Siswati 1996 (SWA96)
42

BomnakaboJosefa baya eGibhithe kuyawutsenga kudla

421Watsi kube eve Jakobe kutsi kunekudla lokutsengisako eGibhithe, wakhuluma kumadvodzana akhe watsi: “Yini nilibale kubukana emehlweni nje? 2

42:2
Imis. 7:12
Ngivile kutsi kunekudla le eGibhithe. Hambani niyesitsengela khona, singaze sife sibulawe yindlala.” 3Ngako-ke bomnakaboJosefa labalishumi behlela eGibhithe kuyawutsenga kudla. 4Kodvwa Jakobe akazange amvumele Bhenjamini, labelama Josefa, kutsi ahambe nabo, ngobe phela abesaba kutsi angahle naye avelelwe yingoti.

5Ngako emadvodzana a-Israyeli ahamba kanye nalabanye batsengi kuyawutsenga kudla, ngobe lendlala yase ilikhungetse lonkhe laseKhenani. 6Ngaleso sikhatsi Josefa abesangundvunankhulu walo lonkhe live. Kwakunguye labetsengisela bonkhe bantfu kudla. Batsi bomnakaboJosefa nabefika, bamkhotsamela, babhekise buso babo phansi. 7Kodvwa Josefa wababona kanye nje kutsi bomnakabo, noko watsalalisa nje wenta shangatsi akabati, wabaphatsa njengetihambi wakhuluma kubo ngelulaka, wababuta watsi: “Niphumaphi?”

Bamphendvula batsi: “Siphuma kulela laseKhenani, sitewutsenga kudla.”

8Nome Josefa abebabona labomnakabo, kodvwa bona babengamboni. 9

42:9
Gen. 37:5-10
Josefa wawakhumbula emaphupho akhe ngabo, wase utsi kubo: “Nine nitinhloli, nitewuhlola tikhala leningalingenela ngato lelive letfu.”

10Bamphendvula batsi: “Cha, nkhosi, tinceku takho titewutsenga kudla. 11Singemadvodzana andvodza yinye; sitinceku takho letetsembekile, asisito tinhloli.”

12Wabaphendvula watsi: “Cha, nitele kutawuhlola tikhala leningalingenela ngato lelive letfu.” 13

42:13
Gen. 44:20
Batsi: “Nkhosi, tinceku takho tingemadvodzana lalishumi namabili andvodza yinye, eveni laseKhenani. Lomncane kunatsi sonkhe usele nababe ekhaya, lona lomunye-ke akasekho.”

14Josefa wabaphendvula watsi: “Kunjengobe ngishito kutsi nitinhloli. 15

42:15
Gen. 43:5
Nitawuvivinywa kanjena-ke: Ngifunga Faro, ngitsi ningeke nikhululeke kutsi nihambe, ningakamletsi la umnakenu lomncane. 16Lomunye emkhatsini wenu kufanele amlandze, nine labanye nitawuvalelwa esitokisini kuze kubonakale kahle kutsi kuliciniso yini loko lenikushoko. Nakungenjalo, ngiyanisola, ngifunga Faro, kutsi nine nitinhloli.” 17Wabavalela esitokisini emalanga lamatsatfu.

18Ngelilanga lesitsatfu Josefa wakhuluma nabo watsi: “Mine ngingumuntfu lowesaba Nkulunkulu, yentani naku kuze nitewuphila. 19Naningemadvodza letsembekile, shiyani munye la esitokisini, laba labanye bahambe bayewutsatsa lokudla bakumikise emakhaya enu, ngobe naku indlala ibhokile. 20Kufanele nite naye la kimi lomnakenu lomncane. Ngako-ke nitabe senikhombise ngempela kutsi benikhuluma liciniso, futsi ningeke nisabulawa.”

Bakuvuma loko. 21Bakhuluma bodvwana batsi: “Ase nibheke-ke manje sesiyavuna ngalobubi lesabenta kumnaketfu Josefa. Satsi sesikubona kukhatsateka kwemphefumulo wakhe, nasincenga, satsalalisa sangete samlalela. Ngiko nje sesikulenhlupheko manje.”

