Siswati 1996 (SWA96)
17

Kusoka: Luphawu lwesivumelwane

171Kwatsi Abrama nasaneminyaka lengema-99 budzala, Simakadze wabonakala kuye watsi: “NginguNkulunkulu Somandla; hamba entsandvweni yami, ube msulwa. 2Ngitakwenta sivumelwane sami nawe ngikwandzise kakhulukati.” 3Abrama wakhotsamisa buso bakhe, batsintsa phansi, Nkulunkulu watsi kuye: 4

17:4
Rom. 4:17
“Nasi-ke sivumelwane sami nawe: Uyawuba nguyise wetive letinyenti. 5
17:5
Neh. 9:7
Isa. 51:2
Libito lakho lingeke lisaba ngu-Abrama, kodvwa selitawuba ngu-Abrahama, ngobe sengikwente uyise wetive letinyenti.“Abrahama” kusho kutsi “khokho wetive letinyenti” 6Ngitakupha intalo lenyenti, ngikwente tive letinyenti, labanye kuto bayawuba ngemakhosi.

7“Ngiyawumisa sivumelwane sami nawe nentalo yakho, emvakwakho, etitukulwaneni ngetitukulwane, kube sivumelwane saphakadze. Ngiyawuba nguNkulunkulu wakho naNkulunkulu wetitukulwane takho emvakwakho. 8Lelive lewusihambi kulo ngiyawulinika wena netitukulwane takho emvakwakho. Lonkhe lelive laseKhenani liyawuba letitukulwane takho, libe lifa lato phakadze naphakadze, mine ngiyawuba nguNkulunkulu wato.”

9Nkulunkulu wase utsi ku-Abrahama: “Wena-ke, sewuyawugcina lesivumelwane sami, wena nentalo yakho emvakwakho, tonkhe titukulwane tayo. 10

17:10
Lev. 12:3
Rom. 4:11
Naku-ke kwekugcina sivumelwane sami lekufanele ukwente wena kanye nentalo yakho emvakwakho: Bonkhe labadvuna niyawubasoka. 11Niyawusoka; loko kuyawuba luphawu lwesivumelwane sami nani. 12Losanemalanga lasiphohlongo atelwe, niyawumsoka: Bonkhe labadvuna kuto tonkhe titukulwane tenu, ngisho nabo bonkhe labatalelwe kakho nalabatsengwe ngemali yakho etihambini tetive letingesito takini. 13Lowo lotalelwe endlini yakho nalotsengiwe, bonkhe kufanele basokwe. Ngako-ke lesivumelwane siyawubasemtimbeni wenu, kube sivumelwane saphakadze. 14Wonkhe lomdvuna longakasoki uyawuncunywa esiveni sakubo, ngobe wephule sivumelwane sami.”

15Nkulunkulu watsi ku-Abrahama: “Ungabe usambita umkakho ngekutsi nguSarayi, kodvwa ubosale utsi nguSara.“Sara” kusho kutsi “inkhosatana” 16

17:16
Gen. 21:2
Ngiyawumbusisa, ngikunike indvodzana ngaye. Ngiyawumbusisa, abe ngunina wetive. Kuyawuvela kuye emakhosi etive.”

17

17:17
Rom. 4:19
Abrahama wakhotsamisa buso bakhe, batsintsa phansi, wahleka, akhuluma yedvwana enhlitiyweni atsi: “Konje kungenteka yini kutsi indvodza itale umntfwana seyineminyaka lelikhulu budzala? Kona kungenteka yini kutsi Sara atale umntfwana asaneminyaka lengema-90?” 18Abrahama waphumisela watsi kuNkulunkulu: “Kube mane Ishmayeli abengemukeleka kuwe.”

19

17:19
Gen. 21:3
Kepha Nkulunkulu watsi: “Cha, Sara, umkakho, utakutalela indvodzana, uyetse libito utsi ngu-Isaka.Lelibito lisho kutsi “wahleka” Ngitawumisa sivumelwane sami naye nentalo yakhe kube sivumelwane saphakadze. 20
17:20
Gen. 25:13
Ngisivile sicelo sakho nga-Ishmayeli. Naye ngitambusisa ngimente achume andze kakhulu. Utawuba nguyise wetikhulu letili-12, ngimente abe sive lesikhulu. 21
17:21
Rom. 9:7
Kepha ngiyawumisa sivumelwane sami na-Isaka, latakutalela yena Sara ngaso lesikhatsi ngemnyaka lotako.” 22Watsi kube Nkulunkulu acedze kukhuluma na-Abrahama, wamshiya, wenyuka.

