Siswati 1996 (SWA96)
27

Isaka ubusisa Jakobe

271Kwatsi Isaka asamdzala kakhulu, emehlo akhe asafiphele angasaboni kahle. Watfumela wabita Esawu, indvodzana yakhe lendzala, wafike watsi kuye: “Msawami!”

Wasabela watsi: “Ngilapha, babe.”

2Isaka watsi: “Manje sengimdzala, angilati lilanga lami lekuhamba emhlabeni. 3Manje-ke, tsatsa tinsungulo nebutjoki bakho, uhambe uye etsafeni, uyekungitingelela inyamatane, 4ungilungisele kudla lokumnandzi, ungiletsele kona ngitewudla, bese ngiyakubusisa, ngingakafi.”

5Rebheka bekalalele ngesikhatsi Isaka akhuluma nemsa wakhe, Esawu. Ngako watsi kube Esawu ahambe aye etsafeni kuyewutingela inyamatane atewuyiletsa kuyise, 6Rebheka watsi kuJakobe, indvodzana yakhe: “Ngive uyihlo akhuluma nemnakenu Esawu atsi: 7‘Ngiletsele inyama yenyamatane ungilungiselele kudla lokumnandzi, kuze ngitekudla, ngikubusise embikwaSimakadze, ngisengakafi.’ 8Manje-ke, ndvodzana yami, lalela emavi ami, wente lengikushoko. 9Hamba uye etimbutini ungilandzele emazinyane lamabili lakhuluphele, kuze ngitewulungiselela uyihlo kudla lokumnandzi. 10Utawube sewukumikisa kuyihlo kutsi adle, khona atekubusisa asengakafi.”

11

27:11
Gen. 25:25
Kepha Jakobe watsi kuRebheka, unina: “Ingani Esawu, umnaketfu, ulihwanca, mine ngibusheleleti. 12Babe angahle angiphatse ngesandla, bese ngitfolakala ngingulonebucili, esikhundleni sekutsi angibusise angicalekise.”

13Unina watsi kuye: “Ndvodzana yami, leso sicalekiso asehlele kimi; wena yenta loko lengikutjela kona, hamba ungilandzele lamazinyane.” 14Wahamba, wafike wawatsatsa wawaletsa kunina. Unina walungiselela Isaka kudla lokumnandzi. 15Rebheka watsatsa timphahla letincono kakhulu ta-Esawu letatisendlini kabo, watembatsisa Jakobe. 16Wamembatsisa letikhumba temazinyane etimbuti etandleni takhe nasentsanyeni yakhe, lapho abeshelela khona. 17Watsatsa lokudla lokumnandzi nesinkhwa labesasentile wakunika indvodzana yakhe Jakobe.

18Jakobe waya kuyise wafike watsi: “Babe.”

Wamphendvula watsi: “Yebo, msawami. Ungubani wena?”

19Jakobe wamphendvula watsi: “Ngingu-Esawu, litubulo lakho; sengikwentile konkhe longitfume kona, babe. Vuka, utekudla inyama yenyamatane, bese uyangibusisa.”

20Kepha Isaka watsi kulomsa wakhe: “Hhawu, ndvodzana yami, washesha kangaka kuyitfola, wente njani?”

Jakobe waphendvula watsi: “Kungobe Simakadze, Nkulunkulu wakho, ungiphumelelisile.”

21Isaka watsi kuJakobe: “Sondzela ngitekuphatsa, msawami, ngiteba neliciniso kutsi unguye sibili yini Esawu, indvodzana yami, nome cha.” 22Nembala Jakobe wasondzela ku-Isaka. Isaka welula sandla wamphatsa watsi: “Livi lona laJakobe, kodvwa tandla ta-Esawu.” 23Akazange ati kutsi nguJakobe, ngobe tandla takhe tatineboya njengetandla ta-Esawu. Ngako-ke wase uyambusisa. 24Waphindze wambutisisa watsi: “Unguye ngempela yini Esawu?”

Jakobe wamphendvula watsi: “Nginguye.”

25Isaka watsi: “Ngisondzetele inyama yenyamatane yakho, msawami, ngitekudla ngikubusise.”

