Siswati 1996 (SWA96)
11

Kukholwa

111

11:1
2 Khor. 5:7
Kukholwa kukuciniseka ngetintfo lesetsembele kuto, kukweneliseka ngetintfo lesingakatiboni. 2Bokhokho betfu bemukeleka ngaloko kukholwa kwabo kuNkulunkulu.

3

11:3
Gen. 1:1
Hla. 33:6,9
Joh. 1:3
2 Phet. 3:5
Ngekukholwa sicondza kutsi Nkulunkulu wadala indalo yonkhe ngelivi lakhe, kwaze kwatsi loko lokubonakalako kwavela kulokungabonakali.

4

11:4
Gen. 4:3-10
Ngekukholwa Abela wanikela kuNkulunkulu ngemnikelo lowemukelekako kunewaKhayini. Ngiko lokwamenta wemukeleka njengemuntfu lolungile kuNkulunkulu, ngobe loko kwafakazeleka ngekutsi Nkulunkulu emukele tipho takhe. Nanyalo usakhuluma ngekukholwa kwakhe nome sekadze afa.

5

11:5
Gen. 5:21-24
Ngekukholwa Enoke watsatfwa, kuze angakuboni kufa; akazange aphindze abonakale, ngobe Nkulunkulu abesamtsetse. UmBhalo utsi angakatsatfwa wajabulisa Nkulunkulu. 6
11:6
Heb. 10:35
Umuntfu lote kukholwa angeke akhone kujabulisa Nkulunkulu; ngobe lota kuNkulunkulu kufanele akholwe kutsi Nkulunkulu uyaphila nekutsi uyabavuza labo labamfunako.

7

11:7
Gen. 6:8,13-22
Ngekukholwa Nowa walalela tecwayiso taNkulunkulu ngetintfo letatingakabonakali letatitakwenteka. Walalela Nkulunkulu ngekwakha umkhumbi wekuphephisa umndeni wakhe. Ngekukholwa wadalula bubi belive, wase uba yindlalifa yekulunga lokutfolakala ngekukholwa.

8

11:8
Gen. 12:1-5
Ngekukholwa Abrahama walalela, nakabitwa nguNkulunkulu kutsi aye endzaweni labetawunikwa yona ibe lifa lakhe; waphuma, wahamba, angati lapho aya khona. 9
11:9
Gen. 35:27
Ngekukholwa waba sihambi eveni labetsenjiswe lona. Wahlala emathendeni; benta njalo nabo-Isaka naJakobe. Nabo baba tindlalifa kanye naye kuso leso setsembiso, 10
11:10
Hla. 87:2
Heb. 12:22
Semb. 21:2
ngobe Abrahama abebheke lelo khaya lelinetisekelo, lelimsunguli nemakhi walo kunguNkulunkulu.

11

11:11
Gen. 17:19
18:11-14
21:2
Rom. 4:19
Ngekukholwa Sara wemukela emandla ekukhulelwa, nome abesandlulile eminyakeni yakhe yekutetfwala.Lelivesi lingahunyushwa nangaletinye tindlela letimbili 1) “Ngekukholwa boSara na-Abrahama bemukela emandla ekutala, nome bese bengcelwe sikhatsi bobabili” 2) “Ngekukholwa Abrahama wemukela emandla ekutala, nome abesendlulile eminyakeni yakhe yekutala, ngisho naSara abesengcelwe sikhatsi” Wetsemba kutsi Nkulunkulu utasigcina setsembiso sakhe. 12
11:12
Gen. 15:5
22:17
32:12
Nome Abrahama bese kufanana nekutsi ufile ngebudzala, noko kuye yedvwa nje kwatalwa titukulwane letinyenti letingangetinkhanyeti tesibhakabhaka, nangangesihlabatsi saselugwini lwelwandle lesingenawubalwa.

