Siswati 1996 (SWA96)
16

Hagari na-Ishmayeli

161Sarayi, umka-Abrama, abengenamntfwana. Abenesisebenti lesasingumGibhithe lesasibitwa ngekutsi nguHagari. 2Sarayi watsi ku-Abrama: “Ase ubuke, Simakadze ungimile intalo. Ngena kulesisebenti sami, mhlawumbe ngitawutfola ngaso bantfwana.” Abrama walilalela livi laSarayi. 3Abrama asahlale iminyaka lelishumi eveni laseKhenani, Sarayi, umka-Abrama, watsatsa Hagari, sisebenti sakhe lesasingumGibhithe, wasinika Abrama kutsi sibe ngumkakhe. 4Abrama wangena kuHagari; Hagari wase uyakhulelwa. Watsi kube Hagari abone kutsi sewukhulelwe, wase wedzelela loSarayi.

5Sarayi wakhuluma ku-Abrama watsi: “Nguwe lofanele kulungisa letintfo lesetonakala. Ngimi lengakunika loHagari, kodvwa utsite kube abone kutsi sewukhulelwe, wase uyangedzelela. Simakadze akasehlulele abone kutsi ngubani lowonile emkhatsini wakho nami.”

6Abrama watsi kuSarayi: “Lalela la, Hagari sisebenti sakho, uphetfwe nguwe. Mphatse njengekubona kwakho.” Sarayi wase umphatsa ngelulaka loHagari, wadzimate Hagari wabaleka.

7Ingilosi yaSimakadze yakhandza Hagari ngasesicojeni semanti, ehlane, endleleni leya eShuri, 8yatsi: “Hagari, sisebenti saSarayi, uphumaphi? Uyaphi?”

Waphendvula watsi: “Ngibalekela Sarayi, umphatsi wami.”

9Ingilosi yaSimakadze yatsi kuye: “Ncandzeka, buyela kuSarayi, umphatsi wakho, ufike utitfobe ngaphansi kwakhe.” 10Ingilosi yaSimakadze yachubeka yatsi: “Intalo yakho ngitayandzisa kakhulu kangangekutsi kute loyawuba nemandla ekuyibala.” 11Ingilosi yachubeka yatsi kuye: “Ase ubuke nje, sewukhulelwe, utawutala indvodzana uyetse libito utsi ngu-Ishmayeli,“Ishmayeli” ngesiHebheru lelibito lisho kutsi “Nkulunkulu uyeva” ngobe Simakadze ukuvile kuhlupheka kwakho. 12

16:12
Gen. 25:18
Uyawuba ngumuntfu lonjengembongolo yesiganga, aphambane naye wonkhe umuntfu, bonkhe bantfu baphambane naye. Uyawuhlala ngekuchukulutana netihlobo takhe.”

13Ngako-ke wase wetsa loSimakadze lowakhuluma kuye watsi: “UnguNkulunkulu longibonako,” ngobe watsi: “Kambe ngabe ngibone Nkulunkulu ngabuye ngaphilela kutsi ngikhulume ngaloko?”NgesiHebheru lenkhulumo ayikhanyi kahle 14Ngiko nje lomtfombo losemkhatsini weKhadeshi neBheredi ubitwa ngekutsi yiBheri Lahayi Rohi lokusho kutsi: “Umtfombo waLophilako Longibonako.”

15

16:15
Gal. 4:22
Hagari watalela Abrama indvodzana; Abrama wayetsa libito watsi ngu-Ishmayeli. 16Abrama abesaneminyaka lengema-86, mhlazana Hagari amtalela Ishmayeli.