Kusoka kwebantfu baka-Abrahama

23Ngalo lelo langa Abrahama watsatsa Ishmayeli, indvodzana yakhe, nabo bonkhe lababetalelwe kakhe, nabo bonkhe lababetsengwe ngemali yakhe; bonkhe labadvuna lababekakhe wabasoka, njengobe Nkulunkulu abemtjelile. 24Abrahama abesaneminyaka lengema-99 budzala, mhlazana asokwa. 25Ishmayeli indvodzana yakhe abesaneminyaka leli-13 budzala, mhlazana asokwa. 26Bo-Abrahama nendvodzana yakhe, Ishmayeli, basokwa langa linye bobabili. 27Bonkhe labadvuna lababesemndenini wakhe lababetalelwe kakhe nalabo lababetsengwe ngemali yakhe kubetive basokwa kanye naye.

18

Abrahama wetsenjiswa indvodzana

181Simakadze wabonakala ku-Abrahama ngasema-okhini aMamre, ahleti ngasemnyango welithende lakhe ngesikhatsi sekushisa kwelilanga. 2

18:2
Heb. 13:2
Abrahama watsi nakaphakamisa emehlo, wabona emadvodza lamatsatfu eme embikwakhe. Watsi kube awabone, wesuka emnyango welithende lakhe wagijima wawahlangabeta, wafike wakhotsama, 3watsi: “Banumzane,Lamanye emahumusho atsi “Nkhosi yami” nangitfole umusa emehlweni enu, ningayendluli inceku yenu. 4Ase nginiletsele liyakana lemanti nitewugeza tinyawo tenu, bese niphumula la emtfuntini walesihlahla. 5Ngitawulandza lucetwana lwesinkhwa, khona nitewudla kucala ningakahambi, njengobe naku senifike ekhaya lenceku yenu.”

Ngako-ke batsi kuye: “Kulungile, yenta njengobe sewushito.”

6Abrahama waphutfuma ethendeni kuSara, watsi: “Sheshisa utsatse emabinta lamatsatfu afulaha uyibhuce, wente emacebelengwane.” 7Abrahama wagijima waya etinkhomeni, wafike wakhetsa litfole lelihle lelikhuluphele, walinika sisebenti, naso saphutfuma salilungisa. 8Watsatsa emasi, nelubisi, nalenyama yelitfole leyase ilungisiwe, wakubeka embikwawo; yena wema eceleni kwawo phansi kwesihlahla ngesikhatsi asadla.

9Ambuta atsi: “Uphi Sara, umkakho?”

Wawaphendvula watsi: “Usethendeni.”

10

18:10
Gen. 17:19
21:1
Rom. 9:9
SimakadzeSiHebheru sitsi “Yena” watsi kuye: “Impela ngitawubuya kuwe ngemnyaka lotako ngasona lesikhatsi, Sara umkakho utawuba nendvodzana.”

Sara wakuva loko, ngobe abesemnyango welithende emvakwa-Abrahama, alalele. 11

18:11
Heb. 11:11
Kepha bo-Abrahama naSara bese babadzala kakhulu, naSara abengasayi esikhatsini. 12
18:12
1 Phet. 3:6
Sara watihlekela nje, wadzimate watsi: “Manje sengimdzala kangaka, nenkhosi yami seyigugile, utsi ngingabe ngisaba nayo lenjabulo?”

13Simakadze watsi ku-Abrahama: “Uhlekeleni Sara, atsi: ‘Ngitawutala umntfwana sengimdzala kangaka?’ 14

18:14
Luk. 1:37
Kukhona yini lokungamehlula Simakadze? Njengobe sengishito, ngitawubuya la kuwe ngemnyaka lotako. Sara utawuba nendvodzana.”

