Siswati 1996 (SWA96)
41

Josefa uchaza emaphupho enkhosi

411Kwatsi sekuphele iminyaka lemibili legcwele, Faro wabhudza eme eceleni kwemfula iNayili. 2Wabona tinkhomati letisikhombisa letatibukeka kahle tikhuluphele tichamuka, tikhuphuka emfuleni, tefike tadla emhlangeni. 3Kwatsi kusenjalo kwakhuphuka letinye futsi emfuleni, nato tisikhombisa; tona-ke tatibukeka kabi tondze tingimikhehlekhehle, tema elusentseni lwemfula eceleni kwaleti letinye. 4Leti letondzile tesuka tadla leti letisikhombisa letikhuluphele. Faro wase uyaphaphama. 5Waphindze wabuyela walala. Wabhudza lelinye futsi liphupho. Wabhudza abona tibhuluja letisikhombisa letatitikhulu tibhaceka eluhlangeni lunye. 6Emvakwato, kwase kubhaceka tikhutu letisikhombisa kungatsi tihangulwe ngumoya wasemphumalanga. 7Letikhutu tamita letibhuluja; Faro wase uyaphaphama, nalapho wakhandza kutsi abebhudza. 8

41:8
Dan. 2:2
Ngakusasa ekuseni umphefumulo wakhe wakhatsateka kakhulu kangangekutsi wadzimate wabita tonkhe tangoma taseGibhithe kanye nabo bonkhe bosiyazi bakhona. Batsi kube befike, Faro wabalandzisa lamaphupho akhe, kodvwa kwabate ngisho namunye lowaba nemandla ekumchazela ngawo.

9

41:9
Gen. 40:14
Lomphatsi lomkhulu wetitja taFaro wakhuluma kuFaro watsi: “Sengiyakhumbula tiphosiso tami lamuhla. 10Ngesikhatsi inkhosi itfukutselele tisebenti tayo, yafaka mine nendvuna yebapheki betinkhwa ejele lelisendlini yendvuna yetingadzi. 11Ngabusuku bunye sobabili sabhudza, lelo nalelo phupho lalinenchazelo yalo. 12Sasinalomunye umHebheru labesemncane asisebenti sendvuna yabogadzi. Satsi nasimtjela lamaphupho etfu, wasinika inchazelo yalelo nalelo phupho. 13Nangempela konkhe kwenteka njengobe abesitjelile: Mine ngabuyiselwa emsebentini wami, yena wajutjelwa intsambo.”

14

41:14
Hla. 105:20
Ngako Faro watfumela kutsi kulandvwe Josefa; wakhishwa masinyane ejele. Watsi kube ahhule silevu, agcoke letinye timphahla, wase uletfwa kuFaro. 15Faro wakhuluma kuJosefa watsi: “Ngibhudzile, kodvwa kute nome munye lonemandla ekungichazela ngaleliphupho. Kodvwa sengivile kutsi wena utsi ungalandziswa ngeliphupho, ulichaze njengobe linjalo.”

16Josefa waphendvula watsi: “Akusimi, nkhosi, kodvwa nguNkulunkulu lotawunika Faro inchazelo lengiyo.”

17Faro wase ulandzisa Josefa utsi: “Ngibhudze ngime elusentseni lwemfula iNayili, 18kwase kuchamuka tinkhomati letisikhombisa, tibukeka kahle, tikhuluphele, tikhuphuka emfuleni, tadla emhlangeni. 19Kutsite kusenjalo kwachamuka letinye letisikhombisa emvakwato, tona tatitimbi, tondze lengingazange sengikubone lapha kuleli laseGibhithe. 20Leti letondzile tesuka tadla leti tekucala betitinhle tikhuluphele. 21Kodvwa kutsite nome setitidlile kwangete kwabonakala, ngobe betisolo tinjalo nje, tondze tingimikhehlekhehle. Ngase ngiyaphaphama. 22Ngaphindze ngabhudza futsi: Ngabhudza ngibona tibhuluja letisikhombisa tibhaceka eluhlangeni lunye. 23Kutsite kusenjalo kwase kubhaceka tikhutu letimbi letibunile, kungatsi tihangulwe ngumoya wasemphumalanga. 24Letikhutu tesuka tamita letibhuluja letisikhombisa. Sengititjele tonkhe tangoma, kodvwa kute nasinye lesibe nemandla ekunginika inchazelo.”

25Josefa wakhuluma kuFaro watsi: “Omabili lamaphupho aFaro, asho intfo yinye. Nkulunkulu wembulele Faro ngaloko latakwenta. 26Tinkhomati letinhle letisikhombisa timele iminyaka lesikhombisa, kanjalo futsi naletibhuluja letisikhombisa timele iminyaka lesikhombisa; kokubili kuchaza intfo yinye. 27Tinkhomati letisikhombisa letimbi kantsi tondzile letalandzela, tona-ke timele iminyaka lesikhombisa, kanjalo futsi netikhutu letihangulwe ngumoya wasemphumalanga: Timele iminyaka lesikhombisa yendlala. 28Kunjengobe ngishito kuFaro, Nkulunkulu wembulele Faro ngaloko latakwenta. 29Kutawufika iminyaka lesikhombisa yenala lenkhulu eveni lonkhe laseGibhithe. 30Kodvwa emvakwayo kutawulandzela leminye iminyaka lesikhombisa yendlala lenkhulu, yonkhe inala iyawukhohlakala eGibhithe; indlala italigubudzela lonkhe live. 31Inala ingeke iphindze ikhunjulwe eveni, ngenca yendlala letawulandzela, ngobe itawuba matima kakhulu. 32Lokuphindzaphindzeka kwaleliphupho laFaro kuchaza kutsi loku kumiswe nguNkulunkulu, futsi Nkulunkulu utakwenta masinyane.

