Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Imis. 2:24
Thit. 1:3
Lencwadzi iphuma kuPawula umphostoli, longatfunywanga bantfu nome ngemuntfu, kodvwa ngaJesu Khristu naNkulunkulu longuYise lowamvusa kulabafile. 2Iphuma kimi nakubo bonkhe bazalwane lenginabo. Iya emabandleni aseGalathiya.

3

1:3
Rom. 1:7
1 Khor. 1:3
2 Khor. 1:2
Ef. 1:2
Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu, longuBabe, nakuJesu Khristu, iNkhosi. 4
1:4
Mat. 20:28
Gal. 2:20
Ef. 5:2,25
Thit. 2:14
Heb. 9:14
1 Joh. 5:19
Nguye lowatinikela ngenca yetono tetfu, kuze kutsi ngentsandvo yaNkulunkulu longuBabe asephule kulesikhatsi lesibi. 5Akube kuye ludvumo kuze kube phakadze naphakadze. Amen.

Linye liVangeli

6

1:6
Gal. 5:7
1 Thim. 1:6
Ngiyamangala kutsi senimhlubuke masinyane kangaka Nkulunkulu lowanibita ngemusa waKhristu, nase nijikela kulelinye nje livangeli. 7
1:7
Imis. 15:1
2 Khor. 11:3
Empeleni akusho kutsi likhona lelinye livangeli, kodvwa nje kutsi kukhona labanihluphako labafuna kuguculela liVangeli laKhristu. 8
1:8
1 Khor. 16:22
Kodvwa-ke nakukhona umuntfu, nome ngabe ngitsi nome yingilosi lechamuka ezulwini, lofika nalelinye livangeli lelehlukile kunaleli lesanishumayela lona, lowo akabe ngulocalekisiwe. 9Njengobe sasho, namanje ngiyaphindza ngiyasho ngitsi: Nakukhona lonishumayela lelinye livangeli kunalelo lenalemukela, lowo akabe ngulocalekisiwe.

10

1:10
1 Khor. 10:33
1 Thes. 2:4
Jak. 4:4
Kungabe kambe ngitincengela kubantfu yini nome kuNkulunkulu? Nome ngetama kujabulisa bantfu yini? Nangabe ngisajabulisa bantfu, bengingeke ngibe sisebenti saKhristu.

Kwenteka kanjani kutsi Pawula abe ngumphostoli?

11

1:11
1 Khor. 15:1
Ngako-ke ngiyanatisa, bazalwane, kutsi liVangeli lelishunyayelwe ngimi alisilo lebantfu. 12
1:12
1 Khor. 11:23
Ef. 3:2
Ngobe angilinikwanga ngumuntfu, kantsi futsi angilifundziswanga ngumuntfu, kodvwa ngalembulelwa nguJesu Khristu.

13

1:13
Imis. 8:3
9:1
22:4-5
26:9-11
Fil. 3:6
1 Thim. 1:13
Senivile ngemphilo yami yakucala ngekwenkholo yebuJuda kutsi ngalihlupha kamatima kanjani libandla laNkulunkulu ngetama kulicedza. 14
1:14
Imis. 22:3
Ngachubeka ngekwenkholo yebuJuda, ngabendlula labanyenti lababebontsanga yetfu esiveni sakitsi ngishisekela kakhulu kugcina timfundziso tabokhokho.

15

1:15-16
Isa. 49:1
Jer. 1:5
Imis. 9:3-6,15
13:2
22:6-10
26:13-18
Rom. 1:1
Kodvwa Nkulunkulu wavele wangehlukanisela ngingakatalwa, wangibita ngemusa wakhe. Kwatsi nakakhetsa 16
1:16
Gal. 2:7
Ef. 3:8
kungembulela iNdvodzana yakhe kutsi ngiyishumayele kubetive, angibutanga muntfu. 17Angizange ngenyukele ngisho naseJerusalema kulabo babebaphostoli kucala kunami; kodvwa ngesuka ngekushesha ngaya e-Arabiya, ngase ngiyancandzeka ngiya eDamaseko. 18
1:18
Imis. 9:26-30
Emvakweminyaka lemitsatfu ngenyuka ngayawubonana naKhefase“Khefase” nguPhetro eJerusalema; ngefika ngahlala naye emalanga lali-15. 19
1:19
Mak. 6:3
Kodvwa angizange sengibone namunye webaphostoli ngaphandle kwaJakobe, umnakabo weNkhosi.

20

1:20
Rom. 1:9
9:1
2 Khor. 11:31
1 Thes. 2:5
Ngiyacinisa embikwaNkulunkulu kutsi loku lenginibhalele kona akusiwo emanga.

21

1:21
Imis. 9:30
Ngase ngiya etifundzeni taseSiriya naseSilisiya. 22Noko ngangisengakatiwa ngemehlo emabandleni aKhristu aseJudiya. 23
1:23
Imis. 9:21
Kodvwa babeva ngendzaba nje kutsi: “Lowo lowake wasihlupha kamatima sewushumayela kona loko kukholwa lake wetama kukucedza,” 24bese badvumisa Nkulunkulu ngami.