22

42:22
Gen. 37:21-22
Rubeni wakhuluma watsi: “Angitsi nganitjela kutsi ningamlimati lomfana. Kodvwa nangete nangilalela. Manje sekumele sitilandze ngaleyo ngati yakhe.” 23Babengati kutsi Josefa abeluva lolulwimi lwabo, ngobe kwakukhona labemhumushela. 24Josefa wesuka kubo wayawukhala. Watsi kube acedze kukhala, asakwati kukhuluma kahle, wabuya weta kubo, wafike watsatsa Simeyoni wambopha embikwabo.

BomnakaboJosefa babuyela eKhenani

25Josefa wayala kutsi bagcwaliselwe kudla emasakeni abo, nemali yalowo nalowo wabo ibuyiselwe esakeni lakhe, banikwe nemiphako yeluhambo lwabo. Konkhe loko kwentiwa. 26BomnakaboJosefa bayikhweta-ke imitfwalo yabo etimbongolweni tabo, besuka bahamba. 27Kwatsi lapho befike baphumula khona, lomunye wabo watsi uvula esakeni lakhe atewupha imbongolo yakhe, wakhandza imali yakhe emlonyeni welisaka lakhe. 28Wakhuluma kubomnakabo watsi: “Imali yami ibuyiselwe nayi emlonyeni welisaka lami.” Tinhlitiyo tabo takhatsateka kakhulu ngaloko, badzimate bakhulumisana batsi: “Yini lena lasentele yona Nkulunkulu?”

29Batsi nabefika kuyise Jakobe eveni laseKhenani bamlandzisa ngako konkhe lokwabehlela, batsi: 30“Lendvodza lengundvunankhulu kulela laseGibhithe yakhuluma natsi ngelulaka, yasitsatsa njengetinhloli telive labo. 31Kodvwa samphendvula satsi: ‘Asisito tinhloli, singemadvodza letsembekile. 32Singemadvodzana andvodza yinye lali-12. Lenye ayisekho, lencane kakhulu isekhaya kubabe, eveni laseKhenani.’ 33Lendvodza lengundvunankhulu isiphendvule yatsi: ‘Naku lengitanihlola ngako kutsi netsembekile: Lomunye wenu utawusala nami, laba labanye benu bahambe bamikise kudla emakhaya, ngobe naku indlala ibhokile. 34Niboletsa lomnakenu lomncane lapha kimi. Ngitawubona ngaloko-ke kutsi nine ningemadvodza letsembekile, anisito tinhloli. Ngitabe sengiyaninika-ke futsi lomnakenu nani nihambe nikhululekile kulelive; kutsi ningakha, nitsenge, nitsengise ngekutsandza.’ ”

35Base bakhumula emasaka abo, kwaba ngulowo nalowo watfola imali yakhe emlonyeni welisaka lakhe. Bona neyise befikelwa kwesaba nekudvumala lokukhulu. 36Uyise wakhuluma kubo watsi: “Maye mine bo! Bonkhe bantfwabami bayangiphelela; Josefa akasekho, naSimeyoni akasekho, kodvwa manje senifuna kutsatsa naBhenjamini. Mine konkhe nje kuyangihlanekela.”

37Rubeni waphendvula uyise watsi: “Nangabe Bhenjamini angikambuyisi, ubobulala lamadvodzana ami lamabili. Myekelele etandleni tami, ngitambuyisa kuwe.”

38Kodvwa Jakobe watsi kuye: “Indvodzana yami angiyivumeli kutsi uhambe nayo, yewukele eGibhithe. Umnakabo ufile, nguye yedvwa losasele. Nakungahle kwenteke avelelwe yingoti nisesendleleni, ngitakufa ngibulawe buhlungu ebudzaleni bami.”

43

BomnakaboJosefa babuyela eGibhithe sebanaBhenjamini

431Indlala yadlanga kakhulu eveni. 2Kwatsi sebakudle konkhe kudla lababekutsenge eGibhithe, uyise wakhuluma kubo watsi: “Hambani njalo niyesitsengela lokunye kudla.”

