Siswati 1996 (SWA96)
15

Sivumelwane saNkulunkulu na-Abrama

151Emvakwaloko livi laSimakadze lefika ku-Abrama ngembono, latsi: “Abrama, ungesabi. Ngisihlangu sakho, umvuzo wakho utawuba mkhulu.”

2Kodvwa Abrama watsi: “Awu, Simakadze Nkulunkulu, utangiphani, ngobe seloku anginamntfwana? Indlalifa yami kutawuba ngu-Eliyezeri waseDamaseko.” 3Abrama wachubeka watsi: “Ase ubuke nje, awungiphanga ntalo, lesisebenti lesesitalelwe la endlini yami ngiso lesitawuba yindlalifa yami.”

4

15:4
Gen. 17:6,16
Livi laSimakadze latsi kuye: “Lowo muntfu angeke abe yindlalifa yakho, kodvwa yindvodzana yakho, lephuma elukhalweni lwakho, letawuba yindlalifa yakho.” 5
15:5
Gen. 13:16
22:17
Eks. 32:13
Dut. 10:22
Heb. 11:12
Simakadze wamkhiphela ngaphandle watsi: “Buka etulu esibhakabhakeni ubale tinkhanyeti, nawungatibala.” Wachubeka watsi kuye: “Nentalo yakho-ke iyawuba ngako.”

6

15:6
Rom. 4:3
Gal. 3:6
Jak. 2:23
Abrama wakholwa nguSimakadze; ngenca yaloko Simakadze wamemukela ngekutsi ulungile.

7Watsi kuye: “NginguSimakadze lowakukhipa e-Uri yemaKhaledi, kutsi ngitekupha lelive libe lakho.”

8Kepha Abrama watsi: “Nkhosi, Simakadze, ngitakwati ngani kutsi lelive litawuba ngelami?”

9Wamphendvula watsi: “Ngiletsele sitfokati lesineminyaka lemitsatfu budzala, nembutikati leneminyaka lemitsatfu budzala, nesihhanca lesineminyaka lemitsatfu budzala, nelituba kanye nelizini lelivukutfu.” 10

15:10
Jer. 34:18
Eks. 1:13
12:40
12:35
Konkhe loku wakuletsa, wakujuba ekhatsi. Lolo nalolo lucetu walubeka macondzana nalolunye, kodvwa tinyoni akatijubanga. 11Emangce ehlela etidvunjini, kepha Abrama wawacosha.

12Latsi nalishonako lilanga, Abrama wehlelwa butfongo lobukhulu, walala; asalele wefikelwa luvalo nekwesaba lokukhulu. 13Simakadze watsi ku-Abrama: “Yati ngempela kutsi situkulwane sakho siyawuba sihambi eveni lekungesilo laso; siyawuba sigcili sakulelo live, sigcilateke iminyaka lengema-400. 14Kodvwa ngiyawusehlulela leso sive lesiyawube sigcilata lesitukulwane sakho; emvakwaloko lesitukulwane sakho siyawuphuma sesinetimphahla letinyenti. 15

15:15
Gen. 25:8
Wena-ke utawukhula, ufe ngekuthula sewumdzala kakhulu, ungcwatjwe. 16Lesitukulwane siyawuphindze sibuye lapha sesingesesine, ngobe bubi ba-Amori abukapheli.”

17

15:17
Eks. 13:21
19:18
Jer. 34:18
Kwatsi ngekushona kwelilanga sekumnyama, kwabonakala litiko lemlilo, nelilangabi lemlilo lendlula emkhatsini waletincetu. 18
15:18
Gen. 12:7
Eks. 23:31
Dut. 34:4
1 Khos. 4:21
2 Khr. 9:26
Hla. 80:11
Ngalo lelo langa Simakadze wenta sivumelwane na-Abrama, watsi: “Lelive ngilinika situkulwane sakho, kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kufike emfuleni lomkhulu iYufrathe, 19lekulive lemaKheni, nemaKhenizi, nemaKhadimoni, 20
15:20
Josh. 24:11
nemaHethi, nemaPheresi, nemaRefa, 21nema-Amori, nemaKhenani, nemaGirigashi, nemaJebhusi.”