15Kodvwa Sara waphika ngenca yekwesaba watsi: “Angikahleki.”

Kepha waphendvula watsi: “Cha, vele uhlekile.”

Abrahama uncengela iSodoma

16Lamadvodza esuka lapho ahamba asalibhekise eSodoma, Abrahama wawaphekeletela, entela kuwakhombisa indlela. 17

18:17
Jak. 2:23
Simakadze wase utsi: “Kodvwa ngingamfihlela yini Abrahama loku lengitakwenta? 18
18:18
Gen. 12:3
22:18
26:4
28:14
Eks. 1:7
Gal. 3:8
Phela, Abrahama utawuba sive lesikhulu lesinemandla, tonkhe tive temhlaba tiyawubusiswa ngaye. 19
18:19
Dut. 6:6
Cha, ngeke, ngobe Abrahama ngimkhetsile kutsi ayale emadvodzana akhe netitukulwane takhe emvakwakhe, kutsi bagcine intsandvo yaSimakadze ngekwenta lokuhle nalokulungile. Khona-ke Simakadze uyawunika Abrahama loko lametsembisa kona.”

20

18:20
Gen. 13:13
Hez. 16:48
Rom. 3:6
Simakadze waphindza wakhuluma ku-Abrahama, watsi: “Njengobe kunekukhala lokukhulu ngeSodoma neGomora, nesono sabo simatima kakhulu, 21ngitakwehla ngiyewubona kutsi ngabe bente njengekusho kwesikhalo lesifike kimi yini. Nangabe akunjalo, ngitakwati.”

22Ngako-ke lamadvodza esuka lapho acondza ngaseSodoma; kepha Abrahama wasala embikwaSimakadze. 23Abrahama wasondzela kuSimakadze watsi: “Uyawubabhubhisa ngempela yini labalungile kanye nalababi? 24Nangabe-ke kulelidolobha kukhona labalungile labangema-50, utawulibhubhisa yini? Ungete walisindzisa yini ngenca yalaba labalungile labangema-50? 25Akube khashane nawe kwenta intfo lenje! Ungababhubhisi labalungile kanye nalababi, bese labalungile baba njengalabangakalungi! Akube khashane nawe loko. Angeke yini umehluleli wemhlaba wonkhe ente kulunga?”

26Simakadze wamphendvula watsi: “Nangikhandze bantfu labalungile labangema-50 eSodoma, yonkhe leyo ndzawo ngiyawuyisindzisa ngenca yabo.” 27

18:27
Hla. 103:14
Abrahama waphindze wakhuluma futsi, watsi: “Ngiyacolisa kuba nesibindzi sekukhuluma neNkhosi yami, mine lengilutfuli nemlotsa. 28Nakwenteka babe ngema-45, utalibhubhisa yini ngenca yalaba labasilele?”

Simakadze waphendvula watsi: “Ngingeke ngilibhubhise, nangikhandze kutsi labalungile bangema-45.”

29Abrahama waphindze wakhuluma kuye futsi, watsi: “Ase ngitsi-ke kutfolakala kutsi labalungile bangema-40.”

Wamphendvula watsi: “Nakukhona labangema-40 labalungile, ngingeke ngilibhubhise.” 30Abrahama watsi: “Ngicela kutsi iNkhosi ingatfukutseli ngekutsi ngisakhuluma. Nakwenteka-ke kutfolakala labalungile bangema-30?”

Wamphendvula watsi: “Ngingeke ngilibhubhise, nangikhandza kutsi labalungile bangema-30.”

31Abrahama watsi: “Ngiyacolisa kuba nesibindzi sekuchubeka ngikhulume neNkhosi. Ase ngitsi-ke ukhandza labalungile bangema-20?”

Wamphendvula watsi: “Ngingeke ngilibhubhise, nangikhandza labalungile bangema-20.”

32Abrahama watsi: “Ngicela kutsi iNkhosi ingatfukutseli ngobe sengitawukhuluma kwekugcina-ke manje. Ase ngitsi-ke ukhandza labalungile balishumi?”

Wamphendvula watsi: “Ngenca yalabalungile labalishumi ngingeke ngilibhubhise.” 33Watsi kube acedze kukhuluma na-Abrahama, Simakadze wase uyahamba; Abrahama wabuyela ethendeni lakhe.

