Siswati 1996 (SWA96)
30

Labanye bantfwana baJakobe

301Watsi kube Rakheli abone kutsi akamtaleli Jakobe bantfwana, waba nesikhwele ngadzadzewabo. Watsi kuJakobe: “Ngiphe bantfwana, ngaphandle kwaloko ngitakufa!”

2Jakobe watfukutselela Rakheli, wadzimate watsi: “Kantsi mine nginguNkulunkulu yini, longuyena avale sitalo sakho?”

3

30:3
Gen. 16:2
Rakheli waphendvula Jakobe watsi: “Nasi sisebenti sami lesinguBilha, ngena kuso, kuze atengitalela, khona nami ngitewuba nebantfwana ngaye.” 4Ngako wamnika Bilha, sisebenti sakhe, kutsi abe ngumkakhe. Jakobe wangena kuBilha, walala naye. 5Bilha wakhulelwa, watalela Jakobe indvodzana. 6Rakheli watsi: “Nkulunkulu ungehlulele, waliva nelivi lami, wangipha indvodzana.” Ngako-ke wayetsa libito layo watsi nguDani.“Dani” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “hlulela ngekukhetsa” 7Waphindze Bilha, sisebenti saRakheli, wakhulelwa, watalela Jakobe indvodzana yesibili. 8Rakheli watsi: “Ngekubambana lokunemandla ngibambene nadzadzewetfu ngamehlula.” Wayetsa libito watsi nguNaftali.“Naftali” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “kubambana kwami”

9Watsi kube abone Leya kutsi sewumile kutala, watsatsa Zilpha, sisebenti sakhe, wasinika Jakobe kutsi sibe ngumkakhe. 10Zilpha sisebenti saLeya, watalela Jakobe indvodzana. 11Leya watsi: “Yinhlanhla lenhle,” ngako wayetsa libito watsi nguGadi.“Gadi” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “inhlanhla” 12Zilpha, sisebenti saLeya, saphindze selamisa ngendvodzana yesibili. 13Leya watsi: “Maye, ngiyajabula! Nyalo labasikati sebayawutsi ngibusisekile.” Ngako wayetsa libito watsi ngu-Asheri.“Asheri” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “jabula”

14Ngesikhatsi kuvunwa kolo, Rubeni watsi uyahamba, watfola umutsi wentalo ensimini, wawumikisa kuLeya, unina. Ngako Rakheli watsi kuLeya: “Ngicela sewumane ungiphe lomunye walomutsi wentalo lotfolwe yindvodzana yakho.”

15Leya watsi kuRakheli: “Wena nanyalo awukeneliswa kutsi wena sewugovuke nendvodza yami? Nyalo sewufuna kutsatsa nalomutsi lengiwutfolelwe yindvodzana yami?”

Rakheli waphendvula Leya watsi: “Ungamane ulale nayo kulobusuku balamuhla, nawungamane nje ungiphe lomutsi wendvodzana yakho.”

16Entsambama nakabuya etsafeni Jakobe, wahlangabetwa nguLeya. Wafike watsi kuJakobe: “Ubota utewulala nami lamuhla, ngobe ngikucashe ngemutsi wentalo lotfolwe yindvodzana yami.” Ngako-ke wavele wayawulala naye kulobo busuku.

17Nkulunkulu wawuva umthandazo waLeya. Leya wakhulelwa, watalela Jakobe indvodzana yesihlanu. 18Leya watsi: “Nkulunkulu unginike umvuzo wami, ngobe indvodza yami ngayinika sisebenti sami.” Lendvodzana wayetsa libito watsi ngu-Isakhari.“Isakhari” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “kucashwe umuntfu” nekutsi “kunemvuzo” 19Leya waphindze wakhulelwa futsi. Watalela Jakobe indvodzana yesitfupha. 20Leya watsi: “Nkulunkulu unginike sipho lesihle. Manje indvodza yami seyitawubambelela kimi, ngobe sengiyitalele emadvodzana lasitfupha.” Ngako wayetsa libito watsi nguZebuloni.“Zebuloni” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “bambelela” 21Emvakwaloko Leya watalela Jakobe indvodzakati, wayetsa libito watsi nguDina.

22Nkulunkulu wakhumbula Rakheli, wawuva umthandazo wakhe, wasivula sitalo sakhe. 23Rakheli wakhulelwa, watala indvodzana, watsi: “Nkulunkulu sewulisusile lihlazo lami.” 24Wayetsa libito watsi nguJosefa,“Josefa” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “shangatsi angangengeta” nekutsi “utsetse” atsi: “Shangatsi Simakadze angangengetela lenye indvodzana.”

