Siswati 1996 (SWA96)
9

Kukhonta kwasemhlabeni nasezulwini

91

9:1
Eks. 19:5
Sivumelwane sekucala sasinemitsetfo yekukhonta Nkulunkulu. Indzawo yaso lengcwele yayakhiwe bantfu. 2
9:2
Eks. 26:1-30
25:23-40
Lev. 24:2
Bekwakhiwe lithende lekuhlangana lelalinetindzawo letimbili: Lengephandle bekutsiwa yindzawo lengcwele lapho bekunelutsi lwetibane, nelitafula lelinetinkhwa tekunikelwa kuNkulunkulu. 3
9:3
Eks. 26:31-33
Ngemuva kwendvwangu yesibili bekunendzawo lebeyibitwa ngekutsi yindzawo lengcwelengcwele. 4
9:4
Eks. 16:33
30:1-6
25:10-16
Num. 17:8-10
Dut. 10:3-5
1 Khos. 8:9
Kulendzawo bekunelilati legolide lekushisela imphepho; lelilati belikanye nelibhokisi lesivumelwane. Lingephandle lalelo bhokisi lonkhe beliyigolide, ekhatsi kwalo bekuneludziwo lwegolide luphetse imana. Kulelo bhokisi bekunendvuku ya-Aroni leyahluma, netibhelekeca tematje tesivumelwane semitsetfo. 5
9:5
Eks. 25:18-22
Ngetulu kwalelo bhokisi bekunemakherubhi ebukhosi baNkulunkulu labengamele sihlalo semusa. Kodvwa kwanyalo ngingeke ngichazisise ngalokuphelele ngaletintfo.

6

9:6
Num. 18:2-6
Konkhe-ke solomane kuhlelwa ngalendlela, baphristi bangena njalo nje kuleyo ndzawo lengcwele bente imisebenti yabo yekukhonta Nkulunkulu. 7
9:7
Eks. 30:10
Lev. 16:2-34
Heb. 5:3
Kodvwa kulendzawo lengcwelengcwele kungena umPhristi Lomkhulu kuphela, nako angene kanye ngemnyaka, aphetse ingati yekunikelela tono takhe netalabanye bantfu labatente bangati kutsi bayona. 8
9:8
Joh. 14:6
Heb. 10:19
Ngaloko Moya Longcwele ukhombisa kahle kutsi indlela yekuya endzaweni lengcwelengcwele ayikavuleki, nakusekhona indzawo lengcwele ethendeni lekuhlangana. 9Loku ngumfanekiso waletikhatsi. Tipho nemihlatjelo lenikelwa ngaleyo ndlela lendzala kungeke kuyente ihlanteke ngalokuphelele inhlitiyo yesikhonti. 10
9:10
Eks. 29:4
30:18
Lev. 11:1
Ngobe phela loko kucondzene nalokudliwako nalokunatfwako nemisimeto yekuhlantwa. Lena yimitsetfo nje lephatselene nelingephandle letfu lebekelwe kutsi isebente, kudzimate kufike ingucuko yalokusha.

11

9:11
Heb. 8:1
Kodvwa Khristu sewufike waba ngumPhristi Lomkhulu wetintfo letinhle lebetiyawufika. Lelithende lekuhlangana, lakhonta kulo, likhulu, kantsi futsi liphelele, alisilo lelakhiwe ngetandla, lokusho kutsi alisilo lalomhlaba lodaliwe. 12
9:12
Imis. 20:28
Heb. 10:10
1 Phet. 1:18
Wangena kanye kwenela endzaweni lengcwelengcwele, angakaphatsi ingati yetimbuti neyematfole, kodvwa aphetse ingati yakhe lucobo, kungako nje asizuzela kuhlengwa kwaphakadze. 13
9:13
Num. 19:2,9,17-19
Lev. 16:15-16
Ngobe nangabe bantfu labangcolile ngekwelisiko bafafatwa ngengati yetimbuti, neyetinkunzi, nangemlotsa wesitfokati bekubageza ngekwelisiko kube kuhlanteka, 14
9:14
Luk. 1:74
Rom. 6:13
Gal. 1:4
1 Thes. 1:9
Thit. 2:14
1 Phet. 3:21
1 Joh. 1:7
Semb. 1:5
inganihlambulula kakhulu kangakanani-ke ingati yaKhristu! Watinikela yena kuNkulunkulu ngaMoya waphakadze, watinikela ate sici. Ingati yakhe iyawuhlambulula nembeza wenuLetinye tincwadzi tekucala titsi “wetfu” nekutsi “sikhonte” emisebentini lefile, kuze nikhonteLetinye tincwadzi tekucala titsi “wetfu” nekutsi “sikhonte” Nkulunkulu lophilako.

