Siswati 1996 (SWA96)
5

Titukulwane taka-Adamu

51

5:1
Gen. 1:27
9:6
1 Khor. 1:1
Luk. 3:36
Lona ngumlandvo wentalelwane ya-Adamu. Nkulunkulu nakadala umuntfu, wamenta waba ngumfanekiso waNkulunkulu. 2Wabadala lomdvuna nalomsikati, wababusisa, wabanika libito mhlazana abadala watsi bantfu. 3Kwatsi Adamu asaneminyaka leli-130, watala indvodzana leyamfuta, yafanana naye; wayetsa libito watsi nguSethi. 4Emalanga a-Adamu emvakwekutalwa kwaSethi aba ngiminyaka lengema-800, asatele emadvodzana nemadvodzakati. 5Adamu wafa asaneminyaka lengema-930.

6Kwatsi Sethi nasaneminyaka leli-105, watala Enoshi. 7Emvakwekutalwa kwa-Enoshi Sethi waphila iminyaka lengema-807, asatele emadvodzana nemadvodzakati. 8Sethi wafa asaneminyaka lengema-912.

9Kwatsi Enoshi nasaneminyaka lengema-90, watala Khenani. 10Emvakwekutalwa kwaKhenani Enoshi waphila iminyaka lengema-815, asatele emadvodzana nemadvodzakati. 11Enoshi wafa asaneminyaka lengema-905.

12Kwatsi Khenani nasaneminyaka lengema-70, watala indvodzana lekwakunguMahalaleli. 13Emvakwekutalwa kwaMahalaleli, Khenani waphila iminyaka lengema-840, asatele emadvodzana nemadvodzakati. 14Khenani wafa asaneminyaka lengema-910.

15Kwatsi Mahalaleli nasaneminyaka lengema-65, watala Jaredi. 16Emvakwekutalwa kwaJaredi, Mahalaleli waphila iminyaka lengema-830, asatele emadvodzana nemadvodzakati. 17Mahalaleli wafa asaneminyaka lengema-895.

18Kwatsi Jaredi nasaneminyaka leli-162, watala Enoki. 19Emvakwekutalwa kwa-Enoki, Jaredi waphila iminyaka lengema-800, asatele emadvodzana nemadvodzakati. 20Jaredi wafa asaneminyaka lengema-962.

21Kwatsi Enoki nasaneminyaka lengema-65, watala Methusela. 22Emvakwaloko Enoki wahamba anebudlelwane naNkulunkulu iminyaka lengema-300, watala emadvodzana nemadvodzakati. 23Enoki waphila iminyaka lengema-365. 24

5:24
Heb. 11:5
Juda 1:14
Enoki abehamba naNkulunkulu, wase uyanyamalala ngobe Nkulunkulu abesamtsatsile.

25Kwatsi Methusela nasaneminyaka leli-187, watala Lameki. 26Emvakwekutalwa kwaLameki, Methusela waphila iminyaka lengema-782, asatele emadvodzana nemadvodzakati. 27Methusela wafa asaneminyaka lengema-969.

28Lameki nasaneminyaka leli-182, watala indvodzana. 29Lendvodzana wayetsa libito, watsi nguNowa, atsi: “Lona-ke nguye lotasidvudvuta emsebentini wetfu nasekukhatsatekeni kwetfu kuwo lomhlabatsi lowacalekiswa nguSimakadze.” 30Emvakwekutalwa kwaNowa, Lameki waphila iminyaka lengema-595, asatele emadvodzana nemadvodzakati. 31Lameki wafa asaneminyaka lengema-777.

32Nowa wakhula waba neminyaka lengema-500 budzala, watala emadvodzana lamatsatfu: BoShemi, naHhamu, naJafethi.