Sivumelwane saJakobe naLabani

25Watsi Rakheli asatele Josefa, Jakobe watsi kuLabani: “Ase ungikhulule, ngihambe ngibuyele ekhaya kitsi naseveni lakitsi. 26

30:26
Gen. 31:38
Sale unginika bafati bami, nebantfwabami lengikusebentele ngabo ngitewuhamba, ngobe nawe uyawati umsebenti lengikwentele wona.”

27Labani watsi kuye: “Ase ngisho naku: Sengifundzile, futsi sengiyile ngeva kubemanga kutsi Simakadze ungibusise ngenca yakho. 28Shano liholo lakho, ngitakunika.”

29Jakobe watsi kuye: “Nawe matfupha uyati kutsi ngikusebentele kanjani, nekutsi timphahla takho tandze kanganani tiseluswa ngimi. 30Leto letimbalwa lewawunato ngisengakefiki setandze kakhulu. Simakadze ukubusise kuyo yonkhe indzawo lapho bengifika khona. Kodvwa-ke manje mine ngitayisebentela nini indlu yami?”

31Labani wambuta watsi: “Ufuna ngikuholele ngani?” Jakobe wamphendvula watsi: “Angiwufuni umholo. Ngitawuchubeka ngikwelusele lomhlambi wakho, nawungasemukela nasi sicelo sami: 32Ase ngiyibhidle ekhatsi lemihlambi yakho. Ngitawukhetsa kuyo tonkhe timvu letinemibala naletingemacabhacabha kanye nemazinyane lamnyama, ngikhetse tonkhe timbuti letinemibala naletinemacabhacabha; ngito-ke letitawuba ngumholo wami. 33Ngako kwetsembeka nekulunga kwami ngiko lokuyawungifakazela, nase uta ngemuso utewuhlola umholo wami. Nawukhandza imbuti lengenamabala nalengesiwo emacabhacabha nemvu lengemnyama kuleti takami kuyawukhanya kutsi ngitebile.”

34Labani waphendvula watsi: “Kulungile! Akube njengekusho kwakho.” 35Kodvwa ngalo lelo langa Labani watikhetsa tonkhe timphongo letinemibala naletimacabhacabha, tonkhe letinalokumhlophe nemazinyane lamnyama, watinika emadvodzana akhe kutsi ateluse, 36watsatsa luhambo lwemalanga lamatsatfu kusuka kuJakobe. Jakobe wachubeka wayelusa imihlambi yaLabani leyayisasele.

37Jakobe watsatsa imizaca leyayisemanti yetihlahla telibhabhabhulomu, ne-alimondi, nepleni, wayebula wayenta imishi, yasala yaba mhlophe. 38

30:38
Gen. 31:12
Lemizaca wayibeka embikwaletimvu etinkelebheni, lapho tatinatsa khona, ngobe tatekhwelwa natiye kuyewunatsa. 39Tekhwelelwa etikwayo lemizaca, temitsa, tatala emazinyane lanemibala, nalangemacabhacabha, nalanemishi.

40Jakobe wakhetsa onkhe lamazinyane labetelwe; lemihlambi yeluphawu lwaLabani wayibhekisa ngakulamazinyane. Umhlambi wakhe wawakha ngalendlela wawehlukanisa nemihlambi yaLabani.NgesiHebheru lelivesi alikhanyi kahle

41Kwakutsi njalo nje letifuyo naseticinile setekhwelwa, Jakobe abeke lemizaca kuletinkelebha tekunatsa embikwalomhlambi entele kutsi titekwemitsela eceleni kwalemizaca. 42Kodvwa abengayibeki lemizaca embikwaletifuyo letatiwombile. Ngako-ke Labani wagcina asasalelwe nguletiwombile todvwa, kwatsi leticinile taba taJakobe. 43Jakobe wagcina asanjinge kakhulu, waba nemihlambi lemikhulu, netincekukati, netinceku, nemakamela, netimbongolo.

31

Jakobe ubaleka kaLabani

311Jakobe weva emadvodzana aLabani akhuluma atsi: “Jakobe sewutsetse konkhe lobekukwababe. Sewunjinge ngaletimphahla tababe.” 2Jakobe wabona kutsi buso baLabani babungasamjabuleli njengakucala. 3Simakadze wakhuluma kuJakobe watsi: “Hamba ubuyele eveni lakini, lapho watalelwa khona, ngitawuba nawe.”