15

9:15
Rom. 3:25
1 Thim. 2:5
Heb. 12:24
1 Phet. 3:18
Ngako-ke unguMlamuli wesivumelwane lesisha, kuze kutsi labo lababitiwe batfole lifa laphakadze; ngobe ngekufa kwakhe sebakhululwe etiphambukweni tabo tesikhatsi sesivumelwane sekucala.

16Ngobe nome kanjani umbhalolifa ungeke usebente kungakabikwa kufa kwembhali wawo. 17Phela umbhalolifa awunamsebenti nangabe umbhali wawo asaphila, kodvwa unemandla lamakhulu nasafile umbhali wawo. 18Kungako nje nesivumelwane sekucala sasungulwa ngengati. 19

9:19
Eks. 24:3
Lev. 14:4
Ngako Mosi watsi nasamemetele kuso sonkhe sive imiyalo njengobe ibhaliwe emtsetfweni, watsatsa ingati yematfole, neyetimbuti, nemanti kanye neboya lobubovu, nehisophu; wafafata lencwadzi kanye nesive sonkhe, 20
9:20
Eks. 24:6-8
atsi: “Lena yingati leluphawu lwesivumelwane Nkulunkulu lanimisele sona.” 21
9:21
Eks. 29:12,36
Lev. 8:15,19
Mosi abechubeka kanjalo afafate lengati ethendeni lekuhlangana nakuto tonkhe titja letatisetjentiswa emsebentini wekukhonta kulo. 22
9:22
Lev. 17:11
Ef. 1:7
Empeleni, ngekwemtsetfo cishe konkhe kuhlanjululwa ngengati; ngaphandle kwekucitfwa kwengati kute kutsetselelwa kwetono.

Umhlatjelo longuKhristu ususa tono

23Kuyakhanya-ke kutsi nguleto tintfo kuphela letatingumfutiselo wetasezulwini letatingahlanjululwa ngaleyo ndlela. Kodvwa tintfo tasezulwini tidzinga imihlatjelo lencono kunalena. 24

9:24
Rom. 8:34
1 Joh. 2:1
Ngobe Khristu akangenanga endzaweni lengcwelengcwele leyentiwe ngetandla nalengumfutiselo waleyo lengiyo sibili; kodvwa wangena ezulwini sibili, lapho abonakala khona asimele kuNkulunkulu. 25
9:25
Heb. 7:27
Khristu akangenanga kanyenti kuyawutinikela, iminyaka ngeminyaka, njengaloku bekwenta baphristi labakhulu labangena baphetse ingati lengesiyo yabo. 26Kube Khristu akangenanga kanye, bekuyawudzingeka kutsi ahlupheke kanyenti kusukela ekusekelweni kwendalo yonkhe. Kodvwa esikhundleni saloko, ubonakaliswe kwaba kanye, kwenela, ekugcineni kwetikhatsi, kuze asuse sono ngenhlawulo lenguye cobo lwakhe. 27
9:27
Gen. 3:19
Bantfu bamiselwe kutsi bafe kanye, bese kutsi emvakwaloko bayekwehlulelwa. 28
9:28
Isa. 53:12
Mat. 26:28
Rom. 5:6
Fil. 3:20
1 Phet. 2:24
Kanjalo-ke naKhristu, asatinikele kanye kwetfwala tono talabanyenti, uyawubonakala ngekwesibili, asangaseteli sono, kodvwa asetele kuyawusindzisa labo labahlala bamlindzele.

10

Umhlatjelo longuKhristu longiwo sibili

101

10:1
Khol. 2:17
Heb. 7:19
8:5
Umtsetfo usitfunti setintfo letinhle letatitawufika; ute simo lekungiso sibili saletintfo. Ngemihlatjelo yawo, lenikelwa iminyaka ngeminyaka, lomtsetfo ungeke ubente baphelele labo labakhontako. 2Kube labo labakhonta Nkulunkulu bebahlanjululwa ngemtsetfo etonweni kube kanye, ngabe imihlatjelo seyayekelwa kwentiwa, futsi bebangeke baphindze bative banelicala lekona. 3
10:3
Lev. 16:21
Kodvwa ngalemihlatjelo bantfu bakhunjutwa ngetono tabo iminyaka ngeminyaka; 4ngobe kungeke kwenteke kutsi ingati yetinkunzi neyetimbuti itisuse tono.

