Siswati 1996 (SWA96)
43

BomnakaboJosefa babuyela eGibhithe sebanaBhenjamini

431Indlala yadlanga kakhulu eveni. 2Kwatsi sebakudle konkhe kudla lababekutsenge eGibhithe, uyise wakhuluma kubo watsi: “Hambani njalo niyesitsengela lokunye kudla.”

3Kodvwa Juda wamphendvula watsi: “Leya ndvodza yasiyalisisa yatsi: ‘Ningeke ningibone ngisho nekungibona, naningeti naye lomnakenu.’ 4Nawungasivumela kutsi sihambe nemnaketfu, kulungile, sitawuhamba siyekutsengela lokudla. 5

43:5
Gen. 42:15,20
44:23
Kodvwa nawungasivumeli kutsi sihambe naye, singeke sewuke, ngobe lendvodza yakhuluma yatsi: ‘Ningeke ningibone ngisho nekungibona, naningeti naye lomnakenu.’ ”

6Israyeli watsi: “Ningiphatseleni kabuhlungu kangaka ngekutjela lendvodza kutsi ukhona lomunye umnakenu?” 7Baphendvula batsi: “Lendvodza yasibutisisa, yabuta konkhe ngatsi nangemndeni wakitsi yatsi: ‘Uyihlo usaphila yini? Ninaye yini lomunye umnakenu?’ Natsi-ke sasiphendvula imibuto yakhe. Besingati ngani tsine kutsi utawube sewutsi: ‘Yehlani naye lomnakenu’?”

8Juda wakhuluma kuyise, Israyeli, watsi: “Mkhulule lomfana, ngihambe naye, sitewushesha sihambe, kutewubate lotawubulawa yindlala. 9

43:9
Gen. 44:32
Mine ngitawuba sibambiso sakhe ngemphilo yami; nangabe ngingakabuyi naye la kuwe, licala laloko ngitawuletfwala ngize ngife. 10Kube asikabambeleleki nje, ngabe sesihambe saze sabuyela nakabili.”

11Israyeli, uyise, wakhuluma kubo watsi: “Nangabe kufanele kube njalo-ke, hambani netipho letititselo telikhetselo talelive, nitifake emasakeni enu, nifike nitiphe lendvodza leniyishoko: nitsatse litsantana lebhalisamu, neleluju lwetinyosi, nelemakha, nelemure, nelemaphisitakhiwo, nelema-alimondi. 12Nibophatsa imali yekutsenga, niyiphatse ngalokuphindvwe kabili, nincandzekise nalemali leyabuyiswa ifakwe emilonyeni yemasaka enu; mhlawumbe yafakeka ngesiphosiso. 13Hambani nalomnakenu niyewukhombisa lendvodza. 14Shangatsi Nkulunkulu Somandla anganipha umusa ebusweni balowo muntfu, anikhululele umnakenu nibuye kanye naye naBhenjamini. Kepha-ke mine nangemukwa bantfwabami, ngiyemukwa.”

15Ngako-ke lamadvodza esuka lapho atsatsa sipho, nemali seyiphindvwe kabili, batsatsa naBhenjamini bahamba naye baya eGibhithe bafike bakhulekela kuJosefa. 16Watsi kube Josefa ababone bahamba naBhenjamini, watjela indvuna yetisebenti tasendlini kakhe watsi: “Tsatsa lamadvodza uwangenise endlini kami, bese uyahlaba ulungise kudla, ngobe atakudla kanye nami emini.” 17Sisebenti senta njengobe Josefa abeshito; satsatsa lamadvodza sawangenisa endlini kaJosefa.

18BomnakaboJosefa besaba kakhulu, ngobe babengeniswe endlini kaJosefa, badzimate batsi: “Singeniswe lapha ngenca yalemali leyabuyiselwa emasakeni etfu nasite lapha kwekucala. Wentele kutsi atesituma, asitfumbe asente tigcili takhe, asemuke naletimbongolo tetfu.” 19Ngako bahamba baya kulendvuna yetisebenti tendlu yaJosefa, bakhuluma nayo beme emnyango, 20batsi: “Manje nkhosi, ngesikhatsi site lapha kwekucala sitewutsenga kudla, 21

43:21
Gen. 42:35
satsi lapho sefika saphumula khona, savula emasaka etfu sonkhe sakhandza kutsi emilonyeni yawo kunalemali besitewutsenga ngayo, iphelele. Ngako sesibuye nayo. 22Sehle nalenye futsi imali kutewutsenga ngayo kudla. Asati kutsi ngubani lona labeyibuyisele lemali lapha emasakeni etfu.” 23Lendvuna yabaphendvula yatsi: “Cha, kulungile, ningesabi. Nkulunkulu wenu, longuNkulunkulu weyihlo, uniphile lomcebo emasakeni enu. Mine ngayitfola inkhokhelo yenu.” Yase ibakhiphela Simeyoni, yabaletsela yena.

24Lendvuna yawatsatsa lamadvodza yawangenisa endlini kaJosefa, yawanika emanti, ageza tinyawo tawo, yabe seyipha netimbongolo tawo kudla. 25Lamadvodza abe asalungisa tipho tawo alungela kutetfula kuJosefa nakefika emini, njengobe abesavile kutsi abetakudla kanye nawo. 26Watsi kube efike ekhaya Josefa, bomnakabo base bangenisa tipho lababemphatsele tona batetfula kuye, bamkhotsama. 27Wababuta imphilo watsi: “Linjani likhehla lelinguyihlo, lenakhuluma ngalo, lisaphila yini?”

28Baphendvula batsi: “Inceku yakho lengubabe, isaphila.” Bamkhotsamela, bamshayela sihlutfu.

29Watsi Josefa nakaphakamisa emehlo, wabona Bhenjamini, umntfwanakabo, labelamana naye emhlane, watsi: “Nguye lona yini lomnakenu lomncane lenangitjela ngaye? Shangatsi Nkulunkulu angaba nemusa kuwe, ndvodzana yami!” 30Josefa washesha waphuma, ngobe inhlitiyo yakhe yefikelwa buhlungu, wafuna indzawo lesitsele, wangena khona wakhala. 31Asagezile buso bakhe, waphindze waphuma; waticinisa watsi: “Phakelani kudla.” 32

43:32
Gen. 46:34
Josefa bamphakela yedvwa, nabomnakabo babaphakela bodvwana, nalamaGibhithe labedla nawo aphakelwa odvwana, ngobe phela emaGibhithe abekutsatsa ngekutsi kutehlisa kudla nemaHebheru. 33BomnakaboJosefa bahlaliswa etafuleni, ngekwelamana kwabo: litubulo ngebudzala balo nelitfunjana ngebuncane balo, bonkhe babebheke ngakuJosefa. Batsi nabakubona loko bomnakaboJosefa babukana bodvwana, bamangele. 34Batsi nabanikwa kudla kwasetafuleni laJosefa, kwakaBhenjamini kwaphindvwa kahlanu kunekwabo bonkhe. Ngako-ke badla, banatsa, bajabula kanye naye.