Siswati 1996 (SWA96)
2

Lilanga lesikhombisa

21Ngako-ke kwase kupheleliswe lizulu nemhlaba, nendalo yako konkhe. 2

2:2
Eks. 20:11
31:17
Dut. 5:14
Heb. 4:4
Ngelilanga lesikhombisa Nkulunkulu abesawucedzile wonkhe umsebenti wakhe labewenta; wase uyaphumula. 3Ngako-ke Nkulunkulu walibusisa lilanga lesikhombisa, walingcwelisa; ngobe ngalo waphumula emsebentini wakhe wonkhe wekudala.

4Ladalwa kanjalo-ke lizulu nemhlaba.

Insimi yase-Edeni

Ngesikhatsi Nkulunkulu Simakadze enta umhlaba nelizulu, 5kusete nakunye lokumilako emhlabeni, netibhidvo tisengakabikho, ngobe Nkulunkulu Simakadze abesengakayinisi imvula emhlabeni, kwakute umuntfu wekuwulima lomhlaba. 6Noko kwenyuka inkhungu, iphuma emhlabatsini, yanisela wonkhe umhlaba.

7

2:7
1 Khor. 15:45,47
Nkulunkulu Simakadze wase ubumba umuntfu ngelutfuli lwemhlabatsi, waphefumulela umoya wekuphila emakhaleni akhe; umuntfu wase uba ngumuntfu lophilako.

8Nkulunkulu Simakadze wahlanyela insimi yase-Edeni ngasemphumalanga; wambeka khona-ke lomuntfu labesamentile. 9Nkulunkulu Simakadze wamilisa emhlabatsini tonkhe tihlahla letibukekako letimnandzi; ekhatsi nensimi wamilisa sihlahla sekuphila kanye nesihlahla sekwati lokuhle nalokubi.

10Kwavela umfula lowageleta wanisela insimi yase-Edeni, udzabula ekhatsi nayo, bese wehlukana uba ngimifula lemine. 11Libito lemfula wekucala yiPhishoni; ngulona logeleta utungelete lonkhe live laseHavila, lapho kunegolide khona. 12Igolide yalelo live yinhle kakhulu; kunenhlaka yebhedola kanye nelitje isholamu kulelo live. 13Umfula wesibili yiGihoni; ngiwo logeleta utungelete lonkhe live laseKushe. 14Libito lemfula wesitsatfu yiThigrisi, logeletela ngasemphumalanga ye-Asiriya. Umfula wesine yiYufrathe.

15Nkulunkulu Simakadze wamtsatsa umuntfu wambeka ensimini yase-Edeni kutsi ayilime, ayilindze. 16Nkulunkulu Simakadze wamyala umuntfu watsi kuye: “Ungadla ngekutsandza kwakho tonkhe titselo letilapha ensimini; 17kodvwa ungasidli sitselo sesihlahla sekwati lokulungile nalokungakalungi, ngobe mhlazana usidla uyakufa nekufa.”

Kudalwa kwalomsikati

18

2:18
Shu. 4:9
Nkulunkulu Simakadze watsi: “Akukuhle kutsi umuntfu ahlale yedvwana. Ngitamentela umsiti lolungele yena.” 19Ngako-ke Nkulunkulu Simakadze wabumba ngemhlabatsi tonkhe tilwane tesiganga, netinyoni letindiza emoyeni, watiletsa kumuntfu kutsi abone kutsi utetsa njani. Lawo mabito latetsa wona tabitwa ngawo. 20Ngako-ke umuntfu watetsa emabito tonkhe tifuyo, netinyoni letindiza emoyeni, nato tonkhe tilwane tesiganga. Kepha Adamu“Adamu” kusho “umuntfu” akamtfolanga umsiti labelungele yena. 21Ngako-ke Nkulunkulu Simakadze wamehlisela umuntfu butfongo lobukhulu; walala. Nkulunkulu wase ukhipha lolunye lwetimbambo takhe wagcwalisa sikhala ngenyama. 22
2:22
1 Khor. 11:8
1 Thim. 2:13
Nkulunkulu Simakadze wambumba lomsikati ngelubhambo labelukhiphe kulomdvuna, wase umyisa endvodzeni.

23Indvodza yatsi:

“Lona-ke sewulitsambo lematsambo ami,

nenyama yenyama yami.

Uyawubitwa ngekutsi: ‘yindvodzakati’,

ngobe utsetfwe endvodzeni.”

24
2:24
Mat. 19:5
Mak. 10:7
Ef. 5:31
Ngako-ke indvodza iyawushiya uyise nenina inamatsele kumfati wayo, bese baba nyamanye.

25Babehamba ngcunu, bobabili, lendvodza nemkayo, bate emahloni.

3

Kuwela kwemuntfu esonweni

31

3:1
Joh. 8:44
Inyoka yayinebucili kwendlula tonkhe tilwane tesiganga labetentile Nkulunkulu Simakadze. Yatsi kumfati: “Kodvwa ngempela Nkulunkulu ushito yini kutsi: ‘Ningadli nome ngusinye nje sitselo setihlahla letisensimini’?”

