Siswati 1996 (SWA96)
34

Kudlwengulwa kwaDina

341Ngalelinye lilanga, Dina, indvodzakati yaJakobe layitala kuLeya, wavakashela lamanye emantfombatana akuleyo ndzawo labengemaKhenani. 2Shekhemu, umsa waHamori umHivi, labesikhulu saleyo ndzawo, watsi nakambona, wamtsatsa wayakumdlwengula, wamhlazisa. 3Inhlitiyo yakhe yanamatsela kuDina, wayitsandza lentfombatana, ngako wayisoma. 4Shekhemu wakhuluma kuyise, Hamori, watsi: “Ngicela ungitsatsele lentfombi, ngifuna kuyiteka ibe ngumkami.”

5Jakobe weva kutsi Shekhemu ungcolise indvodzakati yakhe; kodvwa akazange akhulume lutfo, kwaze kwabuya emadvodzana akhe labengekho asekweluseni. 6Hamori, uyise waShekhemu, wahamba wayawukhuluma naJakobe. 7

34:7
Dut. 22:21
Atsi emadvodzana aJakobe nakefika eva ngaloku, eva buhlungu atfukutsela agcwala kokana, ngobe Shekhemu abente sento lesibi lesiphambene nesive saka-Israyeli ngekudlwengula lendvodzakati yaJakobe. Leyo kwakuyintfo lengentiwa nje vele ka-Israyeli. 8Hamori wefika kuJakobe watsi: “Shekhemu, indvodzana yami, utsandze intfombi yakakho. Ngiyakucela kutsi umane umnike yona ayiteke ibe ngumkakhe. 9Yendziselanani natsi: nisendzisele tintfombi tenu nani nititsatsele bafati etintfombini tetfu. 10Ningakha kulelive letfu nihlale kanye natsi, ningahlala nome ngukuphi lapho nitsandza khona, ningasebenta ngekukhululeka nome kukuphi, nome nitisikele yenu indzawo.”

11Shekhemu wakhuluma kuyise waDina kanye nebanakabo watsi: “Ngicela nimane ningihawukele, ngitaninika nome ngabe yini leniyifunako. 12Ningabita lapho nitsandza khona ngelilobolo kanye nesipho, ngitakukhipha, kuphela nje naningivumele kutsi ngiteke lentfombi.”

13Njengobe Shekhemu abesangcolise Dina, dzadzewabo lamadvodzana aJakobe, wona aphendvula boShekhemu neyise Hamori ngebucili, 14atsi: “Ngeke sesikwente-ke loko! Dzadzewetfu singeke simnike indvodza lengakasoki, ngobe phela loko kulihlazo lapha kitsi. 15Singavuma kuphela, nangabe nani ningalingisa tsine, nisoke bonkhe labadvuna benu. 16Nase nente njalo-ke, singendziselana nani, sihlale emkhatsini wenu, sibe sive sinye nani. 17Kodvwa nangabe asivumelani kuloko, sitamtsatsa lodzadzewetfu sihambe naye, sisuke kulendzawo.”

18Lesiphakamiso semukeleka kuboHamori nemsa wakhe Shekhemu. 19Lelijaha lelibaluleke kakhulu ekhaya kubo alicitsanga sikhatsi, lavele lasokwa ngekushesha, ngobe beliyitsandza kakhulu lendvodzakati yaJakobe.

20Ngako-ke Hamoni nemsa wakhe Shekhemu bancandzeka baya enkhundleni yakubo esangweni lelidolobha, bafike bamemetela kutakhamiti tabo batsi: 21“Labantfu balungile, asibavumele kutsi bakhe bahlale ngekukhululeka kulelive letfu. Lelive lingasenela tsine nabo. Singawateka emadvodzakati abo, nabo bateke emadvodzakati etfu. 22Kodvwa lamadvodza ayavuma kutsi angahlala natsi sibe sive sinye nabo kuphela nasingenta naku: kutsi sisoke bonkhe labadvuna betfu sibe njengawo. 23Kepha nitsi tifuyo tawo kanye nako konkhe kwawo kungeke yini kube kwetfu? Ngako-ke asivume, kuze atekwakha emkhatsini wetfu.” 24Tonkhe takhamiti telidolobha tasemukela siphakamiso saHamori naShekhemu. Ngako-ke bonkhe labadvuna basokwa.

