Siswati 1996 (SWA96)
17

Kusoka: Luphawu lwesivumelwane

171Kwatsi Abrama nasaneminyaka lengema-99 budzala, Simakadze wabonakala kuye watsi: “NginguNkulunkulu Somandla; hamba entsandvweni yami, ube msulwa. 2Ngitakwenta sivumelwane sami nawe ngikwandzise kakhulukati.” 3Abrama wakhotsamisa buso bakhe, batsintsa phansi, Nkulunkulu watsi kuye: 4

17:4
Rom. 4:17
“Nasi-ke sivumelwane sami nawe: Uyawuba nguyise wetive letinyenti. 5
17:5
Neh. 9:7
Isa. 51:2
Libito lakho lingeke lisaba ngu-Abrama, kodvwa selitawuba ngu-Abrahama, ngobe sengikwente uyise wetive letinyenti.“Abrahama” kusho kutsi “khokho wetive letinyenti” 6Ngitakupha intalo lenyenti, ngikwente tive letinyenti, labanye kuto bayawuba ngemakhosi.

7“Ngiyawumisa sivumelwane sami nawe nentalo yakho, emvakwakho, etitukulwaneni ngetitukulwane, kube sivumelwane saphakadze. Ngiyawuba nguNkulunkulu wakho naNkulunkulu wetitukulwane takho emvakwakho. 8Lelive lewusihambi kulo ngiyawulinika wena netitukulwane takho emvakwakho. Lonkhe lelive laseKhenani liyawuba letitukulwane takho, libe lifa lato phakadze naphakadze, mine ngiyawuba nguNkulunkulu wato.”

9Nkulunkulu wase utsi ku-Abrahama: “Wena-ke, sewuyawugcina lesivumelwane sami, wena nentalo yakho emvakwakho, tonkhe titukulwane tayo. 10

17:10
Lev. 12:3
Rom. 4:11
Naku-ke kwekugcina sivumelwane sami lekufanele ukwente wena kanye nentalo yakho emvakwakho: Bonkhe labadvuna niyawubasoka. 11Niyawusoka; loko kuyawuba luphawu lwesivumelwane sami nani. 12Losanemalanga lasiphohlongo atelwe, niyawumsoka: Bonkhe labadvuna kuto tonkhe titukulwane tenu, ngisho nabo bonkhe labatalelwe kakho nalabatsengwe ngemali yakho etihambini tetive letingesito takini. 13Lowo lotalelwe endlini yakho nalotsengiwe, bonkhe kufanele basokwe. Ngako-ke lesivumelwane siyawubasemtimbeni wenu, kube sivumelwane saphakadze. 14Wonkhe lomdvuna longakasoki uyawuncunywa esiveni sakubo, ngobe wephule sivumelwane sami.”

15Nkulunkulu watsi ku-Abrahama: “Ungabe usambita umkakho ngekutsi nguSarayi, kodvwa ubosale utsi nguSara.“Sara” kusho kutsi “inkhosatana” 16

17:16
Gen. 21:2
Ngiyawumbusisa, ngikunike indvodzana ngaye. Ngiyawumbusisa, abe ngunina wetive. Kuyawuvela kuye emakhosi etive.”

17

17:17
Rom. 4:19
Abrahama wakhotsamisa buso bakhe, batsintsa phansi, wahleka, akhuluma yedvwana enhlitiyweni atsi: “Konje kungenteka yini kutsi indvodza itale umntfwana seyineminyaka lelikhulu budzala? Kona kungenteka yini kutsi Sara atale umntfwana asaneminyaka lengema-90?” 18Abrahama waphumisela watsi kuNkulunkulu: “Kube mane Ishmayeli abengemukeleka kuwe.”

19

17:19
Gen. 21:3
Kepha Nkulunkulu watsi: “Cha, Sara, umkakho, utakutalela indvodzana, uyetse libito utsi ngu-Isaka.Lelibito lisho kutsi “wahleka” Ngitawumisa sivumelwane sami naye nentalo yakhe kube sivumelwane saphakadze. 20
17:20
Gen. 25:13
Ngisivile sicelo sakho nga-Ishmayeli. Naye ngitambusisa ngimente achume andze kakhulu. Utawuba nguyise wetikhulu letili-12, ngimente abe sive lesikhulu. 21
17:21
Rom. 9:7
Kepha ngiyawumisa sivumelwane sami na-Isaka, latakutalela yena Sara ngaso lesikhatsi ngemnyaka lotako.” 22Watsi kube Nkulunkulu acedze kukhuluma na-Abrahama, wamshiya, wenyuka.

Kusoka kwebantfu baka-Abrahama

23Ngalo lelo langa Abrahama watsatsa Ishmayeli, indvodzana yakhe, nabo bonkhe lababetalelwe kakhe, nabo bonkhe lababetsengwe ngemali yakhe; bonkhe labadvuna lababekakhe wabasoka, njengobe Nkulunkulu abemtjelile. 24Abrahama abesaneminyaka lengema-99 budzala, mhlazana asokwa. 25Ishmayeli indvodzana yakhe abesaneminyaka leli-13 budzala, mhlazana asokwa. 26Bo-Abrahama nendvodzana yakhe, Ishmayeli, basokwa langa linye bobabili. 27Bonkhe labadvuna lababesemndenini wakhe lababetalelwe kakhe nalabo lababetsengwe ngemali yakhe kubetive basokwa kanye naye.