Siswati 1996 (SWA96)
15

Sivumelwane saNkulunkulu na-Abrama

151Emvakwaloko livi laSimakadze lefika ku-Abrama ngembono, latsi: “Abrama, ungesabi. Ngisihlangu sakho, umvuzo wakho utawuba mkhulu.”

2Kodvwa Abrama watsi: “Awu, Simakadze Nkulunkulu, utangiphani, ngobe seloku anginamntfwana? Indlalifa yami kutawuba ngu-Eliyezeri waseDamaseko.” 3Abrama wachubeka watsi: “Ase ubuke nje, awungiphanga ntalo, lesisebenti lesesitalelwe la endlini yami ngiso lesitawuba yindlalifa yami.”

4

15:4
Gen. 17:6,16
Livi laSimakadze latsi kuye: “Lowo muntfu angeke abe yindlalifa yakho, kodvwa yindvodzana yakho, lephuma elukhalweni lwakho, letawuba yindlalifa yakho.” 5
15:5
Gen. 13:16
22:17
Eks. 32:13
Dut. 10:22
Heb. 11:12
Simakadze wamkhiphela ngaphandle watsi: “Buka etulu esibhakabhakeni ubale tinkhanyeti, nawungatibala.” Wachubeka watsi kuye: “Nentalo yakho-ke iyawuba ngako.”

6

15:6
Rom. 4:3
Gal. 3:6
Jak. 2:23
Abrama wakholwa nguSimakadze; ngenca yaloko Simakadze wamemukela ngekutsi ulungile.

7Watsi kuye: “NginguSimakadze lowakukhipa e-Uri yemaKhaledi, kutsi ngitekupha lelive libe lakho.”

8Kepha Abrama watsi: “Nkhosi, Simakadze, ngitakwati ngani kutsi lelive litawuba ngelami?”

9Wamphendvula watsi: “Ngiletsele sitfokati lesineminyaka lemitsatfu budzala, nembutikati leneminyaka lemitsatfu budzala, nesihhanca lesineminyaka lemitsatfu budzala, nelituba kanye nelizini lelivukutfu.” 10

15:10
Jer. 34:18
Eks. 1:13
12:40
12:35
Konkhe loku wakuletsa, wakujuba ekhatsi. Lolo nalolo lucetu walubeka macondzana nalolunye, kodvwa tinyoni akatijubanga. 11Emangce ehlela etidvunjini, kepha Abrama wawacosha.

12Latsi nalishonako lilanga, Abrama wehlelwa butfongo lobukhulu, walala; asalele wefikelwa luvalo nekwesaba lokukhulu. 13Simakadze watsi ku-Abrama: “Yati ngempela kutsi situkulwane sakho siyawuba sihambi eveni lekungesilo laso; siyawuba sigcili sakulelo live, sigcilateke iminyaka lengema-400. 14Kodvwa ngiyawusehlulela leso sive lesiyawube sigcilata lesitukulwane sakho; emvakwaloko lesitukulwane sakho siyawuphuma sesinetimphahla letinyenti. 15

15:15
Gen. 25:8
Wena-ke utawukhula, ufe ngekuthula sewumdzala kakhulu, ungcwatjwe. 16Lesitukulwane siyawuphindze sibuye lapha sesingesesine, ngobe bubi ba-Amori abukapheli.”

17

15:17
Eks. 13:21
19:18
Jer. 34:18
Kwatsi ngekushona kwelilanga sekumnyama, kwabonakala litiko lemlilo, nelilangabi lemlilo lendlula emkhatsini waletincetu. 18
15:18
Gen. 12:7
Eks. 23:31
Dut. 34:4
1 Khos. 4:21
2 Khr. 9:26
Hla. 80:11
Ngalo lelo langa Simakadze wenta sivumelwane na-Abrama, watsi: “Lelive ngilinika situkulwane sakho, kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kufike emfuleni lomkhulu iYufrathe, 19lekulive lemaKheni, nemaKhenizi, nemaKhadimoni, 20
15:20
Josh. 24:11
nemaHethi, nemaPheresi, nemaRefa, 21nema-Amori, nemaKhenani, nemaGirigashi, nemaJebhusi.”