6

Kona kwebantfu

61Kwatsi kube bantfu bacale kwandza nemhlaba wonkhe, batala tintfombi, 2emadvodzana aNkulunkuluNgesiHebheru kungasho kutsi “tidalwa letisatingilosi” nome “emadvodzana abonkulunkulu” nome “emadvodzana aNkulunkulu” atibona letintfombi kutsi tinhle; ase atikhetsela letinye emkhatsini wato atenta bafati bawo. 3Simakadze wase utsi: “Moya wami angeke asabenta bantfu baphile kuze kube phakadze,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Moya wami angeke asahlala nebantfu” ngobe bantfu bayinyama, emalanga abo asayawuba ngiminyaka leli-120.” 4

6:4
Num. 13:33
Kulawo malanga, nangasemva kwawo, kwakunetichwaga letatitalwa bantfu emhlabeni. Emadvodzana aNkulunkulu nasangene kuletintfombi tebantfu, tawatalela bantfwana. Labantfwabato bekungemachawe asendvulo labenemandla neludvumo.

5

6:5
Gen. 8:21
Mat. 15:19
Simakadze wabona kutsi kukhulu kona kwemuntfu emhlabeni, nekutsi yonkhe imizindlo nemicabango yenhlitiyo yakhe mibi ngaso sonkhe sikhatsi. 6Simakadze watisola ngekudala kwakhe umuntfu kutsi abe khona emhlabeni, wadzabuka enhlitiyweni yakhe. 7Ngako Simakadze watsi: “Ngitabacitsa labantfu lengibadalile emhlabeni; yebo, bantfu, netifuyo, netilwane letihamba ngesisu, netinyoni letindiza emoyeni, ngobe sengiyatisola ngekutsi ngakwenta.” 8Kodvwa Nowa watfola umusa kuSimakadze.

Nowa

9

6:9
Heb. 11:7
2 Phet. 2:5
Nankhu-ke umlandvo ngaNowa. Nowa abelungile amsulwa esitukulwaneni sakhe, ahamba naNkulunkulu. 10Nowa abenemadvodzana lamatsatfu: BekuboShemi, naHhamu, naJafethi.

11Umhlaba wawonakele emehlweni aNkulunkulu; umhlaba wawugcwele budlova. 12Nkulunkulu wabuka umhlaba wabona kutsi wonakele, ngobe bonkhe bantfu babetiphetse ngemonakalo emhlabeni.

Kumenyetelwa kwazamcolo

13Nkulunkulu watsi kuNowa: “Sengincume kutsi ngibacedze bonkhe bantfu; ngobe umhlaba ugcwele budlova ngenca yabo. Ngitawubabhubhisa, ngibesuse bonkhe emhlabeni. 14Yakha umkhumbi ngemapulangwe egofari;“igofari” ngesiHebheru leligama alikhanyi kahle udzabule emakamelo kulomkhumbi, bese uwupenda ngelitiyela ngekhatsi nangephandle. 15Utakuwakha kanje: Budze bemkhumbi butawuba ngemamitha langaba li-133, bubanti bube ngemamitha langaba ngema-22, kuphakama kube ngemamitha langaba li-13. 16Wente loluphahlaLamanye emahumusho atsi: “lifasitelo” lwalomkhumbi lube nesikhala lesingemasentimitha langaba ngema-44, kusuka elubondzeni lwawo. Wakhe nemnyango emhlubulweni wawo. Uwakhe ube netitezi letitsatfu: lesinye sibe ngaphansi, lesinye sibesemkhatsini, lesinye sibe ngetulu. 17Ngitawuletsa zamcolo emhlabeni, utawufika abulale yonkhe inyama lenemoya wekuphila, lengaphansi kwelizulu. Konkhe lokusemhlabeni kutawubhubha. 18Kodvwa ngitakwenta sivumelwane sami nawe: Utawungena emkhunjini wena, nemadvodzana akho, nemkakho, nabomalukatana bakho. 19Kuto tonkhe tilwane utawungenisa lesidvuna nalesisikati kulolo nakulolo luhlobo, khona titawuphila kanye nawe. 20Kuto tinyoni tinhlobo ngetinhlobo tato, nakuto tifuyo tinhlobo ngetinhlobo tato, nasetilwaneni letihamba ngesisu emhlabatsini tinhlobo ngetinhlobo tato, kutawufika kuwe tibe timbili talolo nalolo luhlobo, kuze kutsi tihlale tiphilile. 21Utsatse tonkhe tinhlobo tekudla, utigcine; kutawuba kudla kwakho nekwato.”