25

34:25
Gen. 49:5
Kwatsi ngelilanga lesitsatfu basokile, basesebuhlungwini, emadvodzana lamabili aJakobe, lekwakubomnakaboDina, boSimeyoni naLevi, batsatsa tinkemba tabo. Banyenya, bangenela lelidolobha, bafike babulala bonkhe labadvuna. 26Bahlahlela Hamori naShekhemu, indvodzana yakhe, ngenkemba. Batsatsa Dina, dzadzewabo, endlini kaShekhemu bahamba naye. 27Emvakwekubulawa kwalabantfu, lamanye emadvodzana aJakobe eta kulelidolobha afike akhipha sibhongo sekungcoliswa kwadzadzewabo baze baphanga lelidolobha. 28Batsatsa imihlambi yetimvu, netimbuti, netinkhomo, netimbongolo, nako konkhe lokwakungekhatsi nangaphandle kwelidolobha, nasemaphandleni. 29Bahamba nato tonkhe timphahla, batfumba bonkhe labasikati nebantfwana, batsatsa konkhe lokwakusetindlini.

30Jakobe wakhuluma kuboSimeyoni naLevi watsi: “Manje seningiletsele luhlupho, seningibangele kutsi ngitondzeke lapha kulabantfu bakulendzawo, kumaKhenani nakumaPheresi. Mine nginemadvodza lambalwa, ngako nabangahlangana bangihlasele bonkhe kanyekanye, bangangibhubhisa kanye nemndeni wami.”

31Kodvwa bamphendvula batsi: “Besingeke sivume kutsi dzadzewetfu entiwe ingwadla.”

35

Nkulunkulu ubusisa Jakobe eBetheli

351

35:1
Gen. 28:11-17
Nkulunkulu wakhuluma kuJakobe watsi: “Suka lapha, ukhuphuke uye eBetheli uyewuhlala khona; ungakhele lilati lapho mine Nkulunkulu ngabonakala kuwe ngesikhatsi ubalekela Esawu, umnakenu.”

2

35:2
Gen. 31:19
Josh. 24:2,23
1 Sam. 7:3
Ngako-ke Jakobe wakhuluma emndenini wakhe nakubo bonkhe lababekakhe, watsi: “Lahlani tonkhe tithico tebetive leninato, nitihlambulule, nembatse tingubo letihlobile. 3Sitawusuka la siye eBetheli, lapho ngitawufika ngakhe khona lilati laNkulunkulu, lowangiva wangiphendvula ngesikhatsi sekuhlupheka kwami, nalowaba nami yonkhe indzawo lapho ngangihamba khona.” 4Ngako-ke base batinika Jakobe tithico tebetive lababenato kanye nemacici lababewafake etindlebeni tabo. Jakobe wakumbela ngaphansi kwesihlahla se-okhi edvute neShekemu.

5Ngako-ke base bayesuka boJakobe nemadvodzana akhe. Bantfu balamadolobha abesedvutane behlelwa kwesaba lokukhulu lobekuvela kuNkulunkulu, abazange babacoshe ngemuva. 6Jakobe nabo bonkhe bantfu labehamba nabo wefika eLuzi, leseyatiwa ngekutsi yiBetheli eveni laseKhenani. 7

35:7
Gen. 28:19
Wafike wakha lilati lapho. Lendzawo wayetsa libito watsi yi-Eli Betheli“Eli Betheli” kusho kutsi: “Nkulunkulu waseBetheli.” ngobe ngukhona lapho Nkulunkulu atibonakalisa kuye ngesikhatsi abalekela umnakabo. 8
35:8
Gen. 24:59
Debhora, sisebenti saRebheka, wafa wangcwatjwa ngaphansi kwesihlahla se-okhi eningizimu neBetheli, ngako-ke Jakobe lendzawo wayetsa libito watsi yi-Aloni Bhakhuthi.“Aloni Bhakhuthi” kusho kutsi: “i-Okhi yekulila.”

