Siswati 1996 (SWA96)
36

Titukulwane taka-Esawu

(1 Khr. 1:34-37)

361

36:1
Gen. 25:30
Nati-ke titukulwane taka-Esawu lobitwa ngekutsi ngu-Edomu. 2
36:2
Gen. 26:34
Esawu watsatsa bafati etintfombini temaKhenani: Ada, indvodzakati ya-Eloni, umHethi, na-Oholibama, indvodzakati ya-Ana, umsa waSibeyoni, umHivi, 3
36:3
Gen. 28:9
naBhasemathi, indvodzakati ya-Ishmayeli, dzadzewabo Nebayothi. 4Ada watalela Esawu Elifazi, Bhasemathi watala Rehuweli. 5Oholibama watala Jewushe, naJalamu, naKhora. Ngiwo lawa-ke emadvodzana a-Esawu lawatalelwa aseseveni laseKhenani.

6Esawu wesuka lapho watsatsa bafati bakhe, nemadvodzana, nemadvodzakati akhe, nabo bonkhe bendlu yakhe, netinkhomo takhe tonkhe, nayo yonkhe imfuyo yakhe, nayo yonkhe imphahla yakhe labeyitfole aseseKhenani; wesuka kumnakaboJakobe, waya kulelinye live. 7

36:7
Gen. 13:6
Sizatfu lesamenta ehlukane nemnakabo kutsi bobabili bese banetimphahla letinyenti kakhulu. Live labebahlala kulo lalingabe lisabenela bobabili. 8
36:8
Josh. 24:4
Ngako-ke Esawu, labekatiwa ngekutsi ngu-Edomu, wahlala eveni letintsaba eSeyiri.

9Nati-ke titukulwane taka-Esawu, uyise wema-Edomu, esifundzeni saseSeyiri. 10Emadvodzana a-Esawu bekubo-Elifazi lamtala ku-Ada, umkakhe, naRehuweli, umsa waBhasemathi, umka-Esawu. 11Emadvodzana a-Elifazi bekubo-Themani, na-Omari, naSefo, naGatamu, naKhenazi. 12Umsa wa-Esawu, Elifazi, abenemfati lomunye lomncane, lekwakutsiwa nguThimna. Yena-ke wamtalela indvodzana lekwakutsiwa ngu-Amaleki. Ngulawo-ke emadvodzana a-Ada, umka-Esawu. 13Emadvodzana a-Rehuweli bekuboNahathi, naZera, naShama, naMiza. Ngulabo-ke batukulu baBhasemathi, umka-Esawu.

14Oholibama, umka-Esawu, labeyindvodzakati ya-Ana, aphindze abe ngumtukulu waSibeyoni, watalela Esawu nankha emadvodzana: boJewushe, naJalamu, naKhora.

15

36:15
1 Khr. 1:35
Nati-ke tive letadzabuka ku-Esawu. Emadvodzana a-Elifazi, litubulo la-Esawu, bekutikhulu bo-Themani, na-Omari, saSefo, naKhenazi, 16naKhora, naGatamu, na-Amaleki. Ngito-ke tikhulu letadzabuka ku-Elifazi, eveni lase-Edomu. Ngulawo-ke emadvodzana a-Ada.

17Emadvodzana aRehuweli, umsa wa-Esawu, labetikhulu bekubo-Nahathi, naSera, naShama, naMiza. Ngito leto-ke tikhulu letadzabuka kuRehuweli eveni lase-Edomu. Ngulawo lamanye emadvodzana aBhasemathi, umka-Esawu.

18Emadvodzana a-Oholibama, umka-Esawu, bekutikhulu boJewushe, naJalamu, naKhora. Ngito leto-ke tikhulu letatalwa ngu-Oholibama, indvodzakati ya-Ana, umka-Esawu. 19Ngulawo-ke emadvodzana netikhulu ta-Esawu; Esawu bekungu-Edomu.

Titukulwane takaSeyiri

(1 Khr. 1:38-42)

20

36:20
1 Khr. 1:38
Emadvodzana aSeyiri, umHori, takhamiti temdzabu kulelo live, bekuboLotani, naShobali, naSibeyoni, na-Ana, 21na-Dishoni, na-Eseri, naDishani. Ngito leto-ke tikhulu temaHori letatingemadvodzana aSeyiri, kulaka-Edomu.

22Emadvodzana aLotani bekuboHori naHemami. Thimna bekungudzadzewaboLotani.

23Emadvodzana aShobali bekubo-Alvani, naManahati, na-Ebali, naShefo, na-Onamu.

24Sibeyoni abenemadvodzana lamabili bo-Aya, na-Ana. Ngulo-Ana lowatsi eluse timbongolo teyise, Sibeyoni, watfola manzana ehlane. 25Bantfwana ba-Ana bekuboDishoni, na-Oholibama labeyindvodzakati. 26Emadvodzana aDishoni bekubo-Hemdani, na-Eshbani, naJithrani, naKherani.

27Emadvodzana a-Eseri bekuboBilhani, naZavani, na-Akhani.

28Emadvodzana aDishani bekubo-Use na-Arani.

29Tikhulu temaHori bekuboLotani, naShobali, naSibeyoni, na-Ana, 30naDishoni, na-Eseri, naDishani. Leti-ke kwakutikhulu temaHori eveni laka-Edomu.

Emakhosi aka-Edomu

(1 Khr. 1:43-54)

31

36:31
1 Khr. 1:34
Lawa ngemabito emakhosi labebusa eveni laka-Edomu kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli:“kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli” nome “basengakabuswa yinkhosi yaka-Israyeli”

32Bela, umsa waBheyori, waba yinkhosi ka-Edomu; inhlokodolobha yakhe bekuyiDinihabha.

33Kwatsi kube kufe Bela, kwase kubekwa Jobabi, umsa waZera. Inhlokodolobha yakhe bekuyiBhosra.

34Kwatsi kube kufe Jobabi, kwase kubekwa Hushamu welive lemaThemani.

35Kwatsi kube kufe Hushamu, kwase kubekwa Hadadi, umsa waBedadi. Bedadi ngulona lowancoba emaMidiyani eveni lakaMowabi. Inhlokodolobha yakhe bekuyi-Avithi.

36Kwatsi kube kufe Hadadi, kwase kubekwa Samla waseMasreka.

37Kwatsi kube kufe Samla, kwase kubekwa Shawula waseRehobothi ngasemfuleni.“ngasemfuleni” nome “ngaseMfuleni” mhlawumbe yiYufrathe

38Kwatsi kube kufe Shawula, kwase kubekwa Bhali Hanani, umsa wa-Akbori.

39Kwatsi kube kufe Bhali Hanani, kwase kubekwa Hadadi. Inhlokodolobha yakhe bekutsiwa yiPhawu, kantsi umkakhe bekunguMehethabeli, indvodzakati yaMatredi, indvodzakati yaMe Zahabe.

40

36:40
1 Khr. 1:51
Emabito etikhulu letatidzabuka ku-Esawu, imindeni yato netindzawo tato bekuboThimna, na-Alva, naJethethi, 41na-Oholibama, na-Ela, naPhinoni, 42naKhenazi, naThemani, naMibsari, 43naMagdiyeli, na-Iramu. Ngito leti-ke tikhulu taka-Edomu netindzawo lapho tatihlala khona, eveni lelalilifa lato. Esawu abenguyise wema-Edomu.