17

Kusoka: Luphawu lwesivumelwane

171Kwatsi Abrama nasaneminyaka lengema-99 budzala, Simakadze wabonakala kuye watsi: “NginguNkulunkulu Somandla; hamba entsandvweni yami, ube msulwa. 2Ngitakwenta sivumelwane sami nawe ngikwandzise kakhulukati.” 3Abrama wakhotsamisa buso bakhe, batsintsa phansi, Nkulunkulu watsi kuye: 4

17:4
Rom. 4:17
“Nasi-ke sivumelwane sami nawe: Uyawuba nguyise wetive letinyenti. 5
17:5
Neh. 9:7
Isa. 51:2
Libito lakho lingeke lisaba ngu-Abrama, kodvwa selitawuba ngu-Abrahama, ngobe sengikwente uyise wetive letinyenti.“Abrahama” kusho kutsi “khokho wetive letinyenti” 6Ngitakupha intalo lenyenti, ngikwente tive letinyenti, labanye kuto bayawuba ngemakhosi.

7“Ngiyawumisa sivumelwane sami nawe nentalo yakho, emvakwakho, etitukulwaneni ngetitukulwane, kube sivumelwane saphakadze. Ngiyawuba nguNkulunkulu wakho naNkulunkulu wetitukulwane takho emvakwakho. 8Lelive lewusihambi kulo ngiyawulinika wena netitukulwane takho emvakwakho. Lonkhe lelive laseKhenani liyawuba letitukulwane takho, libe lifa lato phakadze naphakadze, mine ngiyawuba nguNkulunkulu wato.”

9Nkulunkulu wase utsi ku-Abrahama: “Wena-ke, sewuyawugcina lesivumelwane sami, wena nentalo yakho emvakwakho, tonkhe titukulwane tayo. 10

17:10
Lev. 12:3
Rom. 4:11
Naku-ke kwekugcina sivumelwane sami lekufanele ukwente wena kanye nentalo yakho emvakwakho: Bonkhe labadvuna niyawubasoka. 11Niyawusoka; loko kuyawuba luphawu lwesivumelwane sami nani. 12Losanemalanga lasiphohlongo atelwe, niyawumsoka: Bonkhe labadvuna kuto tonkhe titukulwane tenu, ngisho nabo bonkhe labatalelwe kakho nalabatsengwe ngemali yakho etihambini tetive letingesito takini. 13Lowo lotalelwe endlini yakho nalotsengiwe, bonkhe kufanele basokwe. Ngako-ke lesivumelwane siyawubasemtimbeni wenu, kube sivumelwane saphakadze. 14Wonkhe lomdvuna longakasoki uyawuncunywa esiveni sakubo, ngobe wephule sivumelwane sami.”

15Nkulunkulu watsi ku-Abrahama: “Ungabe usambita umkakho ngekutsi nguSarayi, kodvwa ubosale utsi nguSara.“Sara” kusho kutsi “inkhosatana” 16

17:16
Gen. 21:2
Ngiyawumbusisa, ngikunike indvodzana ngaye. Ngiyawumbusisa, abe ngunina wetive. Kuyawuvela kuye emakhosi etive.”

17

17:17
Rom. 4:19
Abrahama wakhotsamisa buso bakhe, batsintsa phansi, wahleka, akhuluma yedvwana enhlitiyweni atsi: “Konje kungenteka yini kutsi indvodza itale umntfwana seyineminyaka lelikhulu budzala? Kona kungenteka yini kutsi Sara atale umntfwana asaneminyaka lengema-90?” 18Abrahama waphumisela watsi kuNkulunkulu: “Kube mane Ishmayeli abengemukeleka kuwe.”

19

17:19
Gen. 21:3
Kepha Nkulunkulu watsi: “Cha, Sara, umkakho, utakutalela indvodzana, uyetse libito utsi ngu-Isaka.Lelibito lisho kutsi “wahleka” Ngitawumisa sivumelwane sami naye nentalo yakhe kube sivumelwane saphakadze. 20
17:20
Gen. 25:13
Ngisivile sicelo sakho nga-Ishmayeli. Naye ngitambusisa ngimente achume andze kakhulu. Utawuba nguyise wetikhulu letili-12, ngimente abe sive lesikhulu. 21
17:21
Rom. 9:7
Kepha ngiyawumisa sivumelwane sami na-Isaka, latakutalela yena Sara ngaso lesikhatsi ngemnyaka lotako.” 22Watsi kube Nkulunkulu acedze kukhuluma na-Abrahama, wamshiya, wenyuka.

