Siswati 1996 (SWA96)
18

Abrahama wetsenjiswa indvodzana

181Simakadze wabonakala ku-Abrahama ngasema-okhini aMamre, ahleti ngasemnyango welithende lakhe ngesikhatsi sekushisa kwelilanga. 2

18:2
Heb. 13:2
Abrahama watsi nakaphakamisa emehlo, wabona emadvodza lamatsatfu eme embikwakhe. Watsi kube awabone, wesuka emnyango welithende lakhe wagijima wawahlangabeta, wafike wakhotsama, 3watsi: “Banumzane,Lamanye emahumusho atsi “Nkhosi yami” nangitfole umusa emehlweni enu, ningayendluli inceku yenu. 4Ase nginiletsele liyakana lemanti nitewugeza tinyawo tenu, bese niphumula la emtfuntini walesihlahla. 5Ngitawulandza lucetwana lwesinkhwa, khona nitewudla kucala ningakahambi, njengobe naku senifike ekhaya lenceku yenu.”

Ngako-ke batsi kuye: “Kulungile, yenta njengobe sewushito.”

6Abrahama waphutfuma ethendeni kuSara, watsi: “Sheshisa utsatse emabinta lamatsatfu afulaha uyibhuce, wente emacebelengwane.” 7Abrahama wagijima waya etinkhomeni, wafike wakhetsa litfole lelihle lelikhuluphele, walinika sisebenti, naso saphutfuma salilungisa. 8Watsatsa emasi, nelubisi, nalenyama yelitfole leyase ilungisiwe, wakubeka embikwawo; yena wema eceleni kwawo phansi kwesihlahla ngesikhatsi asadla.

9Ambuta atsi: “Uphi Sara, umkakho?”

Wawaphendvula watsi: “Usethendeni.”

10

18:10
Gen. 17:19
21:1
Rom. 9:9
SimakadzeSiHebheru sitsi “Yena” watsi kuye: “Impela ngitawubuya kuwe ngemnyaka lotako ngasona lesikhatsi, Sara umkakho utawuba nendvodzana.”

Sara wakuva loko, ngobe abesemnyango welithende emvakwa-Abrahama, alalele. 11

18:11
Heb. 11:11
Kepha bo-Abrahama naSara bese babadzala kakhulu, naSara abengasayi esikhatsini. 12
18:12
1 Phet. 3:6
Sara watihlekela nje, wadzimate watsi: “Manje sengimdzala kangaka, nenkhosi yami seyigugile, utsi ngingabe ngisaba nayo lenjabulo?”

13Simakadze watsi ku-Abrahama: “Uhlekeleni Sara, atsi: ‘Ngitawutala umntfwana sengimdzala kangaka?’ 14

18:14
Luk. 1:37
Kukhona yini lokungamehlula Simakadze? Njengobe sengishito, ngitawubuya la kuwe ngemnyaka lotako. Sara utawuba nendvodzana.”

15Kodvwa Sara waphika ngenca yekwesaba watsi: “Angikahleki.”

Kepha waphendvula watsi: “Cha, vele uhlekile.”

Abrahama uncengela iSodoma

16Lamadvodza esuka lapho ahamba asalibhekise eSodoma, Abrahama wawaphekeletela, entela kuwakhombisa indlela. 17

18:17
Jak. 2:23
Simakadze wase utsi: “Kodvwa ngingamfihlela yini Abrahama loku lengitakwenta? 18
18:18
Gen. 12:3
22:18
26:4
28:14
Eks. 1:7
Gal. 3:8
Phela, Abrahama utawuba sive lesikhulu lesinemandla, tonkhe tive temhlaba tiyawubusiswa ngaye. 19
18:19
Dut. 6:6
Cha, ngeke, ngobe Abrahama ngimkhetsile kutsi ayale emadvodzana akhe netitukulwane takhe emvakwakhe, kutsi bagcine intsandvo yaSimakadze ngekwenta lokuhle nalokulungile. Khona-ke Simakadze uyawunika Abrahama loko lametsembisa kona.”

20

18:20
Gen. 13:13
Hez. 16:48
Rom. 3:6
Simakadze waphindza wakhuluma ku-Abrahama, watsi: “Njengobe kunekukhala lokukhulu ngeSodoma neGomora, nesono sabo simatima kakhulu, 21ngitakwehla ngiyewubona kutsi ngabe bente njengekusho kwesikhalo lesifike kimi yini. Nangabe akunjalo, ngitakwati.”

22Ngako-ke lamadvodza esuka lapho acondza ngaseSodoma; kepha Abrahama wasala embikwaSimakadze. 23Abrahama wasondzela kuSimakadze watsi: “Uyawubabhubhisa ngempela yini labalungile kanye nalababi? 24Nangabe-ke kulelidolobha kukhona labalungile labangema-50, utawulibhubhisa yini? Ungete walisindzisa yini ngenca yalaba labalungile labangema-50? 25Akube khashane nawe kwenta intfo lenje! Ungababhubhisi labalungile kanye nalababi, bese labalungile baba njengalabangakalungi! Akube khashane nawe loko. Angeke yini umehluleli wemhlaba wonkhe ente kulunga?”

26Simakadze wamphendvula watsi: “Nangikhandze bantfu labalungile labangema-50 eSodoma, yonkhe leyo ndzawo ngiyawuyisindzisa ngenca yabo.” 27

18:27
Hla. 103:14
Abrahama waphindze wakhuluma futsi, watsi: “Ngiyacolisa kuba nesibindzi sekukhuluma neNkhosi yami, mine lengilutfuli nemlotsa. 28Nakwenteka babe ngema-45, utalibhubhisa yini ngenca yalaba labasilele?”

Simakadze waphendvula watsi: “Ngingeke ngilibhubhise, nangikhandze kutsi labalungile bangema-45.”

29Abrahama waphindze wakhuluma kuye futsi, watsi: “Ase ngitsi-ke kutfolakala kutsi labalungile bangema-40.”

Wamphendvula watsi: “Nakukhona labangema-40 labalungile, ngingeke ngilibhubhise.” 30Abrahama watsi: “Ngicela kutsi iNkhosi ingatfukutseli ngekutsi ngisakhuluma. Nakwenteka-ke kutfolakala labalungile bangema-30?”

Wamphendvula watsi: “Ngingeke ngilibhubhise, nangikhandza kutsi labalungile bangema-30.”

31Abrahama watsi: “Ngiyacolisa kuba nesibindzi sekuchubeka ngikhulume neNkhosi. Ase ngitsi-ke ukhandza labalungile bangema-20?”

Wamphendvula watsi: “Ngingeke ngilibhubhise, nangikhandza labalungile bangema-20.”

32Abrahama watsi: “Ngicela kutsi iNkhosi ingatfukutseli ngobe sengitawukhuluma kwekugcina-ke manje. Ase ngitsi-ke ukhandza labalungile balishumi?”

Wamphendvula watsi: “Ngenca yalabalungile labalishumi ngingeke ngilibhubhise.” 33Watsi kube acedze kukhuluma na-Abrahama, Simakadze wase uyahamba; Abrahama wabuyela ethendeni lakhe.