Siswati 1996 (SWA96)
25

Letinye titukulwane ta-Abrahama

(1 Khr. 1:32-33)

251Abrahama watsatsa lomunye umfati, lekwakunguKethura. 2Yena-ke wamtalela boZimrani, naJokshane, naMedani, naMidiyani, na-Ishbaki, naShuwa. 3Jokshane watala boSheba naDedani. KuDedani ngulapho kwavela khona ema-Ashuri, nemaLethushi, nemaLewumi. 4Emadvodzana aMidiyani bekubo-Efa, na-Eferi, naHanoki, na-Abida, naElda. Bonkhe laba kwakubantfwana baKhetura.

5

25:5
Gen. 24:36
Abrahama wakunika Isaka konkhe labenako. 6Kodvwa emadvodzana alabanye bafati bakhe wabapha tipho, watsi asaphila nje wawasusa kulendvodzana yakhe Isaka, wawabhekisa ngasemphumalanga nelive.

Kufa nekungcwatjwa kwa-Abrahama

7Abrahama waphila iminyaka leli-175. 8

25:8
Gen. 15:15
Abrahama wafa asamdzala kakhulu asenelisekile emphilweni; walandzela bokhokho bakhe. 9Bo-Isaka na-Ishmayeli, emadvodzana akhe, amngcwaba emhumeni waseMakhaphela, ensimini ya-Efroni, umsa waSowari, umHethi, emphumalanga naseMamre. 10
25:10
Gen. 23:3-16
Lensimi ngulena leyatsengwa ngu-Abrahama kumaHethi. Wangcwatjwa khona lapho-ke Abrahama, kanye nemkakhe Sara. 11
25:11
Gen. 16:14
24:62
Emvakwekufa kwa-Abrahama, Nkulunkulu wayibusisa lendvodzana yakhe lengu-Isaka. Isaka wacaba eBheri Lahayi Royi.

Titukulwane taka-Ishmayeli

(1 Khr. 1:28-31)

12

25:12
1 Khr. 1:29
Nati-ke titukulwane taka-Ishmayeli, umsa wa-Abrahama, lamtala kuHagari, sisebenti saSara lesasingumGibhithe: 13
25:13
Gen. 17:20
Emadvodzana a-Ishmayeli ngekwelamana kwawo bekunguNebayothi, litibulo lakhe, naKhedari, na-Adbeli, naMibsamu, 14naMishma, naDuma, naMasa, 15naHadadi, naThema, naJeturi, naNafishi, naKhedema. 16Ngiwo lawo-ke emadvodzana a-Ishmayeli nemabito awo labetsa ngawo imiti netikanekiso tawo; babetikhulu tetive letili-12. 17Ishmayeli waphila iminyaka leli-137, wafa; walandzela bokhokho bakhe. 18
25:18
Gen. 16:12
Titukulwane ta-Ishmayeli takha kusukela eHavila kuya eShuri, lemalunga naseGibhithe, kuya ngase-Asiriya. Takha, tatsi cekelele takhweshelana netihlobo tato; tatihlaselana naletihlobo tato.

Kutalwa kwa-Esawu naJakobe

19

25:19
Mat. 1:2
Nati-ke titukulwane taka-Isaka, umsa wa-Abrahama: Abrahama watala Isaka. 20Isaka watsi nasaneminyaka lengema-40 watsatsa Rebheka, indvodzakati yaBethuweli, um-Aramu wasePhadani Aramu, dzadzewabo Labani, um-Aramu. 21Isaka wathandazela umkakhe kuSimakadze, ngobe abeyinyumba. Simakadze wawuphendvula umthandazo wakhe; Rebheka, umka-Isaka, wakhulelwa. 22Wakhulelwa emaphahla. Atsi asengakatalwa agudlulana kamatima esiswini sakhe, wadzimate watsi: “Loku kwentekelani kimi?” Ngako-ke wayawubuta kuSimakadze.

