Siswati 1996 (SWA96)
44

Indzebe yesiliva esakeni

441Josefa wase utjela lendvuna yetisebenti watsi: “Gcwalisani emasaka alamadvodza ngekudla lokulingene nekutsi bangakwetfwala, emlonyeni walelo nalelo saka laleyo ndvodza ufake leyo mali yayo letsenge ngayo. 2Emlonyeni welisaka lelitfunjana ufake indzebe yami yesiliva kanye naleyo mali lekutsengwe ngayo kudla.” Indvuna yenta njengobe yayitjelwe nguJosefa. 3Ekuseni ngakusasa, lamadvodza akhululeka ahanjiswa wona kanye netimbongolo tawo. 4Atsi kube aphume edolobheni asengakahambi nelibanga nje, Josefa watfumela indvuna yetisebenti takhe watsi: “Phutfuma uwalandzele lamadvodza, utsi ungawakhandza ufike uwabute utsi: ‘Nentiwa yini kubonga lokuhle ngalokubi? Seniyibeleni indzebe yesiliva yenkhosi yami? 5Angitsi ngiyo lena lenatsa ngayo, ibuye yembule ngayo konkhe lokufihlakele? Nine nigange kakhulu.’ ”

6Yatsi kube iwakhandze endleleni lendvuna, yafike yakhuluma lawo mavi. 7Lamadvodza aphendvula atsi: “Usho kutsini-ke, mnumzane, nawukhuluma kanje? Siyafunga kutsi besingeke siyente tsine intfo lenjalo. 8Nalemali lesayikhandza emasakeni etfu, siphindze sabuya nayo nasiphuma eKhenani. Pho, besingayeba kanjani isiliva negolide endlini yenkhosi yakho? 9Nakwenteka uyikhandza kulomunye wetfu, lowo utakufa, tsine-ke sibe tigcili tenkhosi yami.”

10Yatsi: “Akube njengobe nishito kutsi lowo letfolakala kuye utawuba sigcili sami, nine labanye ningeke nibe nacala.” 11Kwaba nguleyo naleyo ndvodza yehlisa umtfwalo wayo masinyane, yavula lisaka layo. 12Wafuna acala ngalomdzala waze wagcina ngalomncane. Indzebe yesiliva yaze yatfolakala esakeni laBhenjamini. 13Besuka badzabula tingubo tabo ngenca yekudzabuka, kwaba ngulowo nalowo wekhweta umtfwalo wakhe embongolweni yakhe, bancandzeka sebabuyela edolobheni.

14Watsi kube Juda nabomnakabo befike endlini kaJosefa, bamkhandza naye asekhona. Bakhotsama phansi embikwakhe. 15Josefa watsi kubo: “Yini-ke lena leseniyentile? Utsi benati nje kutsi umuntfu lokulesikhundla sami angabona timfihlakalo ngemlingo?”

16Juda waphendvula watsi: “Kute lesingahle sikusho kuwe, nkhosi yami. Singakhulumani nje? Singaphikani nje? Nkulunkulu sewulembulile licala letfu. Sonkhe sesitigcili tenkhosi yami, tsine sonkhe kanye nalona lekutfolakale kuye indzebe.”

17Josefa watsi: “Cha, ngingeke ngikwente loko! Sigcili sami kutawuba ngulona lekutfolakale kuye indzebe. Kodvwa nine labanye hambani ngekuthula niye kuyihlo.”

Juda uncengela Bhenjamini

18Juda wasondzela kuJosefa watsi: “Ngiyakuncenga, nkhosi yami, kutsi sengimane ngikhulume nawe inhlitiyo yami yonkhe. Ngicela ungangicansukeli, nome ulingana naFaro matfupha. 19Kucala inkhosi yami yabuta tinceku tayo yatsi: ‘Ninaye yini uyihlo nome umnakenu?’ 20

44:20
Gen. 42:13
Sayiphendvula satsi: ‘Sinaye babe, semdzala kakhulu, ukhona nemnaketfu losemncane, lamtala ebudzaleni bakhe, umnakabo akasekho. Senguye kuphela losasele esiswini senina. Uyise umtsandza kakhulu.’ 21Inkhosi yatsi etincekwini tayo: ‘Mletseni la kimi ngitembona ngemehlo.’ 22Sakhuluma enkhosini yami satsi: ‘Lomfana angeke ehlukane neyise, ngobe nangenta njalo, uyise angafa.’ 23Kodvwa watjela tinceku takho watsi: ‘Ngaphandle kwekutsi nite nemnakenu lomncane, ningeke niyitfole imvume yekubonana nami.’

24“Satsi nasincandzeka sibuyela emuva kubabe, sefike samtjela onkhe emavi akho. 25Ngesikhatsi babe asatsi: ‘Hambani futsi niyewusitsengela kudlanyana,’ 26satsi kuye: ‘Singeke siye lapho, nasingahambi naye lomnaketfu lomncane. Nasimshiya, singeke siyitfole imvume yekubonana nalenkhosi.’ 27Inceku yakho, lengubabe, yatsi: ‘Nani niyati kutsi Rakheli umkami, wangitalela emadvodzana lamabili kuphela. 28

44:28
Gen. 37:33
Lomunye sewangishiya, kungahle kube nje waklejuklejulwa tilwane tesiganga waba ticucwana. Kusukela ngalelo langa angizange ngiphindze ngimbone. 29Nangabe nalona senimtsatsa lapha kimi, bese wehlelwa yingoti endleleni, ngitawufa ngibulawe buhlungu, ngobe vele sengimdzala.’

30“Ngako-ke, nkhosi yami, nangifika kubabe, inceku yakho, ngingeti naye lomfana, kantsi imphilo yakhe ibophene kangaka neyakhe, 31nakabona kutsi lomfana akekho, anganhlakayeka afe. Ngaloko tsine, tinceku takho, sitawube sibangele inceku yakho, lengubabe, kutsi ife kabuhlungu ebudzaleni bayo. 32

44:32
Gen. 43:9
Ngetulu kwaloko mine ngatidzela ematsambo ngaba sibambiso kubabe, ngatsi kuye: ‘Nangingabuyi nalomfana kuwe, licala laloko litawubasemahlombe ami ngize ngiyekufa.’ 33Ngako-ke ngiyakuncenga kutsi kumane kusale mine ngibe sigcili sakho, ukhulule lomfana ahambe nabomnakabo abuyele ekhaya. 34Ngingancandzeka kanjani ngiye kubabe, nangabe ngingeti naye lomfana? Ngingeke ngikumele kubona buhlungu lobungaka behlela babe ngibukile.”