Siswati 1996 (SWA96)
35

Nkulunkulu ubusisa Jakobe eBetheli

351

35:1
Gen. 28:11-17
Nkulunkulu wakhuluma kuJakobe watsi: “Suka lapha, ukhuphuke uye eBetheli uyewuhlala khona; ungakhele lilati lapho mine Nkulunkulu ngabonakala kuwe ngesikhatsi ubalekela Esawu, umnakenu.”

2

35:2
Gen. 31:19
Josh. 24:2,23
1 Sam. 7:3
Ngako-ke Jakobe wakhuluma emndenini wakhe nakubo bonkhe lababekakhe, watsi: “Lahlani tonkhe tithico tebetive leninato, nitihlambulule, nembatse tingubo letihlobile. 3Sitawusuka la siye eBetheli, lapho ngitawufika ngakhe khona lilati laNkulunkulu, lowangiva wangiphendvula ngesikhatsi sekuhlupheka kwami, nalowaba nami yonkhe indzawo lapho ngangihamba khona.” 4Ngako-ke base batinika Jakobe tithico tebetive lababenato kanye nemacici lababewafake etindlebeni tabo. Jakobe wakumbela ngaphansi kwesihlahla se-okhi edvute neShekemu.

5Ngako-ke base bayesuka boJakobe nemadvodzana akhe. Bantfu balamadolobha abesedvutane behlelwa kwesaba lokukhulu lobekuvela kuNkulunkulu, abazange babacoshe ngemuva. 6Jakobe nabo bonkhe bantfu labehamba nabo wefika eLuzi, leseyatiwa ngekutsi yiBetheli eveni laseKhenani. 7

35:7
Gen. 28:19
Wafike wakha lilati lapho. Lendzawo wayetsa libito watsi yi-Eli Betheli“Eli Betheli” kusho kutsi: “Nkulunkulu waseBetheli.” ngobe ngukhona lapho Nkulunkulu atibonakalisa kuye ngesikhatsi abalekela umnakabo. 8
35:8
Gen. 24:59
Debhora, sisebenti saRebheka, wafa wangcwatjwa ngaphansi kwesihlahla se-okhi eningizimu neBetheli, ngako-ke Jakobe lendzawo wayetsa libito watsi yi-Aloni Bhakhuthi.“Aloni Bhakhuthi” kusho kutsi: “i-Okhi yekulila.”

9Waphindze futsi Nkulunkulu watibonakalisa kuJakobe ngesikhatsi asabuyile eMesophothamiya, wambusisa. 10

35:10
Gen. 32:28
1 Khos. 18:31
Nkulunkulu watsi kuJakobe: “Libito lakho nguJakobe, kodvwa kusukela nyalo sewutawubitwa ngekutsi ungu-Israyeli.” Ngako-ke Nkulunkulu wametsa ngekutsi ngu-Israyeli. 11
35:11
Gen. 48:4
35:11-12
Gen. 17:4-8
Nkulunkulu wachubeka watsi kuye: “NginguNkulunkulu, Somandla. Tala, wandze ube sive. Tive letinyenti titawuphuma kuwe, ube ngukhokho wemakhosi. 12
35:12
Gen. 12:7
26:3
Ngikunika lelive, lona leli lengalinika bo-Abrahama na-Isaka ngiyawuphindze ngilinike titukulwane takho nasufile wena.” 13Nkulunkulu wase uyesuka kuleyo ndzawo bekakhulumela kuyo, wamshiya wenyuka. 14
35:14-15
Gen. 28:18-19
Kwase kutsi lapho akhuluma khona naNkulunkulu Jakobe wemisa litje lesikhumbuto, walitsela ngeliwayini nangemafutsa. 15Jakobe wayetsa lendzawo Nkulunkulu abebonakale kuye khona watsi yiBetheli.

