Siswati 1996 (SWA96)
20

Abrahama na-Abimeleki

201Abrahama wesuka kulelo live waya eveni laseNegevu, eningizimu naseKhenani. Wafike wahlala emkhatsini weKhadeshi neShuri; wahlalahlala eGerari. 2

20:2
Gen. 12:13
26:7
Wafike lapho watsi: “Sara ngudzadzewetfu.” Ngako-ke Abimeleki, inkhosi yaseGerari, yatfumela kutsi kulandvwe Sara. 3Kodvwa Nkulunkulu weta ku-Abimeleki ngeliphupho ebusuku watsi kuye: “Wena utakufa ngenca yalomfati lomtsetse, ngobe ungumfati walendvodza.”

4Abimeleki abesengakaze wangena kuye, ngako-ke wase utsi: “Nkhosi, utasibhubhisa yini nalesive lesite licala? 5Kantsi akasho yini Abrahama kutsi ngudzadzewabo? Naye lomfati utsite ngumnakabo. Loku ngikwente ngenhlitiyo lemhlophe, tandla tami atinacala.”

6Nkulunkulu wamphendvula ephusheni watsi: “Yebo, ngiyati kutsi loku ukwente ngenhlitiyo lemhlophe, futsi ngimi lokuvimbile kutsi ungoni kimi, ngako angikakuvumeli kutsi umtsintse. 7

20:7
Jobe 42:8
Hla. 105:14
Manje-ke, mncandzekise lomfati walendvodza, ngobe ingumphrofethi; itakuthandazela bese uyaphila. Kodvwa nawungamncandzekisi, ubovele wati kutsi utakufa, wena nebantfu bakho.”

8Ngako-ke ekuseni ngeluvivi Abimeleki wavuka, wabita tonkhe tindvuna takhe, waticocela ngako konkhe loko; nato tesaba kakhulu. 9Abimeleki wabita Abrahama wambuta watsi: “Yini lena lose uyente la kitsi? Ngikone ngani, kutsi ungaze uletsele mine kanye nembuso wami lesono lesikhulu kangaka? Utenteleni letintfo bewungakafaneli kutenta?” 10Abimeleki wachubeka watsi: “Bewucabangani, nawenta lentfo?”

11Abrahama wamphendvula watsi: “Ngikwente ngobe ngicabange ngatsi: ‘Akukho kwesaba Nkulunkulu kulendzawo, ngako batangibulala ngenca yalomfati wami.’ 12Ngaphandle kwaloko nje, vele ungudzadzewetfu, ngobe uyindvodzakati yababe, kodvwa hhayi yamake; kodvwa noko ungumkami. 13Nkulunkulu nangikhipha endlini yababe kutsi ngizulazule, ngatsi kuSara: ‘Naku-ke lengicela ungentele kona: Yonkhe indzawo lapho sifika khona, ubobatjela ngami utsi: “Ungumnaketfu.” ’ ”

14Abimeleki watsatsa timvu, netinkhabi, netisebenti letidvuna naletisikati, watipha Abrahama, wabuyisela Sara endvodzeni yakhe. 15Abimeleki watsi: “Buka la, nali live lami, yakha lapho utsandza khona.” 16Wagucukela kuSara watsi: “Umnakenu sengimnike emasiliva layinkhulungwane; loku kufakaza kubo bonkhe laba kutsi awunacala, kute lokubi lokwentile.”

17Abrahama wathandaza kuNkulunkulu. Nkulunkulu waphilisa Abimeleki, nemkakhe, netisebenti letisikati kuze bonkhe batale bantfwana. 18Phela Simakadze abesavale tonkhe titalo tebemndeni waka-Abimeleki ngenca yaSara, umka-Abrahama.