Siswati 1996 (SWA96)
23

Kufa kwaSara

231Sara waphila iminyaka leli-127. 2Sara wafela eKhiriyathi Abha, lekuyiHebroni, eveni laseKhenani. Abrahama wakhalela umkakhe, Sara.

Abrahama utsenga lithuna

3Abrahama wasishiya sidvumbu semkakhe, wesuka waya kumaHethi, wefika watsi: 4

23:4
Gen. 25:9
35:27
47:29
50:13
Imis. 7:16
Heb. 11:9,13
“Ngisihambi nemchamuki la emkhatsini wenu. Ngicela ningitsengisele indzawo yekungcwaba, khona ngitewungcwaba lesidvumbu semkami.”

5EmaHethi aphendvula Abrahama atsi: 6“Ase usilalele, mnumzane, wena usikhulu lesinemandla la emkhatsini wetfu. Lomkakho ungamngcwaba nome ngangukuliphi kulamathuna etfu. Kute la emkhatsini wetfu longete akunika lithuna nome akuphatamise ekungcwabeni lomkakho.”

7Abrahama wasukuma wewakhotsamela lamaHethi, lekwakubantfu bakuleyo ndzawo. 8Watsi kubo: “Nanitsandza kutsi ngimngcwabe, esuke embikwami, ngisiteni ningicelele ku-Efroni, umsa waSowari, 9kutsi angitsengisele umhume wakhe waseMakhaphela, lesekugcineni kwensimi yakhe. Ngicela angitsengisele ngentsengo lefanele, utewuba wami ube yindzawo yekungcwaba.”

10Efroni labehleti emkhatsini wemaHethi waphendvula Abrahama eva onkhe emaHethi labengena esangweni lelidolobha, 11watsi: “Cha, nkhosi yami, asungilalele: Ngiyakunika lensimi kanye nalomhume lokuyo, ngikunika embikwebantfu bakitsi, ngitsi: Lomkakho mngcwabe khona.”

12Abrahama wabakhotsamela bantfu bakulelo live. 13Wakhuluma ku-Efroni embikwalabo bantfu, watsi: “Ase ungilalele, ngitakunika intsengo yalensimi, ngicela uyemukele kimi, khona ngitawungcwaba khona umkami.”

14Efroni waphendvula Abrahama watsi: 15“Nkhosi yami, asungilalele: Lesicakwana singabita lemashekheli esiliva langema-400.“emashekheli esiliva langema-400” nome “emakhilogremu esiliva langaba mane nencenye” Pho, kuyini loko kuwe nakimi? Mngcwabe kuyo leyo ndzawo lomkakho.” 16Bo-Abrahama na-Efroni bavumelana. Abrahama wase ukalela Efroni isiliva labesavele akhulume ngayo embikwemaHethi. Kwaba ngemashekheli esiliva langema-400,“emashekheli esiliva langema-400” nome “emakhilogremu esiliva langaba mane nencenye” lekwakusilinganiso lesasisemtsetfweni webatsengisi bangaleso sikhatsi.

17Ngako-ke insimi ya-Efroni leyayiseMakhaphela ngasemphumalanga neMamre, leyayinemhume nato tonkhe tihlahla letatikuyo, yonkhe leyo ndzawo, 18yetfulwa ku-Abrahama embikwemaHethi, nabo bonkhe lababesesangweni lalelo dolobha.

19Emvakwaloko Abrahama wangcwaba umkakhe Sara emhumeni wensimi yaseMakhaphela, ngasemphumalanga neMamre, eHebroni, eveni laseKhenani.

20Lensimi kanye nemhume emaHethi akunika Abrahama kutsi kube yindzawo yakhe yekungcwaba.

