Siswati 1996 (SWA96)
6

Kona kwebantfu

61Kwatsi kube bantfu bacale kwandza nemhlaba wonkhe, batala tintfombi, 2emadvodzana aNkulunkuluNgesiHebheru kungasho kutsi “tidalwa letisatingilosi” nome “emadvodzana abonkulunkulu” nome “emadvodzana aNkulunkulu” atibona letintfombi kutsi tinhle; ase atikhetsela letinye emkhatsini wato atenta bafati bawo. 3Simakadze wase utsi: “Moya wami angeke asabenta bantfu baphile kuze kube phakadze,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Moya wami angeke asahlala nebantfu” ngobe bantfu bayinyama, emalanga abo asayawuba ngiminyaka leli-120.” 4

6:4
Num. 13:33
Kulawo malanga, nangasemva kwawo, kwakunetichwaga letatitalwa bantfu emhlabeni. Emadvodzana aNkulunkulu nasangene kuletintfombi tebantfu, tawatalela bantfwana. Labantfwabato bekungemachawe asendvulo labenemandla neludvumo.

5

6:5
Gen. 8:21
Mat. 15:19
Simakadze wabona kutsi kukhulu kona kwemuntfu emhlabeni, nekutsi yonkhe imizindlo nemicabango yenhlitiyo yakhe mibi ngaso sonkhe sikhatsi. 6Simakadze watisola ngekudala kwakhe umuntfu kutsi abe khona emhlabeni, wadzabuka enhlitiyweni yakhe. 7Ngako Simakadze watsi: “Ngitabacitsa labantfu lengibadalile emhlabeni; yebo, bantfu, netifuyo, netilwane letihamba ngesisu, netinyoni letindiza emoyeni, ngobe sengiyatisola ngekutsi ngakwenta.” 8Kodvwa Nowa watfola umusa kuSimakadze.

Nowa

9

6:9
Heb. 11:7
2 Phet. 2:5
Nankhu-ke umlandvo ngaNowa. Nowa abelungile amsulwa esitukulwaneni sakhe, ahamba naNkulunkulu. 10Nowa abenemadvodzana lamatsatfu: BekuboShemi, naHhamu, naJafethi.

11Umhlaba wawonakele emehlweni aNkulunkulu; umhlaba wawugcwele budlova. 12Nkulunkulu wabuka umhlaba wabona kutsi wonakele, ngobe bonkhe bantfu babetiphetse ngemonakalo emhlabeni.

Kumenyetelwa kwazamcolo

13Nkulunkulu watsi kuNowa: “Sengincume kutsi ngibacedze bonkhe bantfu; ngobe umhlaba ugcwele budlova ngenca yabo. Ngitawubabhubhisa, ngibesuse bonkhe emhlabeni. 14Yakha umkhumbi ngemapulangwe egofari;“igofari” ngesiHebheru leligama alikhanyi kahle udzabule emakamelo kulomkhumbi, bese uwupenda ngelitiyela ngekhatsi nangephandle. 15Utakuwakha kanje: Budze bemkhumbi butawuba ngemamitha langaba li-133, bubanti bube ngemamitha langaba ngema-22, kuphakama kube ngemamitha langaba li-13. 16Wente loluphahlaLamanye emahumusho atsi: “lifasitelo” lwalomkhumbi lube nesikhala lesingemasentimitha langaba ngema-44, kusuka elubondzeni lwawo. Wakhe nemnyango emhlubulweni wawo. Uwakhe ube netitezi letitsatfu: lesinye sibe ngaphansi, lesinye sibesemkhatsini, lesinye sibe ngetulu. 17Ngitawuletsa zamcolo emhlabeni, utawufika abulale yonkhe inyama lenemoya wekuphila, lengaphansi kwelizulu. Konkhe lokusemhlabeni kutawubhubha. 18Kodvwa ngitakwenta sivumelwane sami nawe: Utawungena emkhunjini wena, nemadvodzana akho, nemkakho, nabomalukatana bakho. 19Kuto tonkhe tilwane utawungenisa lesidvuna nalesisikati kulolo nakulolo luhlobo, khona titawuphila kanye nawe. 20Kuto tinyoni tinhlobo ngetinhlobo tato, nakuto tifuyo tinhlobo ngetinhlobo tato, nasetilwaneni letihamba ngesisu emhlabatsini tinhlobo ngetinhlobo tato, kutawufika kuwe tibe timbili talolo nalolo luhlobo, kuze kutsi tihlale tiphilile. 21Utsatse tonkhe tinhlobo tekudla, utigcine; kutawuba kudla kwakho nekwato.”

22Nowa wakwenta konkhe layalwa nguNkulunkulu kutsi akwente.