4Ngako-ke Jakobe wabita boRakheli naLeya kutsi bete kuye emadlelweni, lapho abelusele khona imfuyo yakhe. 5Wafike wakhuluma kubo watsi: “Sengibonile kutsi buso beyihlo abusangijabuleli njengakucala, kodvwa Nkulunkulu wababe abenami. 6Nani niyati kutsi uyihlo ngimsebentele ngawo onkhe emandla ami. 7

31:7
Hla. 105:14
Kodvwa uyihlo sewungiphambile ngekutsi agucule liholo lami ngalokuphindvwe kalishumi, noko Nkulunkulu akamvumeli kutsi ente lokubi kimi. 8Utsite nakatsi: ‘Liholo lakho kutawuba nguletimacabhacabha todvwa,’ umhlambi wonkhe wesuka watala letimacabhacabha. Nome asatsite: ‘Liholo lakho kutawuba nguletinemishi,’ umhlambi wonkhe wesuka watala letinemishi todvwa. 9Nkulunkulu uyitsatse kanjalo-ke imfuyo yeyihlo wayinika mine.

10“Kwatsi ngesikhatsi tekhwelwa letimbuti ngabhudza, ngatsi ngiyabuka ngabona letiphongo letekhwela letimbutikati kutsi tatinemishi, timacabhacabha, naletimabalabala. 11Ingilosi yaNkulunkulu yangibita ephusheni yatsi: ‘Jakobe!’ Ngasabela ngatsi: ‘Ngilapha.’ 12Yakhuluma kimi yatsi: ‘Buka la, tonkhe letiphongo letekhwela letimbutikati tinemishi, timacabhacabha, timabalabala; ngobe sengikubone konkhe lokwentiwa nguLabani kuwe. 13

31:13
Gen. 28:12,18-22
32:9
NginguNkulunkulu waseBetheli, lapho wagcoba khona litje ngemafutsa, walenta sikhumbuto, wafunga kimi. Sukuma-ke manje, utfutse kulelive, ubuyele eveni lakini, lapho kunenkhaba yakho khona.’ ”

14BoRakheli naLeya baphendvula batsi: “Pho, sisenaso yini sabelo nome lifa lekungeletfu endlini yababe? 15Kambe asisesibo bafokati yini? Ngobe sewatsengisa ngatsi, nemali layitfola ngatsi sewayidla wayicedza. 16Yonkhe ingcebo letsetfwe nguNkulunkulu kubabe ngeyetfu nebantfwabetfu. Ngako-ke, yenta loko Nkulunkulu lakukhulume kuwe.”

17Jakobe wesuka lapho wagibelisa bantfwabakhe nebafati bakhe emakameleni, 18wayichuba yonkhe imfuyo yakhe kanye nako konkhe kwakhe labekuholile eMesophothamiya, wancandzeka wabuyela kuyise, Isaka, eveni laseKhenani. 19

31:19
Khu. 17:5
18:14,17
1 Sam. 19:13
Hos. 3:4
Labani abengekho ayewuhhula timvu takhe, Rakheli weba tithico takabo. 20Jakobe wamnyenyela Labani, umSiriya, ngobe akazange amtjele kutsi utawuhamba. 21Wabaleka nako konkhe labenako, wewela umfula iYufrathe, emabombo awabhekise ngasetintsabeni takaGileyadi.

Labani ucosha Jakobe

22Watsi kube Labani atjelwe ngelilanga lesitsatfu kutsi Jakobe akasekho ubalekile, 23watsatsa bomnakabo wamlandzela amcosha ngemuva, kwadzimate kwaphela emalanga lasikhombisa, waze wamkhandza etintsabeni takaGileyadi. 24Kodvwa Nkulunkulu weta wakhuluma ngeliphupho kuLabani, umSiriya, watsi: “Ucaphele ungakhulumi lokuhle nome lokubi kuJakobe.” 25Labani wamkhandza Jakobe. Jakobe abemise lithende lakhe kuleto tintsaba takaGileyadi, naLabani kanye nabomnakabo naye wakanekisa kuto leto tintsaba.