23

25:23
Gen. 27:29
2 Sam. 8:14
Mal. 1:2
Rom. 9:10-12
Simakadze wamphendvula watsi:

“Esiswini sakho kunetive letimbili.

Utawutala tive

letitakwehlukana tinhlobo letimbili.

Lesinye sive siyawuba nemandla kunalesinye,

lomdzala akhonte lomncane.”

24Kwatsi nakufika emalanga akhe ekubeleka, wabeleka emaphahla. 25Lekucala laphuma libovana, lilihwanca wonkhe umtimba, njengengubo yeboya. Baletsa batsi ngu-Esawu.“Esawu” kungasho kutsi “lihwanca” 26

25:26
Hos. 12:3
Emvakwekuphuma kwalomnakabo, sandla salona lomunye lolandzelako saphuma sibambe sitsendze sa-Esawu, ngako-ke bametsa ngekutsi nguJakobe.“Jakobe” kusho kutsi “ubambe sitsendze” ngesilinganiso kusho kutsi “uyayengana, unemacebo ngobe ulicili” Isaka abesaneminyaka lengema-60 nabatalwako.

Esawu utsengisa emalungelo ebutubulo bakhe

27Labafana bakhula. Esawu waba ngumtingeli lonelikhono, angumuntfu wasematsafeni, kantsi Jakobe yena abesithuli ahlala ekhaya. 28Isaka abetsandza Esawu, ngobe abedla inyama yenyamatane labeyitingela; kepha Rebheka abetsandza Jakobe.

29Ngalelinye lilanga Jakobe abepheke siphuphe,NgesiHebheru leligama lelivakala shangatsi litsi umbala “lobovu”; labanye batsi “siphushe” kwase kufika Esawu aphuma etsafeni, alambe kakhulu. 30Esawu watsi kuJakobe: “Maye, ngilambile! Ngicela sewumane ungiphe lesiphuphe.” Ngako-ke libito lakhe kwatsiwa ngu-Edomu.NgesiHebheru “Edomu” kuvakala shangatsi kutsi “kubovu”

31

25:31
Dut. 21:17
Kodvwa Jakobe watsi: “Ngitsengisele lifa lakho lebutubulo, kucala.”

32Esawu watsi: “Sengitakufa, linalusito luni kimi lelifa?”

33

25:33
Gen. 27:36
Heb. 12:16
Jakobe watsi: “Funga kimi kucala.” Ngako-ke wafunga, kwaba kulitsengisa kwakhe kuJakobe lifa lakhe lebutubulo. 34Jakobe wase unika Esawu lesiphuphe. Esawu wadla, wanatsa, wasukuma wahamba. Esawu waledzelela kanjalo lifa lebutubulo bakhe.

26

Isaka uhlala eGerari

261

26:1
Gen. 12:10
Kwase kwaba khona lenye indlala eveni, kungesiyo lena leyaka yaba khona ngetikhatsi tabo-Abrahama. Isaka-ke wase uyesuka uya eGerari ka-Abimeleki, inkhosi yemaFilisti. 2Simakadze wabonakala ku-Isaka watsi: “Ungehleli eGibhithe. Ubohlala eveni lengitakukhombisa lona. 3
26:3-4
Gen. 22:16-18
Hlalahlala kulelive, ngitawuba nawe ngikubusise, ngobe onkhe lamave ngitawuwanika wena netitukulwane takho. Ngitasifeza setsembiso sami lengasenta kuyihlo Abrahama. 4
26:4
Gen. 12:3
13:15
18:18
22:18
28:14
Titukulwane takho ngiyawutandzisa tibe ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka. Onkhe lamave ngiyakuwanika titukulwane takho. Tive tonkhe temhlaba tiyawubusiswa ngetitukulwane takho, 5njengobe Abrahama wangihlonipha, wagcina imiyalo yami, nemitsetfo yami, netimiso tami.”

