Siswati 1996 (SWA96)
19

Konakala kweSodoma

191Natifika eSodoma letingilosi letimbili, Loti abehleti esangweni lalowo muti. Watsi kube atibone, Loti wasukuma watihlangabeta; watikhotsamela, 2

19:2
Gen. 18:2
watsi kuto: “Makhosi, ngiyanicela kutsi niphambuke nitewungenisa endlini yenceku yenu kulobusuku balamuhla, khona nitewugeza tinyawo tenu. Kusasa ngeluvivi seningahamba niye lapho niya khona.”

Kodvwa taphendvula tatsi: “Cha, sitawuhlala lapha ngaphandle.”

3Kepha Loti watincenga kakhulu letingilosi, tadzimate taphambuka taya tangenisa endlini kakhe. Watentela lidzili, watibhakela sinkhwa lesite imbiliso, tadla.

4Kepha tatsi tisengakalali, onkhe emadvodza alomuti waseSodoma, lamadzala nalamancane, ayitungeleta lendlu. 5

19:5
Isa. 3:9
Rom. 1:27
Lev. 18:22
20:13
Amemeta Loti atsi: “Aphi lamadvodza langenise lapha kakho kuyo lentsambama? Wakhiphe uwaletse la, khona sitewulala nawo!”

6Loti waphuma waya kuwo, wavala umnyango emvakwakhe, 7watsi: “Ngiyanincenga, bomnaketfu, kutsi ningayenti lentfo lembi kangaka. 8Ase nilalele la, nginemadvodzakati lamabili langazange asalale nemuntfu lomdvuna. Angimane nginiletsele wona, nente lenikutsandzako kuwo. Kepha ningenti lutfo kulamadvodza, ngobe angenise endlini kami.”

9Kepha atsi kuye: “Khwesha wena mchamuki-ndzini, sewufuna kuba ngumehluleli wetfu! Wena-ke sesitakuphatsa matima kakhulu kunawo.” Bafuca Loti bamcindzetela betama kwephula sivalo. 10Kepha lamadvodza lamabili aveta tandla tawo, advonsa Loti amngenisa endlini kuwo, avala umnyango. 11Ashaya lamadvodza labesemnyango ngebumphumphutse onkhe lawo labengaphandle kwendlu, lamancane nalamadzala, kangangekutsi abatse ayawufuna umnyango angete awutfola.

Loti uphuma eSodoma

12Lamadvodza lamabili atsi kuLoti: “Nangabe bakhona labanye bantfu lonabo, labanjengebakhwenyana, nemadvodzana, nemadvodzakati nome ngangubani lokulelidolobha, bakhiphe lapha, 13

19:13
Gen. 18:20
ngobe lendzawo sesitayibhubhisa, ngesizatfu sekutsi sikhalo ngalabantfu balapha sesikhulu kakhulu kuSimakadze; ngako Simakadze usitfume kutsi siteyibhubhisa.”

14Ngako-ke Loti waphuma waya kubakhwenyana bakhe lababetawutsatsa emadvodzakati akhe, wefike watsi: “Sheshisani siphume, ngobe Simakadze sewutayibhubhisa lendzawo.” Kepha bamtsatsa njengemuntfu lonamako nje.

15Ekuseni kuseluvivi tingilosi tamgcugcuta Loti tatsi: “Vuka, utsatse umkakho nemadvodzakati akho lamabili lakhona la, ningahle nehlelwe ngulesijeziso salelidolobha.” 16

19:16
2 Phet. 2:7
Kepha Loti wabina; ngako-ke ngobe Simakadze waba nesihawu kuye, lamadvodza lamabili ababamba ngetandla, yena nemkakhe kanye nemadvodzakati akhe abakhiphela ngaphandle kwalelidolobha. 17Atsi kube abakhiphele ngaphandle, lomunye wawo watsi: “Balekani nitewusindza! Ningasabuki nasemuva, ningemi ndzawo kulelitsafa. Balekani nicondze ngasetintsabeni, ningahle nehlelwe ngulesijeziso.” 18Loti waphendvula watsi: “Cha, Nkhosi, akungabi njalo. 19Inceku yakho itfole umusa emehlweni akho, wayentela sihawu lesikhulu ngekusindzisa imphilo yayo; kodvwa ngingeke ngikwati kubalekela etintsabeni, ngobe lesijeziso singahle singijubele ngembili, bese ngiyafa. 20Ase ubuke naliya lidolobha ngesheya, kumalula kubalekela kulo ngobe lisedvutane, futsi lincane. Ngicela kubalekela kulelidolobha lelincane, khona ngitewusindza.”