Kufa kwaRakheli

16Jakobe nemuti wakhe batfutsa eBetheli, batsi basesekhashane ne-Efratha, Rakheli wafikelwa sikhatsi sekubeleka; wahelwa kamatima. 17Kodvwa asahelwa kamatima umbelekisi wamdvudvuta watsi: “Ungesabi, Rakheli, sewutfole lenye indvodzana.” 18Kwatsi nasafa wetsa loluswane lwakhe watsi nguBhenoni,“Bhenoni” ngesiHebheru lelibito lisho litsi: “indvodzana yelusizi” kodvwa uyise wametsa libito watsi nguBhenjamini.“Bhenjamini” kusho kutsi: “indvodzana letawuba nenhlanhla”

19Rakheli wafa wangcwatjwa eceleni kwemgwaco loya e-Efratha, lendzawo leseyatiwa ngekutsi yiBhetlehema. 20Jakobe wemisa litje lesikhumbuto kuleyo ndzawo, kuze kube ngulamuhla seloku lisakhombisa lelitje lapho kunelithuna laRakheli khona. 21Israyeli wesuka lapho wemisa lithende lakhe ngesheya kweMigdala Ederi.

Emadvodzana aJakobe

(1 Khr. 2:1-2)

22

35:22
Gen. 49:4
1 Khr. 5:1
Israyeli asahleti kuleyo ndzawo, Rubeni walala nenina lomncane, Bhilha, lomunye webafati beyise. Israyeli wakuva loko.

Asawonkhe emadvodzana aJakobe abelishumi namabili. 23Emadvodzana aLeya bekuboRubeni, litubulo laJakobe, bese kuba nguSimeyoni, naLevi, naJuda, na-Isakhari, naZebuloni. 24Emadvodzana aRakheli bekuboJosefa naBhenjamini. 25Emadvodzana aBhilha, sisebenti saRakheli, bekuboDani naNaftali. 26Emadvodzana aZilpha, sisebenti saLeya, bekuboGadi na-Asheri. Ngiwo lawa-ke emadvodzana aJakobe lawatalelwa eMesophothamiya.

Kufa kwa-Isaka

27

35:27
Gen. 13:18
Jakobe wahamba waze wefika ekhaya leyise, Isaka, eMamre ngaseKhiriyathi Abha leseyatiwa ngekutsi iHebroni, lapho kwakuhlala khona Abrahama na-Isaka. 28Isaka wafa asaneminyaka leli-180. 29
35:29
Gen. 25:8
Wafa asamdzala kakhulu, walandzela bokhokho bakhe. Wangcwatjwa bo-Esawu naJakobe, emadvodzana akhe.

36

Titukulwane taka-Esawu

(1 Khr. 1:34-37)

361

36:1
Gen. 25:30
Nati-ke titukulwane taka-Esawu lobitwa ngekutsi ngu-Edomu. 2
36:2
Gen. 26:34
Esawu watsatsa bafati etintfombini temaKhenani: Ada, indvodzakati ya-Eloni, umHethi, na-Oholibama, indvodzakati ya-Ana, umsa waSibeyoni, umHivi, 3
36:3
Gen. 28:9
naBhasemathi, indvodzakati ya-Ishmayeli, dzadzewabo Nebayothi. 4Ada watalela Esawu Elifazi, Bhasemathi watala Rehuweli. 5Oholibama watala Jewushe, naJalamu, naKhora. Ngiwo lawa-ke emadvodzana a-Esawu lawatalelwa aseseveni laseKhenani.

6Esawu wesuka lapho watsatsa bafati bakhe, nemadvodzana, nemadvodzakati akhe, nabo bonkhe bendlu yakhe, netinkhomo takhe tonkhe, nayo yonkhe imfuyo yakhe, nayo yonkhe imphahla yakhe labeyitfole aseseKhenani; wesuka kumnakaboJakobe, waya kulelinye live. 7

36:7
Gen. 13:6
Sizatfu lesamenta ehlukane nemnakabo kutsi bobabili bese banetimphahla letinyenti kakhulu. Live labebahlala kulo lalingabe lisabenela bobabili. 8
36:8
Josh. 24:4
Ngako-ke Esawu, labekatiwa ngekutsi ngu-Edomu, wahlala eveni letintsaba eSeyiri.

