Siswati 1996 (SWA96)
3

Umtsetfo nome kukholwa

31Hhawu, maGalathiya lalibele! Seniyengwe ngubani? Akusini yini lenakhonjiswa emehlweni enu kutsi Jesu Khristu wabetselwa? 2

3:2
Imis. 2:38
8:15
15:5
Rom. 10:17
Ef. 1:13
Ase ningitjele naku: Moya waNkulunkulu namemukela ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo yini, nome namemukela ngekukholwa liVangeli lenaliva nalishunyayelwa? 3Kungabe nitilima kangako yini? Nicale ngaMoya waNkulunkulu, pho, niyawupheleliswa ngemandla enu yini? 4
3:4
2 Joh. 8
Ngabe kambe letintfo letinyenti kangaka lesenitibonile tilite yini? Phela loko kungasho kutsi tilite. 5Nkulunkulu uyaninika yini Moya wakhe ente imisebenti lemangalisako emkhatsini wenu ngobe nigcina umtsetfo, nome uninika ngobe nikholwe liVangeli lenaliva nalishunyayelwa?

6

3:6
Gen. 15:6
Rom. 4:3
Jak. 2:23
Abrahama “wakholwa nguNkulunkulu; ngenca yekukholwa kwakhe Nkulunkulu wamemukela watsi ulungile.” 7
3:7
Rom. 4:11,16
Yatini-ke kutsi ngulabakholwako labangemadvodzana a-Abrahama. 8
3:8
Gen. 12:3
UmBhalo wakubona kucala kutsi Nkulunkulu nebetive uyawubalungisisa ngekukholwa; ngiwo lowashumayela liVangeli kucala ku-Abrahama watsi: “Tive tonkhe tiyawubusiswa ngawe.” 9Ngako-ke labakholwako babusiswe kanye na-Abrahama lowakholwa.

10

3:10
Dut. 27:26
Bonkhe labetsembele ekwenteni lokufunwa ngumtsetfo bangephansi kwesicalekiso, ngobe kubhaliwe kutsi: “Bacalekisiwe bonkhe labangagcini konkhe lokubhaliwe emculwini wemtsetfo, kutsi bakwente.” 11
3:11
Hab. 2:4
Rom. 1:17
Gal. 2:16
Heb. 10:38
Ngako-ke kuyakhanya kutsi kute umuntfu lowemukeleka kuNkulunkulu kutsi ulungile ngekwenta lokufunwa ngumsetfo, ngobe umBhalo utsi: “Umuntfu lowemukeleka kuNkulunkulu kutsi ulungile ngekukholwa kwakhe uyawuphila.” 12
3:12
Lev. 18:5
Hez. 20:11
Rom. 10:5
Umtsetfo awukasimi ekukholweni, kodvwa “lowo lowentako uyawuphila ngawo.”

13

3:13
Dut. 21:23
Rom. 8:3
2 Khor. 5:21
Khristu wasihlenga esicalekisweni lesasiletfwe ngumtsetfo, ngekutsi abe sicalekiso endzaweni yetfu; ngobe kubhaliwe kutsi: “Ucalekisiwe wonkhe umuntfu lolenga emtsini.” 14
3:14
Isa. 32:15
44:3
Hez. 36:27
Loko Khristu wakwenta, kuze kutsi sibusiso lesetsenjiswa Abrahama sifike sinikwe betive ngaJesu Khristu, nekutsi semukele ngekukholwa sipho saMoya lesetsenjiswa sona.

Umtsetfo nesetsembiso

15

3:15
Heb. 9:17
Ase nginibekisele ngentfo levamile nje, bazalwane: Bantfu lababili lasebente sivumelwane kute longasephula nome engete lutfo, yingci nasebavumelene. 16
3:16
Gen. 12:7
13:14
17:7
22:18
24:7
Mayelana netetsembiso letanikwa Abrahama nentalo yakhe: “Intalo” yinye, hhayi lenyenti. Akukhulunywa ngalenyenti, kodvwa kushiwo yinye; leyo-ke nguKhristu. 17
3:17
Gen. 15:13,16
Eks. 12:40
Imis. 7:6
Ngisho kutsi-ke: Lomtsetfo lowase uyefika emvakweminyaka lengema-430, awusephuli lesivumelwane lesasentiwe nguNkulunkulu, futsi ungeke usicitse lesetsembiso. 18
3:18
Rom. 4:13-14
11:6
Ngobe nangabe lifa litfolakala ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo, alisesilo-ke lesetsembiso; kodvwa Nkulunkulu walinika Abrahama ngesetsembiso.

19

3:19
Joh. 1:17
Imis. 7:38,53
Rom. 4:15
5:20
Heb. 2:2
Pho, umtsetfo wawudzingeke ngani? Wengetelwa kubonakalisa kutsi siyini sono, kudzimate kufike lowo lesasicondziswe kuye setsembiso labeyintalo ya-Abrahama. Umtsetfo waletfwa tingilosi ngesandla semlamuli. 20
3:20
Dut. 6:4
1 Khor. 8:4
1 Thim. 2:5
Umlamuli akadzingeki ngalutfo umuntfu nakayedvwana, vele-ke Nkulunkulu munye.

Injongo yemtsetfo

21Pho, ngabe kusho kutsi umtsetfo uphambene yini netetsembiso taNkulunkulu? Cha, akunjalo. Ngobe nangabe ubekiwe umtsetfo longaphilisa, nakanjani kulunga bekungatfolakala ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo.

22

3:22
Rom. 3:9
11:32
Kodvwa umBhalo utsi bonkhe bantfu bangephansi kwemandla esono, kuze kutsi loko lokwetsenjiswa ekukholweni nguKhristu Jesu kuniketwe labakholwako.

23

3:23
Gal. 4:3
Kusengakefiki kukholwa, sasigcinwe ngumtsetfo, sivaleleke ngephansi kwemandla awo, kwaze kwefika kukholwa lobekutakwembulwa. 24
3:24
Imis. 13:39
Rom. 10:4
Ngako-ke umtsetfo wasebenta njengemcondzisi wetfu wekusiyisa kuKhristu, kuze sibe ngulabemukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile ngekukholwa kwetfu. 25Kodvwa nyalo ngobe kukholwa sekufikile, asisekho ngephansi kwemcondzisi.

26

3:26
Isa. 56:4
Joh. 1:12
Rom. 8:15
Gal. 4:5
Ngako-ke nonkhe ningemadvodzana aNkulunkulu ngekukholwa nguKhristu Jesu. 27
3:27
Rom. 6:3
13:14
Nine nonkhe nabhajatiselwa kuKhristu, ngako-ke senembetse Khristu. 28
3:28
Joh. 17:21
Rom. 10:12
1 Khor. 12:13
Ef. 2:14
Khol. 3:11
Kute umJuda nemGriki, kute sigcili nalokhululekile, kute lomdvuna nalomsikati, nonkhe nimunye kuKhristu Jesu. 29
3:29
Gen. 21:12
Rom. 4:13
9:7
Nangabe-ke nibaKhristu, niyintalelwana ya-Abrahama, nitindlalifa ngekwesetsembiso.