Siswati 1996 (SWA96)
50

501

50:1
Gen. 46:4
Josefa watijika etikweyise, wakhala, amanga. 2Josefa wayala tisebenti takakhe nabochwephesha bekomisa tidvumbu kutsi batsatse sidvumbu seyise bayesomisa ngemitsi kuze singaboli; ngempela sidvumbu sa-Israyeli somiswa ngemitsi. 3Lesidvumbu sasetjentwa emalanga langema-40 lekwakusikhatsi lesasidzingeka ekufezeni lowo msebenti. EmaGibhithe azilela Israyeli emalanga langema-70.

4Kwatsi kube kuphele emalanga ekuzila, Josefa wakhuluma etindvuneni taFaro kutsi tiyewumbika kuFaro, watsi: “Ngicela ningibike kuFaro kutsi: 5

50:5
Gen. 47:29-31
Babe wangifungisa asengakafi watsi: ‘Sengitakufa, uze ungisite ungingcwabe ethuneni lami lengalimba eveni laseKhenani.’ Manje-ke, ngicela kutsi angivumele Faro, ngiyewungcwaba babe, ngitawuphindze ngibuye.”

6Faro wamphendvula watsi: “Hamba uyewungcwaba uyihlo njengobe akufungisa.”

7Ngako-ke Josefa wenyuka wayawungcwaba uyise. Waphekeletelwa ngito tonkhe tisebenti taFaro, netikhulu taFaro, netikhulu telive laseGibhithe, 8kanye nemndeni waJosefa, nabomnakabo, nemndeni wonkhe weyise. Kwasala bantfwana labancane babo netifuyo kulaseGosheni. 9Wenyuka ngetincola kanye nebagibeli bemahhashi; kwaba sicumbi lesikhulu.

10Batsi nabefika ka-Athadi ebaleni lekubhulela emabele ngesheya kwe-Jordane, bakhala kabuhlungu. Josefa wenta imisimeto yekulila emalanga lasikhombisa. 11Kwatsi kube emaKhenani, takhamiti takulelo live, bakubone lokulila, ebaleni laka-Athadi, atsi: “Maye, lokulila kwemaGibhithe kubuhlungu bo!” Ngako-ke, lendzawo yetsiwa libito ngekutsi yi-Abela Misrayimu;Lelibito ngesiHebheru livakala shangatsi lisho: “kulila kwemaGibhithe” ingesheya kwemfula iJordane.

12Ngako emadvodzana aJakobe enta njengobe abewayalile. 13Emadvodzana aJakobe ametfwala uyise ambuyisela eveni laseKhenani, amngcwaba emhumeni wensimi yaseMakhaphela, ngasemphumalanga yeMamre. Lomgedze watsengwa kanye nensimi ngu-Abrahama ku-Efroni, umHethi, kutsi ube yindzawo yekungcwaba. 14Watsi kube Josefa angcwabe uyise, wancandzeka wabuyela eGibhithe, ahamba kanye nabomnakabo nabo bonkhe labehambe nabo.

Josefa unika siciniseko kubomnakabo

15Kwatsi kube bomnakaboJosefa babone kutsi uyise sewufile, bakhuluma bodvwana batsi: “Kungahle kwenteke kutsi Josefa usasibambele emagcubu, afune kutenanela ngako konkhe lokubi lesamenta kona.” 16Ngako-ke batfumela kuJosefa batsi: “Babe wasinika lomyalo ngaphambi kokufa kwakhe watsi: ‘Nibohamba niye kuJosefa nifike nitsi: 17Mine yihlo ngicela ubatsetselele laba bomnakenu ngalobubi lababenta kuwe, ngobe bakona.’ Sesiyakucela-ke kutsi usitsetselele kulobubi lesabenta kuwe, tsine tinceku taNkulunkulu weyihlo.” Josefa wakhala nakeva lomlayeto.

18

50:18
Gen. 44:16
Bomnakabo befika kuJosefa bamkhotsama, batsi: “Sesilapha tsine tinceku takho.”

19Kodvwa Josefa wakhuluma kubo watsi: “Ningesabi. Ngingeke ngitibeke endzaweni yaNkulunkulu. 20

50:20
Gen. 45:5
Nine nanitimisele lokubi ngami; kodvwa Nkulunkulu loko wakugucula kwaba ngulokuhle, entela kutsi ngalesikhatsi kusindziswe bantfu labanyenti, bangabulawa yindlala. 21Ngako-ke ningesabi. Nine nebantfwabenu ngitaniphatsa ngetandla letifutfumele.” Ngalenkhulumo wabanika siciniseko, tinhlitiyo tabo tadvudvuteka.

Kufa kwaJosefa

22Josefa wachubeka wahlala eGibhithe, yena nemndeni weyise. Wakhula waze waba neminyaka leli-110 budzala, wase uyafa. 23Josefa wakhula, wadzimate wabona bantfwana ba-Efrayimu nebatukulu bakhe; wabona nebantfwana baMakhire, umsa waManase; Josefa wabafaka emndenini wakhe. 24

50:24
Eks. 3:16
Josefa wakhuluma kubomnakabo, watsi: “Sengitakufa; kodvwa ngiyati kutsi Nkulunkulu utawuba nani anikhiphe kulelive, anibuyisele eveni labetsembisa lona bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe.” 25
50:25
Eks. 13:19
Josh. 24:32
Heb. 11:22
Josefa wabafungisa bomnakabo, emadvodzana a-Israyeli, watsi: “Ngetsembiseni kutsi Nkulunkulu nanikhumbula atenikhipha la, niyawuhamba nawo ematsambo ami.” 26Ngako-ke Josefa wafela eGibhithe asaneminyaka leli-110, sidvumbu sakhe somiswa ngemitsi, kuze singaboli, sabe sesiyalondvolotwa.