Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Imis. 2:24
Thit. 1:3
Lencwadzi iphuma kuPawula umphostoli, longatfunywanga bantfu nome ngemuntfu, kodvwa ngaJesu Khristu naNkulunkulu longuYise lowamvusa kulabafile. 2Iphuma kimi nakubo bonkhe bazalwane lenginabo. Iya emabandleni aseGalathiya.

3

1:3
Rom. 1:7
1 Khor. 1:3
2 Khor. 1:2
Ef. 1:2
Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu, longuBabe, nakuJesu Khristu, iNkhosi. 4
1:4
Mat. 20:28
Gal. 2:20
Ef. 5:2,25
Thit. 2:14
Heb. 9:14
1 Joh. 5:19
Nguye lowatinikela ngenca yetono tetfu, kuze kutsi ngentsandvo yaNkulunkulu longuBabe asephule kulesikhatsi lesibi. 5Akube kuye ludvumo kuze kube phakadze naphakadze. Amen.

Linye liVangeli

6

1:6
Gal. 5:7
1 Thim. 1:6
Ngiyamangala kutsi senimhlubuke masinyane kangaka Nkulunkulu lowanibita ngemusa waKhristu, nase nijikela kulelinye nje livangeli. 7
1:7
Imis. 15:1
2 Khor. 11:3
Empeleni akusho kutsi likhona lelinye livangeli, kodvwa nje kutsi kukhona labanihluphako labafuna kuguculela liVangeli laKhristu. 8
1:8
1 Khor. 16:22
Kodvwa-ke nakukhona umuntfu, nome ngabe ngitsi nome yingilosi lechamuka ezulwini, lofika nalelinye livangeli lelehlukile kunaleli lesanishumayela lona, lowo akabe ngulocalekisiwe. 9Njengobe sasho, namanje ngiyaphindza ngiyasho ngitsi: Nakukhona lonishumayela lelinye livangeli kunalelo lenalemukela, lowo akabe ngulocalekisiwe.

10

1:10
1 Khor. 10:33
1 Thes. 2:4
Jak. 4:4
Kungabe kambe ngitincengela kubantfu yini nome kuNkulunkulu? Nome ngetama kujabulisa bantfu yini? Nangabe ngisajabulisa bantfu, bengingeke ngibe sisebenti saKhristu.

Kwenteka kanjani kutsi Pawula abe ngumphostoli?

11

1:11
1 Khor. 15:1
Ngako-ke ngiyanatisa, bazalwane, kutsi liVangeli lelishunyayelwe ngimi alisilo lebantfu. 12
1:12
1 Khor. 11:23
Ef. 3:2
Ngobe angilinikwanga ngumuntfu, kantsi futsi angilifundziswanga ngumuntfu, kodvwa ngalembulelwa nguJesu Khristu.

13

1:13
Imis. 8:3
9:1
22:4-5
26:9-11
Fil. 3:6
1 Thim. 1:13
Senivile ngemphilo yami yakucala ngekwenkholo yebuJuda kutsi ngalihlupha kamatima kanjani libandla laNkulunkulu ngetama kulicedza. 14
1:14
Imis. 22:3
Ngachubeka ngekwenkholo yebuJuda, ngabendlula labanyenti lababebontsanga yetfu esiveni sakitsi ngishisekela kakhulu kugcina timfundziso tabokhokho.

15

1:15-16
Isa. 49:1
Jer. 1:5
Imis. 9:3-6,15
13:2
22:6-10
26:13-18
Rom. 1:1
Kodvwa Nkulunkulu wavele wangehlukanisela ngingakatalwa, wangibita ngemusa wakhe. Kwatsi nakakhetsa 16
1:16
Gal. 2:7
Ef. 3:8
kungembulela iNdvodzana yakhe kutsi ngiyishumayele kubetive, angibutanga muntfu. 17Angizange ngenyukele ngisho naseJerusalema kulabo babebaphostoli kucala kunami; kodvwa ngesuka ngekushesha ngaya e-Arabiya, ngase ngiyancandzeka ngiya eDamaseko. 18
1:18
Imis. 9:26-30
Emvakweminyaka lemitsatfu ngenyuka ngayawubonana naKhefase“Khefase” nguPhetro eJerusalema; ngefika ngahlala naye emalanga lali-15. 19
1:19
Mak. 6:3
Kodvwa angizange sengibone namunye webaphostoli ngaphandle kwaJakobe, umnakabo weNkhosi.

20

1:20
Rom. 1:9
9:1
2 Khor. 11:31
1 Thes. 2:5
Ngiyacinisa embikwaNkulunkulu kutsi loku lenginibhalele kona akusiwo emanga.

21

1:21
Imis. 9:30
Ngase ngiya etifundzeni taseSiriya naseSilisiya. 22Noko ngangisengakatiwa ngemehlo emabandleni aKhristu aseJudiya. 23
1:23
Imis. 9:21
Kodvwa babeva ngendzaba nje kutsi: “Lowo lowake wasihlupha kamatima sewushumayela kona loko kukholwa lake wetama kukucedza,” 24bese badvumisa Nkulunkulu ngami.