9Waphindze futsi Nkulunkulu watibonakalisa kuJakobe ngesikhatsi asabuyile eMesophothamiya, wambusisa. 10

35:10
Gen. 32:28
1 Khos. 18:31
Nkulunkulu watsi kuJakobe: “Libito lakho nguJakobe, kodvwa kusukela nyalo sewutawubitwa ngekutsi ungu-Israyeli.” Ngako-ke Nkulunkulu wametsa ngekutsi ngu-Israyeli. 11
35:11
Gen. 48:4
35:11-12
Gen. 17:4-8
Nkulunkulu wachubeka watsi kuye: “NginguNkulunkulu, Somandla. Tala, wandze ube sive. Tive letinyenti titawuphuma kuwe, ube ngukhokho wemakhosi. 12
35:12
Gen. 12:7
26:3
Ngikunika lelive, lona leli lengalinika bo-Abrahama na-Isaka ngiyawuphindze ngilinike titukulwane takho nasufile wena.” 13Nkulunkulu wase uyesuka kuleyo ndzawo bekakhulumela kuyo, wamshiya wenyuka. 14
35:14-15
Gen. 28:18-19
Kwase kutsi lapho akhuluma khona naNkulunkulu Jakobe wemisa litje lesikhumbuto, walitsela ngeliwayini nangemafutsa. 15Jakobe wayetsa lendzawo Nkulunkulu abebonakale kuye khona watsi yiBetheli.

Kufa kwaRakheli

16Jakobe nemuti wakhe batfutsa eBetheli, batsi basesekhashane ne-Efratha, Rakheli wafikelwa sikhatsi sekubeleka; wahelwa kamatima. 17Kodvwa asahelwa kamatima umbelekisi wamdvudvuta watsi: “Ungesabi, Rakheli, sewutfole lenye indvodzana.” 18Kwatsi nasafa wetsa loluswane lwakhe watsi nguBhenoni,“Bhenoni” ngesiHebheru lelibito lisho litsi: “indvodzana yelusizi” kodvwa uyise wametsa libito watsi nguBhenjamini.“Bhenjamini” kusho kutsi: “indvodzana letawuba nenhlanhla”

19Rakheli wafa wangcwatjwa eceleni kwemgwaco loya e-Efratha, lendzawo leseyatiwa ngekutsi yiBhetlehema. 20Jakobe wemisa litje lesikhumbuto kuleyo ndzawo, kuze kube ngulamuhla seloku lisakhombisa lelitje lapho kunelithuna laRakheli khona. 21Israyeli wesuka lapho wemisa lithende lakhe ngesheya kweMigdala Ederi.

Emadvodzana aJakobe

(1 Khr. 2:1-2)

22

35:22
Gen. 49:4
1 Khr. 5:1
Israyeli asahleti kuleyo ndzawo, Rubeni walala nenina lomncane, Bhilha, lomunye webafati beyise. Israyeli wakuva loko.

Asawonkhe emadvodzana aJakobe abelishumi namabili. 23Emadvodzana aLeya bekuboRubeni, litubulo laJakobe, bese kuba nguSimeyoni, naLevi, naJuda, na-Isakhari, naZebuloni. 24Emadvodzana aRakheli bekuboJosefa naBhenjamini. 25Emadvodzana aBhilha, sisebenti saRakheli, bekuboDani naNaftali. 26Emadvodzana aZilpha, sisebenti saLeya, bekuboGadi na-Asheri. Ngiwo lawa-ke emadvodzana aJakobe lawatalelwa eMesophothamiya.

