Siswati 1996 (SWA96)
49

Emavi ekugcina aJakobe

491

49:1
Dut. 33:1
Jakobe wabita onkhe emadvodzana akhe wakhuluma nawo, watsi: “Buyani la kimi nonkhe, ngitenitjela lokutanehlela ngemuso.

2“Hlanganani ndzawonye, nive,

nine madvodzana aJakobe;

nilalelisise ku-Israyeli, uyihlo.

3“Rubeni, wena ulitubulo lami, nemandla ami,

ngabona ngawe kutsi nami ngiyindvodza.

Uyingcwele ngesitfunti

nengcwele ngemandla.

4

49:4
Gen. 35:22
1 Khr. 5:1
Gen. 34:25
Njengobe uyaluka njengemanti nje,

kodvwa utawulahlekelwa kuba yingcwele kwakho,

ngobe walala nenyoko lomncane,

wangcolisa umbhedze wami.

5“Simeyoni naLevi nine ningematse nelulwimi,

tinkemba tenu tekususa lutfutfuva.

6

49:6
Hla. 1:1
Shangatsi ngingete ngatingena tindzaba tenu,

ngingeke ngihlanganyele nani,

ngobe nitsi ningatfukutsela

nibulale bantfu ngebudlova benu,

nigawule imisipha yetinkhomo.

7

49:7
Josh. 19:1
Intfukutselo yenu ayicalekiswe,

ngobe iyesabeka;

nelulaka lwenu lucalekiswe,

ngobe lunelunya.

Niyawusakateka nalo lonkhe lakaJakobe,

nicitseke nalo lonkhe laka-Israyeli.

8“Juda, bomnakenu bayakukudvumisa.

Titsa takho uyawutibamba ngentsamo;

emadvodzana eyihlo ayawukukhotsamela.

9

49:9
Num. 24:9
1 Khr. 5:2
Semb. 5:5
Juda ufanana neliwundlu lelibhubesi,

ndvodzana yami, usukile enyamataneni loyibulele

wabuyela esikhundleni sakho,

waguca, walala njengelibhubesi

nanjengelibhubesikati,

ngubani nje longahle akucale?

10

49:10
Mat. 2:6
Bukhosi bungeke busuke esandleni saJuda.

Titukulwane takhe tiyawubusa njalonjalo,

tive tiyakwetfula kuye timlalele.

11Uyawuba nenala,

bantfu bayawubopha timbongolo tabo emivinini,

nematfole etimbongolokati tabo

emivinini lemihle.

Bayawugeza tingubo tabo ewayinini,

netembatfo tabo ewayinini lelibovu sangati.

12Emehlo abo ayawuba bovu ngenca yeliwayini,

ematinyo abo ayawuba mhlophe ngenca yelubisi.

13

49:13
Josh. 19:10
Isa. 9:1
Mat. 4:15
“Zebuloni uyakwakha elusentseni lwelwandle;

lusentse lwakakhe luyawuba sikhumulo semikhumbi,

umnyele wakakhe ubeseSidoni.

14“Isakhari uyimbongolo lengumkhehlekhehle

leyalala emkhatsini wemitfwalo.

15Watsi kube abone kutsi

lendzawo yekuphumula yinhle,

nekutsi lelive lihle,

wase uyagobondzela entela kwetfwala ngelihlombe,

waphoceleka kutsi asebente njengesigcili.

16

49:16
Khu. 13:24
16:31
“Dani uyawumelela emalungela ebantfu bakhe,

bayawufanana naletinye tive taka-Israyeli.

17Dani uyawuba yinyoka eceleni kwemgwaco,

abe yinyoka lenesihlungu eceleni kwendlela,

lehlalela kuluma titsendze telihhashi,

kuze umgibeli walo awe nyova.

18

49:18
Hla. 119:116,174
“Simakadze, ngilindzele insindziso yakho.

19“Gadi uyawuhlaselwa libutfo letigebengu,

kodvwa yena uyawuticosha.

20

49:20
Dut. 33:24
“Live laka-Asheri liyawuba nesivuno lesikhulu.

Kudla kwalo kuyawufanela emakhosi.

21

49:21
Khu. 4:6
5:1
“Naftali unjengenyamatane lekhululekile;

ukhuluma emavi lamnandzi.