Wamsondzetela, wadla. Wamniketa neliwayini, walinatsa. 26Emvakwaloko uyise Isaka watsi kuye: “Sondzela, ndvodzana yami, ungange.” 27

27:27
Heb. 11:20
Wasondzela, wamanga. Watsi nakaliva liphunga letimphahla takhe, wambusisa watsi:

“Awu, liphunga lendvodzana yami

linjengeliphunga lasetsafeni,

litsafa lelabusiswa nguSimakadze.

28Shangatsi Nkulunkulu

angakunika ematolo asezulwini,

avundzise nemasimi akho,

akuphe inala yemabele neyeliwayini.

29

27:29
Gen. 12:3
25:23
Num. 24:9
Oba. 1:10
Shangatsi tive tingasebenta wena,

nemindeni ikukhotsamele.

Ube yinkhosi kubomnakenu,

emadvodzana enyoko akukhotsamele.

Akacalekiswe lokucalekisako,

abusiswe lokubusisako.”

Esawu uncenga Isaka kutsi ambusise

30Kwatsi acedza nje Isaka kubusisa Jakobe, naJakobe asandza kusuka nje ku-Isaka, uyise, watseleka Esawu, umnakabo, aphuma ekutingeleni. 31Naye walungisa kudla lokumnandzi wakumikisa kuyise. Wafike watsi kuye: “Ngicela asale avuka babe, adle inyama yenyamatane layilungiselwe yindvodzana yakhe, khona atekuyibusisa.”

32Uyise, Isaka, wambuta watsi: “Ungubani wena?”

Wamphendvula watsi: “Ngingumsa wakho, Esawu, litubulo lakho.”

33Isaka wetfuka wachachatela kamatima wonkhe umtimba watsi: “Kantsi ngubani lona loletse inyama yenyamatane lapha kimi, ngayidla yonkhe ungakefiki wena, ngase ngiyambusisa? Ngempela utawubusiswa yena.”

34Watsi Esawu nakeva lamavi eyise, wakhala kakhulu, wadzimate watsi kuyise: “Babe, nami ngibusise.”

35Isaka wamphendvula watsi: “Umnakenu ufike wangiyenga, watsatsa sibusiso sakho.”

36

27:36
Gen. 25:29-34
Esawu watsi: “Utsi aketsiwanga kahle yini kutsi kutsiwe nguJakobe?“Jakobe” kusho kutsi “ubambe sitsendze” ngesilinganiso kusho kutsi “uyayengana, uyaphamba” Ngobe loku sekwesibili angiphamba. Wacale watsatsa lifa lebutubulo bami, manje-ke sewutsatse sibusiso sami.”

Wachubeka Esawu wabuta uyise watsi: “Awukangibekeli yini sakami sibusiso?”

37Isaka wamphendvula watsi: “Asubuke nje, sengimente waba yinkhosi yakho, ngimnike bonkhe bomnakabo kutsi babe tisebenti takhe. Ngimuphe inala yemabele neyeliwayini. Pho, wena ngingabe ngisakwentelani, ndvodzana yami?”

38

27:38
Heb. 12:17
Esawu watsi kuyise: “Babe, sekukuphela kwato letibusiso bewunato yini, awunaso yini lesinye sibusiso? Babe, nami ngibusise!” Esawu wadzatimula wakhala.

39

27:39-40
Heb. 11:20
Wamphendvula uyise, Isaka, watsi:

“Umuti wakho ungeke ube nemvundvo,

uyawuba khashane nematolo elizulu.

40

27:40
Gen. 36:8
2 Khos. 8:20
Uyawuphila ngenkemba yakho, usebente umnakenu,

kodvwa kuyawutsi nawudlubulundzela,

uyawulephula lijoko lakhe entsanyeni yakho.”

41Esawu wamtondza Jakobe ngenca yesibusiso labesitsatse kuyise, wadzimate watsi enhlitiyweni yakhe: “Emalanga ekulilela babe asayasondzela, emvakwawo Jakobe, umnaketfu, ngitambulala.”

