Siswati 1996 (SWA96)
40

Josefa uhumusha emaphupho etiboshwa

401Emvakwesikhashana umphatsi lomkhulu wetitja tenkhosi yaseGibhithe nempheki lomkhulu wetinkhwa tayo bona kuFaro, inkhosi yaseGibhithe. 2Faro watitfukutselela totibili letiphatsimandla takhe: indvuna yebatseli beliwayini nendvuna yebapheki, 3wase ubavalela esitokisini, endlini yendvuna yetingadzi kulelo jele lapho kwakunaJosefa khona. 4Indvuna yelijele yetfula Josefa kubo kutsi abanakekele, wabanakekela. Bahlalisana sikhatsi lesidze basejele.

5Ngalobunye busuku bobabili basejele babhudza, umphatsi wetitja lomkhulu wabhudza lakakhe liphupho, nembhaki lomkhulu wabhudza lakakhe; tinchazelo tawo tatehlukene. 6Josefa nakefika kubo ekuseni, wakhandza kutsi bobabili bakhatsateke kakhulu. 7Ngako-ke Josefa watibuta letiphatsimandla taFaro letatinaye ejele, watsi: “Buso benu bubukeka bukhatsatekile lamuhla kwenteke njani?”

8Bamphendvula batsi: “Sobabili sibhudzile, futsi kute nalongachaza kutsi asho kutsini lamaphupho etfu.”

Josefa wabaphendvula watsi: “Kantsi tinchazelo temaphupho atiphumi kuNkulunkulu yini? Ase ningitjele kutsi nibhudzeni.”

9Ngako-ke lomphatsi wetitja lomkhulu walandzisa Josefa watsi: “Mine ngibhudze ngibona umvini 10unemagala lamatsatfu. Kutsite nakuhluma emacembe, kwase kuchakaza timbali, emagelebisi ase ayavutfwa. 11Bengiphetse indzebe yaFaro esandleni sami, ngase ngitsatsa lamagelebisi ngiwahlutela endzebeni yaFaro, ngayitsatsa ngayibeka esandleni saFaro.”

12Josefa watsi kuye: “Nayi-ke inchazelo yalo: Emagala lamatsatfu amele emalanga lamatsatfu. 13Emvakwemalanga lamatsatfu Faro utakukhulula ejele, akubuyisele emsebentini wakho. Utawuphindze ube ngumphatsi weliwayini laFaro njengobe wawuvele unguye. 14Kodvwa ngicela umane ungikhumbule nasekukumele kahle konkhe, ungihawukele ngekungiveta kuFaro, kuze angikhiphe nami ejele. 15

40:15
Gen. 37:28
Empeleni ngebiwa eveni lemaHebheru; kunjalo nje nakhona lapha eGibhithe kute lengikwentile lokubangele kutsi ngifakwe lapha ejele.”

16Kwatsi kube indvuna yebabhaki betinkhwa ibone kutsi inchazelo yaleliphupho ibe yinhle, yase itsi kuJosefa: “Nami ngibhudzile: Ngibhudze ngetfwele titja letitsatfu tekuphatsa tinkhwa. 17Kulesitja lesingetulu bekukhona tonkhe tinhlobo tekudla lokuphekiwe kwaFaro, kodvwa kwefika tinyoni takudla konkhe loko kudla bekusesitjeni, takudla takucedza ngikwetfwele.”

18Josefa wamphendvula watsi: “Nayi-ke inchazelo: Letitja letitsatfu timele emalanga lamatsatfu. 19Emvakwemalanga lamatsatfu, Faro utakukhipha lapha ejele akugwebe intsambo! Utakulengisa elugodvweni, tinyoni tidle sidvumbu sakho.”

