Siswati 1996 (SWA96)
10

Umhlatjelo longuKhristu longiwo sibili

101

10:1
Khol. 2:17
Heb. 7:19
8:5
Umtsetfo usitfunti setintfo letinhle letatitawufika; ute simo lekungiso sibili saletintfo. Ngemihlatjelo yawo, lenikelwa iminyaka ngeminyaka, lomtsetfo ungeke ubente baphelele labo labakhontako. 2Kube labo labakhonta Nkulunkulu bebahlanjululwa ngemtsetfo etonweni kube kanye, ngabe imihlatjelo seyayekelwa kwentiwa, futsi bebangeke baphindze bative banelicala lekona. 3
10:3
Lev. 16:21
Kodvwa ngalemihlatjelo bantfu bakhunjutwa ngetono tabo iminyaka ngeminyaka; 4ngobe kungeke kwenteke kutsi ingati yetinkunzi neyetimbuti itisuse tono.

5

10:5
Hla. 40:6-8
Isa. 1:11
Jer. 7:22
Amo. 5:21
Kungako nje, Jesu naketa lapha emhlabeni, watsi:

“Umhlatjelo neminikelo awunandzaba nayo,

kodvwa ungilungiselele umtimba.

6Awujatjuliswanga yiminikelo yekushiswa

neminikelo yetono.

7Ngase ngitsi: ‘Naku, ngilapha!

Ngitekwenta intsandvo yakho, Nkulunkulu;

njengobe kubhaliwe ngami emculwini.’ ”

8Kwekucala utsi: “Awuyifunanga imihlatjelo neminikelo, njengeminikelo yekushiswa neminikelo yetono, futsi awujatjuliswanga ngiyo.” Noko yonkhe leminikelo inikelwa ngekwemtsetfo. 9Wase uphindze utsi: “Naku, ngilapha! Ngitekwenta intsandvo yakho.” Ucitsa kwekucala, khona atewumisa kwesibili. 10
10:10
Heb. 9:12
Njengobe Jesu Khristu wenta intsandvo yaNkulunkulu, wanikela ngemtimba wakhe, sesihlanjululwe kwaba kanye kwenela.

11

10:11
Eks. 29:38
Wonkhe umphristi uma njalo nje aphindzaphindze ente inkonzo yakhe, anikela ngayo yona leyo mihlatjelo lengatisusi tono. 12
10:12
Hla. 110:1
Heb. 1:3
Kodvwa kwatsi Khristu nasanikele kwaba kanye kwenela ngemhlatjelo munye wetono, wase uhlala ngesekudla saNkulunkulu, 13
10:13
Heb. 9:26
lapho asahleti khona amele kutsi titsa takhe tize tifakwe ngaphansi kwetinyawo takhe. 14Ngobe ngamnikelo munye ubahlante bonkhe, wabenta baphelela kuze kube phakadze. 15NaMoya Longcwele usinika bufakazi bakhe. Kwekucala utsi:

16

10:16
Jer. 31:33
Rom. 11:27
Heb. 8:10
“ ‘Ngulesi-ke sivumelwane

lengiyawusenta nabo

ngetikhatsi letitako,’

kusho iNkhosi.

‘Ngiyawufaka imitsetfo yami

etinhlitiyweni tabo,

ngiyibhale etingcondvweni tabo.’ ”

17
10:17
Jer. 31:34
Uphindze atsi:

“Ngingeke ngiphindze futsi

ngitikhumbule tono nebubi babo.”

18Ngako-ke lapho kunekutsetselelwa kwetono khona, sekute nesidzingo sekunikela ngenca yesono.

