Siswati 1996 (SWA96)
1

Kudala kwaNkulunkulu

11

1:1
Hla. 33:6
90:2
104:2
136:5
Joh. 1:3
Khol. 1:16
Heb. 11:3
Ekucaleni Nkulunkulu wadala lizulu nemhlaba. 2
1:2
2 Khor. 4:6
Umhlaba wawulihlane lelingenalutfo, bumnyama babumbonye emanti nekujula kwawo; Moya waNkulunkuluNome “Moya waNkulunkulu” nome “umoya lowesabekako” nome “emandla aNkulunkulu” nome “umoya lophuma kuNkulunkulu” abehla enyuka ahambahamba etikwemanti.

3Nkulunkulu watsi: “Akube khona kukhanya,” kwaba khona kukhanya. 4Nkulunkulu wabona kutsi kukhanya kuhle. Nkulunkulu wehlukanisa kukhanya nebumnyama. 5Nkulunkulu wakwetsa kukhanya watsi: “Yimini,” bumnyama wabetsa watsi: “Busuku.” Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lekucala.

6

1:6
Jer. 10:12
51:15
Nkulunkulu watsi: “Akube khona umkhatsi emkhatsini wemanti, wehlukanise emanti nemanti.” 7
1:7
Isa. 40:22
42:5
44:24
Nkulunkulu wenta umkhatsi, wehlukanisa emanti labengephansi kwemkhatsi nemanti labengetulu kwemkhatsi. Kwase kuba njalo. 8Nkulunkulu wawetsa lomkhatsi watsi: “Lizulu.” Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesibili.

9

1:9
Hla. 33:7
Nkulunkulu watsi: “Emanti langephansi kwelizulu akabutsane ndzawonye, kubonakale umhlaba lowomile.” Kwase kuba njalo. 10Lokomile Nkulunkulu wakwetsa libito watsi: “Ngumhlaba;” nemanti labutsene ndzawonye wawetsa libito watsi: “Lwandle.” Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle. 11Nkulunkulu watsi: “Umhlaba awuvete konkhe lokumilako: lokutsela tinhlavu, netihlahla tetitselo letitsela tinhlavu letiyinhlanyelo ngetinhlobo tato.” Kwase kuba njalo. 12Umhlaba waveta konkhe lokumilako lokutsela tinhlavu, netihlahla tetitselo letitsela tinhlavu letiyinhlanyelo ngetinhlobo tato. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle. 13Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesitsatfu.

14

1:14
Jer. 31:35
Nkulunkulu watsi: “Akube khona tibane emkhatsini wesibhakabhaka tehlukanise imini nebusuku; atibe tibonakaliso tetikhatsi, netemalanga, neteminyaka. 15Atibe tibane temkhatsi wesibhakabhaka tikhanyisele umhlaba.” Kwase kuba njalo. 16Nkulunkulu wenta tibane letikhulu taba tibili: lesikhulu kutsi sibuse imini, lesincane kutsi sibuse busuku. Wenta netinkhanyeti futsi. 17Nkulunkulu watibeka emkhatsini wesibhakabhaka kutsi tikhanyisele umhlaba, 18tibuse imini nebusuku, tehlukanise kukhanya nebumnyama. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle. 19Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesine.

20Nkulunkulu watsi: “Emanti akagcwale yonkhe inhlobo yetilwane letiphilako, kundize tinyoni etikwemhlaba emkhatsini wesibhakabhaka.” 21Ngako-ke Nkulunkulu wadala tilwane letikhulu taselwandle nato tonkhe tinhlobo tetilwane letiphilako letigcwele emantini ngetinhlobo tato, nato tonkhe tinhlobo tetinyoni letinetimphiko. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle. 22

1:22
Gen. 8:17
Nkulunkulu watibusisa watsi: “Talanani, nandze nigcwalise tilwandle, netinyoni tandze nemhlaba wonkhe.” 23Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesihlanu.

24Nkulunkulu watsi: “Umhlaba awuvete tonkhe tinhlobo tetilwane letiphilako: tonkhe tinhlobo tetifuyo, netetilwane letihamba ngesisu, netilo tesiganga.” Kwase kuba njalo. 25Nkulunkulu wenta tonkhe tinhlobo: tetilo tesiganga, netetifuyo, netetilwane letihamba ngesisu. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle.

26

1:26
Hla. 8:5
Heb. 2:6
Nkulunkulu wase utsi: “Asente bantfu, babe ngumfanekiso wetfu, basifute; babuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwetifuyo, nasetikwemhlaba wonkhe, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba ngesisu netilwanyakatana.”

27

1:27
Gen. 9:6
Ef. 4:24
Khol. 3:10
Ngako Nkulunkulu wadala umuntfu

waba ngumfanekiso wakhe;

wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu:

wabadala, lomdvuna nalomsikati.