26Labani wafike wakhuluma kuJakobe, watsi: “Seyini-ke lena lose uyentile, unginyenyeleleni ngekuhamba nemadvodzakati ami kungatsi bafati lobatfumbe emphini? 27Uhambeleni ngekunyenya? Awukangitjeli ngani, khona phela ngitekukhipa ngekujabula, nangekuhlabela, nangelugubhu, nangelihabhu? 28Awukangivumeli ngani kutsi ngivalelise emadvodzana nemadvodzakati ami ngekuwanga? Ibulima-ke lentfo loyentile. 29Nginawo emandla ekukulimata; kodvwa Nkulunkulu weyihlo ukhulume kimi itolo ebusuku ephusheni watsi: ‘Ucaphele, ungakhulumi lokuhle nome lokubi kuJakobe.’ 30Nyalo-ke njengobe sewuhamba ukhumbule bakini, utebeleni letithico tami?”

31Jakobe waphendvula Labani, watsi: “Kungobe ngesabile kutsi ungahle ungemuke lamadvodzakati akho. 32Kodvwa lowo loyawukhandza tithico takho kuye akafe nekufa. Phenya la emkhatsini wetfu ukhombe lokukwakho lokukimi ukutsatse bonkhe bantfu babuka.” Phela Jakobe abengati kutsi letithico tatebiwe nguRakheli.

33Ngako-ke Labani waya ethendeni laJakobe, nelaLeya, nasethendeni letisebenti letisikati letimbili; kodvwa akatitfolanga tithico. Waphuma ethendeni laLeya waya ethendeni laRakheli. 34Rakheli bekatsetse letithico watifihla ngaphansi kwesihlalo selikamela, wahlala etikwato. Labani, watiphumphutsa lonkhe lithende laRakheli, wangete watitfola. 35Rakheli watsi kuyise: “Shangatsi inkhosi yami ingete yangitfukutselela ngekutsi ngingeke ngiphakame embikwayo, ngobe ngisesikhatsini.” Labani waphenya, wanyakulula, kodvwa akazange atitfole letithico.

36Jakobe watfukutsela wagcwala kokana, watsetsisa Labani watsi: “Siphi-ke siphambuko sami? Sono sami siphi, kutsi bewungaze ungitfungatse kangaka? 37Njengobe sewuphenye watinyakulula kangaka letimphahla tami, tiphi-ke temndeni wakho? Tibeke la embikwabo bonkhe labantfu babuka kutsi kube ngibo lababehluleli emkhatsini wakho nami. 38Ngicedze iminyaka lengema-20 ngihleti nawe. Timvu takho netimbuti takho atizange setiphunte, angizange sengidle kwasasihhanca sakho. 39

31:39
Eks. 22:12
Ngisho naleti letatidliwe tilwane tesiganga ngangingatiletsi kuwe, kodvwa ngangivele ngitenane ngetami. Nawe wawuvele utifune kimi letebiwe emini nome ebusuku. 40Emini bengibhadliswa lilanga, ebusuku ngishushwe lichwa, ngiphelelwe nabutfongo. 41Bengihleti nawe iminyaka lengemashumi lamabili, emadvodzakati akho ngiwasebentele iminyaka lelishumi namine, timphahla takho ngatelusa iminyaka lesitfupha, nakhona lapho wangidlelela umholo wami ngekuwugucula emahlandla lalishumi. 42Kube Nkulunkulu wababe, naNkulunkulu wa-Abrahama, lokwesaba kwa-Isaka, abengekho ngakimi, ngineliciniso kutsi ngabe ungicoshile ngahamba mahhala ngite lutfo. Kodvwa Nkulunkulu ukubonile kuhlupheka kwami nemsebenti wetandla tami, wase uyakwekhuta kulobusuku bayitolo.”

Sivumelwane emkhatsini waJakobe naLabani

43Labani waphendvula Jakobe watsi: “Lamadvodzakati lawa ngami, nalabantfwana bami, nalemihlambi yami, nako konkhe loku lokubonako kwami. Kodvwa kute lengingabuye ngikwente ngalamadvodzakati nalabantfwabawo lababatele. 44Lokuncono kota sente sivumelwane, wena nami, kube bufakazi emkhatsini wetfu sobabili.”

