Siswati 1996 (SWA96)
30

Labanye bantfwana baJakobe

301Watsi kube Rakheli abone kutsi akamtaleli Jakobe bantfwana, waba nesikhwele ngadzadzewabo. Watsi kuJakobe: “Ngiphe bantfwana, ngaphandle kwaloko ngitakufa!”

2Jakobe watfukutselela Rakheli, wadzimate watsi: “Kantsi mine nginguNkulunkulu yini, longuyena avale sitalo sakho?”

3

30:3
Gen. 16:2
Rakheli waphendvula Jakobe watsi: “Nasi sisebenti sami lesinguBilha, ngena kuso, kuze atengitalela, khona nami ngitewuba nebantfwana ngaye.” 4Ngako wamnika Bilha, sisebenti sakhe, kutsi abe ngumkakhe. Jakobe wangena kuBilha, walala naye. 5Bilha wakhulelwa, watalela Jakobe indvodzana. 6Rakheli watsi: “Nkulunkulu ungehlulele, waliva nelivi lami, wangipha indvodzana.” Ngako-ke wayetsa libito layo watsi nguDani.“Dani” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “hlulela ngekukhetsa” 7Waphindze Bilha, sisebenti saRakheli, wakhulelwa, watalela Jakobe indvodzana yesibili. 8Rakheli watsi: “Ngekubambana lokunemandla ngibambene nadzadzewetfu ngamehlula.” Wayetsa libito watsi nguNaftali.“Naftali” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “kubambana kwami”

9Watsi kube abone Leya kutsi sewumile kutala, watsatsa Zilpha, sisebenti sakhe, wasinika Jakobe kutsi sibe ngumkakhe. 10Zilpha sisebenti saLeya, watalela Jakobe indvodzana. 11Leya watsi: “Yinhlanhla lenhle,” ngako wayetsa libito watsi nguGadi.“Gadi” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “inhlanhla” 12Zilpha, sisebenti saLeya, saphindze selamisa ngendvodzana yesibili. 13Leya watsi: “Maye, ngiyajabula! Nyalo labasikati sebayawutsi ngibusisekile.” Ngako wayetsa libito watsi ngu-Asheri.“Asheri” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “jabula”

14Ngesikhatsi kuvunwa kolo, Rubeni watsi uyahamba, watfola umutsi wentalo ensimini, wawumikisa kuLeya, unina. Ngako Rakheli watsi kuLeya: “Ngicela sewumane ungiphe lomunye walomutsi wentalo lotfolwe yindvodzana yakho.”

15Leya watsi kuRakheli: “Wena nanyalo awukeneliswa kutsi wena sewugovuke nendvodza yami? Nyalo sewufuna kutsatsa nalomutsi lengiwutfolelwe yindvodzana yami?”

Rakheli waphendvula Leya watsi: “Ungamane ulale nayo kulobusuku balamuhla, nawungamane nje ungiphe lomutsi wendvodzana yakho.”

16Entsambama nakabuya etsafeni Jakobe, wahlangabetwa nguLeya. Wafike watsi kuJakobe: “Ubota utewulala nami lamuhla, ngobe ngikucashe ngemutsi wentalo lotfolwe yindvodzana yami.” Ngako-ke wavele wayawulala naye kulobo busuku.

17Nkulunkulu wawuva umthandazo waLeya. Leya wakhulelwa, watalela Jakobe indvodzana yesihlanu. 18Leya watsi: “Nkulunkulu unginike umvuzo wami, ngobe indvodza yami ngayinika sisebenti sami.” Lendvodzana wayetsa libito watsi ngu-Isakhari.“Isakhari” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “kucashwe umuntfu” nekutsi “kunemvuzo” 19Leya waphindze wakhulelwa futsi. Watalela Jakobe indvodzana yesitfupha. 20Leya watsi: “Nkulunkulu unginike sipho lesihle. Manje indvodza yami seyitawubambelela kimi, ngobe sengiyitalele emadvodzana lasitfupha.” Ngako wayetsa libito watsi nguZebuloni.“Zebuloni” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “bambelela” 21Emvakwaloko Leya watalela Jakobe indvodzakati, wayetsa libito watsi nguDina.

