Siswati 1996 (SWA96)
38

Juda naThamari

381Ngaso leso sikhatsi Juda wesuka kubomnakabo wayawuhlala naHira, indvodza yase-Adulamu. 2Asekhona lapho wabonana nentfombi yemKhenani leyayibitwa ngekutsi nguShuwa, wayiteka, 3yakhulelwa, yatalela Juda indvodzana, wayetsa libito watsi ngu-Era. 4LomkaJuda waphindze wakhulelwa, wamtalela lenye futsi indvodzana, wayetsa libito watsi ngu-Onani. 5Waphindza lenye futsi indvodzana, wayetsa libito watsi nguShela. BoJuda babeseKhesibi ngesikhatsi italwa lendvodzana.

6Juda watsatsela Era, litubulo lakhe, umfati labebitwa ngekutsi nguThamari. 7

38:7
Num. 26:19
Kodvwa Era, litubulo laJuda, watiphatsa kabi embikwaSimakadze. Ngako-ke Simakadze wambulala. 8
38:8
Dut. 25:5
Rut. 4:5
Mat. 22:24
Lev. 18:15
Juda wase utsi ku-Onani, umnakabo-Era: “Ngena lomfelokati wemnakenu, wente lokufanele njengemkhula wakho, utalele umufi bantfwana.” 9Kodvwa Onani, njengobe abati kutsi utabe utalele umnakabo, inhlanyelo yakhe abeyicitsela phansi njalo nje nakalala nalomkhula wakhe. 10Simakadze watfukutsela ngaleso sento sa-Onani, ngako naye wambulala. 11Juda wakhuluma kumalukatana wakhe, Thamari, watsi: “Ncandzeka ubuyele kini, ekhaya leyihlo, uhlale khona ungumfelokati kuze kukhule Shela, indvodzana yami.” Loko abekusho ngobe abesaba kutsi naye angahle afe njengabomnakabo. Ngako-ke Thamari wahamba wabuyela ekhaya kubo, wayawuhlala khona.

12Emvakwesikhatsi lesidze umkaJuda, indvodzakati yaShuwa, wafa. Kwatsi kube kuphele sikhatsi sekulila, Juda naHira wase-Adulamu benyuka baya kubagundzi betimvu eThimna. 13Lomunye watjela Thamari watsi: “Uyihlotala uyakhuphuka uya eThimna kuyewugundza timvu takhe.” 14Ngako-ke Thamari wakhumula inzilo yakhe, watimbonya ngendvwangu wase uhlala esangweni lase-Enayimu, emgwacweni lophambukela eThimna. Abesati kutsi Shela abesakhulile, kodvwa abesengakanikwa kutsi amteke.

15Watsi nakambona Juda, wacabanga kutsi yingwadla, ngobe abetimbonye buso. 16Waphambuka waya kuye wafike watsi: “Kota ngitewulala nawe.” Abengati kutsi lowo kwakungumalukatana wakhe.

Thamari watsi: “Wena utanginikani nangilala nawe?”

17Waphendvula watsi: “Ngitakunika lizinyane lembuti lelisemhlambini wami.”

Thamari watsi: “Kulungile-ke, unganginika sibambiso, uze ungitfumelele lelo zinyane.”

18Juda wabuta watsi: “Sibambiso sini lengingakunika sona?”

Wamphendvula watsi: “Indandatho leneluphawu lwakho, nentsambo yakho, neludvondvolo lwakho lolusesandleni sakho.” Wamnika. Wangena, walala naye; Thamari wakhulelwa. 19Wesuka lapho Thamari wahamba, wayisusa leveyili, wembatsa inzilo yakhe yebufelokati.

20Juda wase utfumela lomngani wakhe Hira wase-Adulamu, kutsi amikise lelizinyane abuye nalesibambiso kulomfati, kodvwa akazange amtfole. 21Wabuta kulamadvodza aleyo ndzawo, watsi: “Iphi lengwadla beyilapha endleleni ngase-Enayimu?”

Baphendvula batsi: “Kute ingwadla leke yaba khona lapha.”

22Wancandzeka wabuyela kuJuda wafike watsi: “Ngehlulekile kuyitfola lengwadla, nemadvodza aleyo ndzawo atsi kute ingwadla leke yaba khona lapho.”

23Juda wamphendvula watsi: “Yiyekele itigcine leto tintfo, singaze sibe yinhlekisa kubantfu. Ngetamile kuyitfumelela lelizinyane, kodvwa wena wehlulekile kuyitfola.”

24Emvakwetinyanga letintsatfu wabikelwa Juda kwatsiwa: “Thamari, malukatana wakakho ugwadlile, manje nje sewutetfwele.”

Juda waphendvula watsi: “Mkhipheni, nimshise aze afe.”

25Kwatsi kube akhishelwe ngaphandle, watfumela livi kuyisetala lelitsi: “Umnikati waletimphahla nguye longitfolise lesisu. Ngiyakucela kutsi utibukisise ubone kutsi tabani letimphahla: indandatho leneluphawu lwakhe, nalentsambo, naloludvondvolo.”

