Siswati 1996 (SWA96)
10

Titukulwane temadvodzana aNowa

(1 Khr. 1:5-23)

101

10:1
1 Khr. 1:4
Nati-ke titukulwane temadvodzana aNowa, boShemi, naHhamu, naJafethi, batalelwa emadvodzana emvakwazamcolo.

Emadvodzana aJafethi

2Emadvodzana aJafethi bekuboGomeri, naMagogi, naMadayi, naJavani, naThubali, naMesheki, naThirasi. 3Emadvodzana aGomeri bekubo-Ashkenazi, naRifathi, naThogama. 4Emadvodzana aJavani bekubo-Elisha, naThashishi, nemaKhithi, nemaRodani. 5Bavela kulabo-ke labantfu labahamba bayawuhlala emaveni langaselwandle. Babehlala ngemindeni yabo etiveni tabo, bakhuluma tilimi tabo emaveni abo.

Emadvodzana aHhamu

6Emadvodzana aHhamu bekuboKushe, naGibhithe, naPhuthi, naKhenani. 7Emadvodzana aKushe bekuboSeba, naHavila, naSabta, naRama, naSabtekha. Emadvodzana aRama bekuboSheba naDedani. 8Kushe waba nguyise waNimrodi. LoNimrodi waba wekucala emhlabeni kutsi abe sichwaga lesinemandla lamakhulu. 9Abengumtingeli lonemandla kakhulu embikwaSimakadze, ngako-ke kutsiwa: “NjengaNimrodi umtingeli labenemandla embikwaSimakadze.” 10Umbuso wakhe wacala ngeBhabheli, nase-Ereki, nase-Akhadi, konkhe kwakuseveni laseShinari.Nome “laseBhabhulona” 11Kusuka lapho umbuso wakhe waze wefika e-Asiriya. Nimrodi wakha iNineve, neRehobothi Iri, neKhala, 12

10:12
Jona 3:2
neReseni, emkhatsini weNineve neKhala; lelo bekulidolobha lelikhulu.

13Gibhithe watala emaLudi, nema-Anami, nemaLehabi, nemaNafethuhi, 14nemaPhathrusi, nemaKhasuluhi, lapho kwadzabuka khona emaFilisti nemaKhaftori.

15Khenani watubula ngaSidoni, welamisa ngaHethi, 16waba nguyise wemaJebhusi, nema-Amori, nemaGirigashi, 17nemaHivi, nema-Akhi, nemaSini, 18nema-Avadi, nemaSemari, nemaHamathi. Emvakwaloko imindeni yemaKhenani yahlakateka yandza, 19kangangekutsi umnyele welive lemaKhenani wawusuka eSidoni ushaye eGerari, naseGaza, naseSodoma, naseGomora, nase-Adma, naseSeboyimu uze ufike eLasha. 20Ngito leto-ke titukulwane taHhamu, ngemindeni yato, netilimi tato, emaveni ato, nasetiveni tato.

Emadvodzana aShemi

21NaShemi futsi, uyise wabo bonkhe bantfwana ba-Ebheri, umnakaboJafethi lomkhulu, watala bantfwana. 22Emadvodzana aShemi bekubo-Elamu, na-Ashuri, na-Aphakshadi, naLudi, na-Aramu. 23Emadvodzana a-Aramu bekubo-Use, naHuli, naGetheri, naMashe. 24

10:24
Gen. 11:12
Aphakshadi watala Shela; Shela watala Ebheri. 25
10:25
Gen. 11:8
Ebheri watala emadvodzana lamabili. Lomunye kwakunguPhelegi, ngobe ngesikhatsi sakhe live ladzatjulwa. Umnakabo kwakunguJokthane. 26Jokthane kwakunguyise wabo-Almodadi, naShelefi, naHasamavete, naJera, 27naHadoramu, na-Uzali, naDikila, 28na-Obali, na-Abimayeli, naSheba, 29na-Ofiri, naHavila, naJobabi. Bonkhe laba kwakungemadvodzana aJokthane. 30Live babehlala kulo lalisuka eMesha ngaseSefari, lize lifike eveni letintsaba ngasemphumalanga. 31Ngiwo lawo-ke emadvodzana aShemi, ngemindeni yawo, nangetilimi tawo, emaveni awo, nasetiveni tawo.

32Ngiyo-ke le imindeni yemadvodzana aNowa ngetitukulwane tawo nangetive tawo. Tive tesukela kuwo, emvakwazamcolo, tandza nemhlaba wonkhe.