Siswati 1996 (SWA96)
32

Jakobe utilungiselela kuhlangana na-Esawu

321Jakobe wachubeka nendlela yakhe, tingilosi taNkulunkulu tamhlangabeta. 2

32:2
2 Khos. 6:17
Hla. 34:7
Jakobe watsi kube atibone letingilosi watsi: “Lesi sikanekiso saNkulunkulu!” Wetsa leyo ndzawo libito watsi yiMahanayimu.

3Jakobe watfumela tigijimi ku-Esawu umnakabo, eveni laseSeyiri, kulaka-Edomu. 4Watibamba ngendlebe watsi: “Nitawufika enkhosini yami, Esawu, niyitjele nitsi: ‘Inceku yakho, Jakobe, itsi: Seloku ngahamba bengisolo ngihleti kaLabani, kuze kube ngulamuhla. 5Nginetinkhabi, netimbongolo, netimvu, netimbuti netisebenti letidvuna naletisikati. Sengitfumele ligama enkhosini yami kutsi kumbe ngingatfola umusa ngemukeleke.’ ” 6Titfunywa tabuya kuJakobe, tafike tatsi: “Simkhandzile umnakenu Esawu; naye sewuyeta utekuhlangabeta, uta nemadvodza langemakhulu lamane.” 7Jakobe wesaba kakhulu waba neluvalo. Wehlukanisa labantfu abehamba nabo, wabenta emacembu lamabili, kanjalo nemihlambi yetimvu, neyetimbuti, neyetinkhomo kanye neyemakamela nako wakwenta njalo. 8Loku abekwenta acabanga atsi: “Nangabe Esawu efika ahlasela lelinye licembu, leli lelinye-ke lelisasele lisengabaleka.”

9

32:9
Gen. 31:13
Jakobe wase uyathandaza watsi: “Nkulunkulu wababemkhulu Abrahama, naNkulunkulu wababe wami Isaka! Simakadze, wena wakhuluma kimi watsi: ‘Ncandzeka ubuyele eveni lakini, nasetihlotjeni takho, mine ngitakwentela lokuhle.’ 10Umusa wakho awukangifaneli nako konkhe kwetsembeka kwakho lokubonakalise kimi, inceku yakho, akukangifaneli. Ngobe lomfula iJordane ngawewela ngiphetse ludvondvolo lwami lodvwa, manje senginemacembu lamabili. 11Ngicela kutsi umane ungephule esandleni semnaketfu Esawu, ngobe ngiyamesaba, kutsi angahle angihlasele abulale bantfwana kanye nabonina. 12
32:12
Gen. 22:17
28:13
Kodvwa wena wakhuluma kimi watsi: ‘Ngiyawukwentela lokuhle, ngandzise nentalo yakho ibe ngangesihlabatsi sangaselwandle, ingete yabaleka ngenca yebunyenti.’ ”

13Jakobe wacitsa busuku bonkhe kuleyo ndzawo, wakhetsela Esawu, umnakabo, sipho etifuyweni takhe, wakhetsa 14timbutikati letingemakhulu lamabili, netiphongo letingemashumi lamabili, netimvukati letingemakhulu lamabili, netihhanca letingemashumi lamabili, 15nemakamela lasengwako langemashumi lamatsatfu kanye nemankhonyane awo, netinkhomati letingemashumi lamane, netinkunzi letilishumi, netimbongolo letinsikati letingemashumi lamabili, naletindvuna letilishumi. 16Tonkhe letifuyo watehlukanisa emkhatsini, taba ngimihlambi leyehlukene, ngulowo nalowo umhlambi wabasesandleni senceku yakhe letsite. Watiyala letinceku takhe watsi: “Hambani ngembili kwami, nishiyelane imikhawu yemabanga latsite, emikhatsini yemihlambi yenu.” 17Inceku yekucala wayiyala watsi: “Nawuhlangana na-Esawu, umnaketfu, akubuta atsi: ‘Wena uwakabani? Uyaphi? Ngetabani letifuyo lotichubako?’ 18ubotsi: ‘Tenceku yakho Jakobe. Utitfumele njengesipho enkhosini yakhe Esawu. Naye, Jakobe, usilandzela ngemuva.’ ” 19Wachubeka wayiyala kanjalo futsi neyesibili, neyesitsatfu, nato tonkhe letinceku lebetichuba lemihlambi atsi: “Ngiko loko-ke leniyakukhuluma ku-Esawu, nanihlangana naye. 20Nibotsi: ‘Yebo, Jakobe inceku yakho, ita ngemuva, iyangilandzela.’ ” Jakobe abecabanga atsi uyatincengela ngaletipho ngekutitfumela kucala, khona kutawutsi nakahlangana naye, abe asamcolele. 21Ngako-ke letipho takhe tahamba embili, yena Jakobe wasala ngemuva esikanekisweni, wabucitsa khona busuku.

Jakobe ubambana naNkulunkulu ePheniyeli

22Ngabona lobo busuku Jakobe wavuka watsatsa bafati bakhe bobabili, netincekukati takhe letimbili, nebantfwabakhe labalishumi namunye, wabeweta etubukweni lemfula iJabhoki. 23Bonkhe wabewetela ngesheya kwemfula nako konkhe labenako, 24

32:24
Hos. 12:3
32:24-26
Hos. 12:3-4
kodvwa yena wasala ngemuva.

Kwase kufika indvodza labambana nayo, kwadzimate kwadzabuka kusa. 25Yatsi kube ibone lendvodza kutsi iyehluleka kuphunyula kuJakobe, yase imtsintsa enyongeni. Inyonga yaJakobe yenyela solomane tibambene etulu nalendvodza. 26Lendvodza yatsi: “Ngiyekele ngihambe, ngobe sekuyasa.”

Jakobe watsi: “Ngingeke ngikuyekele uhambe ungakangibusisi.”

27Yabuta yatsi: “Ngubani libito lakho?”

Waphendvula watsi: “NginguJakobe.”

28

32:28
Gen. 35:10
Lendvodza yatsi: “Libito lakho lingeke lisaba nguJakobe, kodvwa sewutawuba ngu-Israyeli,NgesiHebheru lelibito livakala kungatsi litsi: “ubambene naNkulunkulu” nome “Nkulunkulu uyashikashikana.” ngobe ubambene naNkulunkulu nebantfu, wajinge wancoba.”

29

32:29
Khu. 13:17-18
Jakobe wabuta watsi: “Wena-ke ungubani libito lakho?”

Yaphendvula yatsi: “Ufunelani kwati libito lami?” Yase iyambusisa.

30

32:30
Eks. 33:20
Jakobe lendzawo wayetsa libito watsi: “yiPheniyeli,” lokusho kutsi: “Ngibonene naNkulunkulu buso nebuso, noko umphefumulo wami waphephiswa.” 31Jakobe wesuka ePheniyeli nakuphuma lilanga, asahamba achuta ngenca yenyonga yakhe. 32Ngako-ke kuze kube ngulamuhla titukulwane taka-Israyeli atiwudli umsipha wenyonga, ngobe ngiwo lowo msipha lowatsintfwa kuJakobe.