6Ngako-ke Isaka wahalala eGerari. 7

26:7
Gen. 12:13
20:2
Kwatsi nakabutwa ngemadvodza aleyo ndzawo ngemfati wakhe, yena watsi ngudzadzewabo. Abengeke avume kutsi ngumkakhe, ngobe abesaba emadvodza aleyo ndzawo kutsi angahle ambulale ngenca yaRebheka. Phela Rebheka abemuhle, abukeka. 8Isaka wahlala sikhatsi lesidze kuleyo ndzawo. Ngalelinye lilanga Abimeleki, inkhosi yemaFilisti, yatsi ihlola ngelifasitelo, yabona Isaka anga Rebheka, umkakhe. 9Ngako-ke Abimeleki wabita Isaka wambuta watsi: “Kantsi vele ngumkakho yini lo! Kepha ukwentelani lokuhambe utsi ngudzadzewenu?”

Isaka wamphendvula watsi: “Kungobe bengicabanga ngitsi: ‘Ngingahle ngife ngenca yaRebheka!’ ”

10Abimeleki watsi kuye: “Yini-ke lena lose uyente la kitsi? Buka-ke, ngobe lenye indvodza beyingahle ilale naye kalula nje lomkakho; ngaleyo ndlela bewutawube sewusiletsele licala.” 11Ngako-ke Abimeleki wabayala bonkhe bantfu bakhe watsi: “Lowo lotsintsa lendvodza nome lomkayo utawubulawa.”

Emandla a-Isaka nekuphikisana ngemitfombo

12Isaka walima kulelo live, kulowo mnyaka wavuna ngalokuphindvwe kalikhulu, ngobe Simakadze wambusisa, 13waceba, wachubeka wanotsa, waze waba yinjinga lenkhulu. 14Abenetimphahla letinyenti, imihlambi yetimvu, netinkhomo, anemuti lomkhulu, netisebenti letinyenti, kangangekutsi emaFilisti adzimate aba nemona ngaye. 15

26:15
Gen. 21:25
Ngako emaFilisti ase atigcibedzela ngemhlaba tonkhe ticobho letatimbiwe tisebenti ta-Abrahama asekhona; phela, Abrahama bekunguyise wa-Isaka.

16Abimeleki wakhuluma ku-Isaka, watsi: “Suka, uhambe la eveni letfu; ngobe sewunemandla kakhulu kunatsi.”

17Isaka wesuka lapho, wahamba waya eSigodzini saseGerari, lapho afike wahlala khona. 18Isaka waphindze watimba ticobho temanti letatimbiwe ngu-Abrahama, uyise asekhona; ngobe phela emaFilisti abetigcibedzela emvakwekufa kwa-Abrahama. Leticobho Isaka watetsa emabito letatetsiwe ngawo nguyise.

19Kepha tatsi tisebenti ta-Isaka natimba esigodzini, takhandza sicobho lesasinemanti lamnandzi. 20Belusi baseGerari bacabana nebelusi ba-Isaka, batsi: “Lamanti ngewetfu!” Ngako lesicobho wasetsa libito watsi yi-Eseki,“Eseki” kusho “umbango” ngobe baphikisana naye ngaso.

21Bemba lesinye futsi sicobho. Naso baphikisana ngaso futsi, ngako wasetsa watsi yiSitna.“Sitna” kusho “kuphikisana” 22Wesuka lapho wayakumba lesinye sicobho, sona-ke abazange baphikisane ngaso, ngako wasetsa watsi yiRehobothi,“Rehobothi” kusho “indzawo lebanti” atsi: “Njengobe Simakadze sewusentele indzawo, sitakwandza sibe tinjinga kulelive.”

Isaka eBherisheba

23Isaka wesuka lapho, waya eBherisheba. 24Simakadze wabonakala kuye ngabona lobo busuku, watsi: “NginguNkulunkulu weyihlo Abrahama; ungesabi, ngobe nginawe, ngiyakukubusisa ngandzise titukulwane takho ngenca yenceku yami Abrahama.” 25

26:25
Gen. 12:8
Ngako Isaka wakha lilati lapho, wakhuleka kuSimakadze, wemisa lithende lakhe khona lapho. Tisebenti ta-Isaka tase timba sicobho khona lapho.