21Yatsi kuye: “Yebo-ke naloko ngiyakwemukela. Ngingeke ngilibhubhise lelidolobha lokhuluma ngalo. 22

19:22
Gen. 14:8
Phangisa-ke ubalekele khona; ngobe ngingeke ngente lutfo ungakefiki khona.”

Ngako-ke, njengobe Loti watsi lelidolobha lincane, lase letsiwa ngekutsi yiSowari.

Kubhujiswa kweGomora neSodoma

23Watsi Loti nakefika eSowari, lilanga lase liphuma. 24

19:24
Dut. 29:23
Isa. 13:19
Jer. 50:40
Hos. 11:8
Amo. 4:11
Luk. 17:29
Juda 7
Simakadze wanisa imvula yesibabule nemlilo, iphuma ezulwini, kwana etikweSodoma neGomora. 25Wawabhubhisa lawo madolobha kanye nalo lonkhe lelo tsafa, nebantfu bawo bonkhe, nako konkhe lokwakumile emhlabatsini. 26
19:26
Luk. 17:32
Kepha umkaLoti wabuka emuva, wagucuka masinyane waba yinsika yeluswayi.

27Abrahama wavuka ekuseni kuseluvivi waya kulendzawo lapho abehlangene naSimakadze khona. 28Wabuka entansi ngaseSodoma neGomora, ematsafeni angakhona. Wabona intfutfu yalelo live yenyuka njengemusi wenkhehlewane yemlilo.

29Ngako-ke Nkulunkulu nakabhubhisa lamadolobha alawo matsafa, wakhumbula Abrahama ngekutsi akhiphe Loti ekubhujisweni kwalamadolobha, Loti labehlala kuwo.

Kusunguleka kwemaMowabi nema-Amoni

30Njengobe Loti bekesaba kuhlala eSowari, waphuma wayawuhlala etintsabeni yena nemadvodzakati akhe lamabili; likhaya labo kwaba ngumgedze. 31Lendvodzakati yaLoti yematubulo yakhuluma kulena lencane, yatsi: “Babe wetfu semdzala, kantsi futsi kulelive kute indvodza lengalala natsi njengobe bonkhe bantfu benta. 32Kota, sitewunatsisa babe liwayini, bese silala naye, sentele kutatitfolela bantfwana kubabe.” 33Kulobo busuku uyise bamnatsisa liwayini, wadzakwa. Litubulo lakhe langena kuye, lalala neyise. Loti akazange asamuve nekutsi wangena nini waphuma nini engutjeni, ngobe bekadzakwe kakhulu.

34Ngakusasa lelitubulo latsi kulona lomncane: “Awuboni-ke, mine ngilele naye babe ebusuku bayitolo, asiphindze simnatsise futsi nalamuhla bese uyangena nawe ulale naye, sentele kutitfolela bantfwana kubabe.” 35Ngako-ke baphindza bamnatsisa uyise nakubo lobo busuku wadzakwa. Lona lomncane wahamba wafike walala neyise. Loti akamvanga nakangena nome asaphuma, ngobe bekadzakwe kakhulu. 36Ngako-ke omabili emadvodzakati aLoti akhuleliswa nguyise. 37Litubulo lakhe latala indvodzana, layetsa libito latsi nguMowabi.“Mowabi” ngesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “kuphuma kubabe” Unguyise wemaMowabi alamuhla. 38Lencane nayo yatala indvodzana, yayetsa libito yatsi nguBhenani.“Bhenani” ngesiHebheru kusho kutsi “indvodzana yesihlobo sami,” ngesiHebheru kuphindze kuvakale shangatsi kutsi “um-Amoni” Unguyise wema-Amoni alamuhla.

20

Abrahama na-Abimeleki

201Abrahama wesuka kulelo live waya eveni laseNegevu, eningizimu naseKhenani. Wafike wahlala emkhatsini weKhadeshi neShuri; wahlalahlala eGerari. 2

20:2
Gen. 12:13
26:7
Wafike lapho watsi: “Sara ngudzadzewetfu.” Ngako-ke Abimeleki, inkhosi yaseGerari, yatfumela kutsi kulandvwe Sara. 3Kodvwa Nkulunkulu weta ku-Abimeleki ngeliphupho ebusuku watsi kuye: “Wena utakufa ngenca yalomfati lomtsetse, ngobe ungumfati walendvodza.”

4Abimeleki abesengakaze wangena kuye, ngako-ke wase utsi: “Nkhosi, utasibhubhisa yini nalesive lesite licala? 5Kantsi akasho yini Abrahama kutsi ngudzadzewabo? Naye lomfati utsite ngumnakabo. Loku ngikwente ngenhlitiyo lemhlophe, tandla tami atinacala.”