22Nkulunkulu wakhumbula Rakheli, wawuva umthandazo wakhe, wasivula sitalo sakhe. 23Rakheli wakhulelwa, watala indvodzana, watsi: “Nkulunkulu sewulisusile lihlazo lami.” 24Wayetsa libito watsi nguJosefa,“Josefa” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “shangatsi angangengeta” nekutsi “utsetse” atsi: “Shangatsi Simakadze angangengetela lenye indvodzana.”

Sivumelwane saJakobe naLabani

25Watsi Rakheli asatele Josefa, Jakobe watsi kuLabani: “Ase ungikhulule, ngihambe ngibuyele ekhaya kitsi naseveni lakitsi. 26

30:26
Gen. 31:38
Sale unginika bafati bami, nebantfwabami lengikusebentele ngabo ngitewuhamba, ngobe nawe uyawati umsebenti lengikwentele wona.”

27Labani watsi kuye: “Ase ngisho naku: Sengifundzile, futsi sengiyile ngeva kubemanga kutsi Simakadze ungibusise ngenca yakho. 28Shano liholo lakho, ngitakunika.”

29Jakobe watsi kuye: “Nawe matfupha uyati kutsi ngikusebentele kanjani, nekutsi timphahla takho tandze kanganani tiseluswa ngimi. 30Leto letimbalwa lewawunato ngisengakefiki setandze kakhulu. Simakadze ukubusise kuyo yonkhe indzawo lapho bengifika khona. Kodvwa-ke manje mine ngitayisebentela nini indlu yami?”

31Labani wambuta watsi: “Ufuna ngikuholele ngani?” Jakobe wamphendvula watsi: “Angiwufuni umholo. Ngitawuchubeka ngikwelusele lomhlambi wakho, nawungasemukela nasi sicelo sami: 32Ase ngiyibhidle ekhatsi lemihlambi yakho. Ngitawukhetsa kuyo tonkhe timvu letinemibala naletingemacabhacabha kanye nemazinyane lamnyama, ngikhetse tonkhe timbuti letinemibala naletinemacabhacabha; ngito-ke letitawuba ngumholo wami. 33Ngako kwetsembeka nekulunga kwami ngiko lokuyawungifakazela, nase uta ngemuso utewuhlola umholo wami. Nawukhandza imbuti lengenamabala nalengesiwo emacabhacabha nemvu lengemnyama kuleti takami kuyawukhanya kutsi ngitebile.”

34Labani waphendvula watsi: “Kulungile! Akube njengekusho kwakho.” 35Kodvwa ngalo lelo langa Labani watikhetsa tonkhe timphongo letinemibala naletimacabhacabha, tonkhe letinalokumhlophe nemazinyane lamnyama, watinika emadvodzana akhe kutsi ateluse, 36watsatsa luhambo lwemalanga lamatsatfu kusuka kuJakobe. Jakobe wachubeka wayelusa imihlambi yaLabani leyayisasele.

37Jakobe watsatsa imizaca leyayisemanti yetihlahla telibhabhabhulomu, ne-alimondi, nepleni, wayebula wayenta imishi, yasala yaba mhlophe. 38

30:38
Gen. 31:12
Lemizaca wayibeka embikwaletimvu etinkelebheni, lapho tatinatsa khona, ngobe tatekhwelwa natiye kuyewunatsa. 39Tekhwelelwa etikwayo lemizaca, temitsa, tatala emazinyane lanemibala, nalangemacabhacabha, nalanemishi.

40Jakobe wakhetsa onkhe lamazinyane labetelwe; lemihlambi yeluphawu lwaLabani wayibhekisa ngakulamazinyane. Umhlambi wakhe wawakha ngalendlela wawehlukanisa nemihlambi yaLabani.NgesiHebheru lelivesi alikhanyi kahle

41Kwakutsi njalo nje letifuyo naseticinile setekhwelwa, Jakobe abeke lemizaca kuletinkelebha tekunatsa embikwalomhlambi entele kutsi titekwemitsela eceleni kwalemizaca. 42Kodvwa abengayibeki lemizaca embikwaletifuyo letatiwombile. Ngako-ke Labani wagcina asasalelwe nguletiwombile todvwa, kwatsi leticinile taba taJakobe. 43Jakobe wagcina asanjinge kakhulu, waba nemihlambi lemikhulu, netincekukati, netinceku, nemakamela, netimbongolo.