Sivumelwane sa-Abimeleki na-Isaka

26

26:26
Gen. 21:22
Abimeleki wesuka eGerari, waya ku-Isaka ahamba na-Ahuzathi, umeluleki wakhe, naPhikoli, indvuna yemabutfo akhe. 27Isaka watsi kubo: “Niteleni la kimi, kantsi niyangitondza, futsi nine nangicosha nasemkhatsini wenu?”

28Bamphendvula batsi: “Manje sekusikhanyele kutsi Simakadze unawe. Ngako-ke sitsi: Akube nesifungo emkhatsini wakho natsi. Asente sivumelwane nawe, 29sekutsi ungeke usentele lokubi, njengobe natsi singakakuphatsi kabi nje; sikuphetse kahle, sakuhambisa ngekuthula. Sekuyakhanya kutsi Simakadze ukubusisile.” 30Isaka wase ubentela lidzili; badla banatsa. 31Ekuseni kuseluvivi ngakusasa bavuka benta sivumelwane lomunye kulomunye, basibeka luphawu ngesifungo. Isaka wabavalelisa, bahamba ngekuthula.

32Ngalo lelo langa tisebenti ta-Isaka teta kuye tamtjela ngesicobho letase tisimbile tatsi: “Sesiwatfolile emanti.” 33

26:33
Gen. 21:31
Lesicobho wasetsa watsi yiSheba;“Sheba” ngesiHebheru kusho kutsi “sifungo” nome “sikhombisa” ngako-ke libito lalelo dolobha sekwaba yiBherisheba“Bherisheba” ngesiHebheru usho kutsi “umtfombo wesifungo” kuze kube ngulamuhla.

Bafati ba-Esawu lababebetive

34

26:34
Gen. 36:2
Kwatsi Esawu nasaneminyaka lengemashumi lamane, watsatsa umfati, libito lakhe bekunguJudithi, indvodzakati ya-Beri, umHethi; wabuye watsatsa naBhasemathi, indvodzakati ya-Eloni, umHethi. 35
26:35
Gen. 27:46
Labalukatana bayenta yaba lusizi imphilo yabo-Isaka naRebheka.

27

Isaka ubusisa Jakobe

271Kwatsi Isaka asamdzala kakhulu, emehlo akhe asafiphele angasaboni kahle. Watfumela wabita Esawu, indvodzana yakhe lendzala, wafike watsi kuye: “Msawami!”

Wasabela watsi: “Ngilapha, babe.”

2Isaka watsi: “Manje sengimdzala, angilati lilanga lami lekuhamba emhlabeni. 3Manje-ke, tsatsa tinsungulo nebutjoki bakho, uhambe uye etsafeni, uyekungitingelela inyamatane, 4ungilungisele kudla lokumnandzi, ungiletsele kona ngitewudla, bese ngiyakubusisa, ngingakafi.”

5Rebheka bekalalele ngesikhatsi Isaka akhuluma nemsa wakhe, Esawu. Ngako watsi kube Esawu ahambe aye etsafeni kuyewutingela inyamatane atewuyiletsa kuyise, 6Rebheka watsi kuJakobe, indvodzana yakhe: “Ngive uyihlo akhuluma nemnakenu Esawu atsi: 7‘Ngiletsele inyama yenyamatane ungilungiselele kudla lokumnandzi, kuze ngitekudla, ngikubusise embikwaSimakadze, ngisengakafi.’ 8Manje-ke, ndvodzana yami, lalela emavi ami, wente lengikushoko. 9Hamba uye etimbutini ungilandzele emazinyane lamabili lakhuluphele, kuze ngitewulungiselela uyihlo kudla lokumnandzi. 10Utawube sewukumikisa kuyihlo kutsi adle, khona atekubusisa asengakafi.”

