Siswati 1996 (SWA96)
12

Nkulunkulu ubita Abrama

121

12:1
Heb. 11:8
Simakadze watsi ku-Abrama:

“Phuma eveni lakini, nasetihlotjeni takho,

nasemndenini weyihlo,

uye eveni lengitakukhombisa lona.

2Ngitakwenta ube sive lesikhulu,

ngikubusise,

ngente libito lakho libe likhulu,

wena ube sibusiso.

3

12:3
Gen. 18:18
22:18
26:4
28:14
Gal. 3:8
Ngitababusisa labakubusisako,

ngibacalekise labakucalekisako.

Tive tonkhe temhlaba tiyawubusiswa ngawe.”

4Ngako-ke Abrama wahamba, njengobe Simakadze abesamtjelile, Loti wahamba naye. Abrama abesaneminyaka lengema-75 budzala, nakasuka eHarani. 5Abrama watsatsa Sarayi, umkakhe, naLoti, indvodzana yemnakabo, netimphahla tabo labesebatigcogcile, netisebenti labesebatitfole eHarani; bahamba nato baya eveni laseKhenani.

Abrama ufika eKhenani

Batsi kube befike eveni laseKhenani, 6Abrama wahamba wadzabula live, waze wefika eShekhemu, ngasema-okhini aseMore. EmaKhenani abehlala kulelo live ngaleso sikhatsi. 7

12:7
Gen. 13:15
Dut. 34:4
Neh. 9:8
Gal. 3:16
Simakadze wabonakala ku-Abrama, watsi: “Lelive ngiyawulinika titukulwane takho.” Abrama wakhela Simakadze lilati, ngobe abebonakele lapho kuye. 8
12:8
Gen. 4:26
Wesuka waya etintsabeni tangasemphumalanga neBetheli, wafike wemisa lithende lakhe khona; iBetheli beyingasenshonalanga, i-Ayi beyingasemphumalanga. Nakhona lapho wafike wakhela Simakadze lilati; wakhuleka kuSimakadze. 9Emvakwaloko Abrama wahamba wacondza ngaseningizimu neKhenani.

Abrama eGibhithe

10Kwase kuba nendlala lenkhulu eKhenani. Ngako-ke Abrama wehlela eGibhithe; wahlala khona sikhashana, ngobe indlala yayiyinkhulu kakhulu eKhenani. 11Watsi nasatawufika eGibhithe, wakhuluma kumkakhe Sarayi watsi: “Ase ulalele la: Ngiyakwati kutsi ungumfati lomuhle, nalobukekako. 12EmaGibhithe atawutsi angakubona atsi: ‘Ngumkakhe lo,’ bese ayangibulala, wena angakubulali. 13

12:13
Gen. 20:2
26:7
Ngako-ke ubotsi ungudzadzewetfu, khona kutangihambela kahle ngisindze ngenca yakho.” 14Watsi Abrama nakewela umnyele angena eGibhithe, emaGibhithe akhangwa buhle balomfati. 15Tindvuna taFaro tatsi kube timbone, tambabata kuFaro; wase uyatsatfwa-ke uyiswa esigodlweni saFaro. 16Ngenca yalomfati, Abrama waphatseka kahle: Wanikwa timvu netimbuti, netinkhomo, netimbongolo letindvuna naletinsikati, nemakamela, netisebenti letidvuna naletisikati.

17

12:17
Hla. 105:4
Kepha Simakadze washaya Faro nemndeni wakhe ngetinhlupho letinkhulu ngenca yaSarayi, umka-Abrama. 18Ngako-ke Faro wabita Abrama, watsi kuye: “Yini lena loyente kimi? Awukangitjeli ngani kutsi lona ngumkakho? 19Ushitoleni kutsi ngudzadzewenu, ngaze ngamtsatsa waba ngumkami? Nangu-ke umkakho, mtsatse, uhambe naye.” 20Faro watfumela emancusa ku-Abrama, amhambisa kanye nemkakhe, nako konkhe labesanako.

13

Abrama naLoti bayehlukana

131Ngako-ke Abrama wakhuphuka eGibhithe, yena nemkakhe, nako konkhe labesanako, wahamba naLoti, baya ngaseningizimu neKhenani.