13

11:13
Gen. 23:4
1 Khr. 29:15-16
Hla. 39:12
Bonkhe laba bafa bakholiwe bangakakwemukeli loko lababetsenjiswe kona, kodvwa bakubona bakwemukela kusekhashane, bavuma kutsi lapha emhlabeni babafokati netihambi. 14Labo labakhuluma kanje, bakubeka ebaleni kutsi bafuna live labo lemdzabo. 15Kube babelikhumbula live lababephuma kulo, ngabe bafuna litfuba lekubuyela kulo. 16
11:16
Eks. 3:6
Mak. 12:26
Heb. 2:11
Esikhundleni saloko, babelangatelela live lelincono, lokusho kutsi: lizulu. Ngako-ke Nkulunkulu akanamahloni kutibita ngekutsi nguNkulunkulu wabo, ngobe ubalungiselele lelo khaya.

17

11:17
Gen. 22:1-14
Jak. 2:21
Ngekukholwa Abrahama, nakavivinywa, wanikela nga-Isaka kutsi abe ngumhlatjelo. Nome Abrahama abesatemukele leto tetsembiso, kodvwa abetimisele kunikela ngayo yona leyo ndvodzana yakhe yekuphela. 18
11:18
Gen. 21:12
Rom. 9:7
Nkulunkulu abekhulume kuye watsi: “Titukulwane takho tiyawubitwa nga-Isaka.” 19Abrahama wabona kutsi Nkulunkulu unemandla ekuvusa umuntfu ngisho kulabafile; ngiko nje, ngekufanekisa, Abrahama emukela Isaka asaphila.

20

11:20
Gen. 27:27-29,39-40
Ngekukholwa Isaka wabusisa likusasa laJakobe na-Esawu.

21

11:21
Gen. 47:31 – 48:20
Ngekukholwa Jakobe, nasafa, wabusisa onkhe emadvodzana aJosefa, ngayinye; wakhuleka avinyelele etikweludvondvolo lwakhe.

22

11:22
Gen. 50:24-25
Eks. 13:19
Ngekukholwa Josefa asatawufa, waphawula ngekuphuma kwema-Israyeli eGibhithe, wabanika imiyalo mayelana nekungcwatjwa kwakhe.

23

11:23
Eks. 1:16,22
2:2
Ngekukholwa batali baMosi, aseluswane, bamfihla tinyanga letintsatfu, ngobe bambona kutsi muhle; abesabanga kungawulaleli umtsetfo wenkhosi yaseGibhithe.

24

11:24
Eks. 2:10-12
Ngekukholwa Mosi, asakhulile, wala kubitwa ngekutsi yindvodzana yendvodzakati yaFaro. 25
11:25
Hla. 84:10
Wakhetsa kuhlupheka nesive saNkulunkulu kunekutijabulisa esonweni kwesikhashana. 26
11:26
Hla. 69:9
89:14
Heb. 13:13
Wabona kutsi kwetfukwa ngenca yaKhristu kwakungumcebo loncono kunemcebo waseGibhithe, ngobe phela abebheke umvuzo.

27

11:27
Eks. 2:15
Joh. 20:29
Ngekukholwa Mosi wesuka eGibhithe, angesabi kutfukutsela kwenkhosi yakhona; wacinisela kwaba shangatsi uyambona longabonwa. 28
11:28
Eks. 12:21-30
Ngekukholwa wasungula liPhasika ngekunyenyeta ingati, kuze kutsi ematubulo ema-Israyeli angabulawa ngumbulali.

29

11:29
Eks. 14:21-31
Ngekukholwa ema-Israyeli ewela Lwandle Lolubovu, kwaba shangatsi kusemhlabatsini lowomile; atsi emaGibhithe ayakwenta loko, acwila, afa.

30

11:30
Josh. 6:12-21
Ngekukholwa lubondza lwaseJerikho lwabhidlika, ema-Israyeli asatitungelete emalanga lasikhombisa.

