Siswati 1996 (SWA96)
45

Josefa utjela bomnakabo kutsi ungubani

451

45:1
Imis. 7:13
Josefa wehluleka kutibamba embikwetisebenti takhe, ngako watsi: “Abakhishwe bonkhe la endlini.” Ngako-ke kwakungasekho muntfu ngesikhatsi atjela bomnakabo kutsi ungubani. 2Wakhala kakhulu, kwadzimate kweva nemaGibhithe, kanye nebendlu yakaFaro.

3Josefa watjela bomnakabo watsi: “Phela mine nginguJosefa; babe usaphila yini?” Kodvwa bomnakabo abazange bakhone kumphendvula, ngobe babesetfuke kakhulu.

4

45:4
Gen. 37:28
39:1
Josefa wakhuluma kubo watsi: “Ngicela, senisondzele la.” Nembala basondzela, watsi kubo: “NginguJosefa, umnakenu, lenamtsengisa eGibhithe. 5
45:5
Gen. 50:20
Kodvwa ningakhatsateki futsi ningahlupheki ngekutsi nangitsengisa la. Empeleni nguNkulunkulu lowangitfumela kutsi ngite kulendzawo. Abentela kutsi nginendvulele ngekuta lapha ngitewusindzisa timphilo tebantfu. 6Kusengumnyaka wesibili lona indlala ikhungetse umhlaba; kusasele leminye iminyaka lesihlanu kungalinywa kungavunwa. 7Ngako nguNkulunkulu lowatsi anginendvulele ngekuta lapha, kuze anilondvolote nibe yinsali emhlabeni, nisindziswe kube kukhululwa lokukhulu.

8“Ngako-ke, akusini lenangitfumela la, kodvwa nguNkulunkulu. Sewungente ngaba nguyise waFaro, nenkhosi yendlu yakhe, nembusi etikwelive lonkhe laseGibhithe.

9

45:9-11
Imis. 7:14
“Sheshani nibuyele kubabe nifike nimtjele nitsi: ‘Josefa, indvodzana yakho, utsi: Nkulunkulu ungente ngaba yinkhosi eveni laseGibhithe lonkhe; shesha wehle ute kimi ungalibali. 10Utawuhlala eveni laseGosheni, ubesedvute nami, wena nebantfwabakho, nebatukulu bakho, nemihlambi yakho yetimvu, neyetinkhomo, nako konkhe lonako. 11Ngitaninakekela kahle nanilapho, ngobe kusasele iminyaka lesihlanu yendlala. Angifuni kutsi wena nendlu yakho nako konkhe nife nibulawe yindlala.’ ”

12Josefa wachubeka watsi: “Manje, seniyabona-ke ngisho nawe, Bhenjamini, niyabona kutsi nginguJosefa. 13Nibotjela babe kutsi sengaba mkhulu kanganani lapha eGibhithe, nimtekele nangako konkhe lenikubonile. Sheshani nilandze babe, ehle ete la.” 14Wase ugaca imikhono entsanyeni yaBhenjamini wakhala; naBhenjamini wakhalela entsanyeni yaJosefa. 15Bonkhe labomnakabo wabanga, akhala; emvakwaloko bonkhe labomnakabo base bakhuluma naye.

16Kwatsi lendzaba nayibikwa kuFaro kutsi bomnakaboJosefa laba labefikile, Faro netiphatsimandla takhe bajabula kakhulu. 17Faro wakhuluma kuJosefa watsi: “Tjela labomnakenu kutsi ababophele imitfwalo yabo etimbongolweni tabo bahambe baye eveni laseKhenani, 18balandze uyihlo nemindeni yabo bete la kimi. Ngitabanika lokuhle kakhulu la eGibhithe bahlale benabe ngekutsandza kwabo. 19Ubatjele batsatse tincola talapha eGibhithe, batekwetfwala ngato bantfwababo, nebafati babo, neyihlo, bete nabo. 20Bangahlupheki ngekushiya emagugu abo emuva, ngobe konkhe lokuhle kakhulu kwalapha eGibhithe kutawuba kwabo.”

21Emadvodzana a-Israyeli enta njengobe abetjeliwe. Josefa wabanika tincola njengekuyala kwaFaro, wabanika nemiphako yendlela. 22Kwaba ngulowo nalowo wamnika ingubo yekushintja; kodvwa Bhenjamini wamnika tinhlavu tesiliva letingemakhulu lamatsatfu netingubo letisihlanu tekushintja. 23Uyise wamtfumelela timbongolo letatilishumi letatitfwele tintfo letinhle taseGibhithe, netimbongolo letinsikati letatetfwele kudla, netinkhwa, nemiphako yeyise labetayidla nasehla eta eGibhithe. 24Wase uyabahambisa labomnakabo, batsi nase besuka wabayala watsi: “Ningabohambe nilwa endleleni.”