Rebheka utjela Jakobe kutsi akabalekele eHarani kaLabani

42Kodvwa Rebheka watsi kube atjelwe ngaloku Esawu, indvodzana yakhe lendzala, labesatimisele kukwenta, Rebheka wabita Jakobe, indvodzana yakhe lencane, wayitjela watsi: “Lalela la, umnakenu Esawu utidvudvuta ngekutsi utakubulala. 43

27:43
Gen. 24:29
Ngako-ke, ndvodzana yami, lalela livi lami: Baleka masinyane uye kamnaketfu Labani eHarani; 44ufike uhlalahlale khona, kuze kuphole kutfukutsela kwemnakenu. 45
27:45
Gen. 9:6
Nangabe kutfukutsela kwakhe sekutse gogololo, asakukhohliwe naloku lokwente kuye, ngiyakutfumela ngikulandze. Ngesaba kulahlekelwa ngini nobabili ngalanga linye.”

Isaka utfumela Jakobe kuLabani

46

27:46
Gen. 26:34
Rebheka watsi ku-Isaka: “Ngidziniwe kuphila ngenca yalabalukatana baka-Esawu labatsatsa kumaHethi. Nangabe naJakobe angatsatsa umfati emkhatsini walamaHethi, lafanana nalawa lengihleti nawo, kungaba ncono ngimane ngife lokungenani!”

28

281Isaka wabita Jakobe, wambusisa wamyala watsi: “Ungamtsatsi umfati kulamaKhenani. 2

28:2
Hos. 12:12
Hamba uye eMesophothamiya ekhabonyoko, kaBethuweli, utitsatsele khona umfati emadvodzakatini aLabani, malume wakho. 3Shangatsi Nkulunkulu Somandla angakubusisa akuchumise, akwandzise, udzimate ube tive letinyenti. 4
28:4
Gen. 12:2
13:15
Shangatsi angakunika sibusiso sa-Abrahama, wena kanye netitukulwane takho, uze ulitsatse libe lakho lelive losihambi kulo kwamanje, Nkulunkulu lalinika Abrahama!” 5Ngako-ke Isaka wahambisa Jakobe wamyisa eMesophothamiya kaLabani umsa waBethuweli, um-Aramu, umnakaboRebheka, unaboJakobe na-Esawu.

Esawu utsatsa lomunye umfati

6Esawu weva kutsi Isaka abesabusise Jakobe, wabuye wamhambisa watsi akaye eMesophothamiya, kutsi ayewutsatsa khona umfati. Esawu weva nekutsi Isaka abesayale Jakobe watsi: “Ungamtsatsi umfati kulamaKhenani.” 7Weva nekutsi Jakobe abebahloniphile boyise nenina ngekutsi ahambe aye eMesophothamiya. 8Esawu watsi kube abone kutsi emadvodzakati emaKhenani abengamjabulisi uyise, 9

28:9
Gen. 36:3
wesuka wayawutsatsa Mahalathi wamenta umkakhe etikwalabafati labenabo. Mahalathi abengudzadzewaboNebayothi, indvodzakati ya-Ishmayeli, umsa wa-Abrahama.

Liphupho la-Jakobe eBetheli

10Jakobe wesuka eBherisheba waya eHarani. 11Wefika endzaweni lengcwele“endzaweni lengcwele” nome “endzaweni letsite” wahlala khona busuku, ngobe lilanga lase lishonile. Watsatsa lelinye lematje akuleyo ndzawo wacamela etikwalo, walala. 12

28:12
Gen. 35:1
48:3
Joh. 1:51
Wabhudza abona liladi limiswe emhlabatsini, laze lefika ezulwini, wabona tingilosi taNkulunkulu tehla tenyuka ngalo. 13
28:13
Gen. 13:14-15
Simakadze abeme etikwalo; wakhuluma naye watsi: “NginguSimakadze, Nkulunkulu weyihlo Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka. Lelive lolele kulo ngiyawulinika wena kanye netitukulwane takho. 14
28:14
Gen. 12:3
18:18
22:17
26:4
Titukulwane takho tiyawuba ngangelutfuli lwemhlaba. Uyakwandza nemhlaba wonkhe wenabele enshonalanga, nasemphumalanga, nasenyakatfo, naseningizimu. Tonkhe tive temhlaba tiyawubusiswa ngawe nangetitukulwane takho. 15Ukhumbule kutsi ngitawuba nawe ngikulondvolote nome uyaphi, ngikubuyise kulo lelive. Ngobe ngingeke ngikushiye ngingakakwenti loku lesengikwetsembise kona.”