31

11:31
Josh. 2:1-21
6:22-25
Jak. 2:25
Ngekukholwa Rahabi, ingwadla, akabulawanga kanye nalabo lababengakholwa, ngobe wemukela tinhloli tema-Israyeli ngemoya lomuhle.

32

11:32
Khu. 4:1
Ngingachubeka ngitsini nje? Sikhatsi asingivumeli kutsi ngilandze ngaGideyoni, naBharaki, naSamsoni, naJafta, naDavide, naSamuweli, nebaphrofethi. 33
11:33
Khu. 14:5
1 Sam. 17:34
2 Sam. 7:12
1 Khos. 9:4
Dan. 6:1-27
Ngekukholwa balwa bancoba imibuso, benta kulunga, bazuza tetsembiso, bavimba imilomo yemabhubesi, 34
11:34
Khu. 16:29
1 Sam. 18:10
1 Khos. 19:1
2 Khos. 6:8
2 Khr. 20:1
Isa. 38:1
Dan. 3:1-30
bacima emandla emlilo, baphepha enkembeni, baphiwa emandla ebutsakatsakeni, baba ngemachawe ekulweni timphi, badzimate baticosha timphi tebetive. 35
11:35
1 Khos. 17:17-24
2 Khos. 4:17,25-37
Labasikati bemukeliswa labafile babo bavusiwe.

Labanya babetfoswa ngetinhlupho letitinhlobonhlobo bangete bavuma kukhululwa, kuze bemukeliswe lokuncono lokukuvuswa kulabafile. 36

11:36
1 Khos. 22:26-27
2 Khr. 18:25-26
Jer. 20:1-2
37:15
38:6
Labanye baphukutwa, bashaywa, baboshwa ngetinketane ejele. 37
11:37
1 Khos. 21:13
2 Khr. 24:20-21
Bagcotjwa ngematje, [bavivinywa]Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo bancunywa ngemasaha, babulawa ngenkemba, bazulazula bembetse tikhumba tetimvu netetimbuti, beswela, bahlushwa, baphatfwa kabi. 38
11:38
1 Khos. 18:4
Live lalingakabafaneli; bazulazula emahlane, nasetintsabeni, nasemihumeni, nasemigedzeni yemhlaba.

39Bonkhe laba, bemukeleka ngekukholwa kwabo, kodvwa abazange bakwemukele lababetsenjiswe kona, 40ngobe Nkulunkulu abesakubonenchanti lokuncono lokusifanele kutsi abaphelelise sebakanye natsi.

12

Nkulunkulu uyala bantfwabakhe

121

12:1
Rom. 7:21
1 Khor. 9:24
Fil. 3:13
1 Phet. 2:1
Ngako-ke, njengobe situngeletwe sicumbi lesikhulu kangaka sabofakazi, asilahle konkhe lokusindzako, nesono lesigigelana njengelwanca. Asigijime ngekucinisela kulomncintiswano losembikwetfu, 2
12:2
Heb. 1:3
2:10
emehlo etfu angesuki kuJesu longumsunguli nemphelelisi wekukholwa kwetfu. Ngenca yekujabula labekubekelwe Jesu wacinisela ngekwetfwala siphambano, wangete walinaka lihlazo laso; wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu.

3

12:3
Luk. 2:34
Mkhumbuleni yena lowo lowacinisela, nome toni setimhlukumeta ngenca yenzondo. Nanimkhumbula-ke, ningeke nidzinwe nome nidzangale etinhlitiyweni tenu. 4Nisengakemelani nesono, kudzimate kucitseke ingati yenu. 5
12:5-6
Jobe 5:17
Taga 3:11-12
Semb. 3:19
Seniwukhohliwe yini lomyalo lokhuluma kini njengakumadvodzana lotsi:

“Ndvodzana yami,

ungakwedzeleli kuyala kweNkhosi,

ungapheli emandla

nawukhalinyelwa yiNkhosi;

6ngobe iNkhosi iyabayala lebatsandzako,

ibajezise labo

labemukeleka kuyo njengemadvodzana”?