26Juda watibona letimphahla kutsi takhe wase utsi: “Akanacala lomakoti. Ngimi lengingawufezanga umsebenti wami ngekutsi ngimnike indvodzana yami Shela.” Juda akazange aphindze alale naye futsi.

27Watsi nasabeleka, kwatfolakala kutsi esiswini sakhe kunemaphahla. 28Watsi nasabeleka, lelinye lakhipha umkhono, umbelekisi walibamba walibekisa, walegabisa lucotfo lolubovu, wase utsi: “Nali lelitelwe kucala.” 29

38:29
1 Khr. 2:4
Mat. 1:3
Kodvwa lawufinyeta lomkhono walo, kwase kuphuma umnakabo kucala. Lombelekisi wase utsi: “Sewuphuma ngekufohla!” Ngako-ke wametsa libito watsi nguPheresi.“Pheresi” ngesiHebheru lelibito lisho kutsi kufohla” 30Emvakwakhe lomnakabo waphuma seloku agabe lolo lucotfo lolubovu esandleni, wametsa libito watsi nguZera.

39

Josefa nemfati waPhotifari

391

39:1
Gen. 37:36
Hla. 105:17
Ema-Ishmayeli ehla naye Josefa aya eGibhithe, efike amtsengisa kuPhotifari, siphatsimandla saFaro lesasiyindvuna yetingadzi tesigodlo. 2
39:2
Imis. 7:9
Simakadze waba naJosefa wamphumelelisa kuko konkhe. Josefa abehlala kalomnumzane waseGibhithe. 3Nalomnumzane wabona kutsi Simakadze abenaJosefa nekutsi Simakadze abekwenta kuchume konkhe lokuke kwaphatfwa tandla taJosefa. 4Ngako-ke Josefa wazuza umusa kuPhotifari; wambeka kutsi abe yindvuna yakhe leyengamele likhaya lakhe nayo yonkhe imphahla yakhe. 5Kusukela ngalelo langa labekwa ngalo kwengamela likhaya laPhotifari netimphahla takhe, Simakadze walibusisa lelikhaya lalomGibhithe ngenca yaJosefa. Sibusiso saSimakadze sasisetikwako konkhe Photifari labenako ekhaya nasemasimini. 6Ngako-ke Photifari wakuyekelela etandleni taJosefa. Abengasahlupheki ngalutfo ngaphandle kwekudla labekudla.

Josefa abemuhle, alikhwa. 7Ngekuhamba kwesikhatsi umkaPhotifari wafisa Josefa, waze waphahluka watsi kuye: “Lala nami.” 8Kodvwa Josefa wala, watsi: “Lalela la, inkhosi yami kute lesahlupheka ngako lapha ekhaya, ngobe konkhe ikubeke esandleni sami. 9Inkhosi ingilinganise nayo kulelikhaya, futsi kute lengigodlele kona ngaphandle kwakho, ngobe ungumkayo. Pho, ngingabenta kanjani lobubi lobungaka, ngone kuNkulunkulu?” 10Kwala nome lomfati ambekele siye amcela onkhe emalanga, kodvwa akazange avume Josefa kulala naye, ngisho nekutsi ahlale naye imbala.

11Kodvwa kwatsi ngalelinye lilanga Josefa asesendlini enta umsebenti wakhe, netisebenti tasendlini tingekho, 12lomfati wadvumela Josefa wambamba ngengubo yakhe, watsi: “Lala nami!” Kodvwa Josefa wanyomula lengubo wabaleka wamshiya nayo, waphuma kulendlu. 13Watsi kube abone lomfati kutsi Josefa sewuphunyulile, wamshiya nalengubo wabaleka waphuma, 14wamemeta lamadvodza lasebenta kulendlu watsi kuwo: “Ase nibheke! LomHebheru uletselwe kudlala ngatsi la. Ungingenele ekamelweni wangibamba afuna kulala nami. Ngesuka mine ngahlaba inyandzaleyo. 15Utsite kube eve kutsi ngihlaba umkhosi, wabaleka washiya nayi ingubo yakhe, waphuma la endlini.”

16Lengubo wayigcina lomfati, kwaze kwefika indvodza yakhe. 17Yatsi kube ifike indvodza yakhe, wayitjela leyo ndzaba ngalokufananako, watsi: “Lesigcili semHebheru, losiletse la, emkhatsini wetfu, singene seta kimi satawudlala ngami. 18Kodvwa ngitsite kube ngihlabe inyandzaleyo, sabaleka sashiya nayi ingubo yaso, saphuma la endlini.”