5

10:5
Hla. 40:6-8
Isa. 1:11
Jer. 7:22
Amo. 5:21
Kungako nje, Jesu naketa lapha emhlabeni, watsi:

“Umhlatjelo neminikelo awunandzaba nayo,

kodvwa ungilungiselele umtimba.

6Awujatjuliswanga yiminikelo yekushiswa

neminikelo yetono.

7Ngase ngitsi: ‘Naku, ngilapha!

Ngitekwenta intsandvo yakho, Nkulunkulu;

njengobe kubhaliwe ngami emculwini.’ ”

8Kwekucala utsi: “Awuyifunanga imihlatjelo neminikelo, njengeminikelo yekushiswa neminikelo yetono, futsi awujatjuliswanga ngiyo.” Noko yonkhe leminikelo inikelwa ngekwemtsetfo. 9Wase uphindze utsi: “Naku, ngilapha! Ngitekwenta intsandvo yakho.” Ucitsa kwekucala, khona atewumisa kwesibili. 10
10:10
Heb. 9:12
Njengobe Jesu Khristu wenta intsandvo yaNkulunkulu, wanikela ngemtimba wakhe, sesihlanjululwe kwaba kanye kwenela.

11

10:11
Eks. 29:38
Wonkhe umphristi uma njalo nje aphindzaphindze ente inkonzo yakhe, anikela ngayo yona leyo mihlatjelo lengatisusi tono. 12
10:12
Hla. 110:1
Heb. 1:3
Kodvwa kwatsi Khristu nasanikele kwaba kanye kwenela ngemhlatjelo munye wetono, wase uhlala ngesekudla saNkulunkulu, 13
10:13
Heb. 9:26
lapho asahleti khona amele kutsi titsa takhe tize tifakwe ngaphansi kwetinyawo takhe. 14Ngobe ngamnikelo munye ubahlante bonkhe, wabenta baphelela kuze kube phakadze. 15NaMoya Longcwele usinika bufakazi bakhe. Kwekucala utsi:

16

10:16
Jer. 31:33
Rom. 11:27
Heb. 8:10
“ ‘Ngulesi-ke sivumelwane

lengiyawusenta nabo

ngetikhatsi letitako,’

kusho iNkhosi.

‘Ngiyawufaka imitsetfo yami

etinhlitiyweni tabo,

ngiyibhale etingcondvweni tabo.’ ”

17
10:17
Jer. 31:34
Uphindze atsi:

“Ngingeke ngiphindze futsi

ngitikhumbule tono nebubi babo.”

18Ngako-ke lapho kunekutsetselelwa kwetono khona, sekute nesidzingo sekunikela ngenca yesono.

Asisondzele kuNkulunkulu

19

10:19
Mat. 27:51
Joh. 10:9
Ef. 2:13
Heb. 9:7
Ngako-ke, bazalwane, ingati yaJesu isikhululile kutsi singangena ngesibindzi endzaweni lengcwelengcwele. 20Lendlela lese sivulelwe yona yinsha, futsi iyaphila, idzabula sihenco iphumele ngale kwaso, sona-ke singumtimba waJesu. 21
10:21
Heb. 4:14
Ngetulu kwaloko-ke tsine sesinemPhristi Lomkhulu lowengamele indlu yaNkulunkulu. 22
10:22
Hez. 36:25
Lev. 8:30
Ef. 5:26
Heb. 12:24
Jak. 1:6
Ngako-ke asisondzele kuNkulunkulu ngenhlitiyo lecinisile, nangekwetsemba lokuphelele kwekukholwa, tinhlitiyo tetfu tinyenyetiwe tahlanjululwa kunembeza lomubi, nemitimba yetfu igeziwe ngemanti lahlobile. 23
10:23
1 Khor. 1:9
Asibambelele kuso sivumo selitsemba letfu, singangabati, ngobe yena lowenta lesetsembiso wetsembekile ekutigcineni tetsembiso takhe. 24
10:24
Heb. 13:1
Ngako-ke asinakane, sisitane ngekukhutsatana elutsandvweni nasemisebentini lemihle. 25
10:25
Rom. 13:11
1 Khor. 10:11
Khol. 3:16
Heb. 3:13
Singakuyekeli kuhlangana ndzawonye, njengobe labanye sebanemkhuba wekungahlangani; kodvwa asikhutsatane kakhulu, njengobe nani niyabona kutsi lilanga selisondzele.