2

Pawula wemukelwa ngulabanye baphostoli

21

2:1
Imis. 11:30
15:2
Emvakweminyaka leli-14 ngaphindze ngenyukela eJerusalema ngihamba naBhanabasi kanye naThithusi. 2
2:2
Fil. 2:16
Ngenyukela kubo njengobe Nkulunkulu abengembulele kutsi ngiye khona, ngafike ngabalandzisa liVangeli lengilishumayela kubetive, labo labatiwa ngekutsi babaholi ngabalandzisa emasitseleni, funa mhlawumbe kwenteke kutsi ngigijimele lite, nome ngagijimela lite. 3
2:3
Imis. 16:3
1 Khor. 9:21
Ngisho naThithusi, umGriki labekanye nami, abamcindzetelanga kutsi asoke. 4
2:4
Imis. 15:5
Kodvwa bazalwanembumbulu labaletfwa ngasese, bangena ngekunyelela emkhatsini wetfu, batinhloli tenkhululeko yetfu lesinayo kuKhristu Jesu, khona batesenta tigcili. 5Noko asibanikanga ngisho nalelincane nje litfutjana lekubatfobela, kuze kutsi liciniso leliVangeli libe kini njalo.

6

2:6
Dut. 10:17
Rom. 2:11
Labo labadvume ngekutsi baholi – kutsi babe yini akusho lutfo kimi, ngobe Nkulunkulu akakhetsi buso bemuntfu – ngitsi: Labo baholi abazange bengete lutfo eVangelini lengilishumayelako. 7
2:7
Imis. 9:15
13:2
22:21
Rom. 11:13
Gal. 1:16
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
2 Thim. 1:11
Kodvwa esikhundleni saloko babona kutsi ngiphatsiswe liVangeli kutsi ngilishumayele kubetive, njengobe naPhetro aphatsiswa liVangeli kutsi alishumayele kumaJuda. 8
2:8
Imis. 2:38
Ngobe yena lowo lowasebenta ngaPhetro kutsi abe ngumphostoli wemaJuda, wasebenta nangami futsi kubetive. 9
2:9
Joh. 1:42
Batsi kube boJakobe, naPhetro, naJohane, labebatiwa ngekutsi batinsika, babone umusa lengiwuphiwe banika tsine naBhanabasi sandla sekudla sebudlelwane kutsi siye kubetive, bona baye kumaJuda. 10
2:10
Imis. 11:29
24:17
Rom. 15:25
1 Khor. 16:1
2 Khor. 8:1
9:1
Batsi nje kumelwe sikhumbule labamphofu, lebekungiyonantfo nami lebengiyikhutsalele.

Pawula wekhuta Phetro e-Antiyokhi

11Kodvwa ngesikhatsi nakufika Khefase“Khefase” nguPhetro e-Antiyokhi ngaphikisana naye embikwebazalwane, ngenca yesento sakhe lesibi. 12

2:12
Imis. 11:3
Ngesikhatsi kungakefiki batnfu labatsite, abedla nebetive; kodvwa kwatsi kube kufike emadvodza labephuma kuJakobe, wase uyatehlukisa kulabo betive, ngobe phela bekesaba lamaJuda. 13Nalamanye emaJuda ase angena kulobo buhatsa bakhe bekutentisa, kwadzimate kwatsatseka naBhanabasi ngaloko kutentisa kwabo. 14
2:14
Imis. 10:28
15:7
1 Thim. 5:20
Kodvwa ngatsi kube ngibone kutsi abasahambi khona ecinisweni leliVangeli, ngavele ngamtjela Phetro embikwabo bonkhe ngatsi: “Nangabe wena longumJuda, uphila njengebetive, hhayi njengemJuda, pho, yini ubacindzetele betive kutsi abaphile njengemaJuda?”

Pawula uchaza kutsi emaJuda nebetive basindziswa ngekukholwa

15Tsine singemaJuda ekutalwa, asisito toni tebetive. 16

2:16
Hla. 143:2
Imis. 13:38
15:10
Rom. 1:17
3:20,22
4:5
8:3
Gal. 3:11
Ef. 2:8
Siyati kutsi imisebenti yemtsetfo layentako umuntfu ingeke imente emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile, kepha umuntfu wemukeleka kuNkulunkulu kutsi ulungile ngekukholwa kwakhe nguKhristu Jesu. Natsi-ke sakholwa nguKhristu Jesu, sentiwa semukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile ngaloko kukholwa kwetfu nguKhristu, hhayi ngekwenta loko lokufunwa ngumtsetfo. Empeleni kute umuntfu lowemukeleka kuNkulunkulu kutsi ulungile ngobe ente imisebenti yemtsetfo.

17Nangabe tsine sifuna kwemukeleka kuNkulunkulu kutsi silungile ngaKhristu tsine ngekwetfu sibe sitfolakala sitoni, ngabe kambe naKhristu usikhonti sesono yini? Cha, akasiso. 18Nangabe ngiphindza ngivusa loko lengikubhidlitile, ngabe ngitenta sephulamtsetfo. 19

2:19
Rom. 7:4,6,11
Gal. 5:24
6:14
Ngobe mine ngekwami ngafa ngemtsetfo emtsetfweni, kuze ngiphilele Nkulunkulu. Ngibetselwe kanye naKhristu; 20
2:20
Joh. 15:13
17:23
Rom. 6:6
14:7
2 Khor. 5:15
Gal. 1:14
Ef. 5:2
1 Thes. 5:10
1 Thim. 2:6
Thit. 2:14
1 Joh. 3:16
Semb. 1:5
ngako-ke mine angisaphili, kodvwa nguKhristu lophila kimi. Nalemphilo lengiyiphilako kulomtimba, ngiyiphila ngekukholwa yiNdvodzana yaNkulunkulu leyangitsandza yatinikela yona matfupha esikhundleni sami. 21
2:21
Heb. 7:11
Angiwenti lite umusa waNkulunkulu; ngobe nangabe kulunga kutfolakala ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo, kusho kutsi Khristu wafela lite.