19

Konakala kweSodoma

191Natifika eSodoma letingilosi letimbili, Loti abehleti esangweni lalowo muti. Watsi kube atibone, Loti wasukuma watihlangabeta; watikhotsamela, 2

19:2
Gen. 18:2
watsi kuto: “Makhosi, ngiyanicela kutsi niphambuke nitewungenisa endlini yenceku yenu kulobusuku balamuhla, khona nitewugeza tinyawo tenu. Kusasa ngeluvivi seningahamba niye lapho niya khona.”

Kodvwa taphendvula tatsi: “Cha, sitawuhlala lapha ngaphandle.”

3Kepha Loti watincenga kakhulu letingilosi, tadzimate taphambuka taya tangenisa endlini kakhe. Watentela lidzili, watibhakela sinkhwa lesite imbiliso, tadla.

4Kepha tatsi tisengakalali, onkhe emadvodza alomuti waseSodoma, lamadzala nalamancane, ayitungeleta lendlu. 5

19:5
Isa. 3:9
Rom. 1:27
Lev. 18:22
20:13
Amemeta Loti atsi: “Aphi lamadvodza langenise lapha kakho kuyo lentsambama? Wakhiphe uwaletse la, khona sitewulala nawo!”

6Loti waphuma waya kuwo, wavala umnyango emvakwakhe, 7watsi: “Ngiyanincenga, bomnaketfu, kutsi ningayenti lentfo lembi kangaka. 8Ase nilalele la, nginemadvodzakati lamabili langazange asalale nemuntfu lomdvuna. Angimane nginiletsele wona, nente lenikutsandzako kuwo. Kepha ningenti lutfo kulamadvodza, ngobe angenise endlini kami.”

9Kepha atsi kuye: “Khwesha wena mchamuki-ndzini, sewufuna kuba ngumehluleli wetfu! Wena-ke sesitakuphatsa matima kakhulu kunawo.” Bafuca Loti bamcindzetela betama kwephula sivalo. 10Kepha lamadvodza lamabili aveta tandla tawo, advonsa Loti amngenisa endlini kuwo, avala umnyango. 11Ashaya lamadvodza labesemnyango ngebumphumphutse onkhe lawo labengaphandle kwendlu, lamancane nalamadzala, kangangekutsi abatse ayawufuna umnyango angete awutfola.

Loti uphuma eSodoma

12Lamadvodza lamabili atsi kuLoti: “Nangabe bakhona labanye bantfu lonabo, labanjengebakhwenyana, nemadvodzana, nemadvodzakati nome ngangubani lokulelidolobha, bakhiphe lapha, 13

19:13
Gen. 18:20
ngobe lendzawo sesitayibhubhisa, ngesizatfu sekutsi sikhalo ngalabantfu balapha sesikhulu kakhulu kuSimakadze; ngako Simakadze usitfume kutsi siteyibhubhisa.”

14Ngako-ke Loti waphuma waya kubakhwenyana bakhe lababetawutsatsa emadvodzakati akhe, wefike watsi: “Sheshisani siphume, ngobe Simakadze sewutayibhubhisa lendzawo.” Kepha bamtsatsa njengemuntfu lonamako nje.

15Ekuseni kuseluvivi tingilosi tamgcugcuta Loti tatsi: “Vuka, utsatse umkakho nemadvodzakati akho lamabili lakhona la, ningahle nehlelwe ngulesijeziso salelidolobha.” 16

19:16
2 Phet. 2:7
Kepha Loti wabina; ngako-ke ngobe Simakadze waba nesihawu kuye, lamadvodza lamabili ababamba ngetandla, yena nemkakhe kanye nemadvodzakati akhe abakhiphela ngaphandle kwalelidolobha. 17Atsi kube abakhiphele ngaphandle, lomunye wawo watsi: “Balekani nitewusindza! Ningasabuki nasemuva, ningemi ndzawo kulelitsafa. Balekani nicondze ngasetintsabeni, ningahle nehlelwe ngulesijeziso.” 18Loti waphendvula watsi: “Cha, Nkhosi, akungabi njalo. 19Inceku yakho itfole umusa emehlweni akho, wayentela sihawu lesikhulu ngekusindzisa imphilo yayo; kodvwa ngingeke ngikwati kubalekela etintsabeni, ngobe lesijeziso singahle singijubele ngembili, bese ngiyafa. 20Ase ubuke naliya lidolobha ngesheya, kumalula kubalekela kulo ngobe lisedvutane, futsi lincane. Ngicela kubalekela kulelidolobha lelincane, khona ngitewusindza.”