11

27:11
Gen. 25:25
Kepha Jakobe watsi kuRebheka, unina: “Ingani Esawu, umnaketfu, ulihwanca, mine ngibusheleleti. 12Babe angahle angiphatse ngesandla, bese ngitfolakala ngingulonebucili, esikhundleni sekutsi angibusise angicalekise.”

13Unina watsi kuye: “Ndvodzana yami, leso sicalekiso asehlele kimi; wena yenta loko lengikutjela kona, hamba ungilandzele lamazinyane.” 14Wahamba, wafike wawatsatsa wawaletsa kunina. Unina walungiselela Isaka kudla lokumnandzi. 15Rebheka watsatsa timphahla letincono kakhulu ta-Esawu letatisendlini kabo, watembatsisa Jakobe. 16Wamembatsisa letikhumba temazinyane etimbuti etandleni takhe nasentsanyeni yakhe, lapho abeshelela khona. 17Watsatsa lokudla lokumnandzi nesinkhwa labesasentile wakunika indvodzana yakhe Jakobe.

18Jakobe waya kuyise wafike watsi: “Babe.”

Wamphendvula watsi: “Yebo, msawami. Ungubani wena?”

19Jakobe wamphendvula watsi: “Ngingu-Esawu, litubulo lakho; sengikwentile konkhe longitfume kona, babe. Vuka, utekudla inyama yenyamatane, bese uyangibusisa.”

20Kepha Isaka watsi kulomsa wakhe: “Hhawu, ndvodzana yami, washesha kangaka kuyitfola, wente njani?”

Jakobe waphendvula watsi: “Kungobe Simakadze, Nkulunkulu wakho, ungiphumelelisile.”

21Isaka watsi kuJakobe: “Sondzela ngitekuphatsa, msawami, ngiteba neliciniso kutsi unguye sibili yini Esawu, indvodzana yami, nome cha.” 22Nembala Jakobe wasondzela ku-Isaka. Isaka welula sandla wamphatsa watsi: “Livi lona laJakobe, kodvwa tandla ta-Esawu.” 23Akazange ati kutsi nguJakobe, ngobe tandla takhe tatineboya njengetandla ta-Esawu. Ngako-ke wase uyambusisa. 24Waphindze wambutisisa watsi: “Unguye ngempela yini Esawu?”

Jakobe wamphendvula watsi: “Nginguye.”

25Isaka watsi: “Ngisondzetele inyama yenyamatane yakho, msawami, ngitekudla ngikubusise.”

Wamsondzetela, wadla. Wamniketa neliwayini, walinatsa. 26Emvakwaloko uyise Isaka watsi kuye: “Sondzela, ndvodzana yami, ungange.” 27

27:27
Heb. 11:20
Wasondzela, wamanga. Watsi nakaliva liphunga letimphahla takhe, wambusisa watsi:

“Awu, liphunga lendvodzana yami

linjengeliphunga lasetsafeni,

litsafa lelabusiswa nguSimakadze.

28Shangatsi Nkulunkulu

angakunika ematolo asezulwini,

avundzise nemasimi akho,

akuphe inala yemabele neyeliwayini.

29

27:29
Gen. 12:3
25:23
Num. 24:9
Oba. 1:10
Shangatsi tive tingasebenta wena,

nemindeni ikukhotsamele.

Ube yinkhosi kubomnakenu,

emadvodzana enyoko akukhotsamele.

Akacalekiswe lokucalekisako,

abusiswe lokubusisako.”

Esawu uncenga Isaka kutsi ambusise

30Kwatsi acedza nje Isaka kubusisa Jakobe, naJakobe asandza kusuka nje ku-Isaka, uyise, watseleka Esawu, umnakabo, aphuma ekutingeleni. 31Naye walungisa kudla lokumnandzi wakumikisa kuyise. Wafike watsi kuye: “Ngicela asale avuka babe, adle inyama yenyamatane layilungiselwe yindvodzana yakhe, khona atekuyibusisa.”