25Besuka-ke bahamba babuyela kuyise Jakobe eKhenani. 26Bafike bamtjela batsi: “Josefa usaphila! Ungumbusi etikwalo lonkhe live laseGibhithe.” Jakobe wamane waphela emandla nje, wacale wangete wabakholwa.

27Kodvwa kwatsi sebamtjele yonkhe inkhulumo yaJosefa layikhulume kubo, asabone netincola letatitfunyelwe nguJosefa kutsi titemetfwala, umoya waJakobe, uyise, wavuseleleka. 28

45:28
Gen. 46:30
Israyeli wakhuluma watsi: “Sengenelisekile kutsi Josefa, indvodzana yami, uyaphila. Angehle ngiyekumbona, ngingakafi.”

46

Jakobe nemndeni wakhe uya eGibhithe

461Ngako Israyeli watsatsa konkhe labenako wahamba, waze wefika eBherisheba, lapho efike wanikela iminikelo kuNkulunkulu wa-Isaka, uyise. 2Nkulunkulu wakhuluma ku-Israyeli embonweni ebusuku, watsi: “Jakobe! Ye Jakobe!”

Waphendvula watsi: “Ngilapha!”

3Watsi: “NginguNkulunkulu, Nkulunkulu weyihlo. Ungesabi kwehlela eGibhithe, ngiyawukwenta ube sive lesikhulu khona. 4

46:4
Gen. 50:1
Ngitawuba nawe ngehle ngiye eGibhithe, ngiyawuphindze ngenyuke nawe ngikubuyise futsi; Josefa cobo lwakhe nguye loyawuvala emehlo akho ekufeni kwakho ngetandla takhe.”

5Jakobe wesuka eBherisheba; emadvodzana akhe agibelisa uyise, nebantfwabawo, nebafati bawo etincoleni lababetitfunyelelwe nguFaro kutsi titewubetfwala. 6

46:6
Josh. 24:4
Isa. 52:4
Imis. 7:15
Bahamba netinkhomo tabo netimphahla tabo lababetitfole baseseveni laseKhenani. Labaya eGibhithe kwakunguJakobe nentalo yakhe yonkhe: 7emadvodzana akhe, nemadvodzana awo, nemadvodzakati akhe, nemadvodzakati emadvodzana akhe; tonkhe titukulwane takhe wefika nato eGibhithe.

8

46:8
Eks. 1:2
Nankha ema-Israyeli langena eGibhithe naJakobe: Rubeni bekulitubulo lakhe. 9
46:9
Eks. 6:14
Num. 26:5
Emadvodzana aRubeni bekuboHanoki, naPhalu, naHesroni, naKhami. 10
46:10
1 Khr. 4:24
Emadvodzana aSimeyoni bekuboJemuweli, naJamini, na-Ohade, naJakhini, naSohari, naShawule, indvodzana leyatalwa ngumfati labengumKhenani. 11
46:11
1 Khr. 6:1
Emadvodzana aLevi bekuboGeshoni, naKhohati, naMerari. 12
46:12
Gen. 38:3,29
1 Khr. 2:5
4:1
Emadvodzana aJuda bekubo-Era, na-Onani, naShela, naPheresi, naZera; kodvwa Era na-Onani bafela eveni laseKhenani. Emadvodzana aPheresi bekubo-Hesroni naHamule. 13
46:13
1 Khr. 7:1
Emadvodzana a-Isakhari bekuboThola, naPhuwa, naJashubi, naShimroni. 14Emadvodzana aZebuloni bekuboSeredi, na-Eloni, naJaleli. 15Lawa-ke ngemadvodzana aLeya, lawatalela Jakobe eMesophothamiya ngaphandle kwaDina. Asawonkhe emadvodzana nemadvodzakati aLeya abengema-33.

16Emadvodzana aGadi bekuboSefoni, naHagi, naShuni, na-Esboni, na-Eri, na-Arodi, na-Areli. 17

46:17
1 Khr. 7:30
Emadvodzana a-Asheri bekuboJimna, naJishuwa, naJishvi, naBheriya, naSera labengudzadzewabo. Emadvodzana aBheriya bekuboHebere naMalkhiyeli. 18Lawa-ke kwakungemadvodzana aZilpha, Labani lamnika Leya, indvodzakati yakhe. Watalela Jakobe bantfu lababeli-16.

19Emadvodzana aRakheli, umkaJakobe, bekuboJosefa naBhenjamini. 20

46:20
Gen. 41:50
1 Khr. 7:6
Eveni laseGibhithe Josefa watalelwa boManase na-Efrayimu; lamtalela bona Asenathi, indvodzakati ya-Photifera, umphristi wase-Oni. 21Emadvodzana aBhenjamini bekuboBela, naBekheri, na-Ashbeli, naGera, naNamani, na-Ehi, naRoshe, naMuphimi, naHuphimi, na-Adi. 22Lawo-ke kwakungemadvodzana aRakheli lawatalela Jakobe; wamtalela bantfu lababeli-14.