2Umfati waphendvula inyoka watsi: “Singatidla titselo tetihlahla letisensimini, 3ngaphandle kwesitselo sesihlahla lesisekhatsi nensimi; Nkulunkulu utsite: ‘Ningasidli sitselo sesihlahla lesisekhatsi nensimi, ningasitsintsi nekusitsintsa, kuze ningafi.’ ”

4Inyoka yatsi kumfati: “Ningeke nife. 5Kepha Nkulunkulu uyati kutsi mhlazana nisidla, emehlo enu ayawuvuleka, bese nifanana naNkulunkulu nikwati lokuhle nalokubi.”

6

3:6
2 Khor. 11:3
1 Thim. 2:14
Ngako-ke watsi umfati kube abone kutsi lesihlahla sasifanelwe kudliwa, nekutsi sasibukeka sisihle, nekutsi lesihlahla sasifanele kumhlakaniphisa umuntfu, wakha kulesihlahla wadla. Wanika nendvodza yakhe, nayo yadla. 7Emehlo abo bobabili ase ayavuleka, batibona kutsi bangcunu; base batfunga emacembe emkhiwa, batentela kwekuvunula.

8Ekupholeni kwelilanga beva Nkulunkulu Simakadze ahambahamba ensimini; bo-Adamu nemkakhe bambhacela Nkulunkulu Simakadze emkhatsini wetihlahla tensimi. 9Kodvwa Nkulunkulu Simakadze wabita Adamu watsi: “Ukuphi?”

10Waphendvula watsi: “Ngive livi lakho ensimini, ngase ngiyesaba, ngobe ngihamba ngcunu; ngabhaca.”

11Nkulunkulu wambuta watsi: “Ngubani losakutjele kutsi uhamba ngcunu? Sewusidlile yini lesitselo salesihlahla lengakuyala ngaso kutsi ungabosidla?”

12Adamu waphendvula watsi: “Ngulomfati lowanginika yena kutsi ahlale nami, nguye lona longinike lesitselo, ngase ngiyasidla.”

13Nkulunkulu Simakadze watsi kumfati: “Yini-ke lena lose uyentile?”

Umfati watsi: “Ngikhohliswe yinyoka, ngase ngiyadla.”

Nkulunkulu ukhipha sigwebo

14Nkulunkulu Simakadze watsi enyokeni:

“Njengobe sewente loku,

sewucalekiswe

ngetulu kwato tonkhe tilwane:

tonkhe tifuyo,

nato tonkhe tilwane tesiganga.

Sewuyawuhamba ngesisu sakho,

ngesikhatsi sonkhe sekuphila kwakho

udle lutfuli lwemhlabatsi.

15

3:15
Rom. 16:20
Heb. 2:14
1 Joh. 3:8
Ngitawubeka butsa

emkhatsini wakho nemfati,

nasemkhatsini wentalo yakho nentalo yemfati.

Yona iyawufihlita inhloko yakho,

wena uyawuluma sitsendze sayo.”

16

3:16
Ef. 5:22
Watsi kumfati:

“Ngitakwandzisa buhlungu ekukhulelweni kwakho,

bube bukhulu kakhulu;

uyawutala bantfwana kabuhlungu.

Kufisa kwakho kuyawubasendvodzeni yakho,

yona iyakukubusa.”

17

3:17
Rom. 8:20
Ku-Adamu watsi:

“Njengobe ulalele livi lemfati wakho,

wasidla lesitselo salesihlahla

lengakuyala ngaso ngatsi: ‘Ungasidli,’

umhlaba sewucalekisiwe ngenca yakho.

Sewuyakudla kuwo kamatima

onkhe emalanga ekuphila kwakho.

18Uyawukuvetela emanyeva nelukhula,

wena uyakudla lokumila esigangeni.

19

3:19
Hla. 90:3
104:29
Shu. 3:20
12:7
Rom. 5:12
Uyawusebenta kamatima,

ukujulukele kudla kwakho,

udzimate ubuyele emhlabatsini,

ngobe vele watsatfwa kuwo;

njengobe ulutfuli,

uyawubuyela elutfulini.”

20Adamu wametsa umkakhe watsi ngu-Eva,“Eva” kusho “kuphila” ngobe waba ngunina wabo bonkhe labaphilako. 21Nkulunkulu Simakadze wentela bo-Adamu nemkakhe kwekwembatsa kwetikhumba, wabembatsisa.

Bo-Adamu na-Eva bayacoshwa

22Nkulunkulu Simakadze watsi: “Ase nibuke, Adamu sewunjengatsi, sewuyakwati lokuhle nalokubi. Angahle akhe kulesihlahla sekuphila adle, bese uphila kuze kube phakadze naphakadze.” 23Ngako-ke Nkulunkulu Simakadze wamcosha ensimini yase-Edeni, kutsi alime umhlabatsi labetsatfwe kuwo. 24

3:24
Jer. 46:10
Hez. 1:4
10:1
Wamkhipha lo-Adamu; kwase kutsi ngasemphumalanga nensimi yase-Edeni wabeka emakherubhi kanye nenkemba lenelilangabi lephendvuphendvukako ilindze indlela leya esihlahleni sekuphila.