2Abrama abesacebe kakhulu: asanemfuyo, nesiliva, negolide. 3

13:3
Gen. 12:8
Wesuka eningizimu neKhenani wacocoma ngekutfutsa, waze wefika ngaseBetheli. Waphindze wesuka lapho waya endzaweni lesemkhatsini weBetheli ne-Ayi, lapho abeke wemisa khona lithende kucala, 4wakha nelilati. Abrama wafike lapho wakhuleka kuSimakadze.

5Naye Loti, labehamba na-Abrama, abesanetimvu, netimbuti, netinkhomo kanye nemndeni wakhe netisebenti takhe. 6Ngako-ke lelo live lalingeke lisabenela kahle-hle, ngobe timphahla tabo tase titinyenti kangangekutsi babengabe basahlala ndzawonye. 7Kwavela kucabana emkhatsini webelusi baka-Abrama nebelusi bakaLoti. Ngaleso sikhatsi emaKhenani nemaPheresi abesahlala kulelo live.

8Ngako Abrama watsi kuLoti: “Tsine nawe sitihlobo. Ngako-ke akukafaneli kutsi sicabane ngenca yekucabana kwebelusi betfu. 9Angitsi uyalibona lonkhe lelive? Asehlukane. Nawukhetsa kuya ngesancele, mine ngitakuya ngesekudla; nawukhetsa kuya ngesekudla, mine ngitakuya ngesancele.”

10Loti watsi naphakamisa emehlo akhe, wabona litsafa lelinesihlambo semfula iJordane, linemanti lenele yonkhe indzawo, kuze kuyewufika eSowari; lalinjengensimi yaSimakadze nanjengelive laseGibhithe. Ngalesikhatsi Simakadze abesengakayibhubhisi iSodoma neGomora. 11Ngako-ke Loti wakhetsa lonkhe litsafa lelalinesihlambo semfula iJordane, wacondza ngasemphumalanga. Kwaba kwehlukana kwabo-ke njalo. 12Abrama wahlala eveni laseKhenani, Loti yena wayawuhlala emkhatsini wemiti lesetsafeni lemfula, wemisa lithende lakhe edvute neSodoma. 13

13:13
Gen. 18:20
19:4
Hez. 16:48
Kepha bantfu baseSodoma babekhohlakele, bona kakhulu kuSimakadze.

Abrama uya eHebroni

14Kwatsi Loti nasehlukene na-Abrama, Simakadze watsi ku-Abrama: “Phakamisa emehlo akho, ubuke ngasenyakatfo, nangaseningizimu, nangasemphumalanga, nangasenshonalanga. 15

13:15
Gen. 12:7
15:5
22:17
Jer. 33:22
Lonkhe lelive lolibonako ngitawulinika wena netitukulwane takho kuze kube phakadze. 16Titukulwane takho ngiyawutenta tibe ngangelutfuli lwemhlaba, kangangekutsi nakukhona longabala lutfuli lwemhlaba, netitukulwane takho angatibala. 17Sukuma, uhambe ulidzabule ekhatsi ngebudze nangebubanti balo lelive, ngobe ngitakunika lona.” 18Ngako-ke, Abrama walitfutsa lithende lakhe walimisa ngasetihlahleni tema-okhi eMamre, leseHebroni; wafike lapho wakhela Simakadze lilati.

14

Abrama ukhulula Loti ekutfunjweni

141Emakhosi lamane: Amrafeli, inkhosi yaseShinari,IShinari bekuyiBhabhulona na-Ariyoki, inkhosi yase-Elasare, naKhedolawomere, inkhosi yase-Elamu, naThidali, inkhosi yetive,“tive” ngesiHebheru “Goyimu” 2ahloma ayawuhlasela lamanye emakhosi lasihlanu, lekwakuboBhera, inkhosi yaseSodoma, naBhisha, inkhosi yaseGomora, naShinabe, inkhosi yase-Adema, naShemebere, inkhosi yaseSeboyimu, nenkhosi yaseBhela, leyiSowari. 3Onkhe lamakhosi ahlangana ndzawonye eTsafeni laseSidimu, lesekwaba Lwandle Lweluswayi. 4Kwase kuphele iminyaka leli-12 baphansi kwenkhosi Khedolawomere; kepha emnyakeni weli-13 bamhlubuka. 5Ngemnyaka weli-14 weta Khedolawomere nalamanye emakhosi labenawo, balwa behlula emaRefa e-Ashtherothe Khanayimu, nemaZuzi eHhamu, nema-Emi eShave Khiriyathayimu, 6nemaHori entsabeni yawo iSeyiri, kwadzimate kwaba ngu-Eli Pharani ngasehlane. 7Base bayancandzeka, beta e-Eni Mishpati leliyiKhadeshi, balicitsa lonkhe live lema-Amaleki, nelema-Amori labehlala eHasesoni Thamari.

