Siswati 1996 (SWA96)
2

Inkhatimulo yelithempeli lelisha

21Ngelilanga lema-21 lenyanga yesikhombisa ngalowo mnyaka, livi laSimakadze lefika ngemphrofethi Hagayi, latsi: 2“Khuluma kuZerubhabheli, umsa waSheyaltiyeli, umbusi wakaJuda, nakuJeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” umsa waJehosadaki, umPhristi Lomkhulu, nakuyo insali yesive, utsi: 3‘Ngubani losesele kini lowake wayibona lendlu isenenkhatimulo yayo yakucala? Seyibukeka njani kini nyalo? Kini ayisafanani nje nelite? 4

2:4
Ezra 3:12
Kodvwa-ke nyalo cinani, wena Zerubhabheli, nawe Jeshuwa,“Jeshuwa” uke abitwe ngekutsi “Joshuwa” msa waJehosadaki, umPhristi Lomkhulu. Cinani nonkhe nine bantfu balelive,’ kusho Simakadze, ‘sebentani, ngobe mine nginani,’ kusho Simakadze longuSomandla. 5
2:5
Hag. 1:13
‘Nguko loku lengenta ngako sivumelwane nani, mhlazane niphuma eGibhithe. Moya wami usahlala emkhatsini wenu. Ningesabi.’

6

2:6
Eks. 19:5
Zak. 4:6
“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Kusetakuba sikhashana lesincane futsi ngibuye ngiwanyakatise emazulu, nemhlaba, nelwandle, nelive lelomile. 7
2:7
Hla. 60:2
Isa. 14:16
Heb. 12:26
Ngitawunyakatisa tonkhe tive, nako konkhe lokulangatelelwa tive tonkhe kutawufika, ngitawugcwalisa lendlu ngenkhatimulo,’ kusho Simakadze longuSomandla. 8
2:8
Isa. 60:5,11
‘Isiliva yami, negolide ngeyami,’ kusho Simakadze longuSomandla. 9‘Inkhatimulo yalendlu lena itawuba yinkhulu kakhulu kunenkhatimulo yendlu yakucala,’ kusho Simakadze longuSomandla. ‘Futsi kulendzawo ngiyawuletsa kuthula,’ kusho Simakadze longuSomandla.”

Umphrofethi uya kubaphristi

10

2:10
Hag. 1:8
Ngelilanga lema-24 lenyanga yemfica, ngemnyaka wesibili wekubusa kwaDariyusi, livi laSimakadze lefika kumphrofethi Hagayi, latsi: 11“Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: ‘Buta kubaphristi kutsi umtsetfo utsini: 12Nangabe umuntfu aphetse inyama leyehlukaniselwe Nkulunkulu ishumphetelwe engutjeni yakhe, bese kutsi lomphetfo wakhe utsintse sinkhwa, nome sitjulo, nome liwayini, nome emafutsa, nome lokunye nje kudla, kuyaye bese kuba ngulokwehlukaniselwe Nkulunkulu yini?’ ”

Baphristi baphendvula, batsi: “Cha.”

13Hagayi wabe sewutsi: “Nangabe umuntfu etfuke wangcoliswa kutsintsana nesidvumbu, bese utsintsa lokunye kwaletintfo, kuyaye bese kuba ngulokungcolile yini ngekwemtsetfo?”

Baphristi baphendvula, batsi: “Yebo, kuyaye bese kuba ngulokungcolile.”

14

2:14
Num. 19:11,16,22
Hagayi wabe sewutsi: “ ‘Ngako-ke banjalo nalabantfu, sinjalo nalesive lesisembikwami. Konkhe labakwentako, nako konkhe labakunikelako lapho kungcolile,’ kusho Simakadze.”

Simakadze wetsembisa ngetibusiso takhe

15“ ‘Manje-ke, cabangisisani kahle ngaloku kusukela lamuhla kuye embili,“embili” nome “emalangeni akadzeni” bukisisani kutsi tintfo tatinjani kucala, kungakabekwa litje lelinye etikwalelinye ethempelini laSimakadze. 16Nakufika nome ngubani endvundvumeni yalokutinhlavu lokutilinganiso letingema-20, tatilishumi kuphela. Nangabe ngunome ngubani aye emphongolweni weliwayini atsi uyewukha tilinganiso letingema-50, betingema-20 kuphela. 17Ngashaya yonkhe imisebenti yetandla tenu ngesikhutsa, nangekuhanguka, nangesangcotfo, noko nine anizange nigucukele kimi,’ kusho Simakadze. 18

2:18
Dut. 28:22
Amo. 4:9
Hag. 1:11
‘Kusukela lamuhla, ngisho kusukela ngelilanga lema-24 lenyanga yemfica, cabangisisani kahle. Kusukela ngelilanga lesabekwa ngalo sisekelo sendlu yaSimakadze, cabangisisani kahle: 19
2:19
Ezra 3:10
Isekhona yini inhlanyelo lesasele emiphandzeni? Kudzimate kube ngunyalo umvini, nesihlahla semkhiwa, nesemahananandza, nesemncumo akukaze kwatsela titselo.

“ ‘Kodvwa kusukela kulelilanga lalamuhla sengiyakunibusisa.’ ”

Setsembiso saSimakadze kuZerubhabheli

20Livi laSimakadze lefika kuHagayi, umphrofethi, kwesibili ngelilanga lema-24 laleyo nyanga, latsi: 21“Tjela Zerubhabheli, umbusi wakaJuda, kutsi ngitawunyakatisa emazulu nemhlaba. 22Ngitawuketula tihlalo tebukhosi ngibhidlite emandla emibuso yebetive. Ngitawuketula tincola temphi kanye nebashayeli bato, emahhashi kanye nebagibeli bawo bayawuwela phansi, ngulowo ngenkemba yemnakabo.

23

2:23
Jer. 22:24
“ ‘Ngalelo langa,’ kusho Simakadze longuSomandla, ‘ngiyawukutsatsa wena, nceku yami Zerubhabheli, msa waSheyaltiyeli,’ kusho Simakadze, ‘ngikwente ube yindandatho yami yeluphawu, ngobe ngikukhetsile,’ kusho Simakadze longuSomandla.”