23

46:23
Num. 26:42
Indvodzana yaDani bekunguHushimu. 24Emadvodzana aNaftali bekuboJasiyeli, naGuni, naJeseri, naShilemi. 25Lawo-ke kwakungemadvodzana aBilha, Labani lamnika Rakheli, indvodzakati yakhe. Sebabonkhe kwakubantfu labasikhombisa.

26Sebabonkhe bantfu bekutalwa nguJakobe labaya eGibhithe babengema-66, ngaphandle kwabomalukatana bakakhe. 27

46:27
Dut. 10:22
Imis. 7:14
Emadvodzana aJosefa latalelwa eGibhithe aba mabili; ngako-ke bantfu bemndeni wakaJakobe labehlela eGibhithe babengema-70 sebabonkhe.

Jakobe nemndeni wakhe eGibhithe

28Jakobe watfumela Juda embili kuJosefa kutsi atewubahlangabeta eGosheni. Bahamba baze befika eGosheni. 29Josefa wagibela incola yakhe waphikelela khona eGosheni, wayawuhlangabeta uyise Israyeli. Watsi achamuka nje, Josefa wambona uyise watigaca entsanyeni yakhe, wakhalela kuye sikhatsi lesidze. 30Israyeli watsi kuJosefa: “Cha, sengingafa-ke manje, ngobe sengibubonile buso bakho, futsi sengiyati kutsi usaphila.”

31Josefa wakhuluma kubomnakabo kanye nemndeni wonkhe weyise, watsi: “Kufanele ngenyuke ngiye kuFaro ngimatise kutsi bomnaketfu nemndeni wababe labebaseKhenani, sebefikile, bete kimi. 32Ngitawufike ngimtjele kutsi nine nibelusi betinkhomo, nifuyile, ngimtjele nekutsi nite nayo yonkhe imihlambi yenu, netimvu, netinkhomo, nako konkhe leninako. 33Nasanibita-ke Faro abuta atsi: ‘Yini umsebenti wenu?’ 34

46:34
Gen. 47:6
Eks. 8:26
nibomphendvula nitsi: ‘Tinceku takho tibelusi betinkhomo kusukela ebusheni bato kuze kube ngunyalo, tsine nabobabe betfu.’ Nanimlandzise kanjalo, utanivumela kutsi nakhe lapha eGosheni.”

Phela Josefa abesho loku, ngobe emaGibhithe abewubukela phansi umsebenti wekwelusa.

47

471Ngako-ke Josefa wahamba wayawubikela Faro, watsi: “Babe, nabomnaketfu, netimvu tabo, netinkhomo tabo, nako konkhe labanako sebefikile baphuma eKhenani, sebaseGosheni.” 2Emkhatsini wabomnakabo wakhetsa baba sihlanu wayawubetfula kuFaro. 3Inkhosi Faro yababuta yatsi: “Yini umsebenti wenu?”

Bamphendvula batsi: “Sibelusi, njengobe nabobabe babengibo. 4Sitfutsele kulelive, ngobe eKhenani indlala seyibhoke kangangobe sekuze kuphele nemadlelo alemfuyo yetfu. Siyakucela kutsi mane usivumele sikhosele eGosheni.”

5Faro wakhuluma kuJosefa watsi: “Uyihlo nabomnakenu bete kuwe. 6Lonkhe lelive laseGibhithe lisetandleni takho. Babeke bakhe endzaweni lencono kakhulu, abakhe eGosheni. Nakukhona labanelikhono lekwelusa emkhatsini wabo, babeke babe tindvuna tebelusi bemfuyo yami.”

7Josefa wabe sewungenisa Jakobe, uyise, wametfula kuFaro. Jakobe wakhulekela kuFaro amfisela tibusiso. 8Faro wabuta Jakobe watsi: “Sewuneminyaka lemingakhi budzala?”

9

47:9
1 Khr. 29:15
Jakobe wamphendvula watsi: “Iminyaka yami yekuzulazula seyili-130. Leminyaka lembalwa inebulukhuni emphilweni yami. Noko ngisengakabi mdzala ngefika eminyakeni yabokhokho ekuzulazuleni kwabo.” 10Jakobe wase ubusisa Faro, wavalelisa, waphuma. 11Josefa wabeka uyise nabomnakabo wabakhela eveni lelincono laseGibhithe, endzaweni levundze kakhulu, eceleni kwelidolobha laka-Ramsesi, njengobe abeyalwe nguFaro. 12Josefa wapha uyise kudla, wapha nabomnakabo, nemndeni weyise; kwaya ngebunyenti babo.