45Ngako-ke Jakobe watsatsa litje walimisa kutsi libe sikhumbuto. 46Jakobe wakhuluma kulamadvodza labehamba nawo watsi ababutse ematje. Nembala awabutsa enta ngawo sivivane, badla ndzawonye badlela eceleni kwaso. 47Labani wasetsa watsi yiJega Sahadutha;“Jega Sahadutha” ngesi-Aramu lelibito lisho “incumbi yesikhumbuto” kodvwa Jakobe wasetsa watsi yiGaledi.“Galedi” ngesiHebheru lelibito lisho “incumbi yesikhumbuto” 48Labani wakhuluma kuJakobe watsi: “Lamuhla lesivivane sibufakazi emkhatsini wakho nami.” Ngako-ke wasetsa watsi yiGaledi. 49Lelinye libito laso watsi yiMispa,“Mispa” ngesiHebheru lelibito lisho “umbhoshongo wekulindza” ngobe abetsi: “Shangatsi Simakadze angasigcina sobabili nome sesehlukene. 50Nawuwaphatsa kabi lamadvodzakati ami nome sewutsatsa labanye bafati ngaphandle kwawo nome ungabonwa ngumuntfu, kodvwa ubokhumbula kutsi Nkulunkulu ungufakazi emkhatsini wetfu sobabili.” 51Labani wachubeka wakhuluma kuJakobe, watsi: “Buka nasi sivivane nalelitje lelisikhumbuto lengikubeke embikwetfu sobabili. 52Lesivivane asibe bufakazi, nalelitje kube ngulona bufakazi, bekutsi ngingeke ngendlule lesivivane nalelitje ngewelele ngakuwe, nawe futsi ungeke wendlule lesivivane nalelitje wewelele ngakimi kutakwenta bubi. 53Nkulunkulu wa-Abrahama naNkulunkulu waNahori, utakwehlulela emkhatsini wetfu.” Ngako-ke Jakobe wafunga ngaNkulunkulu weyise Isaka, wagomela kutsi utasigcina lesetsembiso. 54Jakobe wanikela ngemhlatjelo etikwentsaba, wase umema lamadvodza kutsi atewudla sinkhwa. Adla ahlala busuku bonkhe kuleyo ntsaba. 55Labani wavuka ngakusasa ekuseni ngetingweti, wanga batukulu bakhe nemadvodzakati akhe, wababusisa, wancandzeka wabuyela ekhaya kakhe.

32

Jakobe utilungiselela kuhlangana na-Esawu

321Jakobe wachubeka nendlela yakhe, tingilosi taNkulunkulu tamhlangabeta. 2

32:2
2 Khos. 6:17
Hla. 34:7
Jakobe watsi kube atibone letingilosi watsi: “Lesi sikanekiso saNkulunkulu!” Wetsa leyo ndzawo libito watsi yiMahanayimu.

3Jakobe watfumela tigijimi ku-Esawu umnakabo, eveni laseSeyiri, kulaka-Edomu. 4Watibamba ngendlebe watsi: “Nitawufika enkhosini yami, Esawu, niyitjele nitsi: ‘Inceku yakho, Jakobe, itsi: Seloku ngahamba bengisolo ngihleti kaLabani, kuze kube ngulamuhla. 5Nginetinkhabi, netimbongolo, netimvu, netimbuti netisebenti letidvuna naletisikati. Sengitfumele ligama enkhosini yami kutsi kumbe ngingatfola umusa ngemukeleke.’ ” 6Titfunywa tabuya kuJakobe, tafike tatsi: “Simkhandzile umnakenu Esawu; naye sewuyeta utekuhlangabeta, uta nemadvodza langemakhulu lamane.” 7Jakobe wesaba kakhulu waba neluvalo. Wehlukanisa labantfu abehamba nabo, wabenta emacembu lamabili, kanjalo nemihlambi yetimvu, neyetimbuti, neyetinkhomo kanye neyemakamela nako wakwenta njalo. 8Loku abekwenta acabanga atsi: “Nangabe Esawu efika ahlasela lelinye licembu, leli lelinye-ke lelisasele lisengabaleka.”

9

32:9
Gen. 31:13
Jakobe wase uyathandaza watsi: “Nkulunkulu wababemkhulu Abrahama, naNkulunkulu wababe wami Isaka! Simakadze, wena wakhuluma kimi watsi: ‘Ncandzeka ubuyele eveni lakini, nasetihlotjeni takho, mine ngitakwentela lokuhle.’ 10Umusa wakho awukangifaneli nako konkhe kwetsembeka kwakho lokubonakalise kimi, inceku yakho, akukangifaneli. Ngobe lomfula iJordane ngawewela ngiphetse ludvondvolo lwami lodvwa, manje senginemacembu lamabili. 11Ngicela kutsi umane ungephule esandleni semnaketfu Esawu, ngobe ngiyamesaba, kutsi angahle angihlasele abulale bantfwana kanye nabonina. 12
32:12
Gen. 22:17
28:13
Kodvwa wena wakhuluma kimi watsi: ‘Ngiyawukwentela lokuhle, ngandzise nentalo yakho ibe ngangesihlabatsi sangaselwandle, ingete yabaleka ngenca yebunyenti.’ ”

