; ngobe vele ikhona yini indvodzana lengayalwa nguyise? 8Naningayalwa njengawo onkhe emadvodzana, kusho kutsi anisiwo emadvodzana, ningemavezandlebe. 9

12:9
Num. 16:22
Isa. 57:16
Tsine sinabobabe betfu bengati labasiyalako sibahloniphe; pho, Babe wetfu ngekwaMoya akukafaneli yini simhloniphe ngentfobeko lenkhulu, kuze sitewutfola kuphila? 10Phela bobabe babesiyala kwesikhashana ngekubona kwabo, kodvwa yena usiyalela kutsi kutewusitakala tsine, kuze sibe nesabelo ebungcweleni bakhe. 11
12:11
2 Khor. 4:17
Ngobe ngesikhatsi sisayalwa kuvakala kubuhlungu kunekutsi kujabulise, noko kamuva sivuno saloko kuyalwa sibonakala sinesitselo sekuthula nesekulunga, kulabo labaceceshwe ngako.

Imiyalo netecwayiso

12

12:12
Isa. 35:3
Ngako-ke cinisani tandla tenu letibutsakatsaka nemadvolo enu lacekako; 13
12:13
Taga 4:26
tinyawo tenu nitentele tindlela leticondzile, kuze kutsi lunyawo loluchutako lungachubiseleki, kodvwa luphiliswe.

14

12:14
Hla. 34:14
Mat. 5:8
Rom. 12:18
2 Thim. 2:22
Yetamani kuba nekuthula nabo bonkhe bantfu, nifune kungcweliswa, ngobe kute loyawuyibona iNkhosi angakangcweliswa. 15
12:15
Dut. 29:18
2 Khor. 6:1
Heb. 3:12
Nicaphelisise kutsi kubete lophunyulako emseni waNkulunkulu; kubete “imphandze lenashevu” lemila ibange luhlupho, ibulale labanyenti. 16
12:16
Gen. 25:29-34
Ef. 5:3
Akubete logwadlako, nome lophingako, nome lonaka live njenga-Esawu, lowatsenga kudla ngemalungelo akhe onkhe ebutubulo. 17
12:17
Gen. 27:30-40
Emvakwaloko wafisa kudla lifa lesibusiso, kodvwa waliwa, njengobe nati. Phela, lase lingekho litfuba lekuphendvuka, nome abesakufuna ngetinyembeti.

18

12:18-19
Eks. 19:12,16-22
20:18-21
Dut. 4:11-12
5:22-27
Aniketi entsabeniKungasho “iSinayi” longayitsintsa, levutsa umlilo nalenebumnyama lobumnyamakati, nesivunguvungu, 19nekukhala kwelicilongo, nekuvakala kwelivi, lekwatsi nalivakala kuma-Israyeli, ancenga kutsi lingaphindzi likhulume. 20
12:20
Eks. 19:12-13
Kungobe babengeke bawumele lomtsetfo lababenikwe wona, lotsi: “Nome silwane siyitsintsa lentsaba, siyawugcotjwa ngematje.” 21
12:21
Dut. 9:19
Lombono wawesabeka kakhulu kangangekutsi Mosi wadzimate watsi: “Ngiyesaba kakhulu, ngiyatfutfumela.”

22

12:22
Isa. 2:2
Dan. 7:10
Gal. 4:26
Semb. 3:12
5:11
14:1
21:2
Kodvwa, esikhundleni saloko, nite entsabeni, Siyoni, ekhaya laNkulunkulu lophilako, eJerusalema yasezulwini, esibhimbini setingilosi letingenawubalwa, 23
12:23
Gen. 18:26
Luk. 10:20
kanye nelibandla lematubulo lamabito awo abhaliwe ezulwini. NisembikweMehluleli longuNkulunkulu wabo bonkhe, nakuyo imimoya yalabalungile labaphelelisiwe, 24
12:24
Gen. 4:10
1 Thim. 2:5
Heb. 8:6
9:15
10:22
11:4
1 Phet. 1:2
nakuJesu, uMlamuli wesivumelwane lesisha. Ingati yakhe isiphatsele lokukhulu kunengati ya-Abela.

25

12:25
Eks. 20:22
Heb. 2:1
10:28
Caphelani ningamali lowo lokhulumako: Nangabe bangaphunyulanga labo labamala lowo abebacaphelisa alapha emhlabeni, natsi-ke singeke siphunyule, nasala kutsatsa tecwayiso talowo lokhuluma asezulwini. 26
12:26
Hag. 2:6,7
Livi lakhe lanyakatisa umhlaba; kodvwa nyalo sewetsembisile watsi: “Ngitawuphindze nginyakatise, hhayi umhlaba kuphela, kodvwa nelizulu.” 27
12:27
Hla. 102:25
Mat. 24:35
2 Phet. 3:10
Lamavi latsi: “Ngitawuphindze” akhombisa ngalokukhanyako kutsi konkhe lokudaliwe kutawunyakatiswa kususwe, kuze kutsi lokungeke kunyakatiswe kusale kunjalo.

28

12:28
Fil. 2:12
Ngako-ke asibonge kwemukela umbuso longeke unyakatiswe, sikhonte Nkulunkulu ngalokwemukelekako, simhloniphe ngekutfutfumela; 29
12:29
Dut. 4:24
9:3
Isa. 30:27
33:14
ngobe loNkulunkulu wetfu ungumlilo locotfulako.