Siswati 1996 (SWA96)
2

Pawula wemukelwa ngulabanye baphostoli

21

2:1
Imis. 11:30
15:2
Emvakweminyaka leli-14 ngaphindze ngenyukela eJerusalema ngihamba naBhanabasi kanye naThithusi. 2
2:2
Fil. 2:16
Ngenyukela kubo njengobe Nkulunkulu abengembulele kutsi ngiye khona, ngafike ngabalandzisa liVangeli lengilishumayela kubetive, labo labatiwa ngekutsi babaholi ngabalandzisa emasitseleni, funa mhlawumbe kwenteke kutsi ngigijimele lite, nome ngagijimela lite. 3
2:3
Imis. 16:3
1 Khor. 9:21
Ngisho naThithusi, umGriki labekanye nami, abamcindzetelanga kutsi asoke. 4
2:4
Imis. 15:5
Kodvwa bazalwanembumbulu labaletfwa ngasese, bangena ngekunyelela emkhatsini wetfu, batinhloli tenkhululeko yetfu lesinayo kuKhristu Jesu, khona batesenta tigcili. 5Noko asibanikanga ngisho nalelincane nje litfutjana lekubatfobela, kuze kutsi liciniso leliVangeli libe kini njalo.

6

2:6
Dut. 10:17
Rom. 2:11
Labo labadvume ngekutsi baholi – kutsi babe yini akusho lutfo kimi, ngobe Nkulunkulu akakhetsi buso bemuntfu – ngitsi: Labo baholi abazange bengete lutfo eVangelini lengilishumayelako. 7
2:7
Imis. 9:15
13:2
22:21
Rom. 11:13
Gal. 1:16
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
2 Thim. 1:11
Kodvwa esikhundleni saloko babona kutsi ngiphatsiswe liVangeli kutsi ngilishumayele kubetive, njengobe naPhetro aphatsiswa liVangeli kutsi alishumayele kumaJuda. 8
2:8
Imis. 2:38
Ngobe yena lowo lowasebenta ngaPhetro kutsi abe ngumphostoli wemaJuda, wasebenta nangami futsi kubetive. 9
2:9
Joh. 1:42
Batsi kube boJakobe, naPhetro, naJohane, labebatiwa ngekutsi batinsika, babone umusa lengiwuphiwe banika tsine naBhanabasi sandla sekudla sebudlelwane kutsi siye kubetive, bona baye kumaJuda. 10
2:10
Imis. 11:29
24:17
Rom. 15:25
1 Khor. 16:1
2 Khor. 8:1
9:1
Batsi nje kumelwe sikhumbule labamphofu, lebekungiyonantfo nami lebengiyikhutsalele.

Pawula wekhuta Phetro e-Antiyokhi

11Kodvwa ngesikhatsi nakufika Khefase“Khefase” nguPhetro e-Antiyokhi ngaphikisana naye embikwebazalwane, ngenca yesento sakhe lesibi. 12

2:12
Imis. 11:3
Ngesikhatsi kungakefiki batnfu labatsite, abedla nebetive; kodvwa kwatsi kube kufike emadvodza labephuma kuJakobe, wase uyatehlukisa kulabo betive, ngobe phela bekesaba lamaJuda. 13Nalamanye emaJuda ase angena kulobo buhatsa bakhe bekutentisa, kwadzimate kwatsatseka naBhanabasi ngaloko kutentisa kwabo. 14
2:14
Imis. 10:28
15:7
1 Thim. 5:20
Kodvwa ngatsi kube ngibone kutsi abasahambi khona ecinisweni leliVangeli, ngavele ngamtjela Phetro embikwabo bonkhe ngatsi: “Nangabe wena longumJuda, uphila njengebetive, hhayi njengemJuda, pho, yini ubacindzetele betive kutsi abaphile njengemaJuda?”

Pawula uchaza kutsi emaJuda nebetive basindziswa ngekukholwa

15Tsine singemaJuda ekutalwa, asisito toni tebetive. 16

2:16
Hla. 143:2
Imis. 13:38
15:10
Rom. 1:17
3:20,22
4:5
8:3
Gal. 3:11
Ef. 2:8
Siyati kutsi imisebenti yemtsetfo layentako umuntfu ingeke imente emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile, kepha umuntfu wemukeleka kuNkulunkulu kutsi ulungile ngekukholwa kwakhe nguKhristu Jesu. Natsi-ke sakholwa nguKhristu Jesu, sentiwa semukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile ngaloko kukholwa kwetfu nguKhristu, hhayi ngekwenta loko lokufunwa ngumtsetfo. Empeleni kute umuntfu lowemukeleka kuNkulunkulu kutsi ulungile ngobe ente imisebenti yemtsetfo.

17Nangabe tsine sifuna kwemukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile ngaKhristu tsine ngekwetfu sibe sitfolakala sitoni, ngabe kambe naKhristu usikhonti sesono yini? Cha, akasiso. 18Nangabe ngiphindza ngivusa loko lengikubhidlitile, ngabe ngitenta sephulamtsetfo. 19

2:19
Rom. 7:4,6,11
Gal. 5:24
6:14
Ngobe mine ngekwami ngafa ngemtsetfo emtsetfweni, kuze ngiphilele Nkulunkulu. Ngibetselwe kanye naKhristu; 20
2:20
Joh. 15:13
17:23
Rom. 6:6
14:7
2 Khor. 5:15
Gal. 1:14
Ef. 5:2
1 Thes. 5:10
1 Thim. 2:6
Thit. 2:14
1 Joh. 3:16
Semb. 1:5
ngako-ke mine angisaphili, kodvwa nguKhristu lophila kimi. Nalemphilo lengiyiphilako kulomtimba, ngiyiphila ngekukholwa yiNdvodzana yaNkulunkulu leyangitsandza yatinikela yona matfupha esikhundleni sami. 21
2:21
Heb. 7:11
Angiwenti lite umusa waNkulunkulu; ngobe nangabe kulunga kutfolakala ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo, kusho kutsi Khristu wafela lite.