20Emvakwemalanga lamatsatfu, Faro wagubha lusuku lwakhe lwekutalwa. Wenta lidzili, wentela tonkhe tisebenti takhe. Umphatsi wetitja kanye nempheki lomkhulu wetinkhwa wabakhipha ejele; babasemkhatsini wetisebenti nabo. 21Wabuyisela umphatsi wetitja lomkhulu emsebentini wakhe, kuze aphindze abe ngumphatsi weliwayini laFaro, 22kodvwa umpheki lomkhulu wetinkhwa wamlengisa entsanjeni. Konkhe kwaya njengobe Josefa abechazile. 23Noko lomphatsi wetitja akazange amkhumbule Josefa; wamkhohlwa.

41

Josefa uchaza emaphupho enkhosi

411Kwatsi sekuphele iminyaka lemibili legcwele, Faro wabhudza eme eceleni kwemfula iNayili. 2Wabona tinkhomati letisikhombisa letatibukeka kahle tikhuluphele tichamuka, tikhuphuka emfuleni, tefike tadla emhlangeni. 3Kwatsi kusenjalo kwakhuphuka letinye futsi emfuleni, nato tisikhombisa; tona-ke tatibukeka kabi tondze tingimikhehlekhehle, tema elusentseni lwemfula eceleni kwaleti letinye. 4Leti letondzile tesuka tadla leti letisikhombisa letikhuluphele. Faro wase uyaphaphama. 5Waphindze wabuyela walala. Wabhudza lelinye futsi liphupho. Wabhudza abona tibhuluja letisikhombisa letatitikhulu tibhaceka eluhlangeni lunye. 6Emvakwato, kwase kubhaceka tikhutu letisikhombisa kungatsi tihangulwe ngumoya wasemphumalanga. 7Letikhutu tamita letibhuluja; Faro wase uyaphaphama, nalapho wakhandza kutsi abebhudza. 8

41:8
Dan. 2:2
Ngakusasa ekuseni umphefumulo wakhe wakhatsateka kakhulu kangangekutsi wadzimate wabita tonkhe tangoma taseGibhithe kanye nabo bonkhe bosiyazi bakhona. Batsi kube befike, Faro wabalandzisa lamaphupho akhe, kodvwa kwabate ngisho namunye lowaba nemandla ekumchazela ngawo.

9

41:9
Gen. 40:14
Lomphatsi lomkhulu wetitja taFaro wakhuluma kuFaro watsi: “Sengiyakhumbula tiphosiso tami lamuhla. 10Ngesikhatsi inkhosi itfukutselele tisebenti tayo, yafaka mine nendvuna yebapheki betinkhwa ejele lelisendlini yendvuna yetingadzi. 11Ngabusuku bunye sobabili sabhudza, lelo nalelo phupho lalinenchazelo yalo. 12Sasinalomunye umHebheru labesemncane asisebenti sendvuna yabogadzi. Satsi nasimtjela lamaphupho etfu, wasinika inchazelo yalelo nalelo phupho. 13Nangempela konkhe kwenteka njengobe abesitjelile: Mine ngabuyiselwa emsebentini wami, yena wajutjelwa intsambo.”

14

41:14
Hla. 105:20
Ngako Faro watfumela kutsi kulandvwe Josefa; wakhishwa masinyane ejele. Watsi kube ahhule silevu, agcoke letinye timphahla, wase uletfwa kuFaro. 15Faro wakhuluma kuJosefa watsi: “Ngibhudzile, kodvwa kute nome munye lonemandla ekungichazela ngaleliphupho. Kodvwa sengivile kutsi wena utsi ungalandziswa ngeliphupho, ulichaze njengobe linjalo.”

16Josefa waphendvula watsi: “Akusimi, nkhosi, kodvwa nguNkulunkulu lotawunika Faro inchazelo lengiyo.”