9Nati-ke titukulwane taka-Esawu, uyise wema-Edomu, esifundzeni saseSeyiri. 10Emadvodzana a-Esawu bekubo-Elifazi lamtala ku-Ada, umkakhe, naRehuweli, umsa waBhasemathi, umka-Esawu. 11Emadvodzana a-Elifazi bekubo-Themani, na-Omari, naSefo, naGatamu, naKhenazi. 12Umsa wa-Esawu, Elifazi, abenemfati lomunye lomncane, lekwakutsiwa nguThimna. Yena-ke wamtalela indvodzana lekwakutsiwa ngu-Amaleki. Ngulawo-ke emadvodzana a-Ada, umka-Esawu. 13Emadvodzana a-Rehuweli bekuboNahathi, naZera, naShama, naMiza. Ngulabo-ke batukulu baBhasemathi, umka-Esawu.

14Oholibama, umka-Esawu, labeyindvodzakati ya-Ana, aphindze abe ngumtukulu waSibeyoni, watalela Esawu nankha emadvodzana: boJewushe, naJalamu, naKhora.

15

36:15
1 Khr. 1:35
Nati-ke tive letadzabuka ku-Esawu. Emadvodzana a-Elifazi, litubulo la-Esawu, bekutikhulu bo-Themani, na-Omari, saSefo, naKhenazi, 16naKhora, naGatamu, na-Amaleki. Ngito-ke tikhulu letadzabuka ku-Elifazi, eveni lase-Edomu. Ngulawo-ke emadvodzana a-Ada.

17Emadvodzana aRehuweli, umsa wa-Esawu, labetikhulu bekubo-Nahathi, naSera, naShama, naMiza. Ngito leto-ke tikhulu letadzabuka kuRehuweli eveni lase-Edomu. Ngulawo lamanye emadvodzana aBhasemathi, umka-Esawu.

18Emadvodzana a-Oholibama, umka-Esawu, bekutikhulu boJewushe, naJalamu, naKhora. Ngito leto-ke tikhulu letatalwa ngu-Oholibama, indvodzakati ya-Ana, umka-Esawu. 19Ngulawo-ke emadvodzana netikhulu ta-Esawu; Esawu bekungu-Edomu.

Titukulwane takaSeyiri

(1 Khr. 1:38-42)

20

36:20
1 Khr. 1:38
Emadvodzana aSeyiri, umHori, takhamiti temdzabu kulelo live, bekuboLotani, naShobali, naSibeyoni, na-Ana, 21na-Dishoni, na-Eseri, naDishani. Ngito leto-ke tikhulu temaHori letatingemadvodzana aSeyiri, kulaka-Edomu.

22Emadvodzana aLotani bekuboHori naHemami. Thimna bekungudzadzewaboLotani.

23Emadvodzana aShobali bekubo-Alvani, naManahati, na-Ebali, naShefo, na-Onamu.

24Sibeyoni abenemadvodzana lamabili bo-Aya, na-Ana. Ngulo-Ana lowatsi eluse timbongolo teyise, Sibeyoni, watfola manzana ehlane. 25Bantfwana ba-Ana bekuboDishoni, na-Oholibama labeyindvodzakati. 26Emadvodzana aDishoni bekubo-Hemdani, na-Eshbani, naJithrani, naKherani.

27Emadvodzana a-Eseri bekuboBilhani, naZavani, na-Akhani.

28Emadvodzana aDishani bekubo-Use na-Arani.

29Tikhulu temaHori bekuboLotani, naShobali, naSibeyoni, na-Ana, 30naDishoni, na-Eseri, naDishani. Leti-ke kwakutikhulu temaHori eveni laka-Edomu.

Emakhosi aka-Edomu

(1 Khr. 1:43-54)

31

36:31
1 Khr. 1:34
Lawa ngemabito emakhosi labebusa eveni laka-Edomu kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli:“kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli” nome “basengakabuswa yinkhosi yaka-Israyeli”

32Bela, umsa waBheyori, waba yinkhosi ka-Edomu; inhlokodolobha yakhe bekuyiDinihabha.

33Kwatsi kube kufe Bela, kwase kubekwa Jobabi, umsa waZera. Inhlokodolobha yakhe bekuyiBhosra.

34Kwatsi kube kufe Jobabi, kwase kubekwa Hushamu welive lemaThemani.