22“Josefa uligala lelitselako lemvini,

ligala lelitsela ngasemtfonjeni wemanti,

emagala akhe ayakhula acance lubondza.

23Titsa takhe timhlasela ngalokwesabekako,

timcoshe ngebutjoki nangemicibisholo.

24Kodvwa butjoki bakhe buhlala bucinile,

imikhono yakhe iciniswa

tandla taLonemandla waJakobe,

nguMelusi loliDvwala laka-Israyeli.

25

49:25
Dut. 33:13
NguNkulunkulu weyihlo lokusitako.

NguNkulunkulu Somandla lotakubusisa

ngetibusiso tangetulu ezulwini,

nangetibusiso temfuyo netebantfwana.

26Tibusiso teyihlo tinemandla

kunetibusiso letiphuma etintsabeni taphakadze,

tendlulaLamanye emahumusho atsi: “tabokhokho bami, tifanana” ngisho nenala yasetintsabeni.

Shangatsi tonkhe letibusiso

tingehlela etikwaJosefa

nasebuntini lakhe lowehlukaniswa kubomnakabo.

27

49:27
Khu. 20:25
1 Sam. 9:1
14:47
“Bhenjamini uyimphisi lebefutelako;

ekuseni uchwaga lakuphangile,

entsambama akwabe loko lakuphangile.”

28Tonkhe leti tive taka-Israyeli letili-12. Ngiwo lawa-ke emavi lakhulunywa nguyise asabavalelisa bonkhe ngamunye ngulowo amnika sibusiso lesifanele yena.

Kufa nemngcwabo waJakobe

29Jakobe wabe sewuyabayala utsi: “Sekusele kancane ngilandzele bokhokho. Ngicela ningingcwabe kubokhokho emhumeni losensimini ya-Efroni, umHethi. 30

49:30
Gen. 23:3-20
50:13
Lomhume usensimini yaseMakhaphela, emphumalanga neMamre, eveni laseKhenani. Abrahama wawutsenga kanye nensimi ku-Efroni, umHethi, kutsi ube yindzawo yekungcwaba. 31
49:31
Gen. 23:19
25:9-10
35:29
Abrahama naSara, umkakhe, bangcwatjwa khona; Isaka naRebheka, umkakhe, bangcwatjwa khona; naLeya ngamngcwaba khona. 32Lensimi nalomhume lokuyo kwatsengwa kumaHethi.” 33
49:33
Imis. 7:15
Watsi kube Jakobe acedze kuwayala emadvodzana akhe, wabuyela walala wafa, walandzela bokhokho bakhe.

50

501

50:1
Gen. 46:4
Josefa watijika etikweyise, wakhala, amanga. 2Josefa wayala tisebenti takakhe nabochwephesha bekomisa tidvumbu kutsi batsatse sidvumbu seyise bayesomisa ngemitsi kuze singaboli; ngempela sidvumbu sa-Israyeli somiswa ngemitsi. 3Lesidvumbu sasetjentwa emalanga langema-40 lekwakusikhatsi lesasidzingeka ekufezeni lowo msebenti. EmaGibhithe azilela Israyeli emalanga langema-70.

4Kwatsi kube kuphele emalanga ekuzila, Josefa wakhuluma etindvuneni taFaro kutsi tiyewumbika kuFaro, watsi: “Ngicela ningibike kuFaro kutsi: 5

50:5
Gen. 47:29-31
Babe wangifungisa asengakafi watsi: ‘Sengitakufa, uze ungisite ungingcwabe ethuneni lami lengalimba eveni laseKhenani.’ Manje-ke, ngicela kutsi angivumele Faro, ngiyewungcwaba babe, ngitawuphindze ngibuye.”

6Faro wamphendvula watsi: “Hamba uyewungcwaba uyihlo njengobe akufungisa.”

7Ngako-ke Josefa wenyuka wayawungcwaba uyise. Waphekeletelwa ngito tonkhe tisebenti taFaro, netikhulu taFaro, netikhulu telive laseGibhithe, 8kanye nemndeni waJosefa, nabomnakabo, nemndeni wonkhe weyise. Kwasala bantfwana labancane babo netifuyo kulaseGosheni. 9Wenyuka ngetincola kanye nebagibeli bemahhashi; kwaba sicumbi lesikhulu.