17Faro wase ulandzisa Josefa utsi: “Ngibhudze ngime elusentseni lwemfula iNayili, 18kwase kuchamuka tinkhomati letisikhombisa, tibukeka kahle, tikhuluphele, tikhuphuka emfuleni, tadla emhlangeni. 19Kutsite kusenjalo kwachamuka letinye letisikhombisa emvakwato, tona tatitimbi, tondze lengingazange sengikubone lapha kuleli laseGibhithe. 20Leti letondzile tesuka tadla leti tekucala betitinhle tikhuluphele. 21Kodvwa kutsite nome setitidlile kwangete kwabonakala, ngobe betisolo tinjalo nje, tondze tingimikhehlekhehle. Ngase ngiyaphaphama. 22Ngaphindze ngabhudza futsi: Ngabhudza ngibona tibhuluja letisikhombisa tibhaceka eluhlangeni lunye. 23Kutsite kusenjalo kwase kubhaceka tikhutu letimbi letibunile, kungatsi tihangulwe ngumoya wasemphumalanga. 24Letikhutu tesuka tamita letibhuluja letisikhombisa. Sengititjele tonkhe tangoma, kodvwa kute nasinye lesibe nemandla ekunginika inchazelo.”

25Josefa wakhuluma kuFaro watsi: “Omabili lamaphupho aFaro, asho intfo yinye. Nkulunkulu wembulele Faro ngaloko latakwenta. 26Tinkhomati letinhle letisikhombisa timele iminyaka lesikhombisa, kanjalo futsi naletibhuluja letisikhombisa timele iminyaka lesikhombisa; kokubili kuchaza intfo yinye. 27Tinkhomati letisikhombisa letimbi kantsi tondzile letalandzela, tona-ke timele iminyaka lesikhombisa, kanjalo futsi netikhutu letihangulwe ngumoya wasemphumalanga: Timele iminyaka lesikhombisa yendlala. 28Kunjengobe ngishito kuFaro, Nkulunkulu wembulele Faro ngaloko latakwenta. 29Kutawufika iminyaka lesikhombisa yenala lenkhulu eveni lonkhe laseGibhithe. 30Kodvwa emvakwayo kutawulandzela leminye iminyaka lesikhombisa yendlala lenkhulu, yonkhe inala iyawukhohlakala eGibhithe; indlala italigubudzela lonkhe live. 31Inala ingeke iphindze ikhunjulwe eveni, ngenca yendlala letawulandzela, ngobe itawuba matima kakhulu. 32Lokuphindzaphindzeka kwaleliphupho laFaro kuchaza kutsi loku kumiswe nguNkulunkulu, futsi Nkulunkulu utakwenta masinyane.

33“Ngako-ke Faro akakhetse indvodza lecaphelako, nalecotfo, ayibeke yengamele lonkhe live laseGibhithe. 34Akachubeke Faro abeke tindvuna kuyo yonkhe imimango yalelive. Letindvuna tibotsatsa incenye yesihlanu yesivuno kulo lonkhe laseGibhithe, ngaleminyaka yenala lenkhulu. 35Tibutse konkhe lokudla ngaleminyaka yenala lesikhombisa letako, konkhe tikwente ngeligama nangemandla aFaro, tikubutsele emadolobheni lokudla, bese tiyakulondvolota. 36Lokudla-ke kutawugcinelwa lelive kutsi kudliwe ngesikhatsi sendlala letakwembesa iGibhithe yonkhe, kuze live lingabhubhi ngenca yendlala.”

Josefa wentiwa ndvunankhulu waseGibhithe

37Lesiphakamiso semukeleka kuFaro nakuto tonkhe tindvuna takhe. 38Faro wakhuluma kuletindvuna takhe watsi: “Kodvwa singamtfolaphi umuntfu lofana nalona, lonaMoya waNkulunkulu?” 39Faro wase utsi kuJosefa: “Njengobe Nkulunkulu akukhombise konkhe loku, angiboni kutsi ukhona umuntfu locaphelako nalocotfo kwendlula wena. 40