24

Umfati wa-Isaka

241Abrahama abesamdzala kakhulu ngeminyaka. Simakadze abembusisile etintfweni tonkhe. 2

24:2
Gen. 15:2
Abrahama wakhuluma nenceku yakhe lenkhulu ekhaya lakhe, leyayiphetse konkhe labenako, watsi: “Beka sandla sakho ngaphansi kwelitsanga lami. 3Ngitekufungisa Simakadze longuNkulunkulu welizulu nemhlaba, kutsi ungacali utsatsele indvodzana yami umfati emkhatsini wemadvodzakati emaKhenani, lengihleti emkhatsini wawo. 4Kodvwa ubohamba ubuyele eveni lakitsi lemdzabu, nasetihlotjeni takitsi, ufike umtsatsele khona Isaka, umsa wami, umfati.”

5Lenceku yatsi kuye: “Nangabe lentfombi ingavumi kungilandzela ite nami kulelive, ngibobe sengenta njani? Ngiboyitsatsa yini lendvodzana yakho ngincandzeke nayo ngiyibuyisele kulelo live lakini?”

6Abrahama watsi kuyo: “Caphela ungacali uyibuyisele emuva lendvodzana yami. 7

24:7
Gen. 12:7
13:15
15:7,18
Simakadze, Nkulunkulu welizulu, lowangitsatsa endlini yababe, naseveni lakitsi lemdzabu, wakhuluma kimi waphindze wangetsembisa ngesifungo watsi: ‘Lelive ngiyawulinika titukulwane takho,’ utawutfuma ingilosi kutsi ikuhambele embili. Wena-ke, lomsa wami uyawumtsatsela intfombi kuleyo ndzawo ute nayo la. 8Kodvwa nangabe lentfombi ayifuni kukulandzela, utawube sewukhululekile kulesifungo. Intfo nje, ungayibuyiseli indvodzana yami kulelo live.” 9Ngako-ke lenceku yabeka sandla sayo ngaphansi kwelitsanga la-Abrahama, inkhosi yayo, yafunga kuye ngalendzaba.

10

24:10
Gen. 11:29,31
Lenceku yatsatsa emakamela lalishumi emkhatsini wemakamela enkhosi yayo, yahamba netinhlobonhlobo tetipho letiphuma enkhosini yayo. Yesuka yaya eMesophothamiya edolobheni lakaNahori. 11Yefika entsambama yakanekisa ngaphandle kwelidolobha, yagucisa emakamela eceleni kwesicobho, ngesikhatsi labakha ngaso emanti labasikati. 12Lenceku yathandaza yatsi: “Simakadze, Nkulunkulu wenkhosi yami, ngicela ungiphe imphumelelo lamuhla, ukhombise umusa wakho enkhosini yami Abrahama. 13Naku manje sengime la eceleni kwalesicobho, lapho kukha khona emadvodzakati ebantfu bakulelidolobha. 14Akutsi kuleyo ntfombi lengitawutsi kuyo: ‘Ngicela ubeke phansi imbita ngitewunatsa,’ yona-ke itsi: ‘Natsa, ngitawunatsisa wena kanye nemakamela akho,’ ngicela kutsi leyo kube ngiyo-ke loyimisele Isaka, inceku yakho. Ngiyawukwati ngaloko-ke kutsi ukhombise umusa enkhosini yami.”

15

24:15
Gen. 22:23
Isa. 65:24
Watsi asengakacedzi nje kuthandaza, kwase kuchamuka Rebheka labetalwa nguBethuweli, umsa waMilkha, umkaNahori, umnakabo-Abrahama. Rebheka weta etjetse imbita yemanti ehlombe lakhe. 16Lentfombi yayiyinhle, ibukeka, iyintfombi, ingazange seyilale nemuntfu lomdvuna. Yewukela esicojeni, yakhelela, yagcwalisa imbita yayo ngemanti, yakhuphuka. 17Lenceku yagijima yaya kuyo iyihlangabeta, yafike yatsi: “Ngicela sewumane unginatsise emantana nje la embiteni yakho.”

18Yaphendvula yatsi: “Natsa, nkhosi yami.” Yaphangisa yetfula imbita, yanatsisa lenceku. 19Yatsi kube icedze kuyinatsisa, yatsi: “Ngitawunatsisa nalamakamela akho, aze enele onkhe.” 20Ngako-ke, yashesha yatfululela lamanti enkelebheni, yagijima yaya kukha lamanye esicojeni, yawanatsisa onkhe lamakamela enceku. 21Lendvodza yayibukisisa lentfombi, ibindzile, ifundzisisa kahle nome Simakadze abeyiphumelelisa indlela yayo, nome cha.