6Nkulunkulu wamphendvula ephusheni watsi: “Yebo, ngiyati kutsi loku ukwente ngenhlitiyo lemhlophe, futsi ngimi lokuvimbile kutsi ungoni kimi, ngako angikakuvumeli kutsi umtsintse. 7

20:7
Jobe 42:8
Hla. 105:14
Manje-ke, mncandzekise lomfati walendvodza, ngobe ingumphrofethi; itakuthandazela bese uyaphila. Kodvwa nawungamncandzekisi, ubovele wati kutsi utakufa, wena nebantfu bakho.”

8Ngako-ke ekuseni ngeluvivi Abimeleki wavuka, wabita tonkhe tindvuna takhe, waticocela ngako konkhe loko; nato tesaba kakhulu. 9Abimeleki wabita Abrahama wambuta watsi: “Yini lena lose uyente la kitsi? Ngikone ngani, kutsi ungaze uletsele mine kanye nembuso wami lesono lesikhulu kangaka? Utenteleni letintfo bewungakafaneli kutenta?” 10Abimeleki wachubeka watsi: “Bewucabangani, nawenta lentfo?”

11Abrahama wamphendvula watsi: “Ngikwente ngobe ngicabange ngatsi: ‘Akukho kwesaba Nkulunkulu kulendzawo, ngako batangibulala ngenca yalomfati wami.’ 12Ngaphandle kwaloko nje, vele ungudzadzewetfu, ngobe uyindvodzakati yababe, kodvwa hhayi yamake; kodvwa noko ungumkami. 13Nkulunkulu nangikhipha endlini yababe kutsi ngizulazule, ngatsi kuSara: ‘Naku-ke lengicela ungentele kona: Yonkhe indzawo lapho sifika khona, ubobatjela ngami utsi: “Ungumnaketfu.” ’ ”

14Abimeleki watsatsa timvu, netinkhabi, netisebenti letidvuna naletisikati, watipha Abrahama, wabuyisela Sara endvodzeni yakhe. 15Abimeleki watsi: “Buka la, nali live lami, yakha lapho utsandza khona.” 16Wagucukela kuSara watsi: “Umnakenu sengimnike emasiliva layinkhulungwane; loku kufakaza kubo bonkhe laba kutsi awunacala, kute lokubi lokwentile.”

17Abrahama wathandaza kuNkulunkulu. Nkulunkulu waphilisa Abimeleki, nemkakhe, netisebenti letisikati kuze bonkhe batale bantfwana. 18Phela Simakadze abesavale tonkhe titalo tebemndeni waka-Abimeleki ngenca yaSara, umka-Abrahama.

21

Kutalwa kwa-Isaka

211

21:1
Gen. 17:9
18:10
Mat. 1:2
Heb. 11:11
Simakadze wabusisa Sara njengobe abeshito. Simakadze wentela Sara loko abemetsembise kona. 2Sara wakhulelwa, watalela Abrahama indvodzana ngesikhatsi lesasikhonjwe nguNkulunkulu. Abrahama abesamdzala kakhulu. 3Abrahama wayetsa libito watsi ngu-Isaka lendvodzana yakhe labeyitalelwe nguSara. 4
21:4
Gen. 17:10
Abrahama wayisoka indvodzana yakhe lengu-Isaka seyinemalanga lasiphohlongo budzala, njengobe Nkulunkulu abemyalile. 5Abrahama abesaneminyaka lelikhulu budzala, ngesikhatsi kutalwa indvodzana yakhe Isaka. 6Sara watsi: “Nkulunkulu ungiphe luhleko,Inchazelo yelibito lelitsi Isaka ngesiHebheru litsi “uyahleka” bonkhe labayivako lendzaba bayawuhleka njengami.” 7Wachubeka watsi: “Ngubani nje labengahle asho ku-Abrahama kutsi Sara uyawuse amunyise bantfwana? Noko sengimtalele indvodzana ebudzaleni bakhe.”

8Umntfwana wakhula, kwatsi mhlazana alunyulwa Abrahama wenta lelikhulu lidzili.