Kusoka kwebantfu baka-Abrahama

23Ngalo lelo langa Abrahama watsatsa Ishmayeli, indvodzana yakhe, nabo bonkhe lababetalelwe kakhe, nabo bonkhe lababetsengwe ngemali yakhe; bonkhe labadvuna lababekakhe wabasoka, njengobe Nkulunkulu abemtjelile. 24Abrahama abesaneminyaka lengema-99 budzala, mhlazana asokwa. 25Ishmayeli indvodzana yakhe abesaneminyaka leli-13 budzala, mhlazana asokwa. 26Bo-Abrahama nendvodzana yakhe, Ishmayeli, basokwa langa linye bobabili. 27Bonkhe labadvuna lababesemndenini wakhe lababetalelwe kakhe nalabo lababetsengwe ngemali yakhe kubetive basokwa kanye naye.

18

Abrahama wetsenjiswa indvodzana

181Simakadze wabonakala ku-Abrahama ngasema-okhini aMamre, ahleti ngasemnyango welithende lakhe ngesikhatsi sekushisa kwelilanga. 2

18:2
Heb. 13:2
Abrahama watsi nakaphakamisa emehlo, wabona emadvodza lamatsatfu eme embikwakhe. Watsi kube awabone, wesuka emnyango welithende lakhe wagijima wawahlangabeta, wafike wakhotsama, 3watsi: “Banumzane,Lamanye emahumusho atsi “Nkhosi yami” nangitfole umusa emehlweni enu, ningayendluli inceku yenu. 4Ase nginiletsele liyakana lemanti nitewugeza tinyawo tenu, bese niphumula la emtfuntini walesihlahla. 5Ngitawulandza lucetwana lwesinkhwa, khona nitewudla kucala ningakahambi, njengobe naku senifike ekhaya lenceku yenu.”

Ngako-ke batsi kuye: “Kulungile, yenta njengobe sewushito.”

6Abrahama waphutfuma ethendeni kuSara, watsi: “Sheshisa utsatse emabinta lamatsatfu afulaha uyibhuce, wente emacebelengwane.” 7Abrahama wagijima waya etinkhomeni, wafike wakhetsa litfole lelihle lelikhuluphele, walinika sisebenti, naso saphutfuma salilungisa. 8Watsatsa emasi, nelubisi, nalenyama yelitfole leyase ilungisiwe, wakubeka embikwawo; yena wema eceleni kwawo phansi kwesihlahla ngesikhatsi asadla.

9Ambuta atsi: “Uphi Sara, umkakho?”

Wawaphendvula watsi: “Usethendeni.”

10

18:10
Gen. 17:19
21:1
Rom. 9:9
SimakadzeSiHebheru sitsi “Yena” watsi kuye: “Impela ngitawubuya kuwe ngemnyaka lotako ngasona lesikhatsi, Sara umkakho utawuba nendvodzana.”

Sara wakuva loko, ngobe abesemnyango welithende emvakwa-Abrahama, alalele. 11

18:11
Heb. 11:11
Kepha bo-Abrahama naSara bese babadzala kakhulu, naSara abengasayi esikhatsini. 12
18:12
1 Phet. 3:6
Sara watihlekela nje, wadzimate watsi: “Manje sengimdzala kangaka, nenkhosi yami seyigugile, utsi ngingabe ngisaba nayo lenjabulo?”

13Simakadze watsi ku-Abrahama: “Uhlekeleni Sara, atsi: ‘Ngitawutala umntfwana sengimdzala kangaka?’ 14

18:14
Luk. 1:37
Kukhona yini lokungamehlula Simakadze? Njengobe sengishito, ngitawubuya la kuwe ngemnyaka lotako. Sara utawuba nendvodzana.”

15Kodvwa Sara waphika ngenca yekwesaba watsi: “Angikahleki.”

Kepha waphendvula watsi: “Cha, vele uhlekile.”

