Siswati 1996 (SWA96)
33

Jakobe uhlangana na-Esawu

331Jakobe watsi uphakamisa emehlo, wabona Esawu eta nemadvodza akakhe langemakhulu lamane. Wehlukanisa bantfwabakhe emkhatsini waLeya, naRakheli netincekukati tabo letimbili. 2Tincekukati nebantfwabato, bahamba embili, kwalandzela Leya nebantfwabakhe, kwagcina Rakheli naJosefa. 3Jakobe wahamba embikwabo bonkhe, wakhotsamela emhlabatsini kasikhombisa, wadzimate wefika kumnakabo. 4Kodvwa Esawu wagijima wamhlangabeta, wafike wamgona ngemikhono, wamanga. Bakhala bobabili. 5

33:5
Hla. 127:3
Esawu watsi uyabuka wabona bafati nebantfwana, wabuta watsi: “Bobani laba lohamba nabo?”

Jakobe wamphendvula watsi: “Laba-ke bantfwana Nkulunkulu layiphe bona inceku yakho.” 6Letincekukati-ke tase tita nebantfwabato tafike takhotsama nato. 7NaLeya wasondzela kanye nebantfwabakhe bafike bakhotsama, ekugcineni-ke kwasondzela Josefa naRakheli, nabo bafike bakhotsama.

8Esawu wabuta watsi: “Usho kutsini ngato tonkhe leticumbi lebengihambe ngihlangana nato?”

Jakobe waphendvula watsi: “Ngicondze kutsi ngizuze umusa enkhosini yami, ngemukeleke.”

9Kodvwa Esawu waphendvula watsi: “Cha, mnaketfu, nami senginalokunyenti; tigcinele wena loko lonako kube kwakakho.”

10Jakobe watsi: “Cha, mnaketfu, ngiyacela nangabe ngemukele umusa emehlweni akho semukele lesipho sami; ngobe kimi kubona buso bakho kunjengekubona buso baNkulunkulu, kakhulu nje ngobe nawe sewungemukele ngemoya lomuhle. 11Ngicela usitsatse lesipho lonikwa sona, ngobe Nkulunkulu ube nemusa kimi, wadzimate wangipha konkhe lengikudzingako.” Ngenca yekuncenga kwaJakobe wagcina asasemukele.

12Esawu watsi: “Asitilungisele kuhamba, mine ngitawuhamba embikwakho.”

13Jakobe waphendvula watsi: “Inkhosi yami seyibabonile bantfwana kutsi bancane, timvu netinkhomo ngiyatincenekela ngobe tiyamunyisa. Natishuciswa ngemjako lilanga lonkhe, titakufa. 14Ngicela umane wena uhambe embili, mine ngitawusale ngishuca ngincengancenga nalabantfwana. Inkhosi yami ngitayikhandza e-Edomu.”

15Esawu watsi: “Kuncono ngishiye lamanye kulamadvodza lengite nawo ete kanye nani.”

Kodvwa Jakobe waphendvula watsi: “Ngiyabonga. Kodvwa loko bekungakadzingeki, kuphela kutsi ngitfole umusa emehlweni enkhosi yami.” 16Ngalona lelo langa Esawu wahamba wabuyela e-Edomu. 17Kodvwa Jakobe wahamba waya eSukhothi. Wefika lapho watakhela indlu, wakha nesibaya setinkhomo takhe. Ngako-ke lendzawo wayetsa libito watsi yiSukhothi.

18Jakobe wahamba kahle waze wefika ngekuphepha edolobheni laseShekhemu yaseKhenani, nakaphuma eMesophothamiya. Wemisa lithende lakhe madvutane nelidolobha. 19

33:19
Josh. 24:32
Lendzawo lafike wamisa kuyo lithende lakhe wayitsenga emadvodzeni aHamori, uyise waShekhemu, wayikhiphela tinhlavu tesiliva letatilikhulu. 20Wakha lilati lapho waletsa libito watsi: yi-Eli Elohe Israyeli.Loku kusho kutsi: “Nkulunkulu wema-Israyeli nguNkulunkulu lonemandla”