Nkulunkulu uyatehlulela tono letentiwa ngemabomu

26

10:26
Num. 15:30
Heb. 6:4
Nasona ngemabomu sesilati liciniso, sekute umhlatjelo longesula tono, 27
10:27
Isa. 26:11
Zef. 1:18
3:8
kodvwa sekusele kutsi ngekwesaba lokukhulu silindzele kwehlulelwa nemlilo loshisa ngelulaka loyawucedza emaphikankhani. 28
10:28
Num. 35:30
Dut. 17:6
19:15
Umuntfu lowephula umtsetfo waMosi ufa ngaphandle kwekuhawukelwa, ngebufakazi bebantfu lababili nome labatsatfu. 29
10:29
Eks. 24:8
1 Khor. 11:25
Heb. 2:3
12:25
Nicabanga kutsi siyawuba sikhulu kangakanani-ke sijeziso salowo logcobagcoba iNdvodzana yaNkulunkulu, edzelele ingati yesivumelwane lahlanjululwe ngayo, etfuke Moya wesihawu? 30
10:30
Dut. 32:35,36
Rom. 12:19
Siyamati lowo lowatsi: “Kubuyisela ngekwami, ngimi lotawunenanela.” Uphindze atsi: “Simakadze uyawusehlulela sive sakhe.” 31Maye, kuyesabeka kwehlulelwa nguNkulunkulu lophilako!

Cinani ekukholweni

32

10:32
Fil. 1:29
Kodvwa khumbulani emalanga ekucala, lekwatsi emvakwekukhanyiswa kwenu, nacinisela ekukhutsateleni kuhlangabetana netinhlupheko. 33
10:33
1 Khor. 4:9
Ngaletinye tikhatsi nanetfukwa nihlukumetwe emkhatsini webantfu, nangaletinye tikhatsi nanitfwalisana nalabo bebaphetfwe ngaleyo ndlela. 34
10:34
Mat. 5:12
Imis. 5:41
Naba nesihawu kulabo bebaboshiwe, nacinisela ngekujabula nanemukwa timphahla tenu, ngobe nanati kutsi nine ninalokuncono lokukhonsako. 35
10:35
Mat. 10:32
Ngako-ke ningasilahli lesibindzi senu sekwetsemba Nkulunkulu, ngobe sinemvuzo lomkhulu. 36
10:36
Luk. 21:19
Heb. 6:12
Jak. 5:8
Nidzinga kucinisela kuze kutsi nase nente intsandvo yaNkulunkulu, nitekwemukela loko lokwatsenjiswa nguye. 37
10:37-38
Hab. 2:3-4
2 Phet. 3:9
UmBhalo utsi:

“Kusasele sikhashana nje kutsi

lowo lotako afike,

angeke alibale.

38

10:38
Rom. 1:17
Kodvwa lolungile wami

ngekukholwa uyawuphila;

kodvwa nangabe ahlehla nyova,

ngingeke ngimjabulele.”

39Kepha tsine asikho kulabo labahlehla nyova badzimate babhubhe; kodvwa sikulabo labanekukholwa, aze Nkulunkulu asindzise imiphefumulo yabo.
11

Kukholwa

111

11:1
2 Khor. 5:7
Kukholwa kukuciniseka ngetintfo lesetsembele kuto, kukweneliseka ngetintfo lesingakatiboni. 2Bokhokho betfu bemukeleka ngaloko kukholwa kwabo kuNkulunkulu.

3

11:3
Gen. 1:1
Hla. 33:6,9
Joh. 1:3
2 Phet. 3:5
Ngekukholwa sicondza kutsi Nkulunkulu wadala indalo yonkhe ngelivi lakhe, kwaze kwatsi loko lokubonakalako kwavela kulokungabonakali.

4

11:4
Gen. 4:3-10
Ngekukholwa Abela wanikela kuNkulunkulu ngemnikelo lowemukelekako kunewaKhayini. Ngiko lokwamenta wemukeleka njengemuntfu lolungile kuNkulunkulu, ngobe loko kwafakazeleka ngekutsi Nkulunkulu emukele tipho takhe. Nanyalo usakhuluma ngekukholwa kwakhe nome sekadze afa.