4

BoKhayini na-Abela

41Adamu wamati Eva, umkakhe; Eva wakhulelwa watala Khayini, watsi: “Ngitfole indvodzana ngekusitwa nguSimakadze.” 2Emvakwaloko watala Abela, umnakabo. Yena-ke Abela waba ngumelusi wetimvu, Khayini waba ngumlimi wemhlabatsi. 3Ngekuhamba kwesikhatsi Khayini waletsa umnikelo wetitselo temhlabatsi kuSimakadze. 4

4:4
Heb. 11:4
Na-Abela waletsa ematubulo etimvu takhe letikhuluphele. Simakadze wanaka Abela nemnikelo wakhe; 5kepha Khayini nemnikelo wakhe akazange amnake. Ngako-ke Khayini watfukutsela kakhulu; buso bakhe banyukumala, bahlwa. 6Simakadze watsi kuKhayini: “Utfukutseleleni? Buso bakho bunyukumaleleni? 7
4:7
Rom. 6:12
Angitsi nawenta lokulungile, uyemukeleka? Nawungenti lokulungile, sono siyakucatsamela ngasemnyango. Sifuna wena, kodvwa wena kufanele usincobe.”

8

4:8
Mat. 23:35
1 Joh. 3:12
Juda 1:11
Khayini wase utsi ku-Abela, umnakabo: “Asambe, siye etsafeni.”Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo Batsi kube befike etsafeni, Khayini wesukela umnakabo, wambulala.

9Simakadze wabuta kuKhayini watsi: “Uphi umnakenu Abela?”

Watsi: “Angimati. Ngingumlindzi wemnaketfu yini mine?”

10

4:10
Heb. 12:24
Jobe 15:20
Simakadze watsi kuye: “Wenteni? Livi lengati yemnakenu liyakhala kimi, lisemhlabatsini. 11Sewucalekisiwe emhlabatsini lekunguwona ukhamise umlomo wawo wemukela ingati yemnakenu esandleni sakho. 12Nawulima umhlabatsi, ngeke usakunika sivuno sawo lesihle; wena sewuyawuba ngumhambuma neluzulane emhlabeni.”

13Khayini watsi kuSimakadze: “Sijeziso sami singetulu kwemandla ami. 14Asubuke, sewuyangicosha lamuhla la emhlabatsini, ngisuke nasebukhoneni bakho, ngibe ngumhambuma neluzulane emhlabeni; kantsi futsi wonkhe lohlangana nami uyawungibulala.”

15Kodvwa Simakadze watsi: “Cha, akunjalo! Lowo lobulala Khayini kuyawuphindziselwa kuye kuze kube kasikhombisa.” Simakadze wabeka Khayini luphawu, khona kutewuba secwayiso sekutsi lowo lohlangana naye angambulali. 16Khayini wase uyesuka ebukhoneni baSimakadze wayawuhlala eveni laseNodi, ngasemphumalanga yase-Edeni.

Titukulwane takaKhayini

17Khayini wamati umkakhe, lowakhulelwa, watala Enoki. Khayini wase wakha lidolobha laletsa ngemsa wakhe, watsi yi-Enoki. 18Enoki watala Iradi; Iradi waba nguyise waMehujayeli; Mehujayeli waba nguyise waMethushayeli; Methushayeli waba nguyise waLameki. 19Lameki watsatsa bafati lababili; libito lalomunye kwakungu-Ada, lomunye-ke anguSila. 20Ada watala Jabale; yena waba nguyise walabo bebahlala emathendeni, bafuye tinkhomo. 21Libito lemnakabo kwakunguJubale; yena-ke waba nguyise wabo bonkhe lababedlala lugitali nemntjingozi. 22Sila watala Thubali Khayini; yena-ke waba nguyise wabo bonkhe labakha emathulusi ngelitfusi nensimbi. DzadzewaboThubali Khayini kwakunguNama.

23Lameki wase utsi kubafati bakhe:

“Ada naSila, lalelani livi lami;

nine bafati baLameki,

lalelani lengitakusho:

Indvodza nayingilimata, ngitayibulala;

lijaha nalingilimata, ngitalibulala.

24Nangabe Khayini ayawuphindziselelwa

emahlandla lasikhombisa,

Lameki uyawuphindziselelwa

kuze kube ngemahlandla langema-77.”

Sethi na-Enoshi

25Adamu waphindze wamati umkakhe, watala indvodzana, wayetsa libito watsi nguSethi, ngobe abetsi: “Nkulunkulu sewungiphe lomunye umntfwana esikhundleni sa-Abela lowabulawa nguKhayini.” 26NaSethi watala indvodzana layetsa libito watsi ngu-Enoshi; ngaleso sikhatsi bantfu bacala kukhuleka kuSimakadze.