22Yatsi kube icedze lentfombi kunatsisa emakamela, lendvodza yatsatsa indandatho yegolide leyayinesisindvo sencenye yelishekheliincenye yelishekheli ingacishe ibe ngemagremu lasihlanu yayifaka ekhaleni lalentfombi; yatsatsa emajiva egolide labenesisindvo semashekheli lalishumiemashekheli lalishumi ngemagremu lalikhulu yawegabisa lentfombi emikhonweni, 23yatsi: “Ase ungitjele kutsi wena utalwa ngubani? Singayitfola yini indzawo lena ekhaya kini, simane siyewufihla inhloko lenemehlo?”

24Lentfombi yaphendvula yatsi: “Mine ngiyindvodzakati yaBethuweli, umsa waMilkha naNahori.” 25Yachubeka yatsi: “Sinetjani lobunyenti bemakamela kanye nendlu leyenele kutsi ningangenisa khona.”

26Lendvodza yase iyakhotsama, yakhuleka kuSimakadze 27yatsi: “Akabongwe Simakadze, Nkulunkulu wenkhosi yami Abrahama, longakayekeli kukhombisa umusa wakhe nekwetsembeka kwakhe enkhosini yami Abrahama. Mine-ke Simakadze ungihole endleleni, waze wangingenisa endlini yetihlobo tenkhosi yami.”

28Lentfombi yagijima, yaya kubendlu yenina, yafike yabatjela ngako konkhe loko. 29Rebheka abenemnakabo, anguLabani. Labani waphuma wagijima waya kuyo lendvodza, ngasesicojeni. 30Watsi nakabona indandatho ekhaleni kanye nemabhengela emikhonweni yadzadzewabo, watsi nakeva emavi aRebheka, dzadzewabo, atsi: “Lendvodza ikhulume kimi,” waya kuyo. Wayikhandza ime eceleni kwemakamela madvutane nesicobho. 31Wafike watsi: “Ngena, wena lobusiswe nguSimakadze, umeleni ngaphandle? Ngobe indzawo sengiyilungisile endlini, ngisho nendzawo yemakamela imbala.”

32Ngako-ke lendvodza yeta, yangena endlini. Labani wakhumula lamakamela, wawafaka esibayeni wawanika kudla, adla. Wanika lendvodza emanti ekugeza tinyawo tayo, nalamadvodza abehamba nawo ageza tinyawo tawo. 33Kwase kuletfwa kudla, kwabekwa embikwayo kutsi itekudla. Kodvwa yona yatsi: “Ngingeke ngidle, ngingakayikhulumi indzaba lengite ngayo.” Labani watsi: “Khuluma phela.”

34Ngako-ke yatsi: “Mine ngiyinceku ya-Abrahama. 35Simakadze uyibusise kakhulu inkhosi yami, injinge kakhulu. Simakadze uyibusise ngemihlambi yetimvu netinkhomo, isiliva negolide, tisebenti letidvuna naletisikati, emakamela kanye netimbongolo. 36Sara, inkhosikati yenkhosi yami, watalela inkhosi yami indvodzana, asamdzala kakhulu. Inkhosi yami seyinike lendvodzana yayo konkhe lenako. 37Inkhosi yami yangifungisa yatsi: ‘Ungayitsatseli indvodzana yami umfati kuletintfombi taseKhenani, kulelive lengihleti kulo. 38Kodvwa ubohamba uye elusendvweni lwaketfu esiveni sakitsi, uyitsatsele khona indvodzana yami umfati.’ 39Ngabuta enkhosini yami ngatsi: ‘Nangabe ayivumi kuta nami lentfombi, ngibobe sengenta njani?’