5

11:5
Gen. 5:21-24
Ngekukholwa Enoke watsatfwa, kuze angakuboni kufa; akazange aphindze abonakale, ngobe Nkulunkulu abesamtsetse. UmBhalo utsi angakatsatfwa wajabulisa Nkulunkulu. 6
11:6
Heb. 10:35
Umuntfu lote kukholwa angeke akhone kujabulisa Nkulunkulu; ngobe lota kuNkulunkulu kufanele akholwe kutsi Nkulunkulu uyaphila nekutsi uyabavuza labo labamfunako.

7

11:7
Gen. 6:8,13-22
Ngekukholwa Nowa walalela tecwayiso taNkulunkulu ngetintfo letatingakabonakali letatitakwenteka. Walalela Nkulunkulu ngekwakha umkhumbi wekuphephisa umndeni wakhe. Ngekukholwa wadalula bubi belive, wase uba yindlalifa yekulunga lokutfolakala ngekukholwa.

8

11:8
Gen. 12:1-5
Ngekukholwa Abrahama walalela, nakabitwa nguNkulunkulu kutsi aye endzaweni labetawunikwa yona ibe lifa lakhe; waphuma, wahamba, angati lapho aya khona. 9
11:9
Gen. 35:27
Ngekukholwa waba sihambi eveni labetsenjiswe lona. Wahlala emathendeni; benta njalo nabo-Isaka naJakobe. Nabo baba tindlalifa kanye naye kuso leso setsembiso, 10
11:10
Hla. 87:2
Heb. 12:22
Semb. 21:2
ngobe Abrahama abebheke lelo khaya lelinetisekelo, lelimsunguli nemakhi walo kunguNkulunkulu.

11

11:11
Gen. 17:19
18:11-14
21:2
Rom. 4:19
Ngekukholwa Sara wemukela emandla ekukhulelwa, nome abesandlulile eminyakeni yakhe yekutetfwala.Lelivesi lingahunyushwa nangaletinye tindlela letimbili 1) “Ngekukholwa boSara na-Abrahama bemukela emandla ekutala, nome bese bengcelwe sikhatsi bobabili” 2) “Ngekukholwa Abrahama wemukela emandla ekutala, nome abesendlulile eminyakeni yakhe yekutala, ngisho naSara abesengcelwe sikhatsi” Wetsemba kutsi Nkulunkulu utasigcina setsembiso sakhe. 12
11:12
Gen. 15:5
22:17
32:12
Nome Abrahama bese kufanana nekutsi ufile ngebudzala, noko kuye yedvwa nje kwatalwa titukulwane letinyenti letingangetinkhanyeti tesibhakabhaka, nangangesihlabatsi saselugwini lwelwandle lesingenawubalwa.

13

11:13
Gen. 23:4
1 Khr. 29:15-16
Hla. 39:12
Bonkhe laba bafa bakholiwe bangakakwemukeli loko lababetsenjiswe kona, kodvwa bakubona bakwemukela kusekhashane, bavuma kutsi lapha emhlabeni babafokati netihambi. 14Labo labakhuluma kanje, bakubeka ebaleni kutsi bafuna live labo lemdzabo. 15Kube babelikhumbula live lababephuma kulo, ngabe bafuna litfuba lekubuyela kulo. 16
11:16
Eks. 3:6
Mak. 12:26
Heb. 2:11
Esikhundleni saloko, babelangatelela live lelincono, lokusho kutsi: lizulu. Ngako-ke Nkulunkulu akanamahloni kutibita ngekutsi nguNkulunkulu wabo, ngobe ubalungiselele lelo khaya.

17

11:17
Gen. 22:1-14
Jak. 2:21
Ngekukholwa Abrahama, nakavivinywa, wanikela nga-Isaka kutsi abe ngumhlatjelo. Nome Abrahama abesatemukele leto tetsembiso, kodvwa abetimisele kunikela ngayo yona leyo ndvodzana yakhe yekuphela. 18
11:18
Gen. 21:12
Rom. 9:7
Nkulunkulu abekhulume kuye watsi: “Titukulwane takho tiyawubitwa nga-Isaka.” 19Abrahama wabona kutsi Nkulunkulu unemandla ekuvusa umuntfu ngisho kulabafile; ngiko nje, ngekufanekisa, Abrahama emukela Isaka asaphila.

20

11:20
Gen. 27:27-29,39-40
Ngekukholwa Isaka wabusisa likusasa laJakobe na-Esawu.

21

11:21
Gen. 47:31 – 48:20
Ngekukholwa Jakobe, nasafa, wabusisa onkhe emadvodzana aJosefa, ngayinye; wakhuleka avinyelele etikweludvondvolo lwakhe.

