Siswati 1996 (SWA96)
16

Hagari na-Ishmayeli

161Sarayi, umka-Abrama, abengenamntfwana. Abenesisebenti lesasingumGibhithe lesasibitwa ngekutsi nguHagari. 2Sarayi watsi ku-Abrama: “Ase ubuke, Simakadze ungimile intalo. Ngena kulesisebenti sami, mhlawumbe ngitawutfola ngaso bantfwana.” Abrama walilalela livi laSarayi. 3Abrama asahlale iminyaka lelishumi eveni laseKhenani, Sarayi, umka-Abrama, watsatsa Hagari, sisebenti sakhe lesasingumGibhithe, wasinika Abrama kutsi sibe ngumkakhe. 4Abrama wangena kuHagari; Hagari wase uyakhulelwa. Watsi kube Hagari abone kutsi sewukhulelwe, wase wedzelela loSarayi.

5Sarayi wakhuluma ku-Abrama watsi: “Nguwe lofanele kulungisa letintfo lesetonakala. Ngimi lengakunika loHagari, kodvwa utsite kube abone kutsi sewukhulelwe, wase uyangedzelela. Simakadze akasehlulele abone kutsi ngubani lowonile emkhatsini wakho nami.”

6Abrama watsi kuSarayi: “Lalela la, Hagari sisebenti sakho, uphetfwe nguwe. Mphatse njengekubona kwakho.” Sarayi wase umphatsa ngelulaka loHagari, wadzimate Hagari wabaleka.

7Ingilosi yaSimakadze yakhandza Hagari ngasesicojeni semanti, ehlane, endleleni leya eShuri, 8yatsi: “Hagari, sisebenti saSarayi, uphumaphi? Uyaphi?”

Waphendvula watsi: “Ngibalekela Sarayi, umphatsi wami.”

9Ingilosi yaSimakadze yatsi kuye: “Ncandzeka, buyela kuSarayi, umphatsi wakho, ufike utitfobe ngaphansi kwakhe.” 10Ingilosi yaSimakadze yachubeka yatsi: “Intalo yakho ngitayandzisa kakhulu kangangekutsi kute loyawuba nemandla ekuyibala.” 11Ingilosi yachubeka yatsi kuye: “Ase ubuke nje, sewukhulelwe, utawutala indvodzana uyetse libito utsi ngu-Ishmayeli,“Ishmayeli” ngesiHebheru lelibito lisho kutsi “Nkulunkulu uyeva” ngobe Simakadze ukuvile kuhlupheka kwakho. 12

16:12
Gen. 25:18
Uyawuba ngumuntfu lonjengembongolo yesiganga, aphambane naye wonkhe umuntfu, bonkhe bantfu baphambane naye. Uyawuhlala ngekuchukulutana netihlobo takhe.”

13Ngako-ke wase wetsa loSimakadze lowakhuluma kuye watsi: “UnguNkulunkulu longibonako,” ngobe watsi: “Kambe ngabe ngibone Nkulunkulu ngabuye ngaphilela kutsi ngikhulume ngaloko?”NgesiHebheru lenkhulumo ayikhanyi kahle 14Ngiko nje lomtfombo losemkhatsini weKhadeshi neBheredi ubitwa ngekutsi yiBheri Lahayi Rohi lokusho kutsi: “Umtfombo waLophilako Longibonako.”

15

16:15
Gal. 4:22
Hagari watalela Abrama indvodzana; Abrama wayetsa libito watsi ngu-Ishmayeli. 16Abrama abesaneminyaka lengema-86, mhlazana Hagari amtalela Ishmayeli.