Siswati 1996 (SWA96)
40

Josefa uhumusha emaphupho etiboshwa

401Emvakwesikhashana umphatsi lomkhulu wetitja tenkhosi yaseGibhithe nempheki lomkhulu wetinkhwa tayo bona kuFaro, inkhosi yaseGibhithe. 2Faro watitfukutselela totibili letiphatsimandla takhe: indvuna yebatseli beliwayini nendvuna yebapheki, 3wase ubavalela esitokisini, endlini yendvuna yetingadzi kulelo jele lapho kwakunaJosefa khona. 4Indvuna yelijele yetfula Josefa kubo kutsi abanakekele, wabanakekela. Bahlalisana sikhatsi lesidze basejele.

5Ngalobunye busuku bobabili basejele babhudza, umphatsi wetitja lomkhulu wabhudza lakakhe liphupho, nembhaki lomkhulu wabhudza lakakhe; tinchazelo tawo tatehlukene. 6Josefa nakefika kubo ekuseni, wakhandza kutsi bobabili bakhatsateke kakhulu. 7Ngako-ke Josefa watibuta letiphatsimandla taFaro letatinaye ejele, watsi: “Buso benu bubukeka bukhatsatekile lamuhla kwenteke njani?”

8Bamphendvula batsi: “Sobabili sibhudzile, futsi kute nalongachaza kutsi asho kutsini lamaphupho etfu.”

Josefa wabaphendvula watsi: “Kantsi tinchazelo temaphupho atiphumi kuNkulunkulu yini? Ase ningitjele kutsi nibhudzeni.”

9Ngako-ke lomphatsi wetitja lomkhulu walandzisa Josefa watsi: “Mine ngibhudze ngibona umvini 10unemagala lamatsatfu. Kutsite nakuhluma emacembe, kwase kuchakaza timbali, emagelebisi ase ayavutfwa. 11Bengiphetse indzebe yaFaro esandleni sami, ngase ngitsatsa lamagelebisi ngiwahlutela endzebeni yaFaro, ngayitsatsa ngayibeka esandleni saFaro.”

12Josefa watsi kuye: “Nayi-ke inchazelo yalo: Emagala lamatsatfu amele emalanga lamatsatfu. 13Emvakwemalanga lamatsatfu Faro utakukhulula ejele, akubuyisele emsebentini wakho. Utawuphindze ube ngumphatsi weliwayini laFaro njengobe wawuvele unguye. 14Kodvwa ngicela umane ungikhumbule nasekukumele kahle konkhe, ungihawukele ngekungiveta kuFaro, kuze angikhiphe nami ejele. 15

40:15
Gen. 37:28
Empeleni ngebiwa eveni lemaHebheru; kunjalo nje nakhona lapha eGibhithe kute lengikwentile lokubangele kutsi ngifakwe lapha ejele.”

16Kwatsi kube indvuna yebabhaki betinkhwa ibone kutsi inchazelo yaleliphupho ibe yinhle, yase itsi kuJosefa: “Nami ngibhudzile: Ngibhudze ngetfwele titja letitsatfu tekuphatsa tinkhwa. 17Kulesitja lesingetulu bekukhona tonkhe tinhlobo tekudla lokuphekiwe kwaFaro, kodvwa kwefika tinyoni takudla konkhe loko kudla bekusesitjeni, takudla takucedza ngikwetfwele.”

18Josefa wamphendvula watsi: “Nayi-ke inchazelo: Letitja letitsatfu timele emalanga lamatsatfu. 19Emvakwemalanga lamatsatfu, Faro utakukhipha lapha ejele akugwebe intsambo! Utakulengisa elugodvweni, tinyoni tidle sidvumbu sakho.”

20Emvakwemalanga lamatsatfu, Faro wagubha lusuku lwakhe lwekutalwa. Wenta lidzili, wentela tonkhe tisebenti takhe. Umphatsi wetitja kanye nempheki lomkhulu wetinkhwa wabakhipha ejele; babasemkhatsini wetisebenti nabo. 21Wabuyisela umphatsi wetitja lomkhulu emsebentini wakhe, kuze aphindze abe ngumphatsi weliwayini laFaro, 22kodvwa umpheki lomkhulu wetinkhwa wamlengisa entsanjeni. Konkhe kwaya njengobe Josefa abechazile. 23Noko lomphatsi wetitja akazange amkhumbule Josefa; wamkhohlwa.