Siswati 1996 (SWA96)
42

BomnakaboJosefa baya eGibhithe kuyawutsenga kudla

421Watsi kube eve Jakobe kutsi kunekudla lokutsengisako eGibhithe, wakhuluma kumadvodzana akhe watsi: “Yini nilibale kubukana emehlweni nje? 2

42:2
Imis. 7:12
Ngivile kutsi kunekudla le eGibhithe. Hambani niyesitsengela khona, singaze sife sibulawe yindlala.” 3Ngako-ke bomnakaboJosefa labalishumi behlela eGibhithe kuyawutsenga kudla. 4Kodvwa Jakobe akazange amvumele Bhenjamini, labelama Josefa, kutsi ahambe nabo, ngobe phela abesaba kutsi angahle naye avelelwe yingoti.

5Ngako emadvodzana a-Israyeli ahamba kanye nalabanye batsengi kuyawutsenga kudla, ngobe lendlala yase ilikhungetse lonkhe laseKhenani. 6Ngaleso sikhatsi Josefa abesangundvunankhulu walo lonkhe live. Kwakunguye labetsengisela bonkhe bantfu kudla. Batsi bomnakaboJosefa nabefika, bamkhotsamela, babhekise buso babo phansi. 7Kodvwa Josefa wababona kanye nje kutsi bomnakabo, noko watsalalisa nje wenta shangatsi akabati, wabaphatsa njengetihambi wakhuluma kubo ngelulaka, wababuta watsi: “Niphumaphi?”

Bamphendvula batsi: “Siphuma kulela laseKhenani, sitewutsenga kudla.”

8Nome Josefa abebabona labomnakabo, kodvwa bona babengamboni. 9

42:9
Gen. 37:5-10
Josefa wawakhumbula emaphupho akhe ngabo, wase utsi kubo: “Nine nitinhloli, nitewuhlola tikhala leningalingenela ngato lelive letfu.”

10Bamphendvula batsi: “Cha, nkhosi, tinceku takho titewutsenga kudla. 11Singemadvodzana andvodza yinye; sitinceku takho letetsembekile, asisito tinhloli.”

12Wabaphendvula watsi: “Cha, nitele kutawuhlola tikhala leningalingenela ngato lelive letfu.” 13

42:13
Gen. 44:20
Batsi: “Nkhosi, tinceku takho tingemadvodzana lalishumi namabili andvodza yinye, eveni laseKhenani. Lomncane kunatsi sonkhe usele nababe ekhaya, lona lomunye-ke akasekho.”

14Josefa wabaphendvula watsi: “Kunjengobe ngishito kutsi nitinhloli. 15

42:15
Gen. 43:5
Nitawuvivinywa kanjena-ke: Ngifunga Faro, ngitsi ningeke nikhululeke kutsi nihambe, ningakamletsi la umnakenu lomncane. 16Lomunye emkhatsini wenu kufanele amlandze, nine labanye nitawuvalelwa esitokisini kuze kubonakale kahle kutsi kuliciniso yini loko lenikushoko. Nakungenjalo, ngiyanisola, ngifunga Faro, kutsi nine nitinhloli.” 17Wabavalela esitokisini emalanga lamatsatfu.

18Ngelilanga lesitsatfu Josefa wakhuluma nabo watsi: “Mine ngingumuntfu lowesaba Nkulunkulu, yentani naku kuze nitewuphila. 19Naningemadvodza letsembekile, shiyani munye la esitokisini, laba labanye bahambe bayewutsatsa lokudla bakumikise emakhaya enu, ngobe naku indlala ibhokile. 20Kufanele nite naye la kimi lomnakenu lomncane. Ngako-ke nitabe senikhombise ngempela kutsi benikhuluma liciniso, futsi ningeke nisabulawa.”

