Siswati 1996 (SWA96)
8

Bantfu lababuya ekutfunjweni

81

8:1
Ezra 2:1
Neh. 7:5
Lawa ngemadvodza labebaholi bemindeni, nalabo lababhaliswa kanye nabo labaphuma kanye nami eBhabhulona ngesikhatsi sekubusa kwenkhosi Athazeksesi:

2Wetitukulwane takaFinehasi bekunguGeshomu;

wetitukulwane taka-Ithamari kunguDanyela;

wetitukulwane takaDavide kunguHathushi,

3umsa waShekhaniya.

Wetitukulwane takaPharoshi bekunguZakhariya, lowabhaliswa kanye nemadvodza lali-150.

4Wetitukulwane takaPhahathi Mowabi bekungu-Eliyoyenayi, umsa waZerahiya, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-200.

5Wetitukulwane takaZathuLetinye tincwadzi tekucala tite “Zathu” bekunguShekhaniya, umsa waJahaziyeli, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-300.

6Wetitukulwane taka-Adini bekungu-Ebedi, umsa waJonathani, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-50.

7Wetitukulwane taka-Elamu bekunguJeshaya, umsa wa-Athaliya, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-70.

8Wetitukulwane takaShefathiya bekunguZebadiya, umsa waMikhayeli, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-80.

9Wetitukulwane takaJowabe bekungu-Obadiya, umsa waJehiyeli, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-218.

10Wetitukulwane takaBaniSiHebheru site “Bani” bekunguShelomithi, umsa waJosifiya, lowabhaliswa kanye nemadvodza lali-160.

11Wetitukulwane takaBebayi bekunguZakhariya, umsa waBebayi, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-28.

12Wetitukulwane taka-Azgadi bekunguJohanani, umsa waHakhatani, lowabhaliswa kanye nemadvodza lali-110.

13Wetitukulwane taka-Adonikamu, lababa bekugcina, emabito abo bekubo-Elifeleti, naJehuweli kanye naShemaya, lababhaliswa kanye nemadvodza langema-60.

14Wetitukulwane takaBikvayi bekubo-Uthayi naZakhuri, lababhaliswa kanye nemadvodza langema-70.

Kutfolakala kwemaLevi, atfolwa ngu-Ezra

15Ngabahlanganisela ngasemseleni logeletela e-Ahava, samisa lapho emalanga lamatsatfu. Ngatsi nangihlolisisa kulabantfu, ngakhandza kunebaphristi kuphela, emaLevi angekho. 16Ngase ngibita Eliyezeri, na-Ariyeli, naShemaya, na-Elnathani, naJaribi, na-Elnathani, naNathani, naZakhariya, kanye naMeshulamu, lababebaholi, bebakanye nebafundzisi lekwakuboJoyaribi na-Elnathani. 17Ngabe sengibatfumela ku-Ido, umholi waseKhasifiya. Ngabatjela kutsi kufanele bakhulumeni ku-Ido kanye nebantfu bakubo, lekwakutisebenti telithempeli eKhasifiya, kuze batewusiletsela tisebenti tendlu yaNkulunkulu wetfu. 18Njengobe sandla lesihle saSimakadze sasisetikwetfu, basiletsela Sherebiya, indvodza leyayinelikhono ekwenteni tintfo. Abengewetitukulwane taMahali, umsa waLevi, umsa wa-Israyeli, nemadvodzana aSherebiya, kanye nabomnakabo, emadvodza lali-18 asawonkhe, lenyuka nawo. 19Batfumela naboHashabiya, naJeshaya, betitukulwane taMerari, bomnakabo netihlobo tabo, emadvodza langema-20. 20Baphindze baletsa tisebenti telithempeli letingema-220, bokhokho babo lababevele bemiswe nguDavide netindvuna takhe kutsi basite emaLevi. Bonkhe babhaliswa ngemabito abo.