16

Hagari na-Ishmayeli

161Sarayi, umka-Abrama, abengenamntfwana. Abenesisebenti lesasingumGibhithe lesasibitwa ngekutsi nguHagari. 2Sarayi watsi ku-Abrama: “Ase ubuke, Simakadze ungimile intalo. Ngena kulesisebenti sami, mhlawumbe ngitawutfola ngaso bantfwana.” Abrama walilalela livi laSarayi. 3Abrama asahlale iminyaka lelishumi eveni laseKhenani, Sarayi, umka-Abrama, watsatsa Hagari, sisebenti sakhe lesasingumGibhithe, wasinika Abrama kutsi sibe ngumkakhe. 4Abrama wangena kuHagari; Hagari wase uyakhulelwa. Watsi kube Hagari abone kutsi sewukhulelwe, wase wedzelela loSarayi.

5Sarayi wakhuluma ku-Abrama watsi: “Nguwe lofanele kulungisa letintfo lesetonakala. Ngimi lengakunika loHagari, kodvwa utsite kube abone kutsi sewukhulelwe, wase uyangedzelela. Simakadze akasehlulele abone kutsi ngubani lowonile emkhatsini wakho nami.”

6Abrama watsi kuSarayi: “Lalela la, Hagari sisebenti sakho, uphetfwe nguwe. Mphatse njengekubona kwakho.” Sarayi wase umphatsa ngelulaka loHagari, wadzimate Hagari wabaleka.

7Ingilosi yaSimakadze yakhandza Hagari ngasesicojeni semanti, ehlane, endleleni leya eShuri, 8yatsi: “Hagari, sisebenti saSarayi, uphumaphi? Uyaphi?”

Waphendvula watsi: “Ngibalekela Sarayi, umphatsi wami.”

9Ingilosi yaSimakadze yatsi kuye: “Ncandzeka, buyela kuSarayi, umphatsi wakho, ufike utitfobe ngaphansi kwakhe.” 10Ingilosi yaSimakadze yachubeka yatsi: “Intalo yakho ngitayandzisa kakhulu kangangekutsi kute loyawuba nemandla ekuyibala.” 11Ingilosi yachubeka yatsi kuye: “Ase ubuke nje, sewukhulelwe, utawutala indvodzana uyetse libito utsi ngu-Ishmayeli,“Ishmayeli” ngesiHebheru lelibito lisho kutsi “Nkulunkulu uyeva” ngobe Simakadze ukuvile kuhlupheka kwakho. 12

16:12
Gen. 25:18
Uyawuba ngumuntfu lonjengembongolo yesiganga, aphambane naye wonkhe umuntfu, bonkhe bantfu baphambane naye. Uyawuhlala ngekuchukulutana netihlobo takhe.”

13Ngako-ke wase wetsa loSimakadze lowakhuluma kuye watsi: “UnguNkulunkulu longibonako,” ngobe watsi: “Kambe ngabe ngibone Nkulunkulu ngabuye ngaphilela kutsi ngikhulume ngaloko?”NgesiHebheru lenkhulumo ayikhanyi kahle 14Ngiko nje lomtfombo losemkhatsini weKhadeshi neBheredi ubitwa ngekutsi yiBheri Lahayi Rohi lokusho kutsi: “Umtfombo waLophilako Longibonako.”

15

16:15
Gal. 4:22
Hagari watalela Abrama indvodzana; Abrama wayetsa libito watsi ngu-Ishmayeli. 16Abrama abesaneminyaka lengema-86, mhlazana Hagari amtalela Ishmayeli.

17

Kusoka: Luphawu lwesivumelwane

171Kwatsi Abrama nasaneminyaka lengema-99 budzala, Simakadze wabonakala kuye watsi: “NginguNkulunkulu Somandla; hamba entsandvweni yami, ube msulwa. 2Ngitakwenta sivumelwane sami nawe ngikwandzise kakhulukati.” 3Abrama wakhotsamisa buso bakhe, batsintsa phansi, Nkulunkulu watsi kuye: 4

17:4
Rom. 4:17
“Nasi-ke sivumelwane sami nawe: Uyawuba nguyise wetive letinyenti. 5
17:5
Neh. 9:7
Isa. 51:2
Libito lakho lingeke lisaba ngu-Abrama, kodvwa selitawuba ngu-Abrahama, ngobe sengikwente uyise wetive letinyenti.“Abrahama” kusho kutsi “khokho wetive letinyenti” 6Ngitakupha intalo lenyenti, ngikwente tive letinyenti, labanye kuto bayawuba ngemakhosi.

