Siswati 1996 (SWA96)
43

BomnakaboJosefa babuyela eGibhithe sebanaBhenjamini

431Indlala yadlanga kakhulu eveni. 2Kwatsi sebakudle konkhe kudla lababekutsenge eGibhithe, uyise wakhuluma kubo watsi: “Hambani njalo niyesitsengela lokunye kudla.”

3Kodvwa Juda wamphendvula watsi: “Leya ndvodza yasiyalisisa yatsi: ‘Ningeke ningibone ngisho nekungibona, naningeti naye lomnakenu.’ 4Nawungasivumela kutsi sihambe nemnaketfu, kulungile, sitawuhamba siyekutsengela lokudla. 5

43:5
Gen. 42:15,20
44:23
Kodvwa nawungasivumeli kutsi sihambe naye, singeke sewuke, ngobe lendvodza yakhuluma yatsi: ‘Ningeke ningibone ngisho nekungibona, naningeti naye lomnakenu.’ ”

6Israyeli watsi: “Ningiphatseleni kabuhlungu kangaka ngekutjela lendvodza kutsi ukhona lomunye umnakenu?” 7Baphendvula batsi: “Lendvodza yasibutisisa, yabuta konkhe ngatsi nangemndeni wakitsi yatsi: ‘Uyihlo usaphila yini? Ninaye yini lomunye umnakenu?’ Natsi-ke sasiphendvula imibuto yakhe. Besingati ngani tsine kutsi utawube sewutsi: ‘Yehlani naye lomnakenu’?”

8Juda wakhuluma kuyise, Israyeli, watsi: “Mkhulule lomfana, ngihambe naye, sitewushesha sihambe, kutewubate lotawubulawa yindlala. 9

43:9
Gen. 44:32
Mine ngitawuba sibambiso sakhe ngemphilo yami; nangabe ngingakabuyi naye la kuwe, licala laloko ngitawuletfwala ngize ngife. 10Kube asikabambeleleki nje, ngabe sesihambe saze sabuyela nakabili.”

11Israyeli, uyise, wakhuluma kubo watsi: “Nangabe kufanele kube njalo-ke, hambani netipho letititselo telikhetselo talelive, nitifake emasakeni enu, nifike nitiphe lendvodza leniyishoko: nitsatse litsantana lebhalisamu, neleluju lwetinyosi, nelemakha, nelemure, nelemaphisitakhiwo, nelema-alimondi. 12Nibophatsa imali yekutsenga, niyiphatse ngalokuphindvwe kabili, nincandzekise nalemali leyabuyiswa ifakwe emilonyeni yemasaka enu; mhlawumbe yafakeka ngesiphosiso. 13Hambani nalomnakenu niyewukhombisa lendvodza. 14Shangatsi Nkulunkulu Somandla anganipha umusa ebusweni balowo muntfu, anikhululele umnakenu nibuye kanye naye naBhenjamini. Kepha-ke mine nangemukwa bantfwabami, ngiyemukwa.”

15Ngako-ke lamadvodza esuka lapho atsatsa sipho, nemali seyiphindvwe kabili, batsatsa naBhenjamini bahamba naye baya eGibhithe bafike bakhulekela kuJosefa. 16Watsi kube Josefa ababone bahamba naBhenjamini, watjela indvuna yetisebenti tasendlini kakhe watsi: “Tsatsa lamadvodza uwangenise endlini kami, bese uyahlaba ulungise kudla, ngobe atakudla kanye nami emini.” 17Sisebenti senta njengobe Josefa abeshito; satsatsa lamadvodza sawangenisa endlini kaJosefa.

18BomnakaboJosefa besaba kakhulu, ngobe babengeniswe endlini kaJosefa, badzimate batsi: “Singeniswe lapha ngenca yalemali leyabuyiselwa emasakeni etfu nasite lapha kwekucala. Wentele kutsi atesituma, asitfumbe asente tigcili takhe, asemuke naletimbongolo tetfu.” 19Ngako bahamba baya kulendvuna yetisebenti tendlu yaJosefa, bakhuluma nayo beme emnyango, 20batsi: “Manje nkhosi, ngesikhatsi site lapha kwekucala sitewutsenga kudla, 21

43:21
Gen. 42:35
satsi lapho sefika saphumula khona, savula emasaka etfu sonkhe sakhandza kutsi emilonyeni yawo kunalemali besitewutsenga ngayo, iphelele. Ngako sesibuye nayo. 22Sehle nalenye futsi imali kutewutsenga ngayo kudla. Asati kutsi ngubani lona labeyibuyisele lemali lapha emasakeni etfu.” 23Lendvuna yabaphendvula yatsi: “Cha, kulungile, ningesabi. Nkulunkulu wenu, longuNkulunkulu weyihlo, uniphile lomcebo emasakeni enu. Mine ngayitfola inkhokhelo yenu.” Yase ibakhiphela Simeyoni, yabaletsela yena.