Kufa kwa-Isaka

27

35:27
Gen. 13:18
Jakobe wahamba waze wefika ekhaya leyise, Isaka, eMamre ngaseKhiriyathi Abha leseyatiwa ngekutsi iHebroni, lapho kwakuhlala khona Abrahama na-Isaka. 28Isaka wafa asaneminyaka leli-180. 29
35:29
Gen. 25:8
Wafa asamdzala kakhulu, walandzela bokhokho bakhe. Wangcwatjwa bo-Esawu naJakobe, emadvodzana akhe.

36

Titukulwane taka-Esawu

(1 Khr. 1:34-37)

361

36:1
Gen. 25:30
Nati-ke titukulwane taka-Esawu lobitwa ngekutsi ngu-Edomu. 2
36:2
Gen. 26:34
Esawu watsatsa bafati etintfombini temaKhenani: Ada, indvodzakati ya-Eloni, umHethi, na-Oholibama, indvodzakati ya-Ana, umsa waSibeyoni, umHivi, 3
36:3
Gen. 28:9
naBhasemathi, indvodzakati ya-Ishmayeli, dzadzewabo Nebayothi. 4Ada watalela Esawu Elifazi, Bhasemathi watala Rehuweli. 5Oholibama watala Jewushe, naJalamu, naKhora. Ngiwo lawa-ke emadvodzana a-Esawu lawatalelwa aseseveni laseKhenani.

6Esawu wesuka lapho watsatsa bafati bakhe, nemadvodzana, nemadvodzakati akhe, nabo bonkhe bendlu yakhe, netinkhomo takhe tonkhe, nayo yonkhe imfuyo yakhe, nayo yonkhe imphahla yakhe labeyitfole aseseKhenani; wesuka kumnakaboJakobe, waya kulelinye live. 7

36:7
Gen. 13:6
Sizatfu lesamenta ehlukane nemnakabo kutsi bobabili bese banetimphahla letinyenti kakhulu. Live labebahlala kulo lalingabe lisabenela bobabili. 8
36:8
Josh. 24:4
Ngako-ke Esawu, labekatiwa ngekutsi ngu-Edomu, wahlala eveni letintsaba eSeyiri.

9Nati-ke titukulwane taka-Esawu, uyise wema-Edomu, esifundzeni saseSeyiri. 10Emadvodzana a-Esawu bekubo-Elifazi lamtala ku-Ada, umkakhe, naRehuweli, umsa waBhasemathi, umka-Esawu. 11Emadvodzana a-Elifazi bekubo-Themani, na-Omari, naSefo, naGatamu, naKhenazi. 12Umsa wa-Esawu, Elifazi, abenemfati lomunye lomncane, lekwakutsiwa nguThimna. Yena-ke wamtalela indvodzana lekwakutsiwa ngu-Amaleki. Ngulawo-ke emadvodzana a-Ada, umka-Esawu. 13Emadvodzana a-Rehuweli bekuboNahathi, naZera, naShama, naMiza. Ngulabo-ke batukulu baBhasemathi, umka-Esawu.

14Oholibama, umka-Esawu, labeyindvodzakati ya-Ana, aphindze abe ngumtukulu waSibeyoni, watalela Esawu nankha emadvodzana: boJewushe, naJalamu, naKhora.

15

36:15
1 Khr. 1:35
Nati-ke tive letadzabuka ku-Esawu. Emadvodzana a-Elifazi, litubulo la-Esawu, bekutikhulu bo-Themani, na-Omari, saSefo, naKhenazi, 16naKhora, naGatamu, na-Amaleki. Ngito-ke tikhulu letadzabuka ku-Elifazi, eveni lase-Edomu. Ngulawo-ke emadvodzana a-Ada.

17Emadvodzana aRehuweli, umsa wa-Esawu, labetikhulu bekubo-Nahathi, naSera, naShama, naMiza. Ngito leto-ke tikhulu letadzabuka kuRehuweli eveni lase-Edomu. Ngulawo lamanye emadvodzana aBhasemathi, umka-Esawu.