34

Kudlwengulwa kwaDina

341Ngalelinye lilanga, Dina, indvodzakati yaJakobe layitala kuLeya, wavakashela lamanye emantfombatana akuleyo ndzawo labengemaKhenani. 2Shekhemu, umsa waHamori umHivi, labesikhulu saleyo ndzawo, watsi nakambona, wamtsatsa wayakumdlwengula, wamhlazisa. 3Inhlitiyo yakhe yanamatsela kuDina, wayitsandza lentfombatana, ngako wayisoma. 4Shekhemu wakhuluma kuyise, Hamori, watsi: “Ngicela ungitsatsele lentfombi, ngifuna kuyiteka ibe ngumkami.”

5Jakobe weva kutsi Shekhemu ungcolise indvodzakati yakhe; kodvwa akazange akhulume lutfo, kwaze kwabuya emadvodzana akhe labengekho asekweluseni. 6Hamori, uyise waShekhemu, wahamba wayawukhuluma naJakobe. 7

34:7
Dut. 22:21
Atsi emadvodzana aJakobe nakefika eva ngaloku, eva buhlungu atfukutsela agcwala kokana, ngobe Shekhemu abente sento lesibi lesiphambene nesive saka-Israyeli ngekudlwengula lendvodzakati yaJakobe. Leyo kwakuyintfo lengentiwa nje vele ka-Israyeli. 8Hamori wefika kuJakobe watsi: “Shekhemu, indvodzana yami, utsandze intfombi yakakho. Ngiyakucela kutsi umane umnike yona ayiteke ibe ngumkakhe. 9Yendziselanani natsi: nisendzisele tintfombi tenu nani nititsatsele bafati etintfombini tetfu. 10Ningakha kulelive letfu nihlale kanye natsi, ningahlala nome ngukuphi lapho nitsandza khona, ningasebenta ngekukhululeka nome kukuphi, nome nitisikele yenu indzawo.”

11Shekhemu wakhuluma kuyise waDina kanye nebanakabo watsi: “Ngicela nimane ningihawukele, ngitaninika nome ngabe yini leniyifunako. 12Ningabita lapho nitsandza khona ngelilobolo kanye nesipho, ngitakukhipha, kuphela nje naningivumele kutsi ngiteke lentfombi.”

13Njengobe Shekhemu abesangcolise Dina, dzadzewabo lamadvodzana aJakobe, wona aphendvula boShekhemu neyise Hamori ngebucili, 14atsi: “Ngeke sesikwente-ke loko! Dzadzewetfu singeke simnike indvodza lengakasoki, ngobe phela loko kulihlazo lapha kitsi. 15Singavuma kuphela, nangabe nani ningalingisa tsine, nisoke bonkhe labadvuna benu. 16Nase nente njalo-ke, singendziselana nani, sihlale emkhatsini wenu, sibe sive sinye nani. 17Kodvwa nangabe asivumelani kuloko, sitamtsatsa lodzadzewetfu sihambe naye, sisuke kulendzawo.”

18Lesiphakamiso semukeleka kuboHamori nemsa wakhe Shekhemu. 19Lelijaha lelibaluleke kakhulu ekhaya kubo alicitsanga sikhatsi, lavele lasokwa ngekushesha, ngobe beliyitsandza kakhulu lendvodzakati yaJakobe.

20Ngako-ke Hamoni nemsa wakhe Shekhemu bancandzeka baya enkhundleni yakubo esangweni lelidolobha, bafike bamemetela kutakhamiti tabo batsi: 21“Labantfu balungile, asibavumele kutsi bakhe bahlale ngekukhululeka kulelive letfu. Lelive lingasenela tsine nabo. Singawateka emadvodzakati abo, nabo bateke emadvodzakati etfu. 22Kodvwa lamadvodza ayavuma kutsi angahlala natsi sibe sive sinye nabo kuphela nasingenta naku: kutsi sisoke bonkhe labadvuna betfu sibe njengawo. 23Kepha nitsi tifuyo tawo kanye nako konkhe kwawo kungeke yini kube kwetfu? Ngako-ke asivume, kuze atekwakha emkhatsini wetfu.” 24Tonkhe takhamiti telidolobha tasemukela siphakamiso saHamori naShekhemu. Ngako-ke bonkhe labadvuna basokwa.