40“Yangiphendvula yatsi: ‘Simakadze lengihamba embikwakhe utawutfumela ingilosi yakhe ihambe nawe, akuphumelelise endleleni yakho. Indvodzana yami uyawuyitsatsela umfati esiveni sakitsi, elusendvweni lwaketfu. 41Nawuye esiveni sakitsi, uyawube sewuyakhululeka-ke kulesifungo sakho; nome befike bala kukunika lentfombi, uyawukhululeka-ke kulesifungo sakho.’

42“Nangifika esicojeni lamuhla, ngitsite: ‘Simakadze, Nkulunkulu wenkhosi yami, Abrahama, nakuyintsandvo yakho, ngiphumelelise kuloluhambo lwami. 43Njengobe ngime la, eceleni kwalesicobho semanti, akutsi intfombi letewukha emanti nangitsi kuyo: “Ngicela unginatsise emantana ngalembita yakho,” 44yona itsi kimi: “Natsa wena, ngitawube senginatsisa nalamakamela akho,” kube ngiyo-ke intfombi Simakadze layimisele indvodzana yenkhosi yami.’ 45Ngitsite ngisengakacedzi nje kuthandaza ngenhlitiyo, kwachamuka Rebheka etjetse imbita yemanti. Wewukela esicojeni wefike wakha emanti. Ngase ngitsi kuye: ‘Ngicela unginatsise.’ 46Waphangisa wetfula imbita yakhe, watsi: ‘Natsa wena kucala, ngitawube senginatsisa nalamakamela akho futsi.’ Nganatsa-ke, wase unatsisa nemakamela ami futsi. 47Ngase ngiyambuta ngitsi: ‘Wena uyindvodzakati yabani?’ Wangiphendvula watsi: ‘Ngiyindvodzakati yaBethuweli, umsa waMilkha naNahori.’ Ngako-ke ngase ngimfaka lendandatho ekhaleni lakhe ngamegabisa nalamajiva emikhonweni yakhe. 48Ngase ngikhotsamisa inhloko yami, ngakhuleka kuSimakadze, ngimbonga yena longuNkulunkulu wenkhosi yami Abrahama, ngobe angihole ngendlela lekungiyo sibili kutsi ngitewutsatsa lendvodzakati yesihlobo senkhosi yami itewuba ngumfati wendvodzana yayo. 49Manje-ke, njengobe nine nitinini tenkhosi yami, ngitjeleni, nanitsandza kuvelana nayo ngekwetsembeka. Naningatsandzi, ngitjeleni, khona phela ngitekwenta loko lokufanele ngikwente.”

50BoLabani naBethuweli baphendvula batsi: “Lendzaba le iphuma kuSimakadze. Tsine kute lesingakusho. 51Nangu Rebheka embikwakho; mtsatse, uhambe naye ayekuba ngumfati wendvodzana yenkhosi yakho, njengobe Simakadze asakhulumile.”

52Yatsi kube ikuve loko inceku ya-Abrahama, yakhotsama yakhuleka kuSimakadze. 53Lenceku yakhipha tintfo tesiliva netegolide, netingubo, yatipha Rebheka. Yaphindze yapha umnakabo nenina tintfo letingemagugu.

54Lenceku kanye nemadvodza beyihamba nawo badla, banatsa, bahlala khona busuku bonkhe. Nabavuka ngakusasa ekuseni lenceku yatsi: “Ngikhululeni, ngibuyele enkhosini yami.”

55UmnakaboRebheka nenina batsi: “Ase ihlalahlale natsi lentfombatane emalangana langacishe abe lishumi. Emvakwaloko nitawube seniyahamba-ke.”

56Kepha inceku yatsi kubo: “Ningangibambeleli, ngobe Simakadze uyiphumelelisile indzaba yami. Ngikhululeni ngiye enkhosini yami.”

57Base batsi: “Ake sibite lentfombatana sitewuva kuyo.”

58Babita Rebheka, bambuta batsi: “Utawuhamba nayo yini lendvodza?”

Waphendvula watsi: “Yebo, ngitawuhamba nayo.”

59

24:59
Gen. 35:8
Bamhambisa-ke Rebheka, dzadzewabo, kanye nemongi wakhe. Wahamba nenceku ya-Abrahama kanye nemadvodza leyayihamba nawo.