18Emadvodzana a-Oholibama, umka-Esawu, bekutikhulu boJewushe, naJalamu, naKhora. Ngito leto-ke tikhulu letatalwa ngu-Oholibama, indvodzakati ya-Ana, umka-Esawu. 19Ngulawo-ke emadvodzana netikhulu ta-Esawu; Esawu bekungu-Edomu.

Titukulwane takaSeyiri

(1 Khr. 1:38-42)

20

36:20
1 Khr. 1:38
Emadvodzana aSeyiri, umHori, takhamiti temdzabu kulelo live, bekuboLotani, naShobali, naSibeyoni, na-Ana, 21na-Dishoni, na-Eseri, naDishani. Ngito leto-ke tikhulu temaHori letatingemadvodzana aSeyiri, kulaka-Edomu.

22Emadvodzana aLotani bekuboHori naHemami. Thimna bekungudzadzewaboLotani.

23Emadvodzana aShobali bekubo-Alvani, naManahati, na-Ebali, naShefo, na-Onamu.

24Sibeyoni abenemadvodzana lamabili bo-Aya, na-Ana. Ngulo-Ana lowatsi eluse timbongolo teyise, Sibeyoni, watfola manzana ehlane. 25Bantfwana ba-Ana bekuboDishoni, na-Oholibama labeyindvodzakati. 26Emadvodzana aDishoni bekubo-Hemdani, na-Eshbani, naJithrani, naKherani.

27Emadvodzana a-Eseri bekuboBilhani, naZavani, na-Akhani.

28Emadvodzana aDishani bekubo-Use na-Arani.

29Tikhulu temaHori bekuboLotani, naShobali, naSibeyoni, na-Ana, 30naDishoni, na-Eseri, naDishani. Leti-ke kwakutikhulu temaHori eveni laka-Edomu.

Emakhosi aka-Edomu

(1 Khr. 1:43-54)

31

36:31
1 Khr. 1:34
Lawa ngemabito emakhosi labebusa eveni laka-Edomu kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli:“kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli” nome “basengakabuswa yinkhosi yaka-Israyeli”

32Bela, umsa waBheyori, waba yinkhosi ka-Edomu; inhlokodolobha yakhe bekuyiDinihabha.

33Kwatsi kube kufe Bela, kwase kubekwa Jobabi, umsa waZera. Inhlokodolobha yakhe bekuyiBhosra.

34Kwatsi kube kufe Jobabi, kwase kubekwa Hushamu welive lemaThemani.

35Kwatsi kube kufe Hushamu, kwase kubekwa Hadadi, umsa waBedadi. Bedadi ngulona lowancoba emaMidiyani eveni lakaMowabi. Inhlokodolobha yakhe bekuyi-Avithi.

36Kwatsi kube kufe Hadadi, kwase kubekwa Samla waseMasreka.

37Kwatsi kube kufe Samla, kwase kubekwa Shawula waseRehobothi ngasemfuleni.“ngasemfuleni” nome “ngaseMfuleni” mhlawumbe yiYufrathe

38Kwatsi kube kufe Shawula, kwase kubekwa Bhali Hanani, umsa wa-Akbori.

39Kwatsi kube kufe Bhali Hanani, kwase kubekwa Hadadi. Inhlokodolobha yakhe bekutsiwa yiPhawu, kantsi umkakhe bekunguMehethabeli, indvodzakati yaMatredi, indvodzakati yaMe Zahabe.

40

36:40
1 Khr. 1:51
Emabito etikhulu letatidzabuka ku-Esawu, imindeni yato netindzawo tato bekuboThimna, na-Alva, naJethethi, 41na-Oholibama, na-Ela, naPhinoni, 42naKhenazi, naThemani, naMibsari, 43naMagdiyeli, na-Iramu. Ngito leti-ke tikhulu taka-Edomu netindzawo lapho tatihlala khona, eveni lelalilifa lato. Esawu abenguyise wema-Edomu.