Siswati 1996 (SWA96)
7

Zamcolo

71Simakadze watsi kuNowa: “Ngena emkhunjini wena nendlu yakho, ngobe sengibonile kutsi nguwe wedvwa lolungile kulesitukulwane. 2

7:2
Lev. 11:2
Kuto tonkhe tinhlobo tetilwane letihlambulukile tsatsa tibe sikhombisa letindvuna naletinsikati tibe sikhombisa, nakuto tinhlobo tetilwane letingakahlambuluki utsatse tibe timbili lesidvuna nalesisikati. 3Nakuto tonkhe tinhlobo tetinyoni tsatsa tibe sikhombisa letindvuna naletinsikati; khona lungetiwuphela lolo nalolo luhlobo emhlabeni. 4Emvakwemalanga lasikhombisa kusukela lamuhla ngitawutfumela imvula emhlabeni, emalanga langema-40 nebusuku bawo; konkhe lokuphilako lengikwentile emhlabeni ngitakubhubhisa.”

5Nowa wakwenta konkhe labekutjelwe nguSimakadze.

6Nowa abesaneminyaka lengema-600 budzala, mhlazana kufika zamcolo emhlabeni. 7Nowa wangena emkhunjini yena nemadvodzana akhe, nemkakhe, nebafati bemadvodzana akhe, babalekela emanti azamcolo. 8Kuto tonkhe tilwane letihlambulukile naletingakahlambuluki, nasetinyonini, nakuto tonkhe tilwane letihamba ngesisu, 9tangena ngatimbili, lesidvuna nalesisikati, tangena naNowa emkhunjini, njengobe Nkulunkulu abemtjelile. 10Emvakwemalanga lasikhombisa layitsela imvula yazamcolo emhlabeni.

11

7:11
Jobe 38:16
1 Phet. 3:20
2 Phet. 2:5
3:6
Ngemnyaka wema-600 ekuphila kwaNowa, enyangeni yesibili, mhlazana tili-17, tonkhe tiyalu temhlaba tabhoboka, emafasitelo asezulwini avuleka. 12Lana emhlabeni emalanga langema-40 nebusuku bawo. 13Ngalelo langa Nowa nemkakhe wangena emkhunjini, naboShemi, naHhamu, naJafethi, emadvodzana akhe, nebafati bawo. 14Bangena nato tonkhe tilwane: tonkhe tifuyo ngetinhlobo tato, nato tonkhe tilwane letihamba ngesisu ngetinhlobo tato, nato tonkhe tinyoni ngetinhlobo tato. 15Tangena kuNowa emkhunjini ngatimbili tako konkhe lokunemoya wekuphila. 16Letangena tangena kwaba ngulesidvuna nalesisikati senyama yonkhe, tangena, njengobe Nkulunkulu abetjele Nowa. Simakadze wavala umnyango.

17Layitsela imvula emhlabeni emalanga langema-40 nebusuku bawo; emanti akhula adzimate awuphakamisa umkhumbi, wasukuma emhlabatsini. 18Emanti akhula andza kakhulu emhlabeni, nemkhumbi wantanta etikwemanti. 19Emanti achubeka akhukhumuka, adzimate ambonya tonkhe tintsaba temhlaba naletindze kakhulu. 20Emanti akhukhumuka, adzimate aba ngemamitha lasikhombisa ngetulu kwetintsaba. 21Konkhe lokuphilako lokwakusemhlabeni kwafa: tinyoni netifuyo, netilwane tesiganga, nako konkhe lokwakugcwalise umhlaba, nebantfu bonkhe. 22Konkhe lokwakusemhlabeni lokwakuphefumula umoya wekuphila emakhaleni, kwafa. 23Simakadze wakucitsa kanjalo-ke konkhe lokwakuphila emhlabeni; wacitsa bantfu, netifuyo netilwane letihamba ngesisu, netinyoni letindiza emoyeni. Kwasala Nowa kanye nalabo abenabo emkhunjini. 24Emanti ahlala emhlabeni emalanga lali-150.