22Nowa wakwenta konkhe layalwa nguNkulunkulu kutsi akwente.

7

Zamcolo

71Simakadze watsi kuNowa: “Ngena emkhunjini wena nendlu yakho, ngobe sengibonile kutsi nguwe wedvwa lolungile kulesitukulwane. 2

7:2
Lev. 11:2
Kuto tonkhe tinhlobo tetilwane letihlambulukile tsatsa tibe sikhombisa letindvuna naletinsikati tibe sikhombisa, nakuto tinhlobo tetilwane letingakahlambuluki utsatse tibe timbili lesidvuna nalesisikati. 3Nakuto tonkhe tinhlobo tetinyoni tsatsa tibe sikhombisa letindvuna naletinsikati; khona lungetiwuphela lolo nalolo luhlobo emhlabeni. 4Emvakwemalanga lasikhombisa kusukela lamuhla ngitawutfumela imvula emhlabeni, emalanga langema-40 nebusuku bawo; konkhe lokuphilako lengikwentile emhlabeni ngitakubhubhisa.”

5Nowa wakwenta konkhe labekutjelwe nguSimakadze.

6Nowa abesaneminyaka lengema-600 budzala, mhlazana kufika zamcolo emhlabeni. 7Nowa wangena emkhunjini yena nemadvodzana akhe, nemkakhe, nebafati bemadvodzana akhe, babalekela emanti azamcolo. 8Kuto tonkhe tilwane letihlambulukile naletingakahlambuluki, nasetinyonini, nakuto tonkhe tilwane letihamba ngesisu, 9tangena ngatimbili, lesidvuna nalesisikati, tangena naNowa emkhunjini, njengobe Nkulunkulu abemtjelile. 10Emvakwemalanga lasikhombisa layitsela imvula yazamcolo emhlabeni.

11

7:11
Jobe 38:16
1 Phet. 3:20
2 Phet. 2:5
3:6
Ngemnyaka wema-600 ekuphila kwaNowa, enyangeni yesibili, mhlazana tili-17, tonkhe tiyalu temhlaba tabhoboka, emafasitelo asezulwini avuleka. 12Lana emhlabeni emalanga langema-40 nebusuku bawo. 13Ngalelo langa Nowa nemkakhe wangena emkhunjini, naboShemi, naHhamu, naJafethi, emadvodzana akhe, nebafati bawo. 14Bangena nato tonkhe tilwane: tonkhe tifuyo ngetinhlobo tato, nato tonkhe tilwane letihamba ngesisu ngetinhlobo tato, nato tonkhe tinyoni ngetinhlobo tato. 15Tangena kuNowa emkhunjini ngatimbili tako konkhe lokunemoya wekuphila. 16Letangena tangena kwaba ngulesidvuna nalesisikati senyama yonkhe, tangena, njengobe Nkulunkulu abetjele Nowa. Simakadze wavala umnyango.

17Layitsela imvula emhlabeni emalanga langema-40 nebusuku bawo; emanti akhula adzimate awuphakamisa umkhumbi, wasukuma emhlabatsini. 18Emanti akhula andza kakhulu emhlabeni, nemkhumbi wantanta etikwemanti. 19Emanti achubeka akhukhumuka, adzimate ambonya tonkhe tintsaba temhlaba naletindze kakhulu. 20Emanti akhukhumuka, adzimate aba ngemamitha lasikhombisa ngetulu kwetintsaba. 21Konkhe lokuphilako lokwakusemhlabeni kwafa: tinyoni netifuyo, netilwane tesiganga, nako konkhe lokwakugcwalise umhlaba, nebantfu bonkhe. 22Konkhe lokwakusemhlabeni lokwakuphefumula umoya wekuphila emakhaleni, kwafa. 23Simakadze wakucitsa kanjalo-ke konkhe lokwakuphila emhlabeni; wacitsa bantfu, netifuyo netilwane letihamba ngesisu, netinyoni letindiza emoyeni. Kwasala Nowa kanye nalabo abenabo emkhunjini. 24Emanti ahlala emhlabeni emalanga lali-150.