Siswati 1996 (SWA96)
26

Isaka uhlala eGerari

261

26:1
Gen. 12:10
Kwase kwaba khona lenye indlala eveni, kungesiyo lena leyaka yaba khona ngetikhatsi tabo-Abrahama. Isaka-ke wase uyesuka uya eGerari ka-Abimeleki, inkhosi yemaFilisti. 2Simakadze wabonakala ku-Isaka watsi: “Ungehleli eGibhithe. Ubohlala eveni lengitakukhombisa lona. 3
26:3-4
Gen. 22:16-18
Hlalahlala kulelive, ngitawuba nawe ngikubusise, ngobe onkhe lamave ngitawuwanika wena netitukulwane takho. Ngitasifeza setsembiso sami lengasenta kuyihlo Abrahama. 4
26:4
Gen. 12:3
13:15
18:18
22:18
28:14
Titukulwane takho ngiyawutandzisa tibe ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka. Onkhe lamave ngiyakuwanika titukulwane takho. Tive tonkhe temhlaba tiyawubusiswa ngetitukulwane takho, 5njengobe Abrahama wangihlonipha, wagcina imiyalo yami, nemitsetfo yami, netimiso tami.”

6Ngako-ke Isaka wahalala eGerari. 7

26:7
Gen. 12:13
20:2
Kwatsi nakabutwa ngemadvodza aleyo ndzawo ngemfati wakhe, yena watsi ngudzadzewabo. Abengeke avume kutsi ngumkakhe, ngobe abesaba emadvodza aleyo ndzawo kutsi angahle ambulale ngenca yaRebheka. Phela Rebheka abemuhle, abukeka. 8Isaka wahlala sikhatsi lesidze kuleyo ndzawo. Ngalelinye lilanga Abimeleki, inkhosi yemaFilisti, yatsi ihlola ngelifasitelo, yabona Isaka anga Rebheka, umkakhe. 9Ngako-ke Abimeleki wabita Isaka wambuta watsi: “Kantsi vele ngumkakho yini lo! Kepha ukwentelani lokuhambe utsi ngudzadzewenu?”

Isaka wamphendvula watsi: “Kungobe bengicabanga ngitsi: ‘Ngingahle ngife ngenca yaRebheka!’ ”

10Abimeleki watsi kuye: “Yini-ke lena lose uyente la kitsi? Buka-ke, ngobe lenye indvodza beyingahle ilale naye kalula nje lomkakho; ngaleyo ndlela bewutawube sewusiletsele licala.” 11Ngako-ke Abimeleki wabayala bonkhe bantfu bakhe watsi: “Lowo lotsintsa lendvodza nome lomkayo utawubulawa.”

Emandla a-Isaka nekuphikisana ngemitfombo

12Isaka walima kulelo live, kulowo mnyaka wavuna ngalokuphindvwe kalikhulu, ngobe Simakadze wambusisa, 13waceba, wachubeka wanotsa, waze waba yinjinga lenkhulu. 14Abenetimphahla letinyenti, imihlambi yetimvu, netinkhomo, anemuti lomkhulu, netisebenti letinyenti, kangangekutsi emaFilisti adzimate aba nemona ngaye. 15

26:15
Gen. 21:25
Ngako emaFilisti ase atigcibedzela ngemhlaba tonkhe ticobho letatimbiwe tisebenti ta-Abrahama asekhona; phela, Abrahama bekunguyise wa-Isaka.

16Abimeleki wakhuluma ku-Isaka, watsi: “Suka, uhambe la eveni letfu; ngobe sewunemandla kakhulu kunatsi.”

17Isaka wesuka lapho, wahamba waya eSigodzini saseGerari, lapho afike wahlala khona. 18Isaka waphindze watimba ticobho temanti letatimbiwe ngu-Abrahama, uyise asekhona; ngobe phela emaFilisti abetigcibedzela emvakwekufa kwa-Abrahama. Leticobho Isaka watetsa emabito letatetsiwe ngawo nguyise.

19Kepha tatsi tisebenti ta-Isaka natimba esigodzini, takhandza sicobho lesasinemanti lamnandzi. 20Belusi baseGerari bacabana nebelusi ba-Isaka, batsi: “Lamanti ngewetfu!” Ngako lesicobho wasetsa libito watsi yi-Eseki,“Eseki” kusho “umbango” ngobe baphikisana naye ngaso.

21Bemba lesinye futsi sicobho. Naso baphikisana ngaso futsi, ngako wasetsa watsi yiSitna.“Sitna” kusho “kuphikisana” 22Wesuka lapho wayakumba lesinye sicobho, sona-ke abazange baphikisane ngaso, ngako wasetsa watsi yiRehobothi,“Rehobothi” kusho “indzawo lebanti” atsi: “Njengobe Simakadze sewusentele indzawo, sitakwandza sibe tinjinga kulelive.”

Isaka eBherisheba

23Isaka wesuka lapho, waya eBherisheba. 24Simakadze wabonakala kuye ngabona lobo busuku, watsi: “NginguNkulunkulu weyihlo Abrahama; ungesabi, ngobe nginawe, ngiyakukubusisa ngandzise titukulwane takho ngenca yenceku yami Abrahama.” 25

26:25
Gen. 12:8
Ngako Isaka wakha lilati lapho, wakhuleka kuSimakadze, wemisa lithende lakhe khona lapho. Tisebenti ta-Isaka tase timba sicobho khona lapho.

Sivumelwane sa-Abimeleki na-Isaka

26

26:26
Gen. 21:22
Abimeleki wesuka eGerari, waya ku-Isaka ahamba na-Ahuzathi, umeluleki wakhe, naPhikoli, indvuna yemabutfo akhe. 27Isaka watsi kubo: “Niteleni la kimi, kantsi niyangitondza, futsi nine nangicosha nasemkhatsini wenu?”

28Bamphendvula batsi: “Manje sekusikhanyele kutsi Simakadze unawe. Ngako-ke sitsi: Akube nesifungo emkhatsini wakho natsi. Asente sivumelwane nawe, 29sekutsi ungeke usentele lokubi, njengobe natsi singakakuphatsi kabi nje; sikuphetse kahle, sakuhambisa ngekuthula. Sekuyakhanya kutsi Simakadze ukubusisile.” 30Isaka wase ubentela lidzili; badla banatsa. 31Ekuseni kuseluvivi ngakusasa bavuka benta sivumelwane lomunye kulomunye, basibeka luphawu ngesifungo. Isaka wabavalelisa, bahamba ngekuthula.

32Ngalo lelo langa tisebenti ta-Isaka teta kuye tamtjela ngesicobho letase tisimbile tatsi: “Sesiwatfolile emanti.” 33

26:33
Gen. 21:31
Lesicobho wasetsa watsi yiSheba;“Sheba” ngesiHebheru kusho kutsi “sifungo” nome “sikhombisa” ngako-ke libito lalelo dolobha sekwaba yiBherisheba“Bherisheba” ngesiHebheru usho kutsi “umtfombo wesifungo” kuze kube ngulamuhla.

Bafati ba-Esawu lababebetive

34

26:34
Gen. 36:2
Kwatsi Esawu nasaneminyaka lengemashumi lamane, watsatsa umfati, libito lakhe bekunguJudithi, indvodzakati ya-Beri, umHethi; wabuye watsatsa naBhasemathi, indvodzakati ya-Eloni, umHethi. 35
26:35
Gen. 27:46
Labalukatana bayenta yaba lusizi imphilo yabo-Isaka naRebheka.