Siswati 1996 (SWA96)
25

Letinye titukulwane ta-Abrahama

(1 Khr. 1:32-33)

251Abrahama watsatsa lomunye umfati, lekwakunguKethura. 2Yena-ke wamtalela boZimrani, naJokshane, naMedani, naMidiyani, na-Ishbaki, naShuwa. 3Jokshane watala boSheba naDedani. KuDedani ngulapho kwavela khona ema-Ashuri, nemaLethushi, nemaLewumi. 4Emadvodzana aMidiyani bekubo-Efa, na-Eferi, naHanoki, na-Abida, naElda. Bonkhe laba kwakubantfwana baKhetura.

5

25:5
Gen. 24:36
Abrahama wakunika Isaka konkhe labenako. 6Kodvwa emadvodzana alabanye bafati bakhe wabapha tipho, watsi asaphila nje wawasusa kulendvodzana yakhe Isaka, wawabhekisa ngasemphumalanga nelive.

Kufa nekungcwatjwa kwa-Abrahama

7Abrahama waphila iminyaka leli-175. 8

25:8
Gen. 15:15
Abrahama wafa asamdzala kakhulu asenelisekile emphilweni; walandzela bokhokho bakhe. 9Bo-Isaka na-Ishmayeli, emadvodzana akhe, amngcwaba emhumeni waseMakhaphela, ensimini ya-Efroni, umsa waSowari, umHethi, emphumalanga naseMamre. 10
25:10
Gen. 23:3-16
Lensimi ngulena leyatsengwa ngu-Abrahama kumaHethi. Wangcwatjwa khona lapho-ke Abrahama, kanye nemkakhe Sara. 11
25:11
Gen. 16:14
24:62
Emvakwekufa kwa-Abrahama, Nkulunkulu wayibusisa lendvodzana yakhe lengu-Isaka. Isaka wacaba eBheri Lahayi Royi.

Titukulwane taka-Ishmayeli

(1 Khr. 1:28-31)

12

25:12
1 Khr. 1:29
Nati-ke titukulwane taka-Ishmayeli, umsa wa-Abrahama, lamtala kuHagari, sisebenti saSara lesasingumGibhithe: 13
25:13
Gen. 17:20
Emadvodzana a-Ishmayeli ngekwelamana kwawo bekunguNebayothi, litibulo lakhe, naKhedari, na-Adbeli, naMibsamu, 14naMishma, naDuma, naMasa, 15naHadadi, naThema, naJeturi, naNafishi, naKhedema. 16Ngiwo lawo-ke emadvodzana a-Ishmayeli nemabito awo labetsa ngawo imiti netikanekiso tawo; babetikhulu tetive letili-12. 17Ishmayeli waphila iminyaka leli-137, wafa; walandzela bokhokho bakhe. 18
25:18
Gen. 16:12
Titukulwane ta-Ishmayeli takha kusukela eHavila kuya eShuri, lemalunga naseGibhithe, kuya ngase-Asiriya. Takha, tatsi cekelele takhweshelana netihlobo tato; tatihlaselana naletihlobo tato.

Kutalwa kwa-Esawu naJakobe

19

25:19
Mat. 1:2
Nati-ke titukulwane taka-Isaka, umsa wa-Abrahama: Abrahama watala Isaka. 20Isaka watsi nasaneminyaka lengema-40 watsatsa Rebheka, indvodzakati yaBethuweli, um-Aramu wasePhadani Aramu, dzadzewabo Labani, um-Aramu. 21Isaka wathandazela umkakhe kuSimakadze, ngobe abeyinyumba. Simakadze wawuphendvula umthandazo wakhe; Rebheka, umka-Isaka, wakhulelwa. 22Wakhulelwa emaphahla. Atsi asengakatalwa agudlulana kamatima esiswini sakhe, wadzimate watsi: “Loku kwentekelani kimi?” Ngako-ke wayawubuta kuSimakadze.

23

25:23
Gen. 27:29
2 Sam. 8:14
Mal. 1:2
Rom. 9:10-12
Simakadze wamphendvula watsi:

“Esiswini sakho kunetive letimbili.

Utawutala tive

letitakwehlukana tinhlobo letimbili.

Lesinye sive siyawuba nemandla kunalesinye,

lomdzala akhonte lomncane.”

24Kwatsi nakufika emalanga akhe ekubeleka, wabeleka emaphahla. 25Lekucala laphuma libovana, lilihwanca wonkhe umtimba, njengengubo yeboya. Baletsa batsi ngu-Esawu.“Esawu” kungasho kutsi “lihwanca” 26

25:26
Hos. 12:3
Emvakwekuphuma kwalomnakabo, sandla salona lomunye lolandzelako saphuma sibambe sitsendze sa-Esawu, ngako-ke bametsa ngekutsi nguJakobe.“Jakobe” kusho kutsi “ubambe sitsendze” ngesilinganiso kusho kutsi “uyayengana, unemacebo ngobe ulicili” Isaka abesaneminyaka lengema-60 nabatalwako.

Esawu utsengisa emalungelo ebutubulo bakhe

27Labafana bakhula. Esawu waba ngumtingeli lonelikhono, angumuntfu wasematsafeni, kantsi Jakobe yena abesithuli ahlala ekhaya. 28Isaka abetsandza Esawu, ngobe abedla inyama yenyamatane labeyitingela; kepha Rebheka abetsandza Jakobe.

29Ngalelinye lilanga Jakobe abepheke siphuphe,NgesiHebheru leligama lelivakala shangatsi litsi umbala “lobovu”; labanye batsi “siphushe” kwase kufika Esawu aphuma etsafeni, alambe kakhulu. 30Esawu watsi kuJakobe: “Maye, ngilambile! Ngicela sewumane ungiphe lesiphuphe.” Ngako-ke libito lakhe kwatsiwa ngu-Edomu.NgesiHebheru “Edomu” kuvakala shangatsi kutsi “kubovu”

31

25:31
Dut. 21:17
Kodvwa Jakobe watsi: “Ngitsengisele lifa lakho lebutubulo, kucala.”

32Esawu watsi: “Sengitakufa, linalusito luni kimi lelifa?”

33

25:33
Gen. 27:36
Heb. 12:16
Jakobe watsi: “Funga kimi kucala.” Ngako-ke wafunga, kwaba kulitsengisa kwakhe kuJakobe lifa lakhe lebutubulo. 34Jakobe wase unika Esawu lesiphuphe. Esawu wadla, wanatsa, wasukuma wahamba. Esawu waledzelela kanjalo lifa lebutubulo bakhe.