7Ciniselani ekuyalweni. Nkulunkulu uniphatsa njengemadvodzana akhe; ngobe vele ikhona yini indvodzana lengayalwa nguyise? 8Naningayalwa njengawo onkhe emadvodzana, kusho kutsi anisiwo emadvodzana, ningemavezandlebe. 9

12:9
Num. 16:22
Isa. 57:16
Tsine sinabobabe betfu bengati labasiyalako sibahloniphe; pho, Babe wetfu ngekwaMoya akukafaneli yini simhloniphe ngentfobeko lenkhulu, kuze sitewutfola kuphila? 10Phela bobabe babesiyala kwesikhashana ngekubona kwabo, kodvwa yena usiyalela kutsi kutewusitakala tsine, kuze sibe nesabelo ebungcweleni bakhe. 11
12:11
2 Khor. 4:17
Ngobe ngesikhatsi sisayalwa kuvakala kubuhlungu kunekutsi kujabulise, noko kamuva sivuno saloko kuyalwa sibonakala sinesitselo sekuthula nesekulunga, kulabo labaceceshwe ngako.

Imiyalo netecwayiso

12

12:12
Isa. 35:3
Ngako-ke cinisani tandla tenu letibutsakatsaka nemadvolo enu lacekako; 13
12:13
Taga 4:26
tinyawo tenu nitentele tindlela leticondzile, kuze kutsi lunyawo loluchutako lungachubiseleki, kodvwa luphiliswe.

14

12:14
Hla. 34:14
Mat. 5:8
Rom. 12:18
2 Thim. 2:22
Yetamani kuba nekuthula nabo bonkhe bantfu, nifune kungcweliswa, ngobe kute loyawuyibona iNkhosi angakangcweliswa. 15
12:15
Dut. 29:18
2 Khor. 6:1
Heb. 3:12
Nicaphelisise kutsi kubete lophunyulako emseni waNkulunkulu; kubete “imphandze lenashevu” lemila ibange luhlupho, ibulale labanyenti. 16
12:16
Gen. 25:29-34
Ef. 5:3
Akubete logwadlako, nome lophingako, nome lonaka live njenga-Esawu, lowatsenga kudla ngemalungelo akhe onkhe ebutubulo. 17
12:17
Gen. 27:30-40
Emvakwaloko wafisa kudla lifa lesibusiso, kodvwa waliwa, njengobe nati. Phela, lase lingekho litfuba lekuphendvuka, nome abesakufuna ngetinyembeti.

18

12:18-19
Eks. 19:12,16-22
20:18-21
Dut. 4:11-12
5:22-27
Aniketi entsabeniKungasho “iSinayi” longayitsintsa, levutsa umlilo nalenebumnyama lobumnyamakati, nesivunguvungu, 19nekukhala kwelicilongo, nekuvakala kwelivi, lekwatsi nalivakala kuma-Israyeli, ancenga kutsi lingaphindzi likhulume. 20
12:20
Eks. 19:12-13
Kungobe babengeke bawumele lomtsetfo lababenikwe wona, lotsi: “Nome silwane siyitsintsa lentsaba, siyawugcotjwa ngematje.” 21
12:21
Dut. 9:19
Lombono wawesabeka kakhulu kangangekutsi Mosi wadzimate watsi: “Ngiyesaba kakhulu, ngiyatfutfumela.”