25

34:25
Gen. 49:5
Kwatsi ngelilanga lesitsatfu basokile, basesebuhlungwini, emadvodzana lamabili aJakobe, lekwakubomnakaboDina, boSimeyoni naLevi, batsatsa tinkemba tabo. Banyenya, bangenela lelidolobha, bafike babulala bonkhe labadvuna. 26Bahlahlela Hamori naShekhemu, indvodzana yakhe, ngenkemba. Batsatsa Dina, dzadzewabo, endlini kaShekhemu bahamba naye. 27Emvakwekubulawa kwalabantfu, lamanye emadvodzana aJakobe eta kulelidolobha afike akhipha sibhongo sekungcoliswa kwadzadzewabo baze baphanga lelidolobha. 28Batsatsa imihlambi yetimvu, netimbuti, netinkhomo, netimbongolo, nako konkhe lokwakungekhatsi nangaphandle kwelidolobha, nasemaphandleni. 29Bahamba nato tonkhe timphahla, batfumba bonkhe labasikati nebantfwana, batsatsa konkhe lokwakusetindlini.

30Jakobe wakhuluma kuboSimeyoni naLevi watsi: “Manje seningiletsele luhlupho, seningibangele kutsi ngitondzeke lapha kulabantfu bakulendzawo, kumaKhenani nakumaPheresi. Mine nginemadvodza lambalwa, ngako nabangahlangana bangihlasele bonkhe kanyekanye, bangangibhubhisa kanye nemndeni wami.”

31Kodvwa bamphendvula batsi: “Besingeke sivume kutsi dzadzewetfu entiwe ingwadla.”

35

Nkulunkulu ubusisa Jakobe eBetheli

351

35:1
Gen. 28:11-17
Nkulunkulu wakhuluma kuJakobe watsi: “Suka lapha, ukhuphuke uye eBetheli uyewuhlala khona; ungakhele lilati lapho mine Nkulunkulu ngabonakala kuwe ngesikhatsi ubalekela Esawu, umnakenu.”

2

35:2
Gen. 31:19
Josh. 24:2,23
1 Sam. 7:3
Ngako-ke Jakobe wakhuluma emndenini wakhe nakubo bonkhe lababekakhe, watsi: “Lahlani tonkhe tithico tebetive leninato, nitihlambulule, nembatse tingubo letihlobile. 3Sitawusuka la siye eBetheli, lapho ngitawufika ngakhe khona lilati laNkulunkulu, lowangiva wangiphendvula ngesikhatsi sekuhlupheka kwami, nalowaba nami yonkhe indzawo lapho ngangihamba khona.” 4Ngako-ke base batinika Jakobe tithico tebetive lababenato kanye nemacici lababewafake etindlebeni tabo. Jakobe wakumbela ngaphansi kwesihlahla se-okhi edvute neShekemu.

5Ngako-ke base bayesuka boJakobe nemadvodzana akhe. Bantfu balamadolobha abesedvutane behlelwa kwesaba lokukhulu lobekuvela kuNkulunkulu, abazange babacoshe ngemuva. 6Jakobe nabo bonkhe bantfu labehamba nabo wefika eLuzi, leseyatiwa ngekutsi yiBetheli eveni laseKhenani. 7

35:7
Gen. 28:19
Wafike wakha lilati lapho. Lendzawo wayetsa libito watsi yi-Eli Betheli“Eli Betheli” kusho kutsi: “Nkulunkulu waseBetheli.” ngobe ngukhona lapho Nkulunkulu atibonakalisa kuye ngesikhatsi abalekela umnakabo. 8
35:8
Gen. 24:59
Debhora, sisebenti saRebheka, wafa wangcwatjwa ngaphansi kwesihlahla se-okhi eningizimu neBetheli, ngako-ke Jakobe lendzawo wayetsa libito watsi yi-Aloni Bhakhuthi.“Aloni Bhakhuthi” kusho kutsi: “i-Okhi yekulila.”