41:40
Hla. 105:21
Ngako ngitakubeka wengamele live lami; bantfu bami batakwenta konkhe lokushoko. Mine ngitaba mkhulu kunawe ngesihlalo sebukhosi kuphela.” 41Wachubeka Faro watsi: “Sengikubekile kutsi wengamele lonkhe live laseGibhithe.” 42
41:42
Dan. 5:29
Faro wakhipha indandatho yakhe esandleni sakhe, wayifaka esandleni saJosefa; wamembatsisa ingubo yelineni lecolisakele, wamegabisa buhlalu begolide entsanyeni. 43Wamekhweta encoleni yakhe yesibili. Bogadzi bakhe bahamba embikwakhe, bamemeta batsi: “Khweshani! Khweshani!” Wambeka kanjalo-ke kutsi engamele lonkhe laseGibhithe. 44Ngetulu kwaloko Faro wakhuluma kuJosefa watsi: “NginguFaro; ngaphandle kwakho kute umuntfu lotawuphakamisa sandla sakhe nome lunyawo lwakhe lapha kuleli laseGibhithe.” 45Faro wetsa Josefa libito watsi nguSafenathi Phaneya; wamendzisela Asenathi, indvodzakati yaPhotifera, umphristi wase-Oni.

Ngako-ke Josefa waphuma wahamba kulo lonkhe laseGibhithe. 46Josefa abesaneminyaka lengemashumi lamatsatfu nakacala kusebenta ngaphansi kwaFaro. Wesuka kuFaro walihamba lonkhe laseGibhithe. 47Kwatsi ngeminyaka lesikhombisa yenala, live laba nesivuno lesikhulu. 48Konkhe lokudla kweminyaka lesikhombisa yenala Josefa wakubutsela emadolobheni. Lelo nalelo dolobha eGibhithe kwaba yindzawo yekugcina kudla, nasekuvuniwe emasimini lasedvutane nalo. 49Josefa wasigcina sonkhe ngebunyenti baso lesivuno lesasingangetihlabatsi taselwandle, wadzimate wakuyekela nekusibala, ngobe sasingeke sisabaleka.

50

41:50
Gen. 46:20
48:5
Yatsi isengakefiki iminyaka yendlala, Josefa abesanemadvodzana lamabili labesawatalelwe ngu-Asenathi, indvodzakati yaPhotifera, umphristi wase-Oni. 51Lona wekucala Josefa wametsa libito watsi nguManase,“Manase” shangatsi ngesiHebheru lelibito lisho litsi “kukhohlwa” ngobe ngaloko abesho kutsi: “Nkulunkulu ungente ngakhohlwa konkhe kuhlupheka kwami nemndeni waketfu.” 52Lona wesibili Josefa wametsa libito watsi ngu-Efrayimu,“Efrayimu” shangatsi ngesiHebheru lelibito lisho litsi “kutsela titselo” ngaloko abesho kutsi: “Nkulunkulu ungiphe bantfwana eveni lekuhlupheka kwami.”

53Yaphela-ke iminyaka lesikhombisa yenala eveni laseGibhithe, 54

41:54
Hla. 105:16
kwacala iminyaka yendlala, njengobe abeshito Josefa. Kwaba nendlala emaveni onkhe, kodvwa kulo lonkhe laseGibhithe kwakusekhona kudla. 55
41:55
Joh. 2:5
Yatsi kube indlala yembese lonkhe live, baseGibhithe bahamba bayawukhala kuFaro bamtjela kutsi sebabulawa yindlala. Faro wabaphendvula watsi: “Hambani niye kuJosefa, nente konkhe latanitjela kona.”

56Ngako-ke yatsi kube indlala yandze nalo lonkhe live, Josefa wativula tonkhe tingungu takhe watsengisela baseGibhithe kudla, ngobe indlala yase ilikhungetse lonkhe laseGibhithe.

57Ngetulu kwaloko, wonkhe umhlaba weta eGibhithe kutawutsenga kudla kuJosefa, ngobe lendlala yase ikhungetse wonkhe umhlaba.

