Siswati 1996 (SWA96)
6

Kona kwebantfu

61Kwatsi kube bantfu bacale kwandza nemhlaba wonkhe, batala tintfombi, 2emadvodzana aNkulunkuluNgesiHebheru kungasho kutsi “tidalwa letisatingilosi” nome “emadvodzana abonkulunkulu” nome “emadvodzana aNkulunkulu” atibona letintfombi kutsi tinhle; ase atikhetsela letinye emkhatsini wato atenta bafati bawo. 3Simakadze wase utsi: “Moya wami angeke asabenta bantfu baphile kuze kube phakadze,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Moya wami angeke asahlala nebantfu” ngobe bantfu bayinyama, emalanga abo asayawuba ngiminyaka leli-120.” 4

6:4
Num. 13:33
Kulawo malanga, nangasemva kwawo, kwakunetichwaga letatitalwa bantfu emhlabeni. Emadvodzana aNkulunkulu nasangene kuletintfombi tebantfu, tawatalela bantfwana. Labantfwabato bekungemachawe asendvulo labenemandla neludvumo.

5

6:5
Gen. 8:21
Mat. 15:19
Simakadze wabona kutsi kukhulu kona kwemuntfu emhlabeni, nekutsi yonkhe imizindlo nemicabango yenhlitiyo yakhe mibi ngaso sonkhe sikhatsi. 6Simakadze watisola ngekudala kwakhe umuntfu kutsi abe khona emhlabeni, wadzabuka enhlitiyweni yakhe. 7Ngako Simakadze watsi: “Ngitabacitsa labantfu lengibadalile emhlabeni; yebo, bantfu, netifuyo, netilwane letihamba ngesisu, netinyoni letindiza emoyeni, ngobe sengiyatisola ngekutsi ngakwenta.” 8Kodvwa Nowa watfola umusa kuSimakadze.

Nowa

9

6:9
Heb. 11:7
2 Phet. 2:5
Nankhu-ke umlandvo ngaNowa. Nowa abelungile amsulwa esitukulwaneni sakhe, ahamba naNkulunkulu. 10Nowa abenemadvodzana lamatsatfu: BekuboShemi, naHhamu, naJafethi.

11Umhlaba wawonakele emehlweni aNkulunkulu; umhlaba wawugcwele budlova. 12Nkulunkulu wabuka umhlaba wabona kutsi wonakele, ngobe bonkhe bantfu babetiphetse ngemonakalo emhlabeni.

Kumenyetelwa kwazamcolo

13Nkulunkulu watsi kuNowa: “Sengincume kutsi ngibacedze bonkhe bantfu; ngobe umhlaba ugcwele budlova ngenca yabo. Ngitawubabhubhisa, ngibesuse bonkhe emhlabeni. 14Yakha umkhumbi ngemapulangwe egofari;“igofari” ngesiHebheru leligama alikhanyi kahle udzabule emakamelo kulomkhumbi, bese uwupenda ngelitiyela ngekhatsi nangephandle. 15Utakuwakha kanje: Budze bemkhumbi butawuba ngemamitha langaba li-133, bubanti bube ngemamitha langaba ngema-22, kuphakama kube ngemamitha langaba li-13. 16Wente loluphahlaLamanye emahumusho atsi: “lifasitelo” lwalomkhumbi lube nesikhala lesingemasentimitha langaba ngema-44, kusuka elubondzeni lwawo. Wakhe nemnyango emhlubulweni wawo. Uwakhe ube netitezi letitsatfu: lesinye sibe ngaphansi, lesinye sibesemkhatsini, lesinye sibe ngetulu. 17Ngitawuletsa zamcolo emhlabeni, utawufika abulale yonkhe inyama lenemoya wekuphila, lengaphansi kwelizulu. Konkhe lokusemhlabeni kutawubhubha. 18Kodvwa ngitakwenta sivumelwane sami nawe: Utawungena emkhunjini wena, nemadvodzana akho, nemkakho, nabomalukatana bakho. 19Kuto tonkhe tilwane utawungenisa lesidvuna nalesisikati kulolo nakulolo luhlobo, khona titawuphila kanye nawe. 20Kuto tinyoni tinhlobo ngetinhlobo tato, nakuto tifuyo tinhlobo ngetinhlobo tato, nasetilwaneni letihamba ngesisu emhlabatsini tinhlobo ngetinhlobo tato, kutawufika kuwe tibe timbili talolo nalolo luhlobo, kuze kutsi tihlale tiphilile. 21Utsatse tonkhe tinhlobo tekudla, utigcine; kutawuba kudla kwakho nekwato.”