16Jakobe waphaphama ebutfongweni, watsi: “Kantsi Simakadze ukulendzawo, bengingakwati-ke loku.” 17Wefikelwa kwesaba, watsi: “Maye, lendzawo iyesabeka! Ngempela lendzawo iyindlu yaNkulunkulu. Leli lisango lasezulwini.”

18

28:18
Gen. 31:13
35:14
Ngako-ke Jakobe wavuka ekuseni kuseluvivi, walitsatsa lelitje abecamele kulo, walimisa laba luphawu lwesikhumbuto, watsela emafutsa etikwalo. 19
28:19
Gen. 12:8
Lendzawo wayetsa libito watsi yiBetheli,“Betheli” ngesiHebheru kusho “indlu yaNkulunkulu” kodvwa ekucaleni lelidolobha lalibitwa ngekutsi yiLuzi. 20Jakobe wase wenta sifungo, watsi: “Nangabe Nkulunkulu atawuba nami angilondvolote kuloluhambo lwami, anginike kudla, netimphahla tekwembatsa, ngembatse, 21ngidzimate ngibuyele ngekuthula ekhaya ketfu, khona-ke Simakadze uyawuba nguNkulunkulu wami. 22
28:22
Lev. 27:30
Lelitje lengilimise la, kutsi libe sikhumbuto, litawuba yindlu yaNkulunkulu. Kuko konkhe langipha kona ngiyakumnika kwelishumi.”

29

Kufika kwaJakobe kaLabani

291Jakobe wachubeka neluhambo lwakhe waya eveni lebantfu bangasemphumalanga. 2Watsi asahamba, adzabula imimango, wakhandza sicobho semanti situngeletwe ngimihlambi lemitsatfu yetimvu ilele eceleni kwaso. Lemihlambi yayitewunatsiswa kuso leso sicobho. Kwakunelitje lelikhulu lekwakumbonywe ngalo. 3Yayitsi lemihlambi ingaphelela, belusi bese bayaligicita balisuse lelitje, banatsise lemihlambi, babuye balibuyisele.

4Jakobe wabuta labelusi watsi: “Ye bomnaketfu, niphumaphi?”

Bamphendvula batsi: “Siphuma kaHarani.”

5

29:5
Gen. 24:29
Wababuta futsi watsi: “Niyamati yini Labani, umsa waNahori?”

Bamphendvula batsi: “Yebo, siyamati.”

6Watsi: “Usaphila yini?”

Batsi: “Yebo, usaphila. Nanguya nje naRakheli, indvodzakati yakhe, eta netimvu takhe.”

7Jakobe watsi: “Njengobe kusesemini lenkhulu kangaka nyalo, kusengakabi sikhatsi sekutsi letimvu tibutsiswe ndzawonye, anitinatsisi ngani, bese niyakutidlisa eluhlateni?”

8Bamphendvula batsi: “Singeke phela sicale ingakapheleli yonkhe lemihlambi bese kugicitwa lelitje, kungukhona-ke sitinatsisa letimvu.”

9Watsi asakhuluma nje Jakobe, kwase kufika Rakheli netimvu teyise, ngobe bekunguye labetelusa. 10Jakobe watsi kube ambone loRakheli, indvodzakati yaLabani, malume wakhe, abone netimvu takaLabani, wesuka waya kulelitje, wafike waligicita, wase uyatinatsisa timvu takamalume wakhe, Labani. 11Jakobe wanga Rakheli, wakhala ngenca yenjabulo. 12Jakobe watjela Rakheli watsi: “Mine ngisihlobo seyihlo, ngitalwa nguRebheka.”

Rakheli wagijima wayawutjela uyise. 13Watsi kube Labani ayive lendzaba yemshana wakhe, wagijima wamhlangabeta, wafike wamgona wamanga, wamngenisa endlini. Jakobe watekela Labani yonkhe indzaba yakhe. 14Labani watsi kuye: “Ngempela ulitsambo lami nengati yami.” Jakobe wahlala lapho inyanga yonkhe.