19Lomfati wagcina ngekutsi: “Singiphatse kanjena-ke lesigcili sakho.” Lendvuna yatfukutselela Josefa kamatima. 20

39:20
Hla. 105:18
Yamtsatsa yamfaka ejele, lapho efike wahlala khona kanye netiboshwa tenkhosi, Faro. Ngesikhatsi Josefa asesejele, 21
39:21
Imis. 7:9
Simakadze wajinge waba naye, wamentela umusa, wamupha kutsandzeka emehlweni emgcinijele. 22Umgcinijele wabeka tonkhe tiboshwa ngaphansi kwesandla saJosefa; yonkhe imisebenti leyayentiwa ejele yabekwa ngaphansi kwesandla saJosefa. 23
39:23
Hla. 1:3
Umgcinijele akazange aphindze ahlupheke ngaloko lokwakungaphansi kwesandla saJosefa, ngobe Simakadze abenaye, futsi konkhe labekwenta Josefa Simakadze abekuphumelelisa.

40

Josefa uhumusha emaphupho etiboshwa

401Emvakwesikhashana umphatsi lomkhulu wetitja tenkhosi yaseGibhithe nempheki lomkhulu wetinkhwa tayo bona kuFaro, inkhosi yaseGibhithe. 2Faro watitfukutselela totibili letiphatsimandla takhe: indvuna yebatseli beliwayini nendvuna yebapheki, 3wase ubavalela esitokisini, endlini yendvuna yetingadzi kulelo jele lapho kwakunaJosefa khona. 4Indvuna yelijele yetfula Josefa kubo kutsi abanakekele, wabanakekela. Bahlalisana sikhatsi lesidze basejele.

5Ngalobunye busuku bobabili basejele babhudza, umphatsi wetitja lomkhulu wabhudza lakakhe liphupho, nembhaki lomkhulu wabhudza lakakhe; tinchazelo tawo tatehlukene. 6Josefa nakefika kubo ekuseni, wakhandza kutsi bobabili bakhatsateke kakhulu. 7Ngako-ke Josefa watibuta letiphatsimandla taFaro letatinaye ejele, watsi: “Buso benu bubukeka bukhatsatekile lamuhla kwenteke njani?”

8Bamphendvula batsi: “Sobabili sibhudzile, futsi kute nalongachaza kutsi asho kutsini lamaphupho etfu.”

Josefa wabaphendvula watsi: “Kantsi tinchazelo temaphupho atiphumi kuNkulunkulu yini? Ase ningitjele kutsi nibhudzeni.”

9Ngako-ke lomphatsi wetitja lomkhulu walandzisa Josefa watsi: “Mine ngibhudze ngibona umvini 10unemagala lamatsatfu. Kutsite nakuhluma emacembe, kwase kuchakaza timbali, emagelebisi ase ayavutfwa. 11Bengiphetse indzebe yaFaro esandleni sami, ngase ngitsatsa lamagelebisi ngiwahlutela endzebeni yaFaro, ngayitsatsa ngayibeka esandleni saFaro.”

12Josefa watsi kuye: “Nayi-ke inchazelo yalo: Emagala lamatsatfu amele emalanga lamatsatfu. 13Emvakwemalanga lamatsatfu Faro utakukhulula ejele, akubuyisele emsebentini wakho. Utawuphindze ube ngumphatsi weliwayini laFaro njengobe wawuvele unguye. 14Kodvwa ngicela umane ungikhumbule nasekukumele kahle konkhe, ungihawukele ngekungiveta kuFaro, kuze angikhiphe nami ejele. 15

40:15
Gen. 37:28
Empeleni ngebiwa eveni lemaHebheru; kunjalo nje nakhona lapha eGibhithe kute lengikwentile lokubangele kutsi ngifakwe lapha ejele.”

16Kwatsi kube indvuna yebabhaki betinkhwa ibone kutsi inchazelo yaleliphupho ibe yinhle, yase itsi kuJosefa: “Nami ngibhudzile: Ngibhudze ngetfwele titja letitsatfu tekuphatsa tinkhwa. 17Kulesitja lesingetulu bekukhona tonkhe tinhlobo tekudla lokuphekiwe kwaFaro, kodvwa kwefika tinyoni takudla konkhe loko kudla bekusesitjeni, takudla takucedza ngikwetfwele.”

18Josefa wamphendvula watsi: “Nayi-ke inchazelo: Letitja letitsatfu timele emalanga lamatsatfu. 19Emvakwemalanga lamatsatfu, Faro utakukhipha lapha ejele akugwebe intsambo! Utakulengisa elugodvweni, tinyoni tidle sidvumbu sakho.”

20Emvakwemalanga lamatsatfu, Faro wagubha lusuku lwakhe lwekutalwa. Wenta lidzili, wentela tonkhe tisebenti takhe. Umphatsi wetitja kanye nempheki lomkhulu wetinkhwa wabakhipha ejele; babasemkhatsini wetisebenti nabo. 21Wabuyisela umphatsi wetitja lomkhulu emsebentini wakhe, kuze aphindze abe ngumphatsi weliwayini laFaro, 22kodvwa umpheki lomkhulu wetinkhwa wamlengisa entsanjeni. Konkhe kwaya njengobe Josefa abechazile. 23Noko lomphatsi wetitja akazange amkhumbule Josefa; wamkhohlwa.