33“Ngako-ke Faro akakhetse indvodza lecaphelako, nalecotfo, ayibeke yengamele lonkhe live laseGibhithe. 34Akachubeke Faro abeke tindvuna kuyo yonkhe imimango yalelive. Letindvuna tibotsatsa incenye yesihlanu yesivuno kulo lonkhe laseGibhithe, ngaleminyaka yenala lenkhulu. 35Tibutse konkhe lokudla ngaleminyaka yenala lesikhombisa letako, konkhe tikwente ngeligama nangemandla aFaro, tikubutsele emadolobheni lokudla, bese tiyakulondvolota. 36Lokudla-ke kutawugcinelwa lelive kutsi kudliwe ngesikhatsi sendlala letakwembesa iGibhithe yonkhe, kuze live lingabhubhi ngenca yendlala.”

Josefa wentiwa ndvunankhulu waseGibhithe

37Lesiphakamiso semukeleka kuFaro nakuto tonkhe tindvuna takhe. 38Faro wakhuluma kuletindvuna takhe watsi: “Kodvwa singamtfolaphi umuntfu lofana nalona, lonaMoya waNkulunkulu?” 39Faro wase utsi kuJosefa: “Njengobe Nkulunkulu akukhombise konkhe loku, angiboni kutsi ukhona umuntfu locaphelako nalocotfo kwendlula wena. 40

41:40
Hla. 105:21
Ngako ngitakubeka wengamele live lami; bantfu bami batakwenta konkhe lokushoko. Mine ngitaba mkhulu kunawe ngesihlalo sebukhosi kuphela.” 41Wachubeka Faro watsi: “Sengikubekile kutsi wengamele lonkhe live laseGibhithe.” 42
41:42
Dan. 5:29
Faro wakhipha indandatho yakhe esandleni sakhe, wayifaka esandleni saJosefa; wamembatsisa ingubo yelineni lecolisakele, wamegabisa buhlalu begolide entsanyeni. 43Wamekhweta encoleni yakhe yesibili. Bogadzi bakhe bahamba embikwakhe, bamemeta batsi: “Khweshani! Khweshani!” Wambeka kanjalo-ke kutsi engamele lonkhe laseGibhithe. 44Ngetulu kwaloko Faro wakhuluma kuJosefa watsi: “NginguFaro; ngaphandle kwakho kute umuntfu lotawuphakamisa sandla sakhe nome lunyawo lwakhe lapha kuleli laseGibhithe.” 45Faro wetsa Josefa libito watsi nguSafenathi Phaneya; wamendzisela Asenathi, indvodzakati yaPhotifera, umphristi wase-Oni.

Ngako-ke Josefa waphuma wahamba kulo lonkhe laseGibhithe. 46Josefa abesaneminyaka lengemashumi lamatsatfu nakacala kusebenta ngaphansi kwaFaro. Wesuka kuFaro walihamba lonkhe laseGibhithe. 47Kwatsi ngeminyaka lesikhombisa yenala, live laba nesivuno lesikhulu. 48Konkhe lokudla kweminyaka lesikhombisa yenala Josefa wakubutsela emadolobheni. Lelo nalelo dolobha eGibhithe kwaba yindzawo yekugcina kudla, nasekuvuniwe emasimini lasedvutane nalo. 49Josefa wasigcina sonkhe ngebunyenti baso lesivuno lesasingangetihlabatsi taselwandle, wadzimate wakuyekela nekusibala, ngobe sasingeke sisabaleka.

50

41:50
Gen. 46:20
48:5
Yatsi isengakefiki iminyaka yendlala, Josefa abesanemadvodzana lamabili labesawatalelwe ngu-Asenathi, indvodzakati yaPhotifera, umphristi wase-Oni. 51Lona wekucala Josefa wametsa libito watsi nguManase,“Manase” shangatsi ngesiHebheru lelibito lisho litsi “kukhohlwa” ngobe ngaloko abesho kutsi: “Nkulunkulu ungente ngakhohlwa konkhe kuhlupheka kwami nemndeni waketfu.” 52Lona wesibili Josefa wametsa libito watsi ngu-Efrayimu,“Efrayimu” shangatsi ngesiHebheru lelibito lisho litsi “kutsela titselo” ngaloko abesho kutsi: “Nkulunkulu ungiphe bantfwana eveni lekuhlupheka kwami.”

53Yaphela-ke iminyaka lesikhombisa yenala eveni laseGibhithe, 54

41:54
Hla. 105:16
kwacala iminyaka yendlala, njengobe abeshito Josefa. Kwaba nendlala emaveni onkhe, kodvwa kulo lonkhe laseGibhithe kwakusekhona kudla. 55
41:55
Joh. 2:5
Yatsi kube indlala yembese lonkhe live, baseGibhithe bahamba bayawukhala kuFaro bamtjela kutsi sebabulawa yindlala. Faro wabaphendvula watsi: “Hambani niye kuJosefa, nente konkhe latanitjela kona.”

56Ngako-ke yatsi kube indlala yandze nalo lonkhe live, Josefa wativula tonkhe tingungu takhe watsengisela baseGibhithe kudla, ngobe indlala yase ilikhungetse lonkhe laseGibhithe.

57Ngetulu kwaloko, wonkhe umhlaba weta eGibhithe kutawutsenga kudla kuJosefa, ngobe lendlala yase ikhungetse wonkhe umhlaba.