35Kwatsi kube kufe Hushamu, kwase kubekwa Hadadi, umsa waBedadi. Bedadi ngulona lowancoba emaMidiyani eveni lakaMowabi. Inhlokodolobha yakhe bekuyi-Avithi.

36Kwatsi kube kufe Hadadi, kwase kubekwa Samla waseMasreka.

37Kwatsi kube kufe Samla, kwase kubekwa Shawula waseRehobothi ngasemfuleni.“ngasemfuleni” nome “ngaseMfuleni” mhlawumbe yiYufrathe

38Kwatsi kube kufe Shawula, kwase kubekwa Bhali Hanani, umsa wa-Akbori.

39Kwatsi kube kufe Bhali Hanani, kwase kubekwa Hadadi. Inhlokodolobha yakhe bekutsiwa yiPhawu, kantsi umkakhe bekunguMehethabeli, indvodzakati yaMatredi, indvodzakati yaMe Zahabe.

40

36:40
1 Khr. 1:51
Emabito etikhulu letatidzabuka ku-Esawu, imindeni yato netindzawo tato bekuboThimna, na-Alva, naJethethi, 41na-Oholibama, na-Ela, naPhinoni, 42naKhenazi, naThemani, naMibsari, 43naMagdiyeli, na-Iramu. Ngito leti-ke tikhulu taka-Edomu netindzawo lapho tatihlala khona, eveni lelalilifa lato. Esawu abenguyise wema-Edomu.

37

Emaphupho aJosefa

371

37:1
Gen. 35:27
Jakobe wachubeka wahlala eKhenani, live lapho bekuhlala khona uyise. 2Lona-ke ngumlandvo wesitukulwane saJakobe.

Josefa, labesaneminyaka leli-17, abelusa timvu netimbuti kanye nabomnakabo bekutalwa nguBilha, naZilpha, bafati beyise. Josefa abeletsa umbiko kuyise ngaloko lokubi lababekwenta.

3Israyeli abetsandza kakhulu Josefa kunawo onkhe emadvodzana akhe, sizatfu kwakukutsi wamtala asamdzala kakhulu. Ngako-ke wamtfungela ingubo lendze leyayinemikhono lemidze kantsi futsi ihlotjisiwe. 4Batsi kube bomnakabo babone kutsi uyise umtsandza kakhulu kunabo bonkhe, base bayamtondza loJosefa, kangangekutsi babengasamkhulumisi kahle.

5Ngalelinye lilanga Josefa wabhudza; watsi nakabatjela labomnakabo, bamtondza kakhulu futsi. 6Watsi kubo: “Ase nilalele naku lengikubhudzile. 7Ngibhudze sibopha titfungo ekhatsi nensimi, sitfungo sami sasukuma sema satsi mpo, leti tenu tase titungeleta lesi sami tasikhotsamela.”

8Labomnakabo bambuta batsi: “Usho kutsi wena utawuba yinkhosi ubuse etikwetfu?” Bachubeka bamtondza kakhulu ngenca yemaphupho akhe nenkhulumo yakhe.

9Josefa waphindze wabhudza, wabatjela watsi: “Ase nginitjele nali lelinye liphupho. Ngibhudze lilanga, nenyana, netinkhanyeti leti-11 tingikhotsamela.”

10Kwatsi nakalitjela boyise nabomnakabo leliphupho, uyise wamtsetsisa watsi kuye: “Yini lena loyibhudzako wena? Ucabanga kutsi mine, nenyoko, nabomnakenu, sitakuta sitekukhotsama la kuwe?” 11Bomnakabo baba nemona, kodvwa uyise wawagcina engcondvweni yakhe lamaphupho.

Kutsengiswa kwaJosefa

12BomnakaboJosefa bahamba baya eShekhemu bayakwelusa timvu netimbuti teyise. 13Israyeli wakhuluma kuJosefa, watsi: “Angitsi bomnakenu belusele eShekhemu? Kota-ke ngitekutfuma kubo.”

Waphendvula watsi: “Kulungile, babe.”