21Yatsi kuye: “Yebo-ke naloko ngiyakwemukela. Ngingeke ngilibhubhise lelidolobha lokhuluma ngalo. 22

19:22
Gen. 14:8
Phangisa-ke ubalekele khona; ngobe ngingeke ngente lutfo ungakefiki khona.”

Ngako-ke, njengobe Loti watsi lelidolobha lincane, lase letsiwa ngekutsi yiSowari.

Kubhujiswa kweGomora neSodoma

23Watsi Loti nakefika eSowari, lilanga lase liphuma. 24

19:24
Dut. 29:23
Isa. 13:19
Jer. 50:40
Hos. 11:8
Amo. 4:11
Luk. 17:29
Juda 7
Simakadze wanisa imvula yesibabule nemlilo, iphuma ezulwini, kwana etikweSodoma neGomora. 25Wawabhubhisa lawo madolobha kanye nalo lonkhe lelo tsafa, nebantfu bawo bonkhe, nako konkhe lokwakumile emhlabatsini. 26
19:26
Luk. 17:32
Kepha umkaLoti wabuka emuva, wagucuka masinyane waba yinsika yeluswayi.

27Abrahama wavuka ekuseni kuseluvivi waya kulendzawo lapho abehlangene naSimakadze khona. 28Wabuka entansi ngaseSodoma neGomora, ematsafeni angakhona. Wabona intfutfu yalelo live yenyuka njengemusi wenkhehlewane yemlilo.

29Ngako-ke Nkulunkulu nakabhubhisa lamadolobha alawo matsafa, wakhumbula Abrahama ngekutsi akhiphe Loti ekubhujisweni kwalamadolobha, Loti labehlala kuwo.

Kusunguleka kwemaMowabi nema-Amoni

30Njengobe Loti bekesaba kuhlala eSowari, waphuma wayawuhlala etintsabeni yena nemadvodzakati akhe lamabili; likhaya labo kwaba ngumgedze. 31Lendvodzakati yaLoti yematubulo yakhuluma kulena lencane, yatsi: “Babe wetfu semdzala, kantsi futsi kulelive kute indvodza lengalala natsi njengobe bonkhe bantfu benta. 32Kota, sitewunatsisa babe liwayini, bese silala naye, sentele kutatitfolela bantfwana kubabe.” 33Kulobo busuku uyise bamnatsisa liwayini, wadzakwa. Litubulo lakhe langena kuye, lalala neyise. Loti akazange asamuve nekutsi wangena nini waphuma nini engutjeni, ngobe bekadzakwe kakhulu.

34Ngakusasa lelitubulo latsi kulona lomncane: “Awuboni-ke, mine ngilele naye babe ebusuku bayitolo, asiphindze simnatsise futsi nalamuhla bese uyangena nawe ulale naye, sentele kutitfolela bantfwana kubabe.” 35Ngako-ke baphindza bamnatsisa uyise nakubo lobo busuku wadzakwa. Lona lomncane wahamba wafike walala neyise. Loti akamvanga nakangena nome asaphuma, ngobe bekadzakwe kakhulu. 36Ngako-ke omabili emadvodzakati aLoti akhuleliswa nguyise. 37Litubulo lakhe latala indvodzana, layetsa libito latsi nguMowabi.“Mowabi” ngesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “kuphuma kubabe” Unguyise wemaMowabi alamuhla. 38Lencane nayo yatala indvodzana, yayetsa libito yatsi nguBhenani.“Bhenani” ngesiHebheru kusho kutsi “indvodzana yesihlobo sami,” ngesiHebheru kuphindze kuvakale shangatsi kutsi “um-Amoni” Unguyise wema-Amoni alamuhla.