32Uyise, Isaka, wambuta watsi: “Ungubani wena?”

Wamphendvula watsi: “Ngingumsa wakho, Esawu, litubulo lakho.”

33Isaka wetfuka wachachatela kamatima wonkhe umtimba watsi: “Kantsi ngubani lona loletse inyama yenyamatane lapha kimi, ngayidla yonkhe ungakefiki wena, ngase ngiyambusisa? Ngempela utawubusiswa yena.”

34Watsi Esawu nakeva lamavi eyise, wakhala kakhulu, wadzimate watsi kuyise: “Babe, nami ngibusise.”

35Isaka wamphendvula watsi: “Umnakenu ufike wangiyenga, watsatsa sibusiso sakho.”

36

27:36
Gen. 25:29-34
Esawu watsi: “Utsi aketsiwanga kahle yini kutsi kutsiwe nguJakobe?“Jakobe” kusho kutsi “ubambe sitsendze” ngesilinganiso kusho kutsi “uyayengana, uyaphamba” Ngobe loku sekwesibili angiphamba. Wacale watsatsa lifa lebutubulo bami, manje-ke sewutsatse sibusiso sami.”

Wachubeka Esawu wabuta uyise watsi: “Awukangibekeli yini sakami sibusiso?”

37Isaka wamphendvula watsi: “Asubuke nje, sengimente waba yinkhosi yakho, ngimnike bonkhe bomnakabo kutsi babe tisebenti takhe. Ngimuphe inala yemabele neyeliwayini. Pho, wena ngingabe ngisakwentelani, ndvodzana yami?”

38

27:38
Heb. 12:17
Esawu watsi kuyise: “Babe, sekukuphela kwato letibusiso bewunato yini, awunaso yini lesinye sibusiso? Babe, nami ngibusise!” Esawu wadzatimula wakhala.

39

27:39-40
Heb. 11:20
Wamphendvula uyise, Isaka, watsi:

“Umuti wakho ungeke ube nemvundvo,

uyawuba khashane nematolo elizulu.

40

27:40
Gen. 36:8
2 Khos. 8:20
Uyawuphila ngenkemba yakho, usebente umnakenu,

kodvwa kuyawutsi nawudlubulundzela,

uyawulephula lijoko lakhe entsanyeni yakho.”

41Esawu wamtondza Jakobe ngenca yesibusiso labesitsatse kuyise, wadzimate watsi enhlitiyweni yakhe: “Emalanga ekulilela babe asayasondzela, emvakwawo Jakobe, umnaketfu, ngitambulala.”

Rebheka utjela Jakobe kutsi akabalekele eHarani kaLabani

42Kodvwa Rebheka watsi kube atjelwe ngaloku Esawu, indvodzana yakhe lendzala, labesatimisele kukwenta, Rebheka wabita Jakobe, indvodzana yakhe lencane, wayitjela watsi: “Lalela la, umnakenu Esawu utidvudvuta ngekutsi utakubulala. 43

27:43
Gen. 24:29
Ngako-ke, ndvodzana yami, lalela livi lami: Baleka masinyane uye kamnaketfu Labani eHarani; 44ufike uhlalahlale khona, kuze kuphole kutfukutsela kwemnakenu. 45
27:45
Gen. 9:6
Nangabe kutfukutsela kwakhe sekutse gogololo, asakukhohliwe naloku lokwente kuye, ngiyakutfumela ngikulandze. Ngesaba kulahlekelwa ngini nobabili ngalanga linye.”

Isaka utfumela Jakobe kuLabani

46

27:46
Gen. 26:34
Rebheka watsi ku-Isaka: “Ngidziniwe kuphila ngenca yalabalukatana baka-Esawu labatsatsa kumaHethi. Nangabe naJakobe angatsatsa umfati emkhatsini walamaHethi, lafanana nalawa lengihleti nawo, kungaba ncono ngimane ngife lokungenani!”