Kuphatsa kwaJosefa ngesikhatsi sendlala

13Kudla kwaphela yonkhe indzawo; ngobe indlala yase ibhoke kakhulu eveni laseGibhithe nelaseKhenani, ngako-ke bantfu balamba. 14Josefa wase ubutsela ndzawonye yonkhe lemali leyayingene ngekutsengiswa kwekudla eveni laseGibhithe nelaseKhenani. Yonkhe lemali wayiletsa endlini yaFaro. 15Yatsi kube iphele yonkhe imali eveni laseGibhithe nelaseKhenani, onkhe emaGibhithe eta kuJosefa afike atsi: “Siphe kudla! Ungasiyekela nje kodvwa sibulawe yindlala embikwakho? Yonkhe imali yetfu seyiphelile.”

16Josefa wabaphendvula watsi: “Letsani tinkhomo tenu, nitsenge ngato, ngitaninika-ke kudla, nangabe imali yenu seyiphelile.” 17Ngako-ke baletsa tinkhomo tabo batinika Josefa, batsenga ngato. Josefa wabanika kudla bonkhe labeta kutawushintjisa ngemahhashi, nangetimvu, nangetimbuti, nangetinkhomo, nangetimbongolo. Wonkhe lowo mnyaka waphela seloku abanika kudla ngekutsi bakuntjintjise ngetifuyo.

18Watsi kube uphele lowo mnyaka, beta kuye ekucaleni kwemnyaka lolandzelako, bafike batsi: “Singeke sikufihle loku, nkhosi, kutsi imali yetfu yonkhe seyiphelile, nekutsi imfuyo yetfu ngeyakho. Kute lesingabe sisakunika kona manje, ngaphandle kwemitimba yetfu nemasimi etfu. 19Utasiyekela nje sibulawe yindlala embikwakho tsine nelive letfu? Sitsengisele kudla ngatsi nangemasimi etfu. Tsine nelive letfu sitawuba tigcili taFaro. Siphe kudla kuze siphunge indlala, singafi; usiphe nenhlanyelo sitewuhlanyela emasimini etfu.”

20Ngako-ke Josefa walitsenga lonkhe live laseGibhithe, ngobe onkhe emaGibhithe atsengisa ngawo onkhe emasimi awo, ngenca yekubhokelwa yindlala. Live lonkhe laba laFaro. 21Bonkhe bantfu baba tigcili taFaro kusukela ngale kwelive kuze kubesekugcineni ngale kwelive laseGibhithe. 22Live langalitsenganga kwaba lebaphristi kuphela; ngobe baphristi babephila ngesabelo sekudla lababesinikwa nguFaro. Ngako-ke abalitsengisanga live labo. 23Josefa wase ukhuluma kubantfu watsi: “Lalelani-ke, kusukela lamuhla nine nelive lenu senginitsengele Faro. Nansi-ke inhlanyelo yenu, hlanyelani emasimini. 24Nanivunako, incenye yesihlanu yesivuno nitawuyetfula kuFaro, bese kutsi tincenye letine esihlanwini tibe tenu netemindeni yenu.”

25Bamphendvula batsi: “Utisindzisile timphilo tetfu. Usiphetse ngesandla lesihle, nkhosi. Sitaba tigcili taFaro.” 26Ngako-ke Josefa wakwenta kwaba ngumtsetfo lomile welive laseGibhithe, kuze kube ngulamuhla, kutsi Faro anikwe incenye yesihlanu yesivuno. Live lebaphristi lodvwa lelasala langete ladliwa nguFaro.

Sicelo saJakobe sekugcina

27

47:27
Eks. 1:7
Ngako ema-Israyeli ahlala eGibhithe akha eveni laseGosheni; achuma, anotsa, andza kakhulu. 28Jakobe wahlala eveni laseGibhithe iminyaka leli-17. Iminyaka yekuphila kwaJakobe yaba li-147. 29
47:29
Gen. 50:5
47:29-30
Gen. 49:29-32
50:6
Watsi nasatakufa, wabita indvodzana yakhe Josefa, watsi kuyo: “Nangemukeleka kuwe, beka sandla sakho ngaphansi kwelitsanga lami, wetsembise ngesifungo kimi kutsi ungeke ungingcwabe lapha eGibhithe. 30
47:30
Gen. 25:9
35:27
49:29
Ngifuna kungcwatjwa lapho kwangcwatjwa khona bobabe. Ubongetfwala, ungikhiphe eGibhithe ngiyekungcwatjwa lapho kwangcwatjwa khona bobabe.”

Josefa wamphendvula watsi: “Ngiyawukwenta loko njengobe ushito.”

31

47:31
Heb. 11:21
Jakobe wase utsi: “Funga kimi kutsi uyawukwenta loko.” Wafunga kuye. Israyeli wabonga akhotsama embhedzeni wakhe.