Siswati 1996 (SWA96)
13

Abrama naLoti bayehlukana

131Ngako-ke Abrama wakhuphuka eGibhithe, yena nemkakhe, nako konkhe labesanako, wahamba naLoti, baya ngaseningizimu neKhenani.

2Abrama abesacebe kakhulu: asanemfuyo, nesiliva, negolide. 3

13:3
Gen. 12:8
Wesuka eningizimu neKhenani wacocoma ngekutfutsa, waze wefika ngaseBetheli. Waphindze wesuka lapho waya endzaweni lesemkhatsini weBetheli ne-Ayi, lapho abeke wemisa khona lithende kucala, 4wakha nelilati. Abrama wafike lapho wakhuleka kuSimakadze.

5Naye Loti, labehamba na-Abrama, abesanetimvu, netimbuti, netinkhomo kanye nemndeni wakhe netisebenti takhe. 6Ngako-ke lelo live lalingeke lisabenela kahle-hle, ngobe timphahla tabo tase titinyenti kangangekutsi babengabe basahlala ndzawonye. 7Kwavela kucabana emkhatsini webelusi baka-Abrama nebelusi bakaLoti. Ngaleso sikhatsi emaKhenani nemaPheresi abesahlala kulelo live.

8Ngako Abrama watsi kuLoti: “Tsine nawe sitihlobo. Ngako-ke akukafaneli kutsi sicabane ngenca yekucabana kwebelusi betfu. 9Angitsi uyalibona lonkhe lelive? Asehlukane. Nawukhetsa kuya ngesancele, mine ngitakuya ngesekudla; nawukhetsa kuya ngesekudla, mine ngitakuya ngesancele.”

10Loti watsi naphakamisa emehlo akhe, wabona litsafa lelinesihlambo semfula iJordane, linemanti lenele yonkhe indzawo, kuze kuyewufika eSowari; lalinjengensimi yaSimakadze nanjengelive laseGibhithe. Ngalesikhatsi Simakadze abesengakayibhubhisi iSodoma neGomora. 11Ngako-ke Loti wakhetsa lonkhe litsafa lelalinesihlambo semfula iJordane, wacondza ngasemphumalanga. Kwaba kwehlukana kwabo-ke njalo. 12Abrama wahlala eveni laseKhenani, Loti yena wayawuhlala emkhatsini wemiti lesetsafeni lemfula, wemisa lithende lakhe edvute neSodoma. 13

13:13
Gen. 18:20
19:4
Hez. 16:48
Kepha bantfu baseSodoma babekhohlakele, bona kakhulu kuSimakadze.

Abrama uya eHebroni

14Kwatsi Loti nasehlukene na-Abrama, Simakadze watsi ku-Abrama: “Phakamisa emehlo akho, ubuke ngasenyakatfo, nangaseningizimu, nangasemphumalanga, nangasenshonalanga. 15

13:15
Gen. 12:7
15:5
22:17
Jer. 33:22
Lonkhe lelive lolibonako ngitawulinika wena netitukulwane takho kuze kube phakadze. 16Titukulwane takho ngiyawutenta tibe ngangelutfuli lwemhlaba, kangangekutsi nakukhona longabala lutfuli lwemhlaba, netitukulwane takho angatibala. 17Sukuma, uhambe ulidzabule ekhatsi ngebudze nangebubanti balo lelive, ngobe ngitakunika lona.” 18Ngako-ke, Abrama walitfutsa lithende lakhe walimisa ngasetihlahleni tema-okhi eMamre, leseHebroni; wafike lapho wakhela Simakadze lilati.