9Waphindze futsi Nkulunkulu watibonakalisa kuJakobe ngesikhatsi asabuyile eMesophothamiya, wambusisa. 10

35:10
Gen. 32:28
1 Khos. 18:31
Nkulunkulu watsi kuJakobe: “Libito lakho nguJakobe, kodvwa kusukela nyalo sewutawubitwa ngekutsi ungu-Israyeli.” Ngako-ke Nkulunkulu wametsa ngekutsi ngu-Israyeli. 11
35:11
Gen. 48:4
35:11-12
Gen. 17:4-8
Nkulunkulu wachubeka watsi kuye: “NginguNkulunkulu, Somandla. Tala, wandze ube sive. Tive letinyenti titawuphuma kuwe, ube ngukhokho wemakhosi. 12
35:12
Gen. 12:7
26:3
Ngikunika lelive, lona leli lengalinika bo-Abrahama na-Isaka ngiyawuphindze ngilinike titukulwane takho nasufile wena.” 13Nkulunkulu wase uyesuka kuleyo ndzawo bekakhulumela kuyo, wamshiya wenyuka. 14
35:14-15
Gen. 28:18-19
Kwase kutsi lapho akhuluma khona naNkulunkulu Jakobe wemisa litje lesikhumbuto, walitsela ngeliwayini nangemafutsa. 15Jakobe wayetsa lendzawo Nkulunkulu abebonakale kuye khona watsi yiBetheli.

Kufa kwaRakheli

16Jakobe nemuti wakhe batfutsa eBetheli, batsi basesekhashane ne-Efratha, Rakheli wafikelwa sikhatsi sekubeleka; wahelwa kamatima. 17Kodvwa asahelwa kamatima umbelekisi wamdvudvuta watsi: “Ungesabi, Rakheli, sewutfole lenye indvodzana.” 18Kwatsi nasafa wetsa loluswane lwakhe watsi nguBhenoni,“Bhenoni” ngesiHebheru lelibito lisho litsi: “indvodzana yelusizi” kodvwa uyise wametsa libito watsi nguBhenjamini.“Bhenjamini” kusho kutsi: “indvodzana letawuba nenhlanhla”

19Rakheli wafa wangcwatjwa eceleni kwemgwaco loya e-Efratha, lendzawo leseyatiwa ngekutsi yiBhetlehema. 20Jakobe wemisa litje lesikhumbuto kuleyo ndzawo, kuze kube ngulamuhla seloku lisakhombisa lelitje lapho kunelithuna laRakheli khona. 21Israyeli wesuka lapho wemisa lithende lakhe ngesheya kweMigdala Ederi.

Emadvodzana aJakobe

(1 Khr. 2:1-2)

22

35:22
Gen. 49:4
1 Khr. 5:1
Israyeli asahleti kuleyo ndzawo, Rubeni walala nenina lomncane, Bhilha, lomunye webafati beyise. Israyeli wakuva loko.

Asawonkhe emadvodzana aJakobe abelishumi namabili. 23Emadvodzana aLeya bekuboRubeni, litubulo laJakobe, bese kuba nguSimeyoni, naLevi, naJuda, na-Isakhari, naZebuloni. 24Emadvodzana aRakheli bekuboJosefa naBhenjamini. 25Emadvodzana aBhilha, sisebenti saRakheli, bekuboDani naNaftali. 26Emadvodzana aZilpha, sisebenti saLeya, bekuboGadi na-Asheri. Ngiwo lawa-ke emadvodzana aJakobe lawatalelwa eMesophothamiya.

Kufa kwa-Isaka

27

35:27
Gen. 13:18
Jakobe wahamba waze wefika ekhaya leyise, Isaka, eMamre ngaseKhiriyathi Abha leseyatiwa ngekutsi iHebroni, lapho kwakuhlala khona Abrahama na-Isaka. 28Isaka wafa asaneminyaka leli-180. 29
35:29
Gen. 25:8
Wafa asamdzala kakhulu, walandzela bokhokho bakhe. Wangcwatjwa bo-Esawu naJakobe, emadvodzana akhe.