42

BomnakaboJosefa baya eGibhithe kuyawutsenga kudla

421Watsi kube eve Jakobe kutsi kunekudla lokutsengisako eGibhithe, wakhuluma kumadvodzana akhe watsi: “Yini nilibale kubukana emehlweni nje? 2

42:2
Imis. 7:12
Ngivile kutsi kunekudla le eGibhithe. Hambani niyesitsengela khona, singaze sife sibulawe yindlala.” 3Ngako-ke bomnakaboJosefa labalishumi behlela eGibhithe kuyawutsenga kudla. 4Kodvwa Jakobe akazange amvumele Bhenjamini, labelama Josefa, kutsi ahambe nabo, ngobe phela abesaba kutsi angahle naye avelelwe yingoti.

5Ngako emadvodzana a-Israyeli ahamba kanye nalabanye batsengi kuyawutsenga kudla, ngobe lendlala yase ilikhungetse lonkhe laseKhenani. 6Ngaleso sikhatsi Josefa abesangundvunankhulu walo lonkhe live. Kwakunguye labetsengisela bonkhe bantfu kudla. Batsi bomnakaboJosefa nabefika, bamkhotsamela, babhekise buso babo phansi. 7Kodvwa Josefa wababona kanye nje kutsi bomnakabo, noko watsalalisa nje wenta shangatsi akabati, wabaphatsa njengetihambi wakhuluma kubo ngelulaka, wababuta watsi: “Niphumaphi?”

Bamphendvula batsi: “Siphuma kulela laseKhenani, sitewutsenga kudla.”

8Nome Josefa abebabona labomnakabo, kodvwa bona babengamboni. 9

42:9
Gen. 37:5-10
Josefa wawakhumbula emaphupho akhe ngabo, wase utsi kubo: “Nine nitinhloli, nitewuhlola tikhala leningalingenela ngato lelive letfu.”

10Bamphendvula batsi: “Cha, nkhosi, tinceku takho titewutsenga kudla. 11Singemadvodzana andvodza yinye; sitinceku takho letetsembekile, asisito tinhloli.”

12Wabaphendvula watsi: “Cha, nitele kutawuhlola tikhala leningalingenela ngato lelive letfu.” 13

42:13
Gen. 44:20
Batsi: “Nkhosi, tinceku takho tingemadvodzana lalishumi namabili andvodza yinye, eveni laseKhenani. Lomncane kunatsi sonkhe usele nababe ekhaya, lona lomunye-ke akasekho.”

14Josefa wabaphendvula watsi: “Kunjengobe ngishito kutsi nitinhloli. 15

42:15
Gen. 43:5
Nitawuvivinywa kanjena-ke: Ngifunga Faro, ngitsi ningeke nikhululeke kutsi nihambe, ningakamletsi la umnakenu lomncane. 16Lomunye emkhatsini wenu kufanele amlandze, nine labanye nitawuvalelwa esitokisini kuze kubonakale kahle kutsi kuliciniso yini loko lenikushoko. Nakungenjalo, ngiyanisola, ngifunga Faro, kutsi nine nitinhloli.” 17Wabavalela esitokisini emalanga lamatsatfu.

18Ngelilanga lesitsatfu Josefa wakhuluma nabo watsi: “Mine ngingumuntfu lowesaba Nkulunkulu, yentani naku kuze nitewuphila. 19Naningemadvodza letsembekile, shiyani munye la esitokisini, laba labanye bahambe bayewutsatsa lokudla bakumikise emakhaya enu, ngobe naku indlala ibhokile. 20Kufanele nite naye la kimi lomnakenu lomncane. Ngako-ke nitabe senikhombise ngempela kutsi benikhuluma liciniso, futsi ningeke nisabulawa.”

Bakuvuma loko. 21Bakhuluma bodvwana batsi: “Ase nibheke-ke manje sesiyavuna ngalobubi lesabenta kumnaketfu Josefa. Satsi sesikubona kukhatsateka kwemphefumulo wakhe, nasincenga, satsalalisa sangete samlalela. Ngiko nje sesikulenhlupheko manje.”