Ezra wahola bantfu ekuzileni nasekuthandazeni

21Ngakhona lapho emseleni i-Ahava ngamemetela kutsi akuzilwe, khona sitewutitfoba embikwaNkulunkulu wetfu sicela kutsi asiphephise endleleni yetfu, nebantfwabetfu kanye nato tonkhe timphahla tetfu. 22Nganginemahloni kutsi ngicele inkhosi kutsi isinike emasotja nalagibele emahhashi kutsi asiphekeletele kusivikela etitseni tetfu endleleni, ngobe sase sivele siyitjelile inkhosi ngaloko, satsi: “Sandla lesihle saNkulunkulu wetfu sisetikwalowo nalowo lomfunako, kodvwa intfukutselo yakhe iphambene nalabo labamlahlako.” 23Ngako sase siyazila, sancusa kuNkulunkulu wetfu ngaloku, wawuphendvula umthandazo wetfu.

Tipho telithempeli

24Ngabe sengikhetsa labali-12 bebaphristi lababebaholi, kwaba boSherebiya, naHashabiya kanye nalabalishumi lekwakubomnakabo. 25

8:25
Ezra 7:15
Ngawukala embikwabo babuka umnikelo lowawuyisiliva, negolide kanye netimphahla letatinikelelwe indlu yaNkulunkulu wetfu yinkhosi, nebeluleki bayo, netindvuna tayo kanye nawo onkhe ema-Israyeli labekhona lapho. 26Ngakala kwaba ngemathani labengaba ngema-22 esiliva, netimphahla tesiliva letatingemathani labengaba matsatfu nemakhilogremu langema-400, 27netitja tegolide letatingema-20 tingemakhilogremu labengaba siphohlongo nemagremu langema-500, netitja letimbili telitfusi lelilolongiwe, tiligugu njengegolide.

28Ngakhuluma kubo ngatsi: “Nine kanye naletimphahla seninikelwe kuSimakadze. Isiliva nalegolide sekungumnikelo wesihle lonikwe Simakadze Nkulunkulu waboyihlo. 29

8:29
Neh. 10:39
12:44
Ticizeni letimphahla, nize nifike nitikale emakamelweni endlu yaSimakadze eJerusalema embikwebaphristi labaphetse, nemaLevi kanye nebaholi baka-Israyeli.” 30Baphristi kanye nemaLevi emukela isiliva, negolide kanye netimphahla letingcwele bese tikaliwe kutsi titsatfwe timikiswe endlini yaNkulunkulu eJerusalema.

Kubuyela emuva eJerusalema

31Ngelilanga leli-12 ngenyanga yekucala, satfutsa emseleni i-Ahava sacondza eJerusalema. Sandla saNkulunkulu wetfu sasisetikwetfu; wasivikela etitseni nasetigebengwini endleleni yetfu yonkhe. 32Ngako eJerusalema sefika, saphumula lapho emalanga lamatsatfu.

33Ngelilanga lesine, sesisendlini yaNkulunkulu wetfu, sakala isiliva, negolide, netimphahla letingcwele etandleni taMeremothi, umsa wa-Uriya, umphristi. Eleyazare, umsa waFinehasi, abenaye kanye nemaLevi, boJozabadi, umsa waJeshuwa, naNohadiya, umsa waBinuwi. 34Konkhe kwabhaliswa ngenombolo nangesisindvo sako ngasona leso sikhatsi.

35

8:35
Ezra 6:17
Kwatsi bonkhe labo bebabuye ekutfunjweni banikela ngemhlatjelo wekushiswa kuNkulunkulu wema-Israyeli, kwaba: tinkunzi letili-12 tawo onkhe ema-Israyeli, netihhanca letatingema-96, nemazinyane etimvu lamadvuna langema-77, kwatsi umnikelo wesono waba tiphongo letili-12. Konkhe kwakukwemnikelo wekushiswa kuSimakadze. 36Baphindze betfula imitsetfo nemilayeto yenkhosi kubabusi baseNshonalanga Yufrathe, labavele basita labantfu emsebentini wendlu yaNkulunkulu.