14Uyise watsi: “Hamba-ke uyewuhlola kutsi bomnakenu basekahle yini, nekutsi timvu tisaphephile yini, bese uyabuya-ke utengitjela.” Wamtfuma esuka esigodzini saseHebroni.

15Josefa wahamba waze wefika eShekhemu. Abesazulazula kuleyo ndzawo ngesikhatsi abona indvodza letsite leyambuta yatsi: “Ufunani lapha?”

16Josefa wayiphendvula watsi: “Ngifuna bomnaketfu. Ngicela mane ungilayele lapho belusele ngakhona.”

17Lendvodza yatsi: “Sebatfutsile lapha. Ngabeva bakhuluma batsi baya eDothani.” Josefa wabalandzela, wabakhandza khona eDothani.

18Kodvwa bona bambona asesekhashane eta kubo, watsi asengakefiki, bavumelana ngekutsi bambulale. 19Bakhuluma bodvwana batsi: “Nanso phela inkunzi yemaphupho ita. 20Wotani simbulale, sidvumbu sakhe sisilahle kuleminye yalemigodzi. Sitabe sesitsi ubulewe tilwane tesiganga. Sitase sibone kutsi lamaphupho akhe atawugcinwa yini.”

21

37:21
Gen. 42:22
Rubeni watsi nakuva lokuvumelana kwabo, wetama kumsindzisa ngekutsi atsi: “Cha, asisumbulala. 22Asimhholokoshisele kulomgodzi lolapha ehlane, singayicitsi ingati yakhe.” Phela Rubeni abecondze kumkhipha kulomgodzi bese umbuyisela kuyise. 23Josefa watsi nakefika kubomnakabo, bamkhumula lengubo yakhe leyayihlotjisiwe inemikhono lemidze. 24Bambamba bamhholokoshisela emgodzini lowawute emanti.

25Bahlala phansi badla. Batsi basadla babona ludvwendvwe lwema-Ishmayeli luchamuka kaGileyadi lwehlela eGibhithe. Emakamela abo abetfwele tinandzisi tekudla nemakha. 26Juda wakhuluma kubomnakabo watsi: “Kusitani kutsi simbulale lomnaketfu bese sifihla lengati yakhe? 27Wotani, sitemtsengisa kunankha ema-Ishmayeli, singambulali; empeleni, ungumnaketfu, uyinyama yenyama yetfu, nengati yengati yetfu.” Bomnakabo bamvumela. 28

37:28
Hla. 105:17
Imis. 7:9
Kwatsi nase kwendlula bahwebi bemaMidiyani, Josefa bamkhipha kulomgodzi, bamtsengisa kulama-Ishmayeli ngetinhlavu tesiliva letatingemashumi lamabili. Ema-Ishmayeli ahamba naye aya eGibhithe.

29Rubeni watsi ubuyela kulomgodzi wakhandza Josefa angasekho, wadzabula timphahla takhe. 30Waya kubomnakabo wafike watsi: “Umfana akasekho! Pho, mine ngitawutsini?”

31Batsatsa ingubo yaJosefa, babulala siphongo, benya lengubo engatini yaso. 32Base bayitfumela kuyise nemlayeto lowawutsi: “Naku lesikutfolile. Ase ubukisise kutsi akusiyo ingubo yendvodzana yakho yini.”

33

37:33
Gen. 44:28
Wavele wayibona kutsi ngiyo, watsi: “Ngiyo! Silwane lesibi simdlile Josefa, indvodzana yami; udzatjulwe waba ticucwana.” 34Jakobe wadzabuka wadzimate wadzabula timphahla takhe, wavunula emasaka, walilela lendvodzana yakhe emalanga lamanyenti. 35Onkhe emadvodzana akhe ase eta kuye atekumdvudvuta. Kodvwa wala kudvudvutwa watsi: “Ngiyawuze ngehle ngiye endzaweni yalabafile, lapho kunendvodzana yami khona, seloku ngililela indvodzana yami.” Ngako-ke uyise wachubeka walila.

36

37:36
Gen. 39:1
Lena eGibhithe, emaMidiyani afike atsengisa Josefa kuPhotifari, lomunye wetiphatsimandla taFaro; loPhotifari abeyindvuna yetingadzi tesigodlo.