Bakuvuma loko. 21Bakhuluma bodvwana batsi: “Ase nibheke-ke manje sesiyavuna ngalobubi lesabenta kumnaketfu Josefa. Satsi sesikubona kukhatsateka kwemphefumulo wakhe, nasincenga, satsalalisa sangete samlalela. Ngiko nje sesikulenhlupheko manje.”

22

42:22
Gen. 37:21-22
Rubeni wakhuluma watsi: “Angitsi nganitjela kutsi ningamlimati lomfana. Kodvwa nangete nangilalela. Manje sekumele sitilandze ngaleyo ngati yakhe.” 23Babengati kutsi Josefa abeluva lolulwimi lwabo, ngobe kwakukhona labemhumushela. 24Josefa wesuka kubo wayawukhala. Watsi kube acedze kukhala, asakwati kukhuluma kahle, wabuya weta kubo, wafike watsatsa Simeyoni wambopha embikwabo.

BomnakaboJosefa babuyela eKhenani

25Josefa wayala kutsi bagcwaliselwe kudla emasakeni abo, nemali yalowo nalowo wabo ibuyiselwe esakeni lakhe, banikwe nemiphako yeluhambo lwabo. Konkhe loko kwentiwa. 26BomnakaboJosefa bayikhweta-ke imitfwalo yabo etimbongolweni tabo, besuka bahamba. 27Kwatsi lapho befike baphumula khona, lomunye wabo watsi uvula esakeni lakhe atewupha imbongolo yakhe, wakhandza imali yakhe emlonyeni welisaka lakhe. 28Wakhuluma kubomnakabo watsi: “Imali yami ibuyiselwe nayi emlonyeni welisaka lami.” Tinhlitiyo tabo takhatsateka kakhulu ngaloko, badzimate bakhulumisana batsi: “Yini lena lasentele yona Nkulunkulu?”

29Batsi nabefika kuyise Jakobe eveni laseKhenani bamlandzisa ngako konkhe lokwabehlela, batsi: 30“Lendvodza lengundvunankhulu kulela laseGibhithe yakhuluma natsi ngelulaka, yasitsatsa njengetinhloli telive labo. 31Kodvwa samphendvula satsi: ‘Asisito tinhloli, singemadvodza letsembekile. 32Singemadvodzana andvodza yinye lali-12. Lenye ayisekho, lencane kakhulu isekhaya kubabe, eveni laseKhenani.’ 33Lendvodza lengundvunankhulu isiphendvule yatsi: ‘Naku lengitanihlola ngako kutsi netsembekile: Lomunye wenu utawusala nami, laba labanye benu bahambe bamikise kudla emakhaya, ngobe naku indlala ibhokile. 34Niboletsa lomnakenu lomncane lapha kimi. Ngitawubona ngaloko-ke kutsi nine ningemadvodza letsembekile, anisito tinhloli. Ngitabe sengiyaninika-ke futsi lomnakenu nani nihambe nikhululekile kulelive; kutsi ningakha, nitsenge, nitsengise ngekutsandza.’ ”

35Base bakhumula emasaka abo, kwaba ngulowo nalowo watfola imali yakhe emlonyeni welisaka lakhe. Bona neyise befikelwa kwesaba nekudvumala lokukhulu. 36Uyise wakhuluma kubo watsi: “Maye mine bo! Bonkhe bantfwabami bayangiphelela; Josefa akasekho, naSimeyoni akasekho, kodvwa manje senifuna kutsatsa naBhenjamini. Mine konkhe nje kuyangihlanekela.”

37Rubeni waphendvula uyise watsi: “Nangabe Bhenjamini angikambuyisi, ubobulala lamadvodzana ami lamabili. Myekelele etandleni tami, ngitambuyisa kuwe.”

38Kodvwa Jakobe watsi kuye: “Indvodzana yami angiyivumeli kutsi uhambe nayo, yewukele eGibhithe. Umnakabo ufile, nguye yedvwa losasele. Nakungahle kwenteke avelelwe yingoti nisesendleleni, ngitakufa ngibulawe buhlungu ebudzaleni bami.”