22

42:22
Gen. 37:21-22
Rubeni wakhuluma watsi: “Angitsi nganitjela kutsi ningamlimati lomfana. Kodvwa nangete nangilalela. Manje sekumele sitilandze ngaleyo ngati yakhe.” 23Babengati kutsi Josefa abeluva lolulwimi lwabo, ngobe kwakukhona labemhumushela. 24Josefa wesuka kubo wayawukhala. Watsi kube acedze kukhala, asakwati kukhuluma kahle, wabuya weta kubo, wafike watsatsa Simeyoni wambopha embikwabo.

BomnakaboJosefa babuyela eKhenani

25Josefa wayala kutsi bagcwaliselwe kudla emasakeni abo, nemali yalowo nalowo wabo ibuyiselwe esakeni lakhe, banikwe nemiphako yeluhambo lwabo. Konkhe loko kwentiwa. 26BomnakaboJosefa bayikhweta-ke imitfwalo yabo etimbongolweni tabo, besuka bahamba. 27Kwatsi lapho befike baphumula khona, lomunye wabo watsi uvula esakeni lakhe atewupha imbongolo yakhe, wakhandza imali yakhe emlonyeni welisaka lakhe. 28Wakhuluma kubomnakabo watsi: “Imali yami ibuyiselwe nayi emlonyeni welisaka lami.” Tinhlitiyo tabo takhatsateka kakhulu ngaloko, badzimate bakhulumisana batsi: “Yini lena lasentele yona Nkulunkulu?”

29Batsi nabefika kuyise Jakobe eveni laseKhenani bamlandzisa ngako konkhe lokwabehlela, batsi: 30“Lendvodza lengundvunankhulu kulela laseGibhithe yakhuluma natsi ngelulaka, yasitsatsa njengetinhloli telive labo. 31Kodvwa samphendvula satsi: ‘Asisito tinhloli, singemadvodza letsembekile. 32Singemadvodzana andvodza yinye lali-12. Lenye ayisekho, lencane kakhulu isekhaya kubabe, eveni laseKhenani.’ 33Lendvodza lengundvunankhulu isiphendvule yatsi: ‘Naku lengitanihlola ngako kutsi netsembekile: Lomunye wenu utawusala nami, laba labanye benu bahambe bamikise kudla emakhaya, ngobe naku indlala ibhokile. 34Niboletsa lomnakenu lomncane lapha kimi. Ngitawubona ngaloko-ke kutsi nine ningemadvodza letsembekile, anisito tinhloli. Ngitabe sengiyaninika-ke futsi lomnakenu nani nihambe nikhululekile kulelive; kutsi ningakha, nitsenge, nitsengise ngekutsandza.’ ”

35Base bakhumula emasaka abo, kwaba ngulowo nalowo watfola imali yakhe emlonyeni welisaka lakhe. Bona neyise befikelwa kwesaba nekudvumala lokukhulu. 36Uyise wakhuluma kubo watsi: “Maye mine bo! Bonkhe bantfwabami bayangiphelela; Josefa akasekho, naSimeyoni akasekho, kodvwa manje senifuna kutsatsa naBhenjamini. Mine konkhe nje kuyangihlanekela.”

37Rubeni waphendvula uyise watsi: “Nangabe Bhenjamini angikambuyisi, ubobulala lamadvodzana ami lamabili. Myekelele etandleni tami, ngitambuyisa kuwe.”

38Kodvwa Jakobe watsi kuye: “Indvodzana yami angiyivumeli kutsi uhambe nayo, yewukele eGibhithe. Umnakabo ufile, nguye yedvwa losasele. Nakungahle kwenteke avelelwe yingoti nisesendleleni, ngitakufa ngibulawe buhlungu ebudzaleni bami.”