22

12:22
Isa. 2:2
Dan. 7:10
Gal. 4:26
Semb. 3:12
5:11
14:1
21:2
Kodvwa, esikhundleni saloko, nite entsabeni, Siyoni, ekhaya laNkulunkulu lophilako, eJerusalema yasezulwini, esibhimbini setingilosi letingenawubalwa, 23
12:23
Gen. 18:26
Luk. 10:20
kanye nelibandla lematubulo lamabito awo abhaliwe ezulwini. NisembikweMehluleli longuNkulunkulu wabo bonkhe, nakuyo imimoya yalabalungile labaphelelisiwe, 24
12:24
Gen. 4:10
1 Thim. 2:5
Heb. 8:6
9:15
10:22
11:4
1 Phet. 1:2
nakuJesu, uMlamuli wesivumelwane lesisha. Ingati yakhe isiphatsele lokukhulu kunengati ya-Abela.

25

12:25
Eks. 20:22
Heb. 2:1
10:28
Caphelani ningamali lowo lokhulumako: Nangabe bangaphunyulanga labo labamala lowo abebacaphelisa alapha emhlabeni, natsi-ke singeke siphunyule, nasala kutsatsa tecwayiso talowo lokhuluma asezulwini. 26
12:26
Hag. 2:6,7
Livi lakhe lanyakatisa umhlaba; kodvwa nyalo sewetsembisile watsi: “Ngitawuphindze nginyakatise, hhayi umhlaba kuphela, kodvwa nelizulu.” 27
12:27
Hla. 102:25
Mat. 24:35
2 Phet. 3:10
Lamavi latsi: “Ngitawuphindze” akhombisa ngalokukhanyako kutsi konkhe lokudaliwe kutawunyakatiswa kususwe, kuze kutsi lokungeke kunyakatiswe kusale kunjalo.

28

12:28
Fil. 2:12
Ngako-ke asibonge kwemukela umbuso longeke unyakatiswe, sikhonte Nkulunkulu ngalokwemukelekako, simhloniphe ngekutfutfumela; 29
12:29
Dut. 4:24
9:3
Isa. 30:27
33:14
ngobe loNkulunkulu wetfu ungumlilo locotfulako.

13

Kwemukeleka kuNkulunkulu

131

13:1
Joh. 13:34
Rom. 12:10
1 Phet. 1:22
3:8
2 Phet. 1:7
Hlalani njalo nitsandzana njengebazalwane. 2
13:2
Gen. 18:1-8
19:1-3
Rom. 12:13
1 Phet. 4:9
Ningakhohlwa kungenisa tihambi emakhaya enu, ngobe labanye ngekwenta njalo bangenisa tingilosi bangaketeleli. 3
13:3
Mat. 25:36
Rom. 12:15
Khol. 4:18
Bakhumbuleni labasemajele, kube shangatsi nani niboshwe kanye nabo. Nibakhumbule nalabo labaphetfwe kabi, kube shangatsi nihlupheka kanye nabo.

4

13:4
1 Khor. 6:9
Umshado awuhlonishwe ngibo bonkhe; labatsetsene kufanele betsembeke lomunye kulomunye. Nkulunkulu uyawubehlulela bonkhe labagwadlako nalabaphingako.

5

13:5
Dut. 31:6,8
Josh. 1:5
Mat. 6:25
Fil. 4:11
1 Thim. 6:6
Balekelani kutsandza imali, neneliswe nguloko leninako, ngobe Nkulunkulu watsi: “Ngingeke ngikuyekele, ngingeke ngikushiye.” 6
13:6
Hla. 56:4
118:6
Ngaloko singasho ngesibindzi sitsi:

“INkhosi ingumsiti wami;

ngingeke ngesabe.

Umuntfu angangentani nje?”

7

13:7
1 Khor. 4:16
Khumbulani baholi benu, lababekhuluma kini livi laNkulunkulu, nikhumbule kuphila kwabo nekufa kwabo netitselo tabo, bese niyabalingisa. 8
13:8
Semb. 1:17
Jesu Khristu akagucuki; nguye itolo, nalamuhla, naphakadze. 9
13:9
Jer. 29:8
Mat. 24:4
Joh. 6:27
Rom. 14:17
2 Khor. 1:21
Ef. 4:14
Ningedukiswa timfundziso letingatiwa letitinhlobonhlobo. Kuhle kutsi tinhlitiyo tetfu ticiniswe ngemusa, hhayi ngekugcina imitsetfo yekudla, ngobe labo labayigcinako ayibasiti ngalutfo.