60Bambusisa Rebheka batsi kuye:

“Hamba kahle, dzadzewetfu.

Shangatsi ungaba ngunina

wetinkhulungwane tetinkhulungwane;

shangatsi intalo yakho ingawancoba

emadolobha etitsa tayo.”

61Rebheka netimphekeleteli takhe batilungisela bagibela emakamela, bahamba nalendvodza. Yamtfola kanjalo-ke Rebheka lendvodza.

62

24:62
Gen. 16:14
25:11
Isaka abephuma eBheri Lahayi Royi, ngobe abehlala eNegevu. 63Waphuma entsambama waya esigangeni ayewudla ematsambo engcondvo khona; watsi uphakamisa emehlo wabona kuchamuka emakamela eta ngakuye.

64Rebheka watsi uphakamisa emehlo akhe, wabona Isaka, wase uyehlika ekameleni. 65Wabuta kulenceku watsi: “Ngubani leya ndvodza lesihlangabetako?”

Inceku yaphendvula yatsi: “Yinkhosi yami.” Ngako-ke watsatsa iveyili yakhe watimbonya.

66Lenceku yafike yalandzisa Isaka ngako konkhe leyase ikwentile.

67

24:67
Gen. 25:20
Isaka watsatsa Rebheka wamfaka ethendeni lakabo lapho kwake kwahlala unina khona, watsatsa Rebheka wamenta umkakhe, Isaka wamtsandza umkakhe. Ngako-ke Isaka wadvudvuteka emuva kwebuhlungu bekufelwa ngunina.

25

Letinye titukulwane ta-Abrahama

(1 Khr. 1:32-33)

251Abrahama watsatsa lomunye umfati, lekwakunguKethura. 2Yena-ke wamtalela boZimrani, naJokshane, naMedani, naMidiyani, na-Ishbaki, naShuwa. 3Jokshane watala boSheba naDedani. KuDedani ngulapho kwavela khona ema-Ashuri, nemaLethushi, nemaLewumi. 4Emadvodzana aMidiyani bekubo-Efa, na-Eferi, naHanoki, na-Abida, naElda. Bonkhe laba kwakubantfwana baKhetura.

5

25:5
Gen. 24:36
Abrahama wakunika Isaka konkhe labenako. 6Kodvwa emadvodzana alabanye bafati bakhe wabapha tipho, watsi asaphila nje wawasusa kulendvodzana yakhe Isaka, wawabhekisa ngasemphumalanga nelive.

Kufa nekungcwatjwa kwa-Abrahama

7Abrahama waphila iminyaka leli-175. 8

25:8
Gen. 15:15
Abrahama wafa asamdzala kakhulu asenelisekile emphilweni; walandzela bokhokho bakhe. 9Bo-Isaka na-Ishmayeli, emadvodzana akhe, amngcwaba emhumeni waseMakhaphela, ensimini ya-Efroni, umsa waSowari, umHethi, emphumalanga naseMamre. 10
25:10
Gen. 23:3-16
Lensimi ngulena leyatsengwa ngu-Abrahama kumaHethi. Wangcwatjwa khona lapho-ke Abrahama, kanye nemkakhe Sara. 11
25:11
Gen. 16:14
24:62
Emvakwekufa kwa-Abrahama, Nkulunkulu wayibusisa lendvodzana yakhe lengu-Isaka. Isaka wacaba eBheri Lahayi Royi.

Titukulwane taka-Ishmayeli

(1 Khr. 1:28-31)

12

25:12
1 Khr. 1:29
Nati-ke titukulwane taka-Ishmayeli, umsa wa-Abrahama, lamtala kuHagari, sisebenti saSara lesasingumGibhithe: 13
25:13
Gen. 17:20
Emadvodzana a-Ishmayeli ngekwelamana kwawo bekunguNebayothi, litibulo lakhe, naKhedari, na-Adbeli, naMibsamu, 14naMishma, naDuma, naMasa, 15naHadadi, naThema, naJeturi, naNafishi, naKhedema. 16Ngiwo lawo-ke emadvodzana a-Ishmayeli nemabito awo labetsa ngawo imiti netikanekiso tawo; babetikhulu tetive letili-12. 17Ishmayeli waphila iminyaka leli-137, wafa; walandzela bokhokho bakhe. 18
25:18
Gen. 16:12
Titukulwane ta-Ishmayeli takha kusukela eHavila kuya eShuri, lemalunga naseGibhithe, kuya ngase-Asiriya. Takha, tatsi cekelele takhweshelana netihlobo tato; tatihlaselana naletihlobo tato.