8Inkhosi yaseSodoma, neyaseGomora, neyase-Adema, neyaseSeboyimu, neyaseBhela leliyiSowari, ahloma aya kulelitsafa laseSidimu, 9kuyakulwa nemakhosi boKhedolawomere wase-Elamu, naThidali inkhosi yetive,“tive” ngesiHebheru “Goyimu” na-Amrafeli waseShinari,IShinari bekuyiBhabhulona na-Ariyoki wase-Elasare. Emakhosi lamane alwa nemakhosi lasihlanu. 10Litsafa laseSidimu laligcwele imigodzi yelitiyela. Ngesikhatsi emakhosi aseSodoma abaleka, agcumukela kulemigodzi, lamanye abalekela etintsabeni. 11Ngako-ke lamakhosi lamane atitsatsa tonkhe timphahla taseSodoma netaseGomora nemiphako yawo yonkhe, ahamba. 12Atsatsa naLoti labeyindvodzana yemnakabo-Abrama, njengobe abehlala eSodoma, naye bamtfumba kanye netimphahla takhe.

13Lomunye waphunyuka wabaleka wayawubikela Abrama, umHebheru, labehlala ngasetihlahleni tema-okhi aMamre, um-Amori, umnakabo-Eshkoli na-Aneri. Bonkhe-ke laba bebabambisene na-Abrama. 14Abrama watsi kube eve kutsi umntfwanemnakabo bamtfumbile, wabutsa emadvodza labetalelwe ekhaya lakhe labececeshelwe timphi. Asawonkhe abesangema-318. Abrama nalamadvodza wacosha lamakhosi lamane wadzimate wawefikisa ngakaDani. 15Kwatsi ebusuku wahlelembisa libutfo lakhe ngeticheme talo. Wawahlasela wawehlula, wawacosha waze wawabeka eHoba, enyakatfo neDamaseko. 16Watitsatsa tonkhe timphahla wabuya nato kanye naLoti netimphahla takhe nalabasikati kanye nalabanye labanyenti.

Melkhisedeki ubusisa Abrama

17Abrama asabuya ekwehluleni Khedolawomere nalamanye emakhosi labenawo, inkhosi yaseSodoma yaphuma yaya kumhlangabeta eSigodzini saseShave, lekuSigodzi Senkhosi. 18

14:18
Hla. 110:4
Heb. 7:1
NaMelkhisedeki, inkhosi yaseSalema, leyayingumphristi waNkulunkulu Losetikwako Konkhe, yaletsa kuye sinkhwa neliwayini. 19Melkhisedeki wabusisa Abrama watsi:

“Abrama akabusiswe

nguNkulunkulu Losetikwako Konkhe,

uMdali welizulu nemhlaba.

20Akabongwe Nkulunkulu Losetikwako Konkhe

lonikete letitsa takho

entsendzeni yesandla sakho.”

Abrama wanika Melkhisedeki kwelishumi kwako konkhe.

21Inkhosi yaseSodoma yatsi ku-Abrama: “Buyisa bonkhe labantfu bami, wena utitsatsele letimphahla.”

22Kodvwa Abrama watsi enkhosini yaseSodoma: “Ngiphakamisela sandla sami, ngifunga kuSimakadze Nkulunkulu Losetikwako Konkhe, uMdali welizulu nemhlaba, 23kutsi ngingeke ngitsatse ngisho nelucotfo nome umchilo weticatfulo nome yini lekuyakho. Angifuni kutsi bese utsi: ‘Abrama ngimcebisile.’ 24Kute lengitakutsatsa ngaphandle kwaloko lokudliwe ngulamadvodza akami, nesabelo salamadvodza bengihamba nawo: bo-Aneri, na-Eshkoli, naMamre. Abatsatse sabelo sabo.”