22Nowa wakwenta konkhe layalwa nguNkulunkulu kutsi akwente.

7

Zamcolo

71Simakadze watsi kuNowa: “Ngena emkhunjini wena nendlu yakho, ngobe sengibonile kutsi nguwe wedvwa lolungile kulesitukulwane. 2

7:2
Lev. 11:2
Kuto tonkhe tinhlobo tetilwane letihlambulukile tsatsa tibe sikhombisa letindvuna naletinsikati tibe sikhombisa, nakuto tinhlobo tetilwane letingakahlambuluki utsatse tibe timbili lesidvuna nalesisikati. 3Nakuto tonkhe tinhlobo tetinyoni tsatsa tibe sikhombisa letindvuna naletinsikati; khona lungetiwuphela lolo nalolo luhlobo emhlabeni. 4Emvakwemalanga lasikhombisa kusukela lamuhla ngitawutfumela imvula emhlabeni, emalanga langema-40 nebusuku bawo; konkhe lokuphilako lengikwentile emhlabeni ngitakubhubhisa.”

5Nowa wakwenta konkhe labekutjelwe nguSimakadze.

6Nowa abesaneminyaka lengema-600 budzala, mhlazana kufika zamcolo emhlabeni. 7Nowa wangena emkhunjini yena nemadvodzana akhe, nemkakhe, nebafati bemadvodzana akhe, babalekela emanti azamcolo. 8Kuto tonkhe tilwane letihlambulukile naletingakahlambuluki, nasetinyonini, nakuto tonkhe tilwane letihamba ngesisu, 9tangena ngatimbili, lesidvuna nalesisikati, tangena naNowa emkhunjini, njengobe Nkulunkulu abemtjelile. 10Emvakwemalanga lasikhombisa layitsela imvula yazamcolo emhlabeni.

11

7:11
Jobe 38:16
1 Phet. 3:20
2 Phet. 2:5
3:6
Ngemnyaka wema-600 ekuphila kwaNowa, enyangeni yesibili, mhlazana tili-17, tonkhe tiyalu temhlaba tabhoboka, emafasitelo asezulwini avuleka. 12Lana emhlabeni emalanga langema-40 nebusuku bawo. 13Ngalelo langa Nowa nemkakhe wangena emkhunjini, naboShemi, naHhamu, naJafethi, emadvodzana akhe, nebafati bawo. 14Bangena nato tonkhe tilwane: tonkhe tifuyo ngetinhlobo tato, nato tonkhe tilwane letihamba ngesisu ngetinhlobo tato, nato tonkhe tinyoni ngetinhlobo tato. 15Tangena kuNowa emkhunjini ngatimbili tako konkhe lokunemoya wekuphila. 16Letangena tangena kwaba ngulesidvuna nalesisikati senyama yonkhe, tangena, njengobe Nkulunkulu abetjele Nowa. Simakadze wavala umnyango.

17Layitsela imvula emhlabeni emalanga langema-40 nebusuku bawo; emanti akhula adzimate awuphakamisa umkhumbi, wasukuma emhlabatsini. 18Emanti akhula andza kakhulu emhlabeni, nemkhumbi wantanta etikwemanti. 19Emanti achubeka akhukhumuka, adzimate ambonya tonkhe tintsaba temhlaba naletindze kakhulu. 20Emanti akhukhumuka, adzimate aba ngemamitha lasikhombisa ngetulu kwetintsaba. 21Konkhe lokuphilako lokwakusemhlabeni kwafa: tinyoni netifuyo, netilwane tesiganga, nako konkhe lokwakugcwalise umhlaba, nebantfu bonkhe. 22Konkhe lokwakusemhlabeni lokwakuphefumula umoya wekuphila emakhaleni, kwafa. 23Simakadze wakucitsa kanjalo-ke konkhe lokwakuphila emhlabeni; wacitsa bantfu, netifuyo netilwane letihamba ngesisu, netinyoni letindiza emoyeni. Kwasala Nowa kanye nalabo abenabo emkhunjini. 24Emanti ahlala emhlabeni emalanga lali-150.