Kutalwa kwa-Esawu naJakobe

19

25:19
Mat. 1:2
Nati-ke titukulwane taka-Isaka, umsa wa-Abrahama: Abrahama watala Isaka. 20Isaka watsi nasaneminyaka lengema-40 watsatsa Rebheka, indvodzakati yaBethuweli, um-Aramu wasePhadani Aramu, dzadzewabo Labani, um-Aramu. 21Isaka wathandazela umkakhe kuSimakadze, ngobe abeyinyumba. Simakadze wawuphendvula umthandazo wakhe; Rebheka, umka-Isaka, wakhulelwa. 22Wakhulelwa emaphahla. Atsi asengakatalwa agudlulana kamatima esiswini sakhe, wadzimate watsi: “Loku kwentekelani kimi?” Ngako-ke wayawubuta kuSimakadze.

23

25:23
Gen. 27:29
2 Sam. 8:14
Mal. 1:2
Rom. 9:10-12
Simakadze wamphendvula watsi:

“Esiswini sakho kunetive letimbili.

Utawutala tive

letitakwehlukana tinhlobo letimbili.

Lesinye sive siyawuba nemandla kunalesinye,

lomdzala akhonte lomncane.”

24Kwatsi nakufika emalanga akhe ekubeleka, wabeleka emaphahla. 25Lekucala laphuma libovana, lilihwanca wonkhe umtimba, njengengubo yeboya. Baletsa batsi ngu-Esawu.“Esawu” kungasho kutsi “lihwanca” 26

25:26
Hos. 12:3
Emvakwekuphuma kwalomnakabo, sandla salona lomunye lolandzelako saphuma sibambe sitsendze sa-Esawu, ngako-ke bametsa ngekutsi nguJakobe.“Jakobe” kusho kutsi “ubambe sitsendze” ngesilinganiso kusho kutsi “uyayengana, unemacebo ngobe ulicili” Isaka abesaneminyaka lengema-60 nabatalwako.

Esawu utsengisa emalungelo ebutubulo bakhe

27Labafana bakhula. Esawu waba ngumtingeli lonelikhono, angumuntfu wasematsafeni, kantsi Jakobe yena abesithuli ahlala ekhaya. 28Isaka abetsandza Esawu, ngobe abedla inyama yenyamatane labeyitingela; kepha Rebheka abetsandza Jakobe.

29Ngalelinye lilanga Jakobe abepheke siphuphe,NgesiHebheru leligama lelivakala shangatsi litsi umbala “lobovu”; labanye batsi “siphushe” kwase kufika Esawu aphuma etsafeni, alambe kakhulu. 30Esawu watsi kuJakobe: “Maye, ngilambile! Ngicela sewumane ungiphe lesiphuphe.” Ngako-ke libito lakhe kwatsiwa ngu-Edomu.NgesiHebheru “Edomu” kuvakala shangatsi kutsi “kubovu”

31

25:31
Dut. 21:17
Kodvwa Jakobe watsi: “Ngitsengisele lifa lakho lebutubulo, kucala.”

32Esawu watsi: “Sengitakufa, linalusito luni kimi lelifa?”

33

25:33
Gen. 27:36
Heb. 12:16
Jakobe watsi: “Funga kimi kucala.” Ngako-ke wafunga, kwaba kulitsengisa kwakhe kuJakobe lifa lakhe lebutubulo. 34Jakobe wase unika Esawu lesiphuphe. Esawu wadla, wanatsa, wasukuma wahamba. Esawu waledzelela kanjalo lifa lebutubulo bakhe.