Hagari na-Ishmayeli bayacoshwa

9Ngalelinye lilanga Sara wabona indvodzana yaHagari, umGibhithe, labeyitalele Abrahama, yeyisaLetinye tincwadzi tekucala titsi “idlala” nome “iphukuta” Isaka, indvodzana yakhe. 10

21:10
Gal. 4:30
Ngako-ke wase utsi ku-Abrahama: “Sicoshe lesigcilikati nalendvodzana yaso, ngobe indvodzana yalesigcilikati akufanele ibe yindlalifa kanye nendvodzana yami Isaka.” 11Loku kwamkhatsata kakhulu Abrahama, ngobe bekuphatselene nalendvodzana yakhe. 12
21:12
Rom. 9:7
Heb. 11:18
Kodvwa Nkulunkulu watsi ku-Abrahama: “Ungakhatsateki ngenca yalomfana nangenca yalesigcilikati sakho. Loko lokushiwo nguSara kuwe kwente njengobe akutjelile, ngobe titukulwane takho tiyawubitwa nga-Isaka. 13
21:13
Gen. 16:10
17:20
25:12
Ngiyakwenta sive nangendvodzana yesigcilikati sakho, ngobe nayo iyintalo yakho.”

14Ngakusasa ekuseni Abrahama wavuka kuseluvivi, watsatsa sinkhwa nesigubhu semanti wakwetjatsisa Hagari, wamnika nemntfwana wabahambisa. Wahamba-ke Hagari azulazula ehlane laseBherisheba. 15Atsi kube aphele lamanti esigujini, wabeka umntfwana ngaphansi kwalesinye sihlahla. 16Wase uhamba libanga lemjikijelo, wayawuhlala khona acabanga atsi: “Ngingeke ngikumele kubuka umntfwanami afa.” Asahleti phansi afulatsele lomfana, tehla tinyembeti, wakhala kabuhlungu.

17Nkulunkulu wakuva kukhala kwalomfana; ingilosi yaNkulunkulu yakhuluma isezulwini, yatsi kuHagari: “Hagari, uhlushwa yini? Ungesabi, ngobe Nkulunkulu sewulivile livi lalomfana lapho akhona. 18Sukuma, utsatse lomntfwana, umgone, ngobe ngitakumenta abe sive lesikhulu.” 19Nkulunkulu wawavula emehlo aHagari, wabona sicobho semanti, waya kuwo wafike wagcwalisa sigubhu ngemanti, wanatsisa lomntfwana.

20Nkulunkulu waba naye lomntfwana. Wakhula, akhulela ehlane, waba yingcweti kutebutjoki. 21Ngesikhatsi ahlala ehlane lasePharani, unina wamtsatsela umfati labengumGibhithe.

Sivumelwane emkhatsini wa-Abrahama na-Abimeleki

22

21:22
Gen. 26:26
Ngaso leso sikhatsi Abimeleki waya ku-Abrahama ahamba naPhikoli, indvuna yemabutfo akhe, wafike watsi: “Nkulunkulu unawe kuko konkhe lokwentako. 23Ngako ase ufunge la kimi embikwaNkulunkulu kutsi ungeke ungiyenge mine, nebantfwabami, netitukulwane tami, kepha ngekwemusa wami lengiwente kuwe, wente nakimi nakulo lelive lokhosele kulo.”

24Abrahama watsi: “Ngiyafunga.”

25Abrahama wase ubeka sikhalo sakhe ku-Abimeleki macondzana nemtfombo wemanti lowawuchwagwe tisebenti ta-Abimeleki. 26Abimeleki watsi: “Hhawu, nami ngiyayicabuka nje lendzaba. Angati kutsi kwentiwe ngubani loko, nawe awuzange sewungitjele, kantsi futsi angizange sengive ngako.” 27Abrahama wase upha Abimeleki timvu netinkhabi, benta sivumelwane bobabili. 28Abrahama wakhetsa emazinyane etimvu lamasikati lasikhombisa emhlambini wakhe. 29Abimeleki wabuta Abrahama watsi: “Usho kutsini ngalokukhetsa lamazinyane etimvu lamasikati lasikhombisa?”

30Abrahama waphendvula watsi: “Yemukela lamazinyane lasikhombisa etimvu la esandleni sami, kube bufakazi bami kutsi lomtfombo wembiwa ngimi.” 31Ngako-ke leyo ndzawo yabitwa ngekutsi yiBherisheba;NgesiHebheru leligama lisho kutsi “Umtfombo wesifungo” nome “Umtfombo wesikhombisa” ngobe ngulapho benta khona sifungo bobabili.

32Batsi kube basente lesivumelwane eBherisheba, bo-Abimeleki nendvuna yakhe, Phikoli, besuka kuleyo ndzawo babuyela eveni lemaFilisti. 33Abrahama wahlanyela sihlahla selitamariske eBherisheba. Wadvumisa Simakadze, Nkulunkulu waphakadze. 34Abrahama wahlala eveni lemaFilisti sikhatsi lesidze.