24Lendvuna yawatsatsa lamadvodza yawangenisa endlini kaJosefa, yawanika emanti, ageza tinyawo tawo, yabe seyipha netimbongolo tawo kudla. 25Lamadvodza abe asalungisa tipho tawo alungela kutetfula kuJosefa nakefika emini, njengobe abesavile kutsi abetakudla kanye nawo. 26Watsi kube efike ekhaya Josefa, bomnakabo base bangenisa tipho lababemphatsele tona batetfula kuye, bamkhotsama. 27Wababuta imphilo watsi: “Linjani likhehla lelinguyihlo, lenakhuluma ngalo, lisaphila yini?”

28Baphendvula batsi: “Inceku yakho lengubabe, isaphila.” Bamkhotsamela, bamshayela sihlutfu.

29Watsi Josefa nakaphakamisa emehlo, wabona Bhenjamini, umntfwanakabo, labelamana naye emhlane, watsi: “Nguye lona yini lomnakenu lomncane lenangitjela ngaye? Shangatsi Nkulunkulu angaba nemusa kuwe, ndvodzana yami!” 30Josefa washesha waphuma, ngobe inhlitiyo yakhe yefikelwa buhlungu, wafuna indzawo lesitsele, wangena khona wakhala. 31Asagezile buso bakhe, waphindze waphuma; waticinisa watsi: “Phakelani kudla.” 32

43:32
Gen. 46:34
Josefa bamphakela yedvwa, nabomnakabo babaphakela bodvwana, nalamaGibhithe labedla nawo aphakelwa odvwana, ngobe phela emaGibhithe abekutsatsa ngekutsi kutehlisa kudla nemaHebheru. 33BomnakaboJosefa bahlaliswa etafuleni, ngekwelamana kwabo: litubulo ngebudzala balo nelitfunjana ngebuncane balo, bonkhe babebheke ngakuJosefa. Batsi nabakubona loko bomnakaboJosefa babukana bodvwana, bamangele. 34Batsi nabanikwa kudla kwasetafuleni laJosefa, kwakaBhenjamini kwaphindvwa kahlanu kunekwabo bonkhe. Ngako-ke badla, banatsa, bajabula kanye naye.

44

Indzebe yesiliva esakeni

441Josefa wase utjela lendvuna yetisebenti watsi: “Gcwalisani emasaka alamadvodza ngekudla lokulingene nekutsi bangakwetfwala, emlonyeni walelo nalelo saka laleyo ndvodza ufake leyo mali yayo letsenge ngayo. 2Emlonyeni welisaka lelitfunjana ufake indzebe yami yesiliva kanye naleyo mali lekutsengwe ngayo kudla.” Indvuna yenta njengobe yayitjelwe nguJosefa. 3Ekuseni ngakusasa, lamadvodza akhululeka ahanjiswa wona kanye netimbongolo tawo. 4Atsi kube aphume edolobheni asengakahambi nelibanga nje, Josefa watfumela indvuna yetisebenti takhe watsi: “Phutfuma uwalandzele lamadvodza, utsi ungawakhandza ufike uwabute utsi: ‘Nentiwa yini kubonga lokuhle ngalokubi? Seniyibeleni indzebe yesiliva yenkhosi yami? 5Angitsi ngiyo lena lenatsa ngayo, ibuye yembule ngayo konkhe lokufihlakele? Nine nigange kakhulu.’ ”

6Yatsi kube iwakhandze endleleni lendvuna, yafike yakhuluma lawo mavi. 7Lamadvodza aphendvula atsi: “Usho kutsini-ke, mnumzane, nawukhuluma kanje? Siyafunga kutsi besingeke siyente tsine intfo lenjalo. 8Nalemali lesayikhandza emasakeni etfu, siphindze sabuya nayo nasiphuma eKhenani. Pho, besingayeba kanjani isiliva negolide endlini yenkhosi yakho? 9Nakwenteka uyikhandza kulomunye wetfu, lowo utakufa, tsine-ke sibe tigcili tenkhosi yami.”

10Yatsi: “Akube njengobe nishito kutsi lowo letfolakala kuye utawuba sigcili sami, nine labanye ningeke nibe nacala.” 11Kwaba nguleyo naleyo ndvodza yehlisa umtfwalo wayo masinyane, yavula lisaka layo. 12Wafuna acala ngalomdzala waze wagcina ngalomncane. Indzebe yesiliva yaze yatfolakala esakeni laBhenjamini. 13Besuka badzabula tingubo tabo ngenca yekudzabuka, kwaba ngulowo nalowo wekhweta umtfwalo wakhe embongolweni yakhe, bancandzeka sebabuyela edolobheni.

