Siswati 1996 (SWA96)
1

11Leli livi lelembulelwa Habakhuki, umphrofethi.

Kukhonona kwaHabakhuki

2Awu, Simakadze,

kuyawudzimate kube ngunini

solo ngikhala ngicela lusito,

kodvwa wena solomane ungalaleli?

Kuyawudzimate kube ngunini ngimemeta

ngikhala kuwe ngitsi: “Budlwangudlwangu!”

kodvwa wena ungasindzisi?

3Wentelani kutsi ngibone bubi lobungaka?

Ukubeketelelani kuhlushwa kwalabacindzetelekile?

Imbhubhiso nebudlwangudlwangu busembikwami njalo;

kukhona kulwa nekubanga lokunyenti.

4Ngako-ke umtsetfo sewuchwale waze waba butsakatsaka,

akusehlulelwa ngebucotfo.

Lababi behlula labalungile,

kuze kutsi bucotfo bemtsetfo buphanjukiswe.

Imphendvulo yaNkulunkulu

5

1:5
Imis. 13:41
“Bukani tive letinye, nicaphelisise, nimangale nife.

Ngobe ngitakwenta intfo emalangeni enu,

intfo leningasoze nayikholwa,

nome beningatjelwa.

6Ngobe bukani-ke,

ngivusa baseBhabhulona,

leso sive lesingenamusa, nalesiphulukundlelako,

lesidzabula wonkhe umhlaba sitewuphanga tindzawo tekuhlala

letingasito taso.

7Basive lesesatjwako nalesitfutfunyelelwako,

bona bangumtsetfo wabo cobo lwabo,

batibabatela bona ludvumo lwabo.

8

1:8
Jer. 4:13
5:6
Zef. 3:3
Mat. 24:28
“Emahhashi abo agijima kwendlula tingwe,

esabeka kwendlula timphisi ebusuku.

Emasotja abo lagibela emahhashi agijima ashiye inyosi.

Bagibeli babo bemahhashi bachamuka khashane.

Bandiza njengelusweti naluhlwitsa kudla.

9“Bonkhe beta basahlose kulwa nekubhubhisa.

Emabutfo“emabutfo” ngesiHebheru leligama alicondzakali abo agijima ashulungane

njengemoya waselugwadvule,

abutse batfunjwa njengesihlabatsi.

10BaseBhabhulona basive lesiphukuta emakhosi,

sihlekise ngebabusi.

Siwahleka onkhe emadolobha latinqaba;

sakha lutsango lwemhlabatsi lwekuvimbetela,

siwahlasele siwadle.

11Bese sishulungana sendlulele embili njengemoya,

emadvodza lanemacala,

lamandla awo angunkulunkulu wawo.”

Kukhonona kwaHabakhuki kwesibili

12

1:12
Dut. 32:4
Awu, Simakadze,

awusiye yini wena wasendvulo?

Nkulunkulu wami, wena Longcwele wami, singeke sife.“singeke sife” nome “umile, ungeke ufe”

Awu, Simakadze,

ubeke bona baseBhabhulona

kutsi behlisele kitsi sijeziso.

Awu, dvwala letfu,

umise bona kutsi batewusishaya.

13

1:13
Jobe 21:7
Hla. 5:4
Jer. 12:1
Emehlo akho ahlanteke kakhulu kutsi angabuka bubi;

ungeke ukubeketelele kuhlushwa kwalabacindzetelwe.

Manje-ke ubabeketelelani laba labambulutako?

Ubindzeleni ngesikhatsi lababi bamita

labo labalunge kwengca bona?

14Bantfu ubaphatselani njengetinhlanti taselwandle,

babe njengetilwanyakatana

letinwabutelako letingenambusi?

15BaseBhabhulona babadvonsa bonkhe ngemadweba,

bababamba ngemanetha abo, bababutsele ndzawonye,

enetheni labo lekuhudvula;

bajabula ngaloko, futsi batsakasa.

16Ngako-ke benta umhlatjelo emanetheni abo ekuhudvula,

bashisele imphepho emanetheni abo ekuhudvula,

ngobe ngalamanetha abo badla ngaloludzala,

batijabulise ngekudla kudla lokukhetsekile.

17Kungabe batawuchubeka yini,

batfulule emanetha abo,

babhubhise tive ngelunya?