13Jakobe wacitsa busuku bonkhe kuleyo ndzawo, wakhetsela Esawu, umnakabo, sipho etifuyweni takhe, wakhetsa 14timbutikati letingemakhulu lamabili, netiphongo letingemashumi lamabili, netimvukati letingemakhulu lamabili, netihhanca letingemashumi lamabili, 15nemakamela lasengwako langemashumi lamatsatfu kanye nemankhonyane awo, netinkhomati letingemashumi lamane, netinkunzi letilishumi, netimbongolo letinsikati letingemashumi lamabili, naletindvuna letilishumi. 16Tonkhe letifuyo watehlukanisa emkhatsini, taba ngimihlambi leyehlukene, ngulowo nalowo umhlambi wabasesandleni senceku yakhe letsite. Watiyala letinceku takhe watsi: “Hambani ngembili kwami, nishiyelane imikhawu yemabanga latsite, emikhatsini yemihlambi yenu.” 17Inceku yekucala wayiyala watsi: “Nawuhlangana na-Esawu, umnaketfu, akubuta atsi: ‘Wena uwakabani? Uyaphi? Ngetabani letifuyo lotichubako?’ 18ubotsi: ‘Tenceku yakho Jakobe. Utitfumele njengesipho enkhosini yakhe Esawu. Naye, Jakobe, usilandzela ngemuva.’ ” 19Wachubeka wayiyala kanjalo futsi neyesibili, neyesitsatfu, nato tonkhe letinceku lebetichuba lemihlambi atsi: “Ngiko loko-ke leniyakukhuluma ku-Esawu, nanihlangana naye. 20Nibotsi: ‘Yebo, Jakobe inceku yakho, ita ngemuva, iyangilandzela.’ ” Jakobe abecabanga atsi uyatincengela ngaletipho ngekutitfumela kucala, khona kutawutsi nakahlangana naye, abe asamcolele. 21Ngako-ke letipho takhe tahamba embili, yena Jakobe wasala ngemuva esikanekisweni, wabucitsa khona busuku.

Jakobe ubambana naNkulunkulu ePheniyeli

22Ngabona lobo busuku Jakobe wavuka watsatsa bafati bakhe bobabili, netincekukati takhe letimbili, nebantfwabakhe labalishumi namunye, wabeweta etubukweni lemfula iJabhoki. 23Bonkhe wabewetela ngesheya kwemfula nako konkhe labenako, 24

32:24
Hos. 12:3
32:24-26
Hos. 12:3-4
kodvwa yena wasala ngemuva.

Kwase kufika indvodza labambana nayo, kwadzimate kwadzabuka kusa. 25Yatsi kube ibone lendvodza kutsi iyehluleka kuphunyula kuJakobe, yase imtsintsa enyongeni. Inyonga yaJakobe yenyela solomane tibambene etulu nalendvodza. 26Lendvodza yatsi: “Ngiyekele ngihambe, ngobe sekuyasa.”

Jakobe watsi: “Ngingeke ngikuyekele uhambe ungakangibusisi.”

27Yabuta yatsi: “Ngubani libito lakho?”

Waphendvula watsi: “NginguJakobe.”

28

32:28
Gen. 35:10
Lendvodza yatsi: “Libito lakho lingeke lisaba nguJakobe, kodvwa sewutawuba ngu-Israyeli,NgesiHebheru lelibito livakala kungatsi litsi: “ubambene naNkulunkulu” nome “Nkulunkulu uyashikashikana.” ngobe ubambene naNkulunkulu nebantfu, wajinge wancoba.”

29

32:29
Khu. 13:17-18
Jakobe wabuta watsi: “Wena-ke ungubani libito lakho?”

Yaphendvula yatsi: “Ufunelani kwati libito lami?” Yase iyambusisa.

30

32:30
Eks. 33:20
Jakobe lendzawo wayetsa libito watsi: “yiPheniyeli,” lokusho kutsi: “Ngibonene naNkulunkulu buso nebuso, noko umphefumulo wami waphephiswa.” 31Jakobe wesuka ePheniyeli nakuphuma lilanga, asahamba achuta ngenca yenyonga yakhe. 32Ngako-ke kuze kube ngulamuhla titukulwane taka-Israyeli atiwudli umsipha wenyonga, ngobe ngiwo lowo msipha lowatsintfwa kuJakobe.