Siswati 1996 (SWA96)
5

Londvolotani inkhululeko yenu

51

5:1
Isa. 9:4
Joh. 8:32
Rom. 8:1
1 Khor. 6:12
Gal. 4:5,31
1 Phet. 2:16
Khristu wasikhululela kutsi sihlale sikhululekile. Manini-ke, nicine, ningaphindzi niboshelwe ejokeni lebugcili.

2

5:2
Imis. 15:1,7
Ase nginitjele, mine Pawula, ngitsi kini: Nanemukela kusoka, Khristu angeke abe nelusito kini. 3
5:3
Dut. 27:26
Ngiyafakaza futsi kunobe ngubani wekusoka kutsi ubophelekile ekwenteni konkhe lokufunwa ngumtsetfo. 4
5:4
Gal. 2:21
Nine lenifuna kwemukeleka kuNkulunkulu kutsi nilungile ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo nitehlukanisile naKhristu, ningephandle kwemusa waNkulunkulu. 5
5:5
Rom. 15:13
Tsine-ke sinelitsemba kutsi sitakwemukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile, loko sikulindzele ngemandla aMoya Longcwele losebenta ngekukholwa. 6
5:6
1 Khor. 7:19
Gal. 6:15
Khol. 3:11
Ngobe kuKhristu Jesu kusoka nekungasoki akunamsebenti, kodvwa kuphela kukholwa lokusebenta ngelutsandvo.

7Benigijima kahle! Pho, ngubani lona losanivimbele kutfobela liciniso? 8Lokukhohliseka akuveli kuye lowanibita. 9

5:9
1 Khor. 5:6
Khumbulani naku: “Sibiliso lesincane nje lesibilisa yonkhe inhlama.” 10Ngisenelitsemba ngani eNkhosini kutsi ningeke niwutsatse lomunye umcondvo; kodvwa lowo lonihluphako uyakwetfwala sijeziso sakhe, nome ngangubani.

11

5:11
1 Khor. 1:23
Kodvwa, bazalwane, nangabe mine ngisashumayela kusoka, pho, ngisahlushelwani? Kube bekunjalo ngabe sesisusiwe lesikhubekiso lesisiphambano. 12Ngifisa shangatsi labo labaniphatamisako bangatiphakula bona!

13

5:13
1 Khor. 8:9
9:19
Gal. 6:1
Ngobe bazalwane, nabitelwa enkhululekweni; kuphela nje ningayisebentisi inkhululeko yenu kunika ematfuba ekwenta sono, kodvwa khontanani ngelutsandvo lomunye kulomunye. 14
5:14
Lev. 19:18
Mat. 22:39
Rom. 13:9
Jak. 2:8
Ngobe wonkhe umtsetfo upheleliswe evini linye lelitsi: “Ubotsandza makhelwane wakho njengobe utitsandza wena.” 15Kodvwa nanilumana nidlane nodvwana, nibocaphela kutsi ningacedzani.

Titselo taMoya nemisebenti yenyama

16

5:16
Rom. 6:12
8:4,12
Kodvwa ngitsi: Hambani ngaMoya, khona ningetiwufeza tinkhanuko tenyama. 17
5:17
Mat. 26:41
Rom. 7:14-24
Ngobe inyama ikhanuka lokuphambene naMoya, naMoya, uphambene nenyama, ngobe kokubili kuyaphikisana, kuze ningetikwenta lenikutsandzako. 18Kodvwa naniholwa nguMoya, anikho ngaphansi kwemtsetfo.

19

5:19
Rom. 13:13
1 Khor. 3:3
6:9
Ef. 5:3
Khol. 3:5
Semb. 22:15
Phela imisebenti yenyama isebaleni, ngulena: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nemanyala, 20nekukhonta tithico, nekutsakatsa, nebutsa, nenkhani, nemona, nelulaka, nekubanga, nekwehlukana, nekuhlubuka, 21
5:21
Luk. 21:34
nekuhawukela, nekudzakwa, nebudli, naletinye tintfo letifanana naleti lenganitjela ngato kucala, kutsi labo labenta letintfo bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu.

22

5:22
Ef. 5:9
Khol. 3:12
Kodvwa titselo taMoya nguleti: lutsandvo, nekujabula, nekuthula, nekubeketela, nebubele, nekulunga, nekwetsembeka, 23
5:23
1 Thim. 1:9
nekutfobeka, nekutibamba; kute umtsetfo lophambene naletintfo. 24
5:24
Rom. 6:6
Gal. 2:19
6:14
BaKhristu Jesu bayibetsele esiphambanweni inyama nekushangashanga kwayo kanye netinkhanuko tayo. 25Njengobe siphila kuMoya, ngako asihambe ngaMoya. 26
5:26
Fil. 2:3
Asingafuni ludvumo lolulite, singacansulani, futsi singabi nemona lomunye kulomunye.