22

11:22
Gen. 50:24-25
Eks. 13:19
Ngekukholwa Josefa asatawufa, waphawula ngekuphuma kwema-Israyeli eGibhithe, wabanika imiyalo mayelana nekungcwatjwa kwakhe.

23

11:23
Eks. 1:16,22
2:2
Ngekukholwa batali baMosi, aseluswane, bamfihla tinyanga letintsatfu, ngobe bambona kutsi muhle; abesabanga kungawulaleli umtsetfo wenkhosi yaseGibhithe.

24

11:24
Eks. 2:10-12
Ngekukholwa Mosi, asakhulile, wala kubitwa ngekutsi yindvodzana yendvodzakati yaFaro. 25
11:25
Hla. 84:10
Wakhetsa kuhlupheka nesive saNkulunkulu kunekutijabulisa esonweni kwesikhashana. 26
11:26
Hla. 69:9
89:14
Heb. 13:13
Wabona kutsi kwetfukwa ngenca yaKhristu kwakungumcebo loncono kunemcebo waseGibhithe, ngobe phela abebheke umvuzo.

27

11:27
Eks. 2:15
Joh. 20:29
Ngekukholwa Mosi wesuka eGibhithe, angesabi kutfukutsela kwenkhosi yakhona; wacinisela kwaba shangatsi uyambona longabonwa. 28
11:28
Eks. 12:21-30
Ngekukholwa wasungula liPhasika ngekunyenyeta ingati, kuze kutsi ematubulo ema-Israyeli angabulawa ngumbulali.

29

11:29
Eks. 14:21-31
Ngekukholwa ema-Israyeli ewela Lwandle Lolubovu, kwaba shangatsi kusemhlabatsini lowomile; atsi emaGibhithe ayakwenta loko, acwila, afa.

30

11:30
Josh. 6:12-21
Ngekukholwa lubondza lwaseJerikho lwabhidlika, ema-Israyeli asatitungelete emalanga lasikhombisa.

31

11:31
Josh. 2:1-21
6:22-25
Jak. 2:25
Ngekukholwa Rahabi, ingwadla, akabulawanga kanye nalabo lababengakholwa, ngobe wemukela tinhloli tema-Israyeli ngemoya lomuhle.

32

11:32
Khu. 4:1
Ngingachubeka ngitsini nje? Sikhatsi asingivumeli kutsi ngilandze ngaGideyoni, naBharaki, naSamsoni, naJafta, naDavide, naSamuweli, nebaphrofethi. 33
11:33
Khu. 14:5
1 Sam. 17:34
2 Sam. 7:12
1 Khos. 9:4
Dan. 6:1-27
Ngekukholwa balwa bancoba imibuso, benta kulunga, bazuza tetsembiso, bavimba imilomo yemabhubesi, 34
11:34
Khu. 16:29
1 Sam. 18:10
1 Khos. 19:1
2 Khos. 6:8
2 Khr. 20:1
Isa. 38:1
Dan. 3:1-30
bacima emandla emlilo, baphepha enkembeni, baphiwa emandla ebutsakatsakeni, baba ngemachawe ekulweni timphi, badzimate baticosha timphi tebetive. 35
11:35
1 Khos. 17:17-24
2 Khos. 4:17,25-37
Labasikati bemukeliswa labafile babo bavusiwe.

Labanya babetfoswa ngetinhlupho letitinhlobonhlobo bangete bavuma kukhululwa, kuze bemukeliswe lokuncono lokukuvuswa kulabafile. 36

11:36
1 Khos. 22:26-27
2 Khr. 18:25-26
Jer. 20:1-2
37:15
38:6
Labanye baphukutwa, bashaywa, baboshwa ngetinketane ejele. 37
11:37
1 Khos. 21:13
2 Khr. 24:20-21
Bagcotjwa ngematje, [bavivinywa]Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo bancunywa ngemasaha, babulawa ngenkemba, bazulazula bembetse tikhumba tetimvu netetimbuti, beswela, bahlushwa, baphatfwa kabi. 38
11:38
1 Khos. 18:4
Live lalingakabafaneli; bazulazula emahlane, nasetintsabeni, nasemihumeni, nasemigedzeni yemhlaba.

39Bonkhe laba, bemukeleka ngekukholwa kwabo, kodvwa abazange bakwemukele lababetsenjiswe kona, 40ngobe Nkulunkulu abesakubonenchanti lokuncono lokusifanele kutsi abaphelelise sebakanye natsi.