28Nkulunkulu wababusisa watsi: “Talanani, nandze, nigcwalise umhlaba, niwuncobe. Nibuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba emhlabeni.” 29

1:29
Gen. 9:3
Nkulunkulu watsi: “Ase nibuke la, ngininike tonkhe tibhidvo letisemhlabeni wonkhe letimilisa inhlanyelo, nato tonkhe tihlahla letinenhlanyelo etitselweni tato, kutsi kube kudla kwenu. 30
1:30
Isa. 11:6
Kepha konkhe lokuphilako: tilwane temhlaba, nato tonkhe tinyoni tasemoyeni, netilwane letihamba ngesisu, ngikunika konkhe lokuluhlata kutsi kube kudla kwako.” Kwase kuba njalo. 31Nkulunkulu wakubona konkhe labesakwentile, kutsi kuhle kakhulu. Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesitfupha.

2

Lilanga lesikhombisa

21Ngako-ke kwase kupheleliswe lizulu nemhlaba, nendalo yako konkhe. 2

2:2
Eks. 20:11
31:17
Dut. 5:14
Heb. 4:4
Ngelilanga lesikhombisa Nkulunkulu abesawucedzile wonkhe umsebenti wakhe labewenta; wase uyaphumula. 3Ngako-ke Nkulunkulu walibusisa lilanga lesikhombisa, walingcwelisa; ngobe ngalo waphumula emsebentini wakhe wonkhe wekudala.

4Ladalwa kanjalo-ke lizulu nemhlaba.

Insimi yase-Edeni

Ngesikhatsi Nkulunkulu Simakadze enta umhlaba nelizulu, 5kusete nakunye lokumilako emhlabeni, netibhidvo tisengakabikho, ngobe Nkulunkulu Simakadze abesengakayinisi imvula emhlabeni, kwakute umuntfu wekuwulima lomhlaba. 6Noko kwenyuka inkhungu, iphuma emhlabatsini, yanisela wonkhe umhlaba.

7

2:7
1 Khor. 15:45,47
Nkulunkulu Simakadze wase ubumba umuntfu ngelutfuli lwemhlabatsi, waphefumulela umoya wekuphila emakhaleni akhe; umuntfu wase uba ngumuntfu lophilako.

8Nkulunkulu Simakadze wahlanyela insimi yase-Edeni ngasemphumalanga; wambeka khona-ke lomuntfu labesamentile. 9Nkulunkulu Simakadze wamilisa emhlabatsini tonkhe tihlahla letibukekako letimnandzi; ekhatsi nensimi wamilisa sihlahla sekuphila kanye nesihlahla sekwati lokuhle nalokubi.

10Kwavela umfula lowageleta wanisela insimi yase-Edeni, udzabula ekhatsi nayo, bese wehlukana uba ngimifula lemine. 11Libito lemfula wekucala yiPhishoni; ngulona logeleta utungelete lonkhe live laseHavila, lapho kunegolide khona. 12Igolide yalelo live yinhle kakhulu; kunenhlaka yebhedola kanye nelitje isholamu kulelo live. 13Umfula wesibili yiGihoni; ngiwo logeleta utungelete lonkhe live laseKushe. 14Libito lemfula wesitsatfu yiThigrisi, logeletela ngasemphumalanga ye-Asiriya. Umfula wesine yiYufrathe.

15Nkulunkulu Simakadze wamtsatsa umuntfu wambeka ensimini yase-Edeni kutsi ayilime, ayilindze. 16Nkulunkulu Simakadze wamyala umuntfu watsi kuye: “Ungadla ngekutsandza kwakho tonkhe titselo letilapha ensimini; 17kodvwa ungasidli sitselo sesihlahla sekwati lokulungile nalokungakalungi, ngobe mhlazana usidla uyakufa nekufa.”

Kudalwa kwalomsikati

18

2:18
Shu. 4:9
Nkulunkulu Simakadze watsi: “Akukuhle kutsi umuntfu ahlale yedvwana. Ngitamentela umsiti lolungele yena.” 19Ngako-ke Nkulunkulu Simakadze wabumba ngemhlabatsi tonkhe tilwane tesiganga, netinyoni letindiza emoyeni, watiletsa kumuntfu kutsi abone kutsi utetsa njani. Lawo mabito latetsa wona tabitwa ngawo. 20Ngako-ke umuntfu watetsa emabito tonkhe tifuyo, netinyoni letindiza emoyeni, nato tonkhe tilwane tesiganga. Kepha Adamu“Adamu” kusho “umuntfu” akamtfolanga umsiti labelungele yena. 21Ngako-ke Nkulunkulu Simakadze wamehlisela umuntfu butfongo lobukhulu; walala. Nkulunkulu wase ukhipha lolunye lwetimbambo takhe wagcwalisa sikhala ngenyama. 22
2:22
1 Khor. 11:8
1 Thim. 2:13
Nkulunkulu Simakadze wambumba lomsikati ngelubhambo labelukhiphe kulomdvuna, wase umyisa endvodzeni.

23Indvodza yatsi:

“Lona-ke sewulitsambo lematsambo ami,

nenyama yenyama yami.

Uyawubitwa ngekutsi: ‘yindvodzakati’,

ngobe utsetfwe endvodzeni.”

24
2:24
Mat. 19:5
Mak. 10:7
Ef. 5:31
Ngako-ke indvodza iyawushiya uyise nenina inamatsele kumfati wayo, bese baba nyamanye.

25Babehamba ngcunu, bobabili, lendvodza nemkayo, bate emahloni.