Siswati 1996 (SWA96)
3

Kuwela kwemuntfu esonweni

31

3:1
Joh. 8:44
Inyoka yayinebucili kwendlula tonkhe tilwane tesiganga labetentile Nkulunkulu Simakadze. Yatsi kumfati: “Kodvwa ngempela Nkulunkulu ushito yini kutsi: ‘Ningadli nome ngusinye nje sitselo setihlahla letisensimini’?”

2Umfati waphendvula inyoka watsi: “Singatidla titselo tetihlahla letisensimini, 3ngaphandle kwesitselo sesihlahla lesisekhatsi nensimi; Nkulunkulu utsite: ‘Ningasidli sitselo sesihlahla lesisekhatsi nensimi, ningasitsintsi nekusitsintsa, kuze ningafi.’ ”

4Inyoka yatsi kumfati: “Ningeke nife. 5Kepha Nkulunkulu uyati kutsi mhlazana nisidla, emehlo enu ayawuvuleka, bese nifanana naNkulunkulu nikwati lokuhle nalokubi.”

6

3:6
2 Khor. 11:3
1 Thim. 2:14
Ngako-ke watsi umfati kube abone kutsi lesihlahla sasifanelwe kudliwa, nekutsi sasibukeka sisihle, nekutsi lesihlahla sasifanele kumhlakaniphisa umuntfu, wakha kulesihlahla wadla. Wanika nendvodza yakhe, nayo yadla. 7Emehlo abo bobabili ase ayavuleka, batibona kutsi bangcunu; base batfunga emacembe emkhiwa, batentela kwekuvunula.

8Ekupholeni kwelilanga beva Nkulunkulu Simakadze ahambahamba ensimini; bo-Adamu nemkakhe bambhacela Nkulunkulu Simakadze emkhatsini wetihlahla tensimi. 9Kodvwa Nkulunkulu Simakadze wabita Adamu watsi: “Ukuphi?”

10Waphendvula watsi: “Ngive livi lakho ensimini, ngase ngiyesaba, ngobe ngihamba ngcunu; ngabhaca.”

11Nkulunkulu wambuta watsi: “Ngubani losakutjele kutsi uhamba ngcunu? Sewusidlile yini lesitselo salesihlahla lengakuyala ngaso kutsi ungabosidla?”

12Adamu waphendvula watsi: “Ngulomfati lowanginika yena kutsi ahlale nami, nguye lona longinike lesitselo, ngase ngiyasidla.”

13Nkulunkulu Simakadze watsi kumfati: “Yini-ke lena lose uyentile?”

Umfati watsi: “Ngikhohliswe yinyoka, ngase ngiyadla.”

Nkulunkulu ukhipha sigwebo

14Nkulunkulu Simakadze watsi enyokeni:

“Njengobe sewente loku,

sewucalekiswe

ngetulu kwato tonkhe tilwane:

tonkhe tifuyo,

nato tonkhe tilwane tesiganga.

Sewuyawuhamba ngesisu sakho,

ngesikhatsi sonkhe sekuphila kwakho

udle lutfuli lwemhlabatsi.

15

3:15
Rom. 16:20
Heb. 2:14
1 Joh. 3:8
Ngitawubeka butsa

emkhatsini wakho nemfati,

nasemkhatsini wentalo yakho nentalo yemfati.

Yona iyawufihlita inhloko yakho,

wena uyawuluma sitsendze sayo.”

16

3:16
Ef. 5:22
Watsi kumfati:

“Ngitakwandzisa buhlungu ekukhulelweni kwakho,

bube bukhulu kakhulu;

uyawutala bantfwana kabuhlungu.

Kufisa kwakho kuyawubasendvodzeni yakho,

yona iyakukubusa.”

17

3:17
Rom. 8:20
Ku-Adamu watsi:

“Njengobe ulalele livi lemfati wakho,

wasidla lesitselo salesihlahla

lengakuyala ngaso ngatsi: ‘Ungasidli,’

umhlaba sewucalekisiwe ngenca yakho.

Sewuyakudla kuwo kamatima

onkhe emalanga ekuphila kwakho.

18Uyawukuvetela emanyeva nelukhula,

wena uyakudla lokumila esigangeni.

19

3:19
Hla. 90:3
104:29
Shu. 3:20
12:7
Rom. 5:12
Uyawusebenta kamatima,

ukujulukele kudla kwakho,

udzimate ubuyele emhlabatsini,

ngobe vele watsatfwa kuwo;

njengobe ulutfuli,

uyawubuyela elutfulini.”

20Adamu wametsa umkakhe watsi ngu-Eva,“Eva” kusho “kuphila” ngobe waba ngunina wabo bonkhe labaphilako. 21Nkulunkulu Simakadze wentela bo-Adamu nemkakhe kwekwembatsa kwetikhumba, wabembatsisa.

Bo-Adamu na-Eva bayacoshwa

22Nkulunkulu Simakadze watsi: “Ase nibuke, Adamu sewunjengatsi, sewuyakwati lokuhle nalokubi. Angahle akhe kulesihlahla sekuphila adle, bese uphila kuze kube phakadze naphakadze.” 23Ngako-ke Nkulunkulu Simakadze wamcosha ensimini yase-Edeni, kutsi alime umhlabatsi labetsatfwe kuwo. 24

3:24
Jer. 46:10
Hez. 1:4
10:1
Wamkhipha lo-Adamu; kwase kutsi ngasemphumalanga nensimi yase-Edeni wabeka emakherubhi kanye nenkemba lenelilangabi lephendvuphendvukako ilindze indlela leya esihlahleni sekuphila.