8

Kuphela kwazamcolo

81Nkulunkulu wamkhumbula Nowa, netilwane tonkhe, kanye nato tonkhe tifuyo labenato emkhunjini. Nkulunkulu waletsa umoya waphuphutsa etikwemhlaba, emanti etja. 2Tiyalu temhlaba tavaleka, emafasitelo elizulu avaleka, imvula yahhamuka. 3Emanti aya ngekuya etja emhlabeni. Emvakwemalanga lali-150 emanti ancipha. 4Ngelilanga leli-17, enyangeni yesikhombisa umkhumbi watinta etikwetintsaba tase-Ararathi. 5Emanti achubeka nekwetja, kwadzimate kwatsi ngelilanga lekucala enyangeni yelishumi, tihloko tetintsaba tavela tabonakala.

6Ekupheleni kwemalanga langema-40 Nowa walivula lelifasitelo labelakhile. 7Watfumela lihubhulu, kodvwa alizange libuye, lazulazula kwaze kwasha emanti emhlabeni. 8Wase utfumela lituba kutsi liyewuhlola kutsi emanti asanciphile yini emhlabatsini. 9Kepha lituba lehluleka kutfola indzawo, ngisho neyekubeka lunyawo lwalo, lancandzeka labuyela kuye emkhunjini, ngobe emanti abesemanyenti emhlabeni wonkhe. Ngako welula sandla sakhe walitsatsa, walingenisa emkhunjini kuye. 10Walindza emalanga lasikhombisa, waphindze watfumela lituba walikhipha emkhunjini. 11Lituba lancandzeka lefika kuye kusihlwa liphetse licembe lesihlahla semncumo lelalisandza kukhiwa. Ngako Nowa wati kutsi emanti asetjile emhlabeni. 12Waphindze walindza emalanga lasikhombisa, wase utfuma lituba futsi; alizange liphindze libuye.

13Ngemnyaka wakhe wema-601, mhlazana lulunye enyangeni yekucala emanti abesashile emhlabeni. Nowa walususa luphahla lwemkhumbi, wahlola, wabona umhlabatsi sewomile. 14Mhlazana tingema-27 enyangeni yesibili umhlaba wase womile.

15Nkulunkulu wakhuluma kuNowa, watsi: 16“Phuma emkhunjini wena, nemkakho, nemadvodzana akho, nebafati bemadvodzana akho. 17

8:17
Gen. 1:22
Phuma kanye nato tonkhe tilwane letiphilako letinawe tayo yonkhe inhlobo: tinyoni, netifuyo, nato tonkhe tilwane letihamba ngesisu, khona titekwandza emhlabeni titalane tigcwalise umhlaba.” 18Ngako-ke Nowa waphuma nemkakhe, nemadvodzana akhe, nebafati bemadvodzana akhe. 19Tonkhe tilwane, ngisho naletihamba ngesisu, nato tonkhe tinyoni, konkhe lokuhamba emhlabatsini kwaphuma ngetinhlobo tako emkhunjini.

Umnikelo waNowa nesetsembiso saNkulunkulu

20Nowa wakhela Nkulunkulu lilati, watsatsa kuto tonkhe tifuyo letihlambulukile nakuto tonkhe tinyoni letihlambulukile, wanikela kuNkulunkulu umnikelo wekushiswa elatini. 21

8:21
Gen. 6:5
Isa. 54:9
Mat. 15:19
Nkulunkulu waliva leliphunga lelinuka lusi lolumnandzi, watsi enhlitiyweni yakhe: “Ngingeke ngiphindze ngiwucalekise umhlabatsi ngenca yemuntfu, ngobe imizindlo yenhlitiyo yemuntfu mibi kwasebusheni bakhe. Ngingeke ngiphindze ngikubhubhise konkhe lokuphilako, njengobe ngentile.

22“Yingci nawusekhona umhlaba,

kuhlanyela nekuvuna,

kucandza nekushisa,

lihlobo nebusika,

imini nebusuku

kungeke kuncamuke.”