10Batsi nabefika ka-Athadi ebaleni lekubhulela emabele ngesheya kwe-Jordane, bakhala kabuhlungu. Josefa wenta imisimeto yekulila emalanga lasikhombisa. 11Kwatsi kube emaKhenani, takhamiti takulelo live, bakubone lokulila, ebaleni laka-Athadi, atsi: “Maye, lokulila kwemaGibhithe kubuhlungu bo!” Ngako-ke, lendzawo yetsiwa libito ngekutsi yi-Abela Misrayimu;Lelibito ngesiHebheru livakala shangatsi lisho: “kulila kwemaGibhithe” ingesheya kwemfula iJordane.

12Ngako emadvodzana aJakobe enta njengobe abewayalile. 13Emadvodzana aJakobe ametfwala uyise ambuyisela eveni laseKhenani, amngcwaba emhumeni wensimi yaseMakhaphela, ngasemphumalanga yeMamre. Lomgedze watsengwa kanye nensimi ngu-Abrahama ku-Efroni, umHethi, kutsi ube yindzawo yekungcwaba. 14Watsi kube Josefa angcwabe uyise, wancandzeka wabuyela eGibhithe, ahamba kanye nabomnakabo nabo bonkhe labehambe nabo.

Josefa unika siciniseko kubomnakabo

15Kwatsi kube bomnakaboJosefa babone kutsi uyise sewufile, bakhuluma bodvwana batsi: “Kungahle kwenteke kutsi Josefa usasibambele emagcubu, afune kutenanela ngako konkhe lokubi lesamenta kona.” 16Ngako-ke batfumela kuJosefa batsi: “Babe wasinika lomyalo ngaphambi kokufa kwakhe watsi: ‘Nibohamba niye kuJosefa nifike nitsi: 17Mine yihlo ngicela ubatsetselele laba bomnakenu ngalobubi lababenta kuwe, ngobe bakona.’ Sesiyakucela-ke kutsi usitsetselele kulobubi lesabenta kuwe, tsine tinceku taNkulunkulu weyihlo.” Josefa wakhala nakeva lomlayeto.

18

50:18
Gen. 44:16
Bomnakabo befika kuJosefa bamkhotsama, batsi: “Sesilapha tsine tinceku takho.”

19Kodvwa Josefa wakhuluma kubo watsi: “Ningesabi. Ngingeke ngitibeke endzaweni yaNkulunkulu. 20

50:20
Gen. 45:5
Nine nanitimisele lokubi ngami; kodvwa Nkulunkulu loko wakugucula kwaba ngulokuhle, entela kutsi ngalesikhatsi kusindziswe bantfu labanyenti, bangabulawa yindlala. 21Ngako-ke ningesabi. Nine nebantfwabenu ngitaniphatsa ngetandla letifutfumele.” Ngalenkhulumo wabanika siciniseko, tinhlitiyo tabo tadvudvuteka.

Kufa kwaJosefa

22Josefa wachubeka wahlala eGibhithe, yena nemndeni weyise. Wakhula waze waba neminyaka leli-110 budzala, wase uyafa. 23Josefa wakhula, wadzimate wabona bantfwana ba-Efrayimu nebatukulu bakhe; wabona nebantfwana baMakhire, umsa waManase; Josefa wabafaka emndenini wakhe. 24

50:24
Eks. 3:16
Josefa wakhuluma kubomnakabo, watsi: “Sengitakufa; kodvwa ngiyati kutsi Nkulunkulu utawuba nani anikhiphe kulelive, anibuyisele eveni labetsembisa lona bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe.” 25
50:25
Eks. 13:19
Josh. 24:32
Heb. 11:22
Josefa wabafungisa bomnakabo, emadvodzana a-Israyeli, watsi: “Ngetsembiseni kutsi Nkulunkulu nanikhumbula atenikhipha la, niyawuhamba nawo ematsambo ami.” 26Ngako-ke Josefa wafela eGibhithe asaneminyaka leli-110, sidvumbu sakhe somiswa ngemitsi, kuze singaboli, sabe sesiyalondvolotwa.