14Watsi kube Juda nabomnakabo befike endlini kaJosefa, bamkhandza naye asekhona. Bakhotsama phansi embikwakhe. 15Josefa watsi kubo: “Yini-ke lena leseniyentile? Utsi benati nje kutsi umuntfu lokulesikhundla sami angabona timfihlakalo ngemlingo?”

16Juda waphendvula watsi: “Kute lesingahle sikusho kuwe, nkhosi yami. Singakhulumani nje? Singaphikani nje? Nkulunkulu sewulembulile licala letfu. Sonkhe sesitigcili tenkhosi yami, tsine sonkhe kanye nalona lekutfolakale kuye indzebe.”

17Josefa watsi: “Cha, ngingeke ngikwente loko! Sigcili sami kutawuba ngulona lekutfolakale kuye indzebe. Kodvwa nine labanye hambani ngekuthula niye kuyihlo.”

Juda uncengela Bhenjamini

18Juda wasondzela kuJosefa watsi: “Ngiyakuncenga, nkhosi yami, kutsi sengimane ngikhulume nawe inhlitiyo yami yonkhe. Ngicela ungangicansukeli, nome ulingana naFaro matfupha. 19Kucala inkhosi yami yabuta tinceku tayo yatsi: ‘Ninaye yini uyihlo nome umnakenu?’ 20

44:20
Gen. 42:13
Sayiphendvula satsi: ‘Sinaye babe, semdzala kakhulu, ukhona nemnaketfu losemncane, lamtala ebudzaleni bakhe, umnakabo akasekho. Senguye kuphela losasele esiswini senina. Uyise umtsandza kakhulu.’ 21Inkhosi yatsi etincekwini tayo: ‘Mletseni la kimi ngitembona ngemehlo.’ 22Sakhuluma enkhosini yami satsi: ‘Lomfana angeke ehlukane neyise, ngobe nangenta njalo, uyise angafa.’ 23Kodvwa watjela tinceku takho watsi: ‘Ngaphandle kwekutsi nite nemnakenu lomncane, ningeke niyitfole imvume yekubonana nami.’

24“Satsi nasincandzeka sibuyela emuva kubabe, sefike samtjela onkhe emavi akho. 25Ngesikhatsi babe asatsi: ‘Hambani futsi niyewusitsengela kudlanyana,’ 26satsi kuye: ‘Singeke siye lapho, nasingahambi naye lomnaketfu lomncane. Nasimshiya, singeke siyitfole imvume yekubonana nalenkhosi.’ 27Inceku yakho, lengubabe, yatsi: ‘Nani niyati kutsi Rakheli umkami, wangitalela emadvodzana lamabili kuphela. 28

44:28
Gen. 37:33
Lomunye sewangishiya, kungahle kube nje waklejuklejulwa tilwane tesiganga waba ticucwana. Kusukela ngalelo langa angizange ngiphindze ngimbone. 29Nangabe nalona senimtsatsa lapha kimi, bese wehlelwa yingoti endleleni, ngitawufa ngibulawe buhlungu, ngobe vele sengimdzala.’

30“Ngako-ke, nkhosi yami, nangifika kubabe, inceku yakho, ngingeti naye lomfana, kantsi imphilo yakhe ibophene kangaka neyakhe, 31nakabona kutsi lomfana akekho, anganhlakayeka afe. Ngaloko tsine, tinceku takho, sitawube sibangele inceku yakho, lengubabe, kutsi ife kabuhlungu ebudzaleni bayo. 32

44:32
Gen. 43:9
Ngetulu kwaloko mine ngatidzela ematsambo ngaba sibambiso kubabe, ngatsi kuye: ‘Nangingabuyi nalomfana kuwe, licala laloko litawubasemahlombe ami ngize ngiyekufa.’ 33Ngako-ke ngiyakuncenga kutsi kumane kusale mine ngibe sigcili sakho, ukhulule lomfana ahambe nabomnakabo abuyele ekhaya. 34Ngingancandzeka kanjani ngiye kubabe, nangabe ngingeti naye lomfana? Ngingeke ngikumele kubona buhlungu lobungaka behlela babe ngibukile.”

45

Josefa utjela bomnakabo kutsi ungubani

451

45:1
Imis. 7:13
Josefa wehluleka kutibamba embikwetisebenti takhe, ngako watsi: “Abakhishwe bonkhe la endlini.” Ngako-ke kwakungasekho muntfu ngesikhatsi atjela bomnakabo kutsi ungubani. 2Wakhala kakhulu, kwadzimate kweva nemaGibhithe, kanye nebendlu yakaFaro.

3Josefa watjela bomnakabo watsi: “Phela mine nginguJosefa; babe usaphila yini?” Kodvwa bomnakabo abazange bakhone kumphendvula, ngobe babesetfuke kakhulu.