3Kodvwa Juda wamphendvula watsi: “Leya ndvodza yasiyalisisa yatsi: ‘Ningeke ningibone ngisho nekungibona, naningeti naye lomnakenu.’ 4Nawungasivumela kutsi sihambe nemnaketfu, kulungile, sitawuhamba siyekutsengela lokudla. 5

43:5
Gen. 42:15,20
44:23
Kodvwa nawungasivumeli kutsi sihambe naye, singeke sewuke, ngobe lendvodza yakhuluma yatsi: ‘Ningeke ningibone ngisho nekungibona, naningeti naye lomnakenu.’ ”

6Israyeli watsi: “Ningiphatseleni kabuhlungu kangaka ngekutjela lendvodza kutsi ukhona lomunye umnakenu?” 7Baphendvula batsi: “Lendvodza yasibutisisa, yabuta konkhe ngatsi nangemndeni wakitsi yatsi: ‘Uyihlo usaphila yini? Ninaye yini lomunye umnakenu?’ Natsi-ke sasiphendvula imibuto yakhe. Besingati ngani tsine kutsi utawube sewutsi: ‘Yehlani naye lomnakenu’?”

8Juda wakhuluma kuyise, Israyeli, watsi: “Mkhulule lomfana, ngihambe naye, sitewushesha sihambe, kutewubate lotawubulawa yindlala. 9

43:9
Gen. 44:32
Mine ngitawuba sibambiso sakhe ngemphilo yami; nangabe ngingakabuyi naye la kuwe, licala laloko ngitawuletfwala ngize ngife. 10Kube asikabambeleleki nje, ngabe sesihambe saze sabuyela nakabili.”

11Israyeli, uyise, wakhuluma kubo watsi: “Nangabe kufanele kube njalo-ke, hambani netipho letititselo telikhetselo talelive, nitifake emasakeni enu, nifike nitiphe lendvodza leniyishoko: nitsatse litsantana lebhalisamu, neleluju lwetinyosi, nelemakha, nelemure, nelemaphisitakhiwo, nelema-alimondi. 12Nibophatsa imali yekutsenga, niyiphatse ngalokuphindvwe kabili, nincandzekise nalemali leyabuyiswa ifakwe emilonyeni yemasaka enu; mhlawumbe yafakeka ngesiphosiso. 13Hambani nalomnakenu niyewukhombisa lendvodza. 14Shangatsi Nkulunkulu Somandla anganipha umusa ebusweni balowo muntfu, anikhululele umnakenu nibuye kanye naye naBhenjamini. Kepha-ke mine nangemukwa bantfwabami, ngiyemukwa.”

15Ngako-ke lamadvodza esuka lapho atsatsa sipho, nemali seyiphindvwe kabili, batsatsa naBhenjamini bahamba naye baya eGibhithe bafike bakhulekela kuJosefa. 16Watsi kube Josefa ababone bahamba naBhenjamini, watjela indvuna yetisebenti tasendlini kakhe watsi: “Tsatsa lamadvodza uwangenise endlini kami, bese uyahlaba ulungise kudla, ngobe atakudla kanye nami emini.” 17Sisebenti senta njengobe Josefa abeshito; satsatsa lamadvodza sawangenisa endlini kaJosefa.

18BomnakaboJosefa besaba kakhulu, ngobe babengeniswe endlini kaJosefa, badzimate batsi: “Singeniswe lapha ngenca yalemali leyabuyiselwa emasakeni etfu nasite lapha kwekucala. Wentele kutsi atesituma, asitfumbe asente tigcili takhe, asemuke naletimbongolo tetfu.” 19Ngako bahamba baya kulendvuna yetisebenti tendlu yaJosefa, bakhuluma nayo beme emnyango, 20batsi: “Manje nkhosi, ngesikhatsi site lapha kwekucala sitewutsenga kudla, 21

43:21
Gen. 42:35
satsi lapho sefika saphumula khona, savula emasaka etfu sonkhe sakhandza kutsi emilonyeni yawo kunalemali besitewutsenga ngayo, iphelele. Ngako sesibuye nayo. 22Sehle nalenye futsi imali kutewutsenga ngayo kudla. Asati kutsi ngubani lona labeyibuyisele lemali lapha emasakeni etfu.” 23Lendvuna yabaphendvula yatsi: “Cha, kulungile, ningesabi. Nkulunkulu wenu, longuNkulunkulu weyihlo, uniphile lomcebo emasakeni enu. Mine ngayitfola inkhokhelo yenu.” Yase ibakhiphela Simeyoni, yabaletsela yena.