7“Ngiyawumisa sivumelwane sami nawe nentalo yakho, emvakwakho, etitukulwaneni ngetitukulwane, kube sivumelwane saphakadze. Ngiyawuba nguNkulunkulu wakho naNkulunkulu wetitukulwane takho emvakwakho. 8Lelive lewusihambi kulo ngiyawulinika wena netitukulwane takho emvakwakho. Lonkhe lelive laseKhenani liyawuba letitukulwane takho, libe lifa lato phakadze naphakadze, mine ngiyawuba nguNkulunkulu wato.”

9Nkulunkulu wase utsi ku-Abrahama: “Wena-ke, sewuyawugcina lesivumelwane sami, wena nentalo yakho emvakwakho, tonkhe titukulwane tayo. 10

17:10
Lev. 12:3
Rom. 4:11
Naku-ke kwekugcina sivumelwane sami lekufanele ukwente wena kanye nentalo yakho emvakwakho: Bonkhe labadvuna niyawubasoka. 11Niyawusoka; loko kuyawuba luphawu lwesivumelwane sami nani. 12Losanemalanga lasiphohlongo atelwe, niyawumsoka: Bonkhe labadvuna kuto tonkhe titukulwane tenu, ngisho nabo bonkhe labatalelwe kakho nalabatsengwe ngemali yakho etihambini tetive letingesito takini. 13Lowo lotalelwe endlini yakho nalotsengiwe, bonkhe kufanele basokwe. Ngako-ke lesivumelwane siyawubasemtimbeni wenu, kube sivumelwane saphakadze. 14Wonkhe lomdvuna longakasoki uyawuncunywa esiveni sakubo, ngobe wephule sivumelwane sami.”

15Nkulunkulu watsi ku-Abrahama: “Ungabe usambita umkakho ngekutsi nguSarayi, kodvwa ubosale utsi nguSara.“Sara” kusho kutsi “inkhosatana” 16

17:16
Gen. 21:2
Ngiyawumbusisa, ngikunike indvodzana ngaye. Ngiyawumbusisa, abe ngunina wetive. Kuyawuvela kuye emakhosi etive.”

17

17:17
Rom. 4:19
Abrahama wakhotsamisa buso bakhe, batsintsa phansi, wahleka, akhuluma yedvwana enhlitiyweni atsi: “Konje kungenteka yini kutsi indvodza itale umntfwana seyineminyaka lelikhulu budzala? Kona kungenteka yini kutsi Sara atale umntfwana asaneminyaka lengema-90?” 18Abrahama waphumisela watsi kuNkulunkulu: “Kube mane Ishmayeli abengemukeleka kuwe.”

19

17:19
Gen. 21:3
Kepha Nkulunkulu watsi: “Cha, Sara, umkakho, utakutalela indvodzana, uyetse libito utsi ngu-Isaka.Lelibito lisho kutsi “wahleka” Ngitawumisa sivumelwane sami naye nentalo yakhe kube sivumelwane saphakadze. 20
17:20
Gen. 25:13
Ngisivile sicelo sakho nga-Ishmayeli. Naye ngitambusisa ngimente achume andze kakhulu. Utawuba nguyise wetikhulu letili-12, ngimente abe sive lesikhulu. 21
17:21
Rom. 9:7
Kepha ngiyawumisa sivumelwane sami na-Isaka, latakutalela yena Sara ngaso lesikhatsi ngemnyaka lotako.” 22Watsi kube Nkulunkulu acedze kukhuluma na-Abrahama, wamshiya, wenyuka.

Kusoka kwebantfu baka-Abrahama

23Ngalo lelo langa Abrahama watsatsa Ishmayeli, indvodzana yakhe, nabo bonkhe lababetalelwe kakhe, nabo bonkhe lababetsengwe ngemali yakhe; bonkhe labadvuna lababekakhe wabasoka, njengobe Nkulunkulu abemtjelile. 24Abrahama abesaneminyaka lengema-99 budzala, mhlazana asokwa. 25Ishmayeli indvodzana yakhe abesaneminyaka leli-13 budzala, mhlazana asokwa. 26Bo-Abrahama nendvodzana yakhe, Ishmayeli, basokwa langa linye bobabili. 27Bonkhe labadvuna lababesemndenini wakhe lababetalelwe kakhe nalabo lababetsengwe ngemali yakhe kubetive basokwa kanye naye.