4

45:4
Gen. 37:28
39:1
Josefa wakhuluma kubo watsi: “Ngicela, senisondzele la.” Nembala basondzela, watsi kubo: “NginguJosefa, umnakenu, lenamtsengisa eGibhithe. 5
45:5
Gen. 50:20
Kodvwa ningakhatsateki futsi ningahlupheki ngekutsi nangitsengisa la. Empeleni nguNkulunkulu lowangitfumela kutsi ngite kulendzawo. Abentela kutsi nginendvulele ngekuta lapha ngitewusindzisa timphilo tebantfu. 6Kusengumnyaka wesibili lona indlala ikhungetse umhlaba; kusasele leminye iminyaka lesihlanu kungalinywa kungavunwa. 7Ngako nguNkulunkulu lowatsi anginendvulele ngekuta lapha, kuze anilondvolote nibe yinsali emhlabeni, nisindziswe kube kukhululwa lokukhulu.

8“Ngako-ke, akusini lenangitfumela la, kodvwa nguNkulunkulu. Sewungente ngaba nguyise waFaro, nenkhosi yendlu yakhe, nembusi etikwelive lonkhe laseGibhithe.

9

45:9-11
Imis. 7:14
“Sheshani nibuyele kubabe nifike nimtjele nitsi: ‘Josefa, indvodzana yakho, utsi: Nkulunkulu ungente ngaba yinkhosi eveni laseGibhithe lonkhe; shesha wehle ute kimi ungalibali. 10Utawuhlala eveni laseGosheni, ubesedvute nami, wena nebantfwabakho, nebatukulu bakho, nemihlambi yakho yetimvu, neyetinkhomo, nako konkhe lonako. 11Ngitaninakekela kahle nanilapho, ngobe kusasele iminyaka lesihlanu yendlala. Angifuni kutsi wena nendlu yakho nako konkhe nife nibulawe yindlala.’ ”

12Josefa wachubeka watsi: “Manje, seniyabona-ke ngisho nawe, Bhenjamini, niyabona kutsi nginguJosefa. 13Nibotjela babe kutsi sengaba mkhulu kanganani lapha eGibhithe, nimtekele nangako konkhe lenikubonile. Sheshani nilandze babe, ehle ete la.” 14Wase ugaca imikhono entsanyeni yaBhenjamini wakhala; naBhenjamini wakhalela entsanyeni yaJosefa. 15Bonkhe labomnakabo wabanga, akhala; emvakwaloko bonkhe labomnakabo base bakhuluma naye.

16Kwatsi lendzaba nayibikwa kuFaro kutsi bomnakaboJosefa laba labefikile, Faro netiphatsimandla takhe bajabula kakhulu. 17Faro wakhuluma kuJosefa watsi: “Tjela labomnakenu kutsi ababophele imitfwalo yabo etimbongolweni tabo bahambe baye eveni laseKhenani, 18balandze uyihlo nemindeni yabo bete la kimi. Ngitabanika lokuhle kakhulu la eGibhithe bahlale benabe ngekutsandza kwabo. 19Ubatjele batsatse tincola talapha eGibhithe, batekwetfwala ngato bantfwababo, nebafati babo, neyihlo, bete nabo. 20Bangahlupheki ngekushiya emagugu abo emuva, ngobe konkhe lokuhle kakhulu kwalapha eGibhithe kutawuba kwabo.”

21Emadvodzana a-Israyeli enta njengobe abetjeliwe. Josefa wabanika tincola njengekuyala kwaFaro, wabanika nemiphako yendlela. 22Kwaba ngulowo nalowo wamnika ingubo yekushintja; kodvwa Bhenjamini wamnika tinhlavu tesiliva letingemakhulu lamatsatfu netingubo letisihlanu tekushintja. 23Uyise wamtfumelela timbongolo letatilishumi letatitfwele tintfo letinhle taseGibhithe, netimbongolo letinsikati letatetfwele kudla, netinkhwa, nemiphako yeyise labetayidla nasehla eta eGibhithe. 24Wase uyabahambisa labomnakabo, batsi nase besuka wabayala watsi: “Ningabohambe nilwa endleleni.”

25Besuka-ke bahamba babuyela kuyise Jakobe eKhenani. 26Bafike bamtjela batsi: “Josefa usaphila! Ungumbusi etikwalo lonkhe live laseGibhithe.” Jakobe wamane waphela emandla nje, wacale wangete wabakholwa.

27Kodvwa kwatsi sebamtjele yonkhe inkhulumo yaJosefa layikhulume kubo, asabone netincola letatitfunyelwe nguJosefa kutsi titemetfwala, umoya waJakobe, uyise, wavuseleleka. 28

45:28
Gen. 46:30
Israyeli wakhuluma watsi: “Sengenelisekile kutsi Josefa, indvodzana yami, uyaphila. Angehle ngiyekumbona, ngingakafi.”