24Lendvuna yawatsatsa lamadvodza yawangenisa endlini kaJosefa, yawanika emanti, ageza tinyawo tawo, yabe seyipha netimbongolo tawo kudla. 25Lamadvodza abe asalungisa tipho tawo alungela kutetfula kuJosefa nakefika emini, njengobe abesavile kutsi abetakudla kanye nawo. 26Watsi kube efike ekhaya Josefa, bomnakabo base bangenisa tipho lababemphatsele tona batetfula kuye, bamkhotsama. 27Wababuta imphilo watsi: “Linjani likhehla lelinguyihlo, lenakhuluma ngalo, lisaphila yini?”

28Baphendvula batsi: “Inceku yakho lengubabe, isaphila.” Bamkhotsamela, bamshayela sihlutfu.

29Watsi Josefa nakaphakamisa emehlo, wabona Bhenjamini, umntfwanakabo, labelamana naye emhlane, watsi: “Nguye lona yini lomnakenu lomncane lenangitjela ngaye? Shangatsi Nkulunkulu angaba nemusa kuwe, ndvodzana yami!” 30Josefa washesha waphuma, ngobe inhlitiyo yakhe yefikelwa buhlungu, wafuna indzawo lesitsele, wangena khona wakhala. 31Asagezile buso bakhe, waphindze waphuma; waticinisa watsi: “Phakelani kudla.” 32

43:32
Gen. 46:34
Josefa bamphakela yedvwa, nabomnakabo babaphakela bodvwana, nalamaGibhithe labedla nawo aphakelwa odvwana, ngobe phela emaGibhithe abekutsatsa ngekutsi kutehlisa kudla nemaHebheru. 33BomnakaboJosefa bahlaliswa etafuleni, ngekwelamana kwabo: litubulo ngebudzala balo nelitfunjana ngebuncane balo, bonkhe babebheke ngakuJosefa. Batsi nabakubona loko bomnakaboJosefa babukana bodvwana, bamangele. 34Batsi nabanikwa kudla kwasetafuleni laJosefa, kwakaBhenjamini kwaphindvwa kahlanu kunekwabo bonkhe. Ngako-ke badla, banatsa, bajabula kanye naye.

44

Indzebe yesiliva esakeni

441Josefa wase utjela lendvuna yetisebenti watsi: “Gcwalisani emasaka alamadvodza ngekudla lokulingene nekutsi bangakwetfwala, emlonyeni walelo nalelo saka laleyo ndvodza ufake leyo mali yayo letsenge ngayo. 2Emlonyeni welisaka lelitfunjana ufake indzebe yami yesiliva kanye naleyo mali lekutsengwe ngayo kudla.” Indvuna yenta njengobe yayitjelwe nguJosefa. 3Ekuseni ngakusasa, lamadvodza akhululeka ahanjiswa wona kanye netimbongolo tawo. 4Atsi kube aphume edolobheni asengakahambi nelibanga nje, Josefa watfumela indvuna yetisebenti takhe watsi: “Phutfuma uwalandzele lamadvodza, utsi ungawakhandza ufike uwabute utsi: ‘Nentiwa yini kubonga lokuhle ngalokubi? Seniyibeleni indzebe yesiliva yenkhosi yami? 5Angitsi ngiyo lena lenatsa ngayo, ibuye yembule ngayo konkhe lokufihlakele? Nine nigange kakhulu.’ ”

6Yatsi kube iwakhandze endleleni lendvuna, yafike yakhuluma lawo mavi. 7Lamadvodza aphendvula atsi: “Usho kutsini-ke, mnumzane, nawukhuluma kanje? Siyafunga kutsi besingeke siyente tsine intfo lenjalo. 8Nalemali lesayikhandza emasakeni etfu, siphindze sabuya nayo nasiphuma eKhenani. Pho, besingayeba kanjani isiliva negolide endlini yenkhosi yakho? 9Nakwenteka uyikhandza kulomunye wetfu, lowo utakufa, tsine-ke sibe tigcili tenkhosi yami.”

10Yatsi: “Akube njengobe nishito kutsi lowo letfolakala kuye utawuba sigcili sami, nine labanye ningeke nibe nacala.” 11Kwaba nguleyo naleyo ndvodza yehlisa umtfwalo wayo masinyane, yavula lisaka layo. 12Wafuna acala ngalomdzala waze wagcina ngalomncane. Indzebe yesiliva yaze yatfolakala esakeni laBhenjamini. 13Besuka badzabula tingubo tabo ngenca yekudzabuka, kwaba ngulowo nalowo wekhweta umtfwalo wakhe embongolweni yakhe, bancandzeka sebabuyela edolobheni.