Asisondzele kuNkulunkulu

19

10:19
Mat. 27:51
Joh. 10:9
Ef. 2:13
Heb. 9:7
Ngako-ke, bazalwane, ingati yaJesu isikhululile kutsi singangena ngesibindzi endzaweni lengcwelengcwele. 20Lendlela lese sivulelwe yona yinsha, futsi iyaphila, idzabula sihenco iphumele ngale kwaso, sona-ke singumtimba waJesu. 21
10:21
Heb. 4:14
Ngetulu kwaloko-ke tsine sesinemPhristi Lomkhulu lowengamele indlu yaNkulunkulu. 22
10:22
Hez. 36:25
Lev. 8:30
Ef. 5:26
Heb. 12:24
Jak. 1:6
Ngako-ke asisondzele kuNkulunkulu ngenhlitiyo lecinisile, nangekwetsemba lokuphelele kwekukholwa, tinhlitiyo tetfu tinyenyetiwe tahlanjululwa kunembeza lomubi, nemitimba yetfu igeziwe ngemanti lahlobile. 23
10:23
1 Khor. 1:9
Asibambelele kuso sivumo selitsemba letfu, singangabati, ngobe yena lowenta lesetsembiso wetsembekile ekutigcineni tetsembiso takhe. 24
10:24
Heb. 13:1
Ngako-ke asinakane, sisitane ngekukhutsatana elutsandvweni nasemisebentini lemihle. 25
10:25
Rom. 13:11
1 Khor. 10:11
Khol. 3:16
Heb. 3:13
Singakuyekeli kuhlangana ndzawonye, njengobe labanye sebanemkhuba wekungahlangani; kodvwa asikhutsatane kakhulu, njengobe nani niyabona kutsi lilanga selisondzele.

Nkulunkulu uyatehlulela tono letentiwa ngemabomu

26

10:26
Num. 15:30
Heb. 6:4
Nasona ngemabomu sesilati liciniso, sekute umhlatjelo longesula tono, 27
10:27
Isa. 26:11
Zef. 1:18
3:8
kodvwa sekusele kutsi ngekwesaba lokukhulu silindzele kwehlulelwa nemlilo loshisa ngelulaka loyawucedza emaphikankhani. 28
10:28
Num. 35:30
Dut. 17:6
19:15
Umuntfu lowephula umtsetfo waMosi ufa ngaphandle kwekuhawukelwa, ngebufakazi bebantfu lababili nome labatsatfu. 29
10:29
Eks. 24:8
1 Khor. 11:25
Heb. 2:3
12:25
Nicabanga kutsi siyawuba sikhulu kangakanani-ke sijeziso salowo logcobagcoba iNdvodzana yaNkulunkulu, edzelele ingati yesivumelwane lahlanjululwe ngayo, etfuke Moya wesihawu? 30
10:30
Dut. 32:35,36
Rom. 12:19
Siyamati lowo lowatsi: “Kubuyisela ngekwami, ngimi lotawunenanela.” Uphindze atsi: “Simakadze uyawusehlulela sive sakhe.” 31Maye, kuyesabeka kwehlulelwa nguNkulunkulu lophilako!

Cinani ekukholweni

32

10:32
Fil. 1:29
Kodvwa khumbulani emalanga ekucala, lekwatsi emvakwekukhanyiswa kwenu, nacinisela ekukhutsateleni kuhlangabetana netinhlupheko. 33
10:33
1 Khor. 4:9
Ngaletinye tikhatsi nanetfukwa nihlukumetwe emkhatsini webantfu, nangaletinye tikhatsi nanitfwalisana nalabo bebaphetfwe ngaleyo ndlela. 34
10:34
Mat. 5:12
Imis. 5:41
Naba nesihawu kulabo bebaboshiwe, nacinisela ngekujabula nanemukwa timphahla tenu, ngobe nanati kutsi nine ninalokuncono lokukhonsako. 35
10:35
Mat. 10:32
Ngako-ke ningasilahli lesibindzi senu sekwetsemba Nkulunkulu, ngobe sinemvuzo lomkhulu. 36
10:36
Luk. 21:19
Heb. 6:12
Jak. 5:8
Nidzinga kucinisela kuze kutsi nase nente intsandvo yaNkulunkulu, nitekwemukela loko lokwatsenjiswa nguye. 37
10:37-38
Hab. 2:3-4
2 Phet. 3:9
UmBhalo utsi:

“Kusasele sikhashana nje kutsi

lowo lotako afike,

angeke alibale.

38

10:38
Rom. 1:17
Kodvwa lolungile wami

ngekukholwa uyawuphila;

kodvwa nangabe ahlehla nyova,

ngingeke ngimjabulele.”

39Kepha tsine asikho kulabo labahlehla nyova badzimate babhubhe; kodvwa sikulabo labanekukholwa, aze Nkulunkulu asindzise imiphefumulo yabo.