Jakobe usebentela boRakheli naLeya kuLabani

15Labani wakhuluma kuJakobe, watsi: “Njengobe usinini sami, pho, kufanele yini kutsi ungisebentele mahhala? Ngitjele kutsi ufuna ngikuholele ngani.” 16Labani abenemadvodzakati lamabili, lendzala bekunguLeya, lencane kunguRakheli. 17Leya abenemehlo lamahle latsambile,“lamahle latsambile” nome “labutsakatsaka” kantsi ngesiHebheru akucondzakali kodvwa Rakheli abeme kahle, amuhle.

18

29:18
Hos. 12:12
Jakobe abetsandza Rakheli, ngako-ke watsi: “Ngitakusebentela iminyaka lesikhombisa, nawunganginika Rakheli, indvodzakati yakho lencane, ibe ngumkami.”

19Labani watsi: “Kuncono mane ngimnike wena kunekutsi ngimnike nome ngubani nje, sale uhlala nami la ekhaya.” 20Ngako-ke Jakobe wamsebentela iminyaka lesikhombisa loRakheli, noko kuJakobe leminyaka lengaka kwaba shangatsi ngemalangana nje, ngobe phela abemtsandza kakhulu.

21Jakobe wakhuluma kuLabani, watsi: “Sengisicedzile sikhatsi sami, sale unginika umkami ngingene kuye.” 22Ngako-ke, Labani wamema bonkhe bantfu bakuleyo ndzawo, wenta lidzili. 23Kodvwa kwatsi ngalobo busuku Labani watsatsa indvodzakati yakhe, Leya, wayingenisa kuJakobe. Jakobe wamati Leya. 24Labani wakhipha Zilpha, labesisebenti sakhe, kutsi atewuba sisebenti saLeya. 25Ekuseni ngakusasa Jakobe kwangukhona abona kutsi nguLeya. Jakobe waya kuLabani wafike watsi: “Yini lena longenta yona? Kantsi bengingasebenteli Rakheli yini? Manje ungilutseleni?”

26Labani wamphendvula watsi: “Kulelive akwentiwa kutsi kwendziswe lomncane kucala lomdzala angakendzi. 27Ase ume kuphele leliviki lemshado, sitawube sesiyakunika futsi nalona lomunye, nawungasebenta leminye iminyaka lesikhombisa.”

28Jakobe wenta njalo, walicedza leliviki lemshado. Labani wase umnika Rakheli, indvodzakati yakhe, kutsi abe ngumkakhe. 29Labani wakhipha Bilha labesisebenti sakhe kutsi atewuba sisebenti saRakheli. 30Ngako Jakobe wangena kuRakheli. Wamtsandza kakhulu kunaLeya. Jakobe wasebentela Labani leminye futsi iminyaka lesikhombisa.

Emadvodzana aJakobe ekucala

31Watsi kube abone Simakadze kutsi Leya uyaliwa, wavula sitalo sakhe; kepha Rakheli waba yinyumba. 32Leya wakhulelwa, watala indvodzana, wayetsa libito watsi nguRubeni,“Rubeni” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “bona, yindvodzana” nekutsi “ubone kuhlupheka kwami” ngobe abetsi: “Simakadze ukubonile kuhlupheka kwami, manje indvodza yami seyitangitsandza.” 33Waphindza wakhulelwa, watala indvodzana, watsi: “Njengobe Simakadze evile kutsi ngiyaliwa, uphindze wangipha lenye indvodzana.” Wayetsa libito watsi nguSimeyoni.“Simeyoni” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “kuva” 34Waphindze futsi wakhulelwa, watala lenye indvodzana, watsi: “Manje-ke indvodza yami seyitawunamatsela kimi, ngobe sengiyitalele emadvodzana lamatsatfu.” Ngako-ke libito layo kwaba nguLevi.“Levi” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “namatselisiwe” 35Waphindze wakhulelwa futsi, watala indvodzana, watsi: “Manje-ke ngitamdvumisa Simakadze.” Ngako-ke wayetsa libito watsi nguJuda,“Juda” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “indvumiso” wase uyema kutala.