Abrahama uncengela iSodoma

16Lamadvodza esuka lapho ahamba asalibhekise eSodoma, Abrahama wawaphekeletela, entela kuwakhombisa indlela. 17

18:17
Jak. 2:23
Simakadze wase utsi: “Kodvwa ngingamfihlela yini Abrahama loku lengitakwenta? 18
18:18
Gen. 12:3
22:18
26:4
28:14
Eks. 1:7
Gal. 3:8
Phela, Abrahama utawuba sive lesikhulu lesinemandla, tonkhe tive temhlaba tiyawubusiswa ngaye. 19
18:19
Dut. 6:6
Cha, ngeke, ngobe Abrahama ngimkhetsile kutsi ayale emadvodzana akhe netitukulwane takhe emvakwakhe, kutsi bagcine intsandvo yaSimakadze ngekwenta lokuhle nalokulungile. Khona-ke Simakadze uyawunika Abrahama loko lametsembisa kona.”

20

18:20
Gen. 13:13
Hez. 16:48
Rom. 3:6
Simakadze waphindza wakhuluma ku-Abrahama, watsi: “Njengobe kunekukhala lokukhulu ngeSodoma neGomora, nesono sabo simatima kakhulu, 21ngitakwehla ngiyewubona kutsi ngabe bente njengekusho kwesikhalo lesifike kimi yini. Nangabe akunjalo, ngitakwati.”

22Ngako-ke lamadvodza esuka lapho acondza ngaseSodoma; kepha Abrahama wasala embikwaSimakadze. 23Abrahama wasondzela kuSimakadze watsi: “Uyawubabhubhisa ngempela yini labalungile kanye nalababi? 24Nangabe-ke kulelidolobha kukhona labalungile labangema-50, utawulibhubhisa yini? Ungete walisindzisa yini ngenca yalaba labalungile labangema-50? 25Akube khashane nawe kwenta intfo lenje! Ungababhubhisi labalungile kanye nalababi, bese labalungile baba njengalabangakalungi! Akube khashane nawe loko. Angeke yini umehluleli wemhlaba wonkhe ente kulunga?”

26Simakadze wamphendvula watsi: “Nangikhandze bantfu labalungile labangema-50 eSodoma, yonkhe leyo ndzawo ngiyawuyisindzisa ngenca yabo.” 27

18:27
Hla. 103:14
Abrahama waphindze wakhuluma futsi, watsi: “Ngiyacolisa kuba nesibindzi sekukhuluma neNkhosi yami, mine lengilutfuli nemlotsa. 28Nakwenteka babe ngema-45, utalibhubhisa yini ngenca yalaba labasilele?”

Simakadze waphendvula watsi: “Ngingeke ngilibhubhise, nangikhandze kutsi labalungile bangema-45.”

29Abrahama waphindze wakhuluma kuye futsi, watsi: “Ase ngitsi-ke kutfolakala kutsi labalungile bangema-40.”

Wamphendvula watsi: “Nakukhona labangema-40 labalungile, ngingeke ngilibhubhise.” 30Abrahama watsi: “Ngicela kutsi iNkhosi ingatfukutseli ngekutsi ngisakhuluma. Nakwenteka-ke kutfolakala labalungile bangema-30?”

Wamphendvula watsi: “Ngingeke ngilibhubhise, nangikhandza kutsi labalungile bangema-30.”

31Abrahama watsi: “Ngiyacolisa kuba nesibindzi sekuchubeka ngikhulume neNkhosi. Ase ngitsi-ke ukhandza labalungile bangema-20?”

Wamphendvula watsi: “Ngingeke ngilibhubhise, nangikhandza labalungile bangema-20.”

32Abrahama watsi: “Ngicela kutsi iNkhosi ingatfukutseli ngobe sengitawukhuluma kwekugcina-ke manje. Ase ngitsi-ke ukhandza labalungile balishumi?”

Wamphendvula watsi: “Ngenca yalabalungile labalishumi ngingeke ngilibhubhise.” 33Watsi kube acedze kukhuluma na-Abrahama, Simakadze wase uyahamba; Abrahama wabuyela ethendeni lakhe.