10

13:10
1 Khor. 9:13
Sinelilati, lapho khona umhlatjelo losetikwalo baphristi labakhonta ethendeni lekuhlangana bate lilungelo lekuwudla. 11
13:11
Eks. 29:14
Lev. 4:11
16:27
UmPhristi Lomkhulu ungena nengati yetinkhomo neyetimbuti endzaweni lengcwele, itewuba ngumnikelo, kodvwa tidvumbu taletilwane tishiswa ngephandle kwenkambu. 12
13:12
Mat. 27:32
Joh. 19:17
Ngiko nje naJesu wafela ngephandle kwelisango, kuze atewungcwelisa bantfu ngengati yakhe. 13Ngako-ke asiphumele kuye ngephandle kwenkambu setfwalisane naye lihlazo lakhe; 14
13:14
Fil. 3:20
Heb. 11:10
1 Phet. 2:11
ngobe lapha site likhaya lelitawuma kuze kube phakadze, kodvwa sifuna likhaya lelitako. 15
13:15
Lev. 7:12
Hla. 50:14
51:17
Isa. 57:19
Hos. 14:3
Ef. 5:20
1 Phet. 2:5
Asimbonge njalo Nkulunkulu, simdvumise ngaJesu. Lokumdvumisa akube ngumnikelo wayo yonkhe imilomo levuma libito lakhe. 16
13:16
Rom. 12:13
Fil. 4:18
Ningakuyekeli kwenta lokuhle nekuhlephunelana loko leninako, ngobe iminikelo lenjalo iyamtfokotisa Nkulunkulu.

17

13:17
Hez. 3:17
33:2
Fil. 2:29
Hloniphani baholi benu, nilalele imitsetfo yabo, ngobe balindza imiphefumulo yenu bangaphumuli, njengobe bayawulandzisa ngayo. Nanenta njalo, nibasita, umsebenti wabo batawenta ngekujabula, hhayi ngelusizi; ngobe nani kungeke kunisite loko.

18

13:18
Imis. 24:16
2 Khor. 1:12
Ef. 6:18
Sithandazeleni, ngobe sineliciniso kutsi nembeza wetfu umsulwa, sifisa kwenta lokulungile kuko konkhe ngaso sonkhe sikhatsi. 19Ngiyanincenga kutsi nisithandazele kakhulu, kuze kutsi Nkulunkulu angibuyisele kini masinyane.

Umthandazo wekuvala

20

13:20
Isa. 55:3
63:11
Jer. 32:40
Zak. 9:11
Joh. 10:11
1 Phet. 2:25
Shangatsi Nkulunkulu wekuthula lowavusa iNkhosi yetfu Jesu kulabafile, wamenta uMelusi Lomkhulu wetimvu ngengati yakhe yesivumelwane saphakadze, 21
13:21
2 Khor. 3:5
anganiphelelisa kuko konkhe lokuhle, kuze nente intsandvo yakhe, asebente kiniLetinye tincwadzi tekucala titsi “kitsi” ente ngaJesu Khristu loko lokujabulisako emehlweni akhe. Ludvumo alube kuKhristu phakadze naphakadze. Amen.

Emavi ekugcina

22Ngiyanincenga-ke, bazalwane, kutsi nilalele kuyala kwami ngekubeketela, ngobe nginibhalele incwadzi lemfisha. 23Kufanele nati kutsi Thimothi, umzalwane, sewukhululiwe ejele. Nasheshe wefika, ngitawufika naye lapho kini.

24Hambisani bonkhe baholi benu, kanye nabo bonkhe labangcwele. Bazalwane baseTaliyane bayanihambisa.

25Umusa awube nani nonkhe.