14Watsi kube Juda nabomnakabo befike endlini kaJosefa, bamkhandza naye asekhona. Bakhotsama phansi embikwakhe. 15Josefa watsi kubo: “Yini-ke lena leseniyentile? Utsi benati nje kutsi umuntfu lokulesikhundla sami angabona timfihlakalo ngemlingo?”

16Juda waphendvula watsi: “Kute lesingahle sikusho kuwe, nkhosi yami. Singakhulumani nje? Singaphikani nje? Nkulunkulu sewulembulile licala letfu. Sonkhe sesitigcili tenkhosi yami, tsine sonkhe kanye nalona lekutfolakale kuye indzebe.”

17Josefa watsi: “Cha, ngingeke ngikwente loko! Sigcili sami kutawuba ngulona lekutfolakale kuye indzebe. Kodvwa nine labanye hambani ngekuthula niye kuyihlo.”

Juda uncengela Bhenjamini

18Juda wasondzela kuJosefa watsi: “Ngiyakuncenga, nkhosi yami, kutsi sengimane ngikhulume nawe inhlitiyo yami yonkhe. Ngicela ungangicansukeli, nome ulingana naFaro matfupha. 19Kucala inkhosi yami yabuta tinceku tayo yatsi: ‘Ninaye yini uyihlo nome umnakenu?’ 20

44:20
Gen. 42:13
Sayiphendvula satsi: ‘Sinaye babe, semdzala kakhulu, ukhona nemnaketfu losemncane, lamtala ebudzaleni bakhe, umnakabo akasekho. Senguye kuphela losasele esiswini senina. Uyise umtsandza kakhulu.’ 21Inkhosi yatsi etincekwini tayo: ‘Mletseni la kimi ngitembona ngemehlo.’ 22Sakhuluma enkhosini yami satsi: ‘Lomfana angeke ehlukane neyise, ngobe nangenta njalo, uyise angafa.’ 23Kodvwa watjela tinceku takho watsi: ‘Ngaphandle kwekutsi nite nemnakenu lomncane, ningeke niyitfole imvume yekubonana nami.’

24“Satsi nasincandzeka sibuyela emuva kubabe, sefike samtjela onkhe emavi akho. 25Ngesikhatsi babe asatsi: ‘Hambani futsi niyewusitsengela kudlanyana,’ 26satsi kuye: ‘Singeke siye lapho, nasingahambi naye lomnaketfu lomncane. Nasimshiya, singeke siyitfole imvume yekubonana nalenkhosi.’ 27Inceku yakho, lengubabe, yatsi: ‘Nani niyati kutsi Rakheli umkami, wangitalela emadvodzana lamabili kuphela. 28

44:28
Gen. 37:33
Lomunye sewangishiya, kungahle kube nje waklejuklejulwa tilwane tesiganga waba ticucwana. Kusukela ngalelo langa angizange ngiphindze ngimbone. 29Nangabe nalona senimtsatsa lapha kimi, bese wehlelwa yingoti endleleni, ngitawufa ngibulawe buhlungu, ngobe vele sengimdzala.’

30“Ngako-ke, nkhosi yami, nangifika kubabe, inceku yakho, ngingeti naye lomfana, kantsi imphilo yakhe ibophene kangaka neyakhe, 31nakabona kutsi lomfana akekho, anganhlakayeka afe. Ngaloko tsine, tinceku takho, sitawube sibangele inceku yakho, lengubabe, kutsi ife kabuhlungu ebudzaleni bayo. 32

44:32
Gen. 43:9
Ngetulu kwaloko mine ngatidzela ematsambo ngaba sibambiso kubabe, ngatsi kuye: ‘Nangingabuyi nalomfana kuwe, licala laloko litawubasemahlombe ami ngize ngiyekufa.’ 33Ngako-ke ngiyakuncenga kutsi kumane kusale mine ngibe sigcili sakho, ukhulule lomfana ahambe nabomnakabo abuyele ekhaya. 34Ngingancandzeka kanjani ngiye kubabe, nangabe ngingeti naye lomfana? Ngingeke ngikumele kubona buhlungu lobungaka behlela babe ngibukile.”