Siswati 1996 (SWA96)
6

Tfwalisanani imitfwalo yenu

61

6:1
Mat. 18:15
Rom. 14:1
1 Khor. 3:1
10:12
Jak. 5:19
Bazalwane, nangabe lomunye wenu asawele esonweni, nine bakaMoya, lowo mephuleni, loko nikwente ngemoya wekutfobeka; kodvwa nawe uticaphele, ngobe ungahle ulingeke. 2
6:2
Joh. 15:12
Rom. 15:1
1 Khor. 9:21
1 Thes. 5:14
1 Joh. 4:21
Tfwalisanani imitfwalo yenu, kuze nigcwalise umtsetfo waKhristu. 3
6:3
1 Khor. 8:2
Nangabe umuntfu aticabanga kutsi ulutfo, kantsi akasilo lutfo, uyatiyenga. 4Kodvwa akube ngulowo atihlolele wakhe umsebenti, khona uyawuba nekutibonga ngekwakhe yedvwana, hhayi ngekwalomunye umuntfu. 5
6:5
Rom. 14:12
Ngobe ngulowo nalowo uyawutetfwalela umtfwalo wakhe.

6

6:6
Rom. 15:27
1 Khor. 9:11
Akutsi lowo lofundziswako ngelivi laNkulunkulu ahlephunelane etintfweni tonkhe letinhle nalowo lamfundzisako.

Imiphumela yekuphila ngekwenyama nangekwaMoya

7

6:7
Hla. 62:12
Jer. 17:10
Mat. 16:27
Rom. 2:6
Semb. 2:23
Ningayengwa, Nkulunkulu akaphukutwa, ngobe umuntfu uyawuvuna loko lakuhlanyelako. 8
6:8
Jobe 4:8
Taga 22:8
Rom. 8:13
1 Khor. 6:9
Ngobe lowo lohlanyela enyameni yakhe, uyawuvuna kubola kuyo; kodvwa lohlanyela kuMoya waNkulunkulu, uyawuvuna kuphila lokuphakadze kulowo Moya. 9
6:9
2 Thes. 3:13
Asingadzinwa kwenta lokuhle; ngobe nasingadzinwa, siyawuvuna ngesikhatsi lesifanele. 10Ngako-ke njengobe sinematfuba nje, asente lokuhle kubo bonkhe bantfu, ikakhulu kubendlu yaketfu yekukholwa.

Imikhontiso yekugcina

11Niyabona-ke nani, nati tinhlavu letinkhulu lesengitibhala ngesandla sami kulencwadzi.

12

6:12
Gal. 5:11
Fil. 3:18
Ngulabo labafisa kubukeka emtimbeni wabo labaniphocelela kutsi nisoke, khona phela bangetiwuhlushwa ngenca yesiphambano saKhristu Jesu. 13Ngobe nemaJuda akakwenti lokufunwa ngumtsetfo, kodvwa bafisa kutsi nine nisoke, kuze phela batetigabatisa ngani kuloko.

14

6:14
Jer. 9:23
Rom. 6:6
1 Khor. 1:31
2:2
Gal. 2:19
Kodvwa akube khashane nami kutigabatisa ngaphandle kwesiphambano seNkhosi yetfu Jesu Khristu; ngesiphambano sakhe live lifile kimi, nami ngifile kulo. 15Ngobe kusoka nekungasoki akusilutfo kodvwa kuphela kudalwa kabusha. 16
6:16
Hla. 125:4
128:6
Kuthula nemusa akube kubo bonkhe labahamba ngalomyalo, ema-Israyeli aNkulunkulu.

Siphetfo nesibusiso

17

6:17
2 Khor. 4:10
11:23
Sale kubate longihluphako, ngobe emtimbeni wami nginetimphawu taJesu.

18

6:18
Fil. 4:23
Umusa weNkhosi yetfu Jesu Khristu awube nemoya wenu, bazalwane. Amen.