14

Abrama ukhulula Loti ekutfunjweni

141Emakhosi lamane: Amrafeli, inkhosi yaseShinari,IShinari bekuyiBhabhulona na-Ariyoki, inkhosi yase-Elasare, naKhedolawomere, inkhosi yase-Elamu, naThidali, inkhosi yetive,“tive” ngesiHebheru “Goyimu” 2ahloma ayawuhlasela lamanye emakhosi lasihlanu, lekwakuboBhera, inkhosi yaseSodoma, naBhisha, inkhosi yaseGomora, naShinabe, inkhosi yase-Adema, naShemebere, inkhosi yaseSeboyimu, nenkhosi yaseBhela, leyiSowari. 3Onkhe lamakhosi ahlangana ndzawonye eTsafeni laseSidimu, lesekwaba Lwandle Lweluswayi. 4Kwase kuphele iminyaka leli-12 baphansi kwenkhosi Khedolawomere; kepha emnyakeni weli-13 bamhlubuka. 5Ngemnyaka weli-14 weta Khedolawomere nalamanye emakhosi labenawo, balwa behlula emaRefa e-Ashtherothe Khanayimu, nemaZuzi eHhamu, nema-Emi eShave Khiriyathayimu, 6nemaHori entsabeni yawo iSeyiri, kwadzimate kwaba ngu-Eli Pharani ngasehlane. 7Base bayancandzeka, beta e-Eni Mishpati leliyiKhadeshi, balicitsa lonkhe live lema-Amaleki, nelema-Amori labehlala eHasesoni Thamari.

8Inkhosi yaseSodoma, neyaseGomora, neyase-Adema, neyaseSeboyimu, neyaseBhela leliyiSowari, ahloma aya kulelitsafa laseSidimu, 9kuyakulwa nemakhosi boKhedolawomere wase-Elamu, naThidali inkhosi yetive,“tive” ngesiHebheru “Goyimu” na-Amrafeli waseShinari,IShinari bekuyiBhabhulona na-Ariyoki wase-Elasare. Emakhosi lamane alwa nemakhosi lasihlanu. 10Litsafa laseSidimu laligcwele imigodzi yelitiyela. Ngesikhatsi emakhosi aseSodoma abaleka, agcumukela kulemigodzi, lamanye abalekela etintsabeni. 11Ngako-ke lamakhosi lamane atitsatsa tonkhe timphahla taseSodoma netaseGomora nemiphako yawo yonkhe, ahamba. 12Atsatsa naLoti labeyindvodzana yemnakabo-Abrama, njengobe abehlala eSodoma, naye bamtfumba kanye netimphahla takhe.

13Lomunye waphunyuka wabaleka wayawubikela Abrama, umHebheru, labehlala ngasetihlahleni tema-okhi aMamre, um-Amori, umnakabo-Eshkoli na-Aneri. Bonkhe-ke laba bebabambisene na-Abrama. 14Abrama watsi kube eve kutsi umntfwanemnakabo bamtfumbile, wabutsa emadvodza labetalelwe ekhaya lakhe labececeshelwe timphi. Asawonkhe abesangema-318. Abrama nalamadvodza wacosha lamakhosi lamane wadzimate wawefikisa ngakaDani. 15Kwatsi ebusuku wahlelembisa libutfo lakhe ngeticheme talo. Wawahlasela wawehlula, wawacosha waze wawabeka eHoba, enyakatfo neDamaseko. 16Watitsatsa tonkhe timphahla wabuya nato kanye naLoti netimphahla takhe nalabasikati kanye nalabanye labanyenti.

Melkhisedeki ubusisa Abrama

17Abrama asabuya ekwehluleni Khedolawomere nalamanye emakhosi labenawo, inkhosi yaseSodoma yaphuma yaya kumhlangabeta eSigodzini saseShave, lekuSigodzi Senkhosi. 18

14:18
Hla. 110:4
Heb. 7:1
NaMelkhisedeki, inkhosi yaseSalema, leyayingumphristi waNkulunkulu Losetikwako Konkhe, yaletsa kuye sinkhwa neliwayini. 19Melkhisedeki wabusisa Abrama watsi:

“Abrama akabusiswe

nguNkulunkulu Losetikwako Konkhe,

uMdali welizulu nemhlaba.

20Akabongwe Nkulunkulu Losetikwako Konkhe

lonikete letitsa takho

entsendzeni yesandla sakho.”

Abrama wanika Melkhisedeki kwelishumi kwako konkhe.

21Inkhosi yaseSodoma yatsi ku-Abrama: “Buyisa bonkhe labantfu bami, wena utitsatsele letimphahla.”

22Kodvwa Abrama watsi enkhosini yaseSodoma: “Ngiphakamisela sandla sami, ngifunga kuSimakadze Nkulunkulu Losetikwako Konkhe, uMdali welizulu nemhlaba, 23kutsi ngingeke ngitsatse ngisho nelucotfo nome umchilo weticatfulo nome yini lekuyakho. Angifuni kutsi bese utsi: ‘Abrama ngimcebisile.’ 24Kute lengitakutsatsa ngaphandle kwaloko lokudliwe ngulamadvodza akami, nesabelo salamadvodza bengihamba nawo: bo-Aneri, na-Eshkoli, naMamre. Abatsatse sabelo sabo.”

15

Sivumelwane saNkulunkulu na-Abrama

151Emvakwaloko livi laSimakadze lefika ku-Abrama ngembono, latsi: “Abrama, ungesabi. Ngisihlangu sakho, umvuzo wakho utawuba mkhulu.”

2Kodvwa Abrama watsi: “Awu, Simakadze Nkulunkulu, utangiphani, ngobe seloku anginamntfwana? Indlalifa yami kutawuba ngu-Eliyezeri waseDamaseko.” 3Abrama wachubeka watsi: “Ase ubuke nje, awungiphanga ntalo, lesisebenti lesesitalelwe la endlini yami ngiso lesitawuba yindlalifa yami.”

4

15:4
Gen. 17:6,16
Livi laSimakadze latsi kuye: “Lowo muntfu angeke abe yindlalifa yakho, kodvwa yindvodzana yakho, lephuma elukhalweni lwakho, letawuba yindlalifa yakho.” 5
15:5
Gen. 13:16
22:17
Eks. 32:13
Dut. 10:22
Heb. 11:12
Simakadze wamkhiphela ngaphandle watsi: “Buka etulu esibhakabhakeni ubale tinkhanyeti, nawungatibala.” Wachubeka watsi kuye: “Nentalo yakho-ke iyawuba ngako.”

6

15:6
Rom. 4:3
Gal. 3:6
Jak. 2:23
Abrama wakholwa nguSimakadze; ngenca yaloko Simakadze wamemukela ngekutsi ulungile.

7Watsi kuye: “NginguSimakadze lowakukhipa e-Uri yemaKhaledi, kutsi ngitekupha lelive libe lakho.”

8Kepha Abrama watsi: “Nkhosi, Simakadze, ngitakwati ngani kutsi lelive litawuba ngelami?”

9Wamphendvula watsi: “Ngiletsele sitfokati lesineminyaka lemitsatfu budzala, nembutikati leneminyaka lemitsatfu budzala, nesihhanca lesineminyaka lemitsatfu budzala, nelituba kanye nelizini lelivukutfu.” 10

15:10
Jer. 34:18
Eks. 1:13
12:40
12:35
Konkhe loku wakuletsa, wakujuba ekhatsi. Lolo nalolo lucetu walubeka macondzana nalolunye, kodvwa tinyoni akatijubanga. 11Emangce ehlela etidvunjini, kepha Abrama wawacosha.

12Latsi nalishonako lilanga, Abrama wehlelwa butfongo lobukhulu, walala; asalele wefikelwa luvalo nekwesaba lokukhulu. 13Simakadze watsi ku-Abrama: “Yati ngempela kutsi situkulwane sakho siyawuba sihambi eveni lekungesilo laso; siyawuba sigcili sakulelo live, sigcilateke iminyaka lengema-400. 14Kodvwa ngiyawusehlulela leso sive lesiyawube sigcilata lesitukulwane sakho; emvakwaloko lesitukulwane sakho siyawuphuma sesinetimphahla letinyenti. 15

15:15
Gen. 25:8
Wena-ke utawukhula, ufe ngekuthula sewumdzala kakhulu, ungcwatjwe. 16Lesitukulwane siyawuphindze sibuye lapha sesingesesine, ngobe bubi ba-Amori abukapheli.”

17

15:17
Eks. 13:21
19:18
Jer. 34:18
Kwatsi ngekushona kwelilanga sekumnyama, kwabonakala litiko lemlilo, nelilangabi lemlilo lendlula emkhatsini waletincetu. 18
15:18
Gen. 12:7
Eks. 23:31
Dut. 34:4
1 Khos. 4:21
2 Khr. 9:26
Hla. 80:11
Ngalo lelo langa Simakadze wenta sivumelwane na-Abrama, watsi: “Lelive ngilinika situkulwane sakho, kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kufike emfuleni lomkhulu iYufrathe, 19lekulive lemaKheni, nemaKhenizi, nemaKhadimoni, 20
15:20
Josh. 24:11
nemaHethi, nemaPheresi, nemaRefa